Start archive   |   Archive description   |   Open access digital items   |   All digital items, login required
Physical archive and library   |   Historical notes   |   Search   |   Go to SEC main site   Clickable SEC logo

Donald Broadys arkiv  


Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/frt-dig-pub.htm

Tematisk förteckning över fritt tillgängligt (open access) digitaliserat material

Version 9 febr. 2022

Nedan på denna sida finns beskrivningar av och länkar till 787 enskilda digitala dokument.

Därjämte ingår i arkivet ytterligare några publikt tillgängliga digitala samlingar som inte förtecknats nedan:

För en översikt över hur arkivet är ordnat i serier och underserier se arkivredovisning. I förteckningen nedan är det teman och underteman (således inte inte arkivserier) som rubrikerna och underrubrikerna anger. Under varje rubrik är posterna kronologiskt ordnade. Under några rubriker saknas dokument vilket beror på att inloggning krävs för åtkomst.

De enskilda dokumentens ID är unika och består av ett seriesignum följt av åtta siffror som åtminstone ungefärligen anger ett relevant datum. Exempelvis anger ett ID som "F1F 19790804" att dokumentet ingår i serie F1F och är kopplat till datumet 4 aug. 1979. För att dokumentens ID ska vara unika har det ibland varit tvunget att välja en sifferföljd som inte anger det mest relevanta datumet utan någon dag före eller efter.

(Merparten av dokumenten i arkivet är inte fritt tillgängliga och alltså inte förtecknade nedan utan främst avsedda för forskningsändamål. Inloggning krävs för åtkomst.)


Innehåll

Under somliga av rubrikerna förtecknas inga dokument beroende på att de skyddade här utelämnats.

1. HANDLINGAR RÖRANDE STUDENTRÖRELSEN KRING 1968 OCH DEN FÖLJANDE OMVANDLINGEN AV INTELLEKTUELLA FÄLT

1A. Handlingar rörande Marxistiska litteraturgruppen (MLG), Lund

1B. Handlingar rörande studentrörelsen i Lund, förutom MLG

1C. Handlingar rörande studentrörelsen i Stockholm och den följande omvandlingen av intellektuella fält

1D. Handlingar rörande Nordiska sommaruniversitetet (NSU), krets 11, Socialisationsteori

1E. Handlingar rörande Nordiska sommaruniversitetet (NSU), övriga kretsar förutom krets 11

1F. Handlingar rörande Nordiska sommaruniversitetet (NSU), förutom kretsar

1G. Handlingar rörande studentrörelsen på annat håll kring 1968 och den följande omvandlingen av intellektuella fält, digitaliserade

2. HANDLINGAR RÖRANDE SKOLKRITIKEN EFTER 1968 OCH BILDNINGSTANKENS RENÄSSANS

2A. Handlingar rörande Skolarkivet

2B. Handlingar rörande Kritisk utbildningstidskrift (KRUT)

2C. Handlingar rörande Socialistiska skolarbetare (SOL)

2D. Handlingar rörande övrig skolkritik

2E. Handlingar rörande bildningstankens renässans

3. HANDLINGAR RÖRANDE RECEPTIONEN AV TYSKA FORSKNINGSTRADITIONER

3A. Handlingar rörande kritiken av den politiska ekonomin

3B. Handlingar rörande tysk kvalifikationsforskning

3C. Handlingar rörande övriga tyska forskningstraditioner

4. HANDLINGAR RÖRANDE RECEPTIONEN AV FRANSKA FORSKNINGSTRADITIONER

4A. Handlingar rörande Centre de sociologie européenne (CSE)

4B. Actes la recherce en sciences sociales

4C. Skrifter och föreläsningar av Pierre Bourdieu

4D. Skrifter av övriga medarbetare vid och kring CSE

4E. Handlingar rörande import och reception av Bourdieutraditionen

4F. Handlingar rörande receptionen av övriga franska forskningstraditioner (i synnerhet poststrukturalistiska)

5. HANDLINGAR RÖRANDE SVENSK UTBILDNINGS- OCH KULTURSOCIOLOGI

5A. Handlingar rörande Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC)

5A01. Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), allm.

5A02. Geometrisk sociologi, allm.

5A03. Forskning om det sociala rummet och livsstilar

5A04. Forskning om maktfältet och eliter

5A05. Forskning om utbildning

5A06. Forskning om transnationalisering

5A20. Forskning om fält, allm

5A21. Konstens fält

5A22. Litteraturens fält

5A23. Vetenskapens fält

5A24. Religionens fält

5A25. Musikens fält

5A40. Arkeologins fält

5A41. Medicinens fält

5A60. Kvinnosakens fält kring 1900

5A61. Djursholms villastads relation till maktfältet

5A70. K.O. Broady, biografiskt material

5A99. Forskning om fält, varia

5B. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Research Reports)

5C. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers)

5D. Liber, svenska utgåvor

5E. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi

5F. Praktiske grunde

5G. Handlingar rörande undervisning i anslutning till SEC

5H. Handlingar rörande evenemang (konferenser, seminarier, gästföreläsningar, forskarutbyten etc) i anslutning till SEC

5I. Handlingar rörande etableringen av utbildningssociologi som forsknings- och utbildningsämne vid Uppsala universitet

5J. Handlingar rörande övrig verksamhet i anslutning till SEC

6. HANDLINGAR RÖRANDE DIGITAL LITTERATUR

6A. Handlingar rörande forskningsprogrammet Digital litteratur

6B. Handlingar rörande Learning Lab

6C. Handlingar rörande övrig digital litteratur

7. HANDLINGAR RÖRANDE UTBILDNINGSHISTORIA

7A. Handlingar rörande utbildningshistorisk forskning i anslutning till SEC

7B. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia

7C. Utbildningshistoriska meddelanden

7D. Handlingar rörande utbildningshistorisk undervisning

7E. Handlingar rörande utbildningshistoriska konferenser och andra sammankomster

7F. Handlingar rörande Nationella forskarskolan i utbildningshistoria

8. HANDLINGAR RÖRANDE UTBILDNINGSVETENSKAP

8A. Handlingar rörande utbildningsvetenskap som forskningsfält

8B. Handlingar rörande Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet

8C. Handlingar rörande konstnärligt och sociologiskt utforskande av

8D. Handlingar rörande försök att förändra lärarutbildningen

8E. Handlingar rörande övrig utbildningsvetenskap

9. MISCELLANEUS

9A. Handlingar rörande Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), Birmingham

 


 

1. HANDLINGAR RÖRANDE STUDENTRÖRELSEN KRING 1968 OCH DEN FÖLJANDE OMVANDLINGEN AV INTELLEKTUELLA FÄLT

{ID: B 19700930} Broady, Donald (1970). Brev fr. Donald Broady t. Kurt Aspelin, 30 sept. 1970. 1 p. //// [Karbonkopia av ett maskinskrivet brev. Detta brev var vår lundensiska litteraturhistoriska institutionsgrupps (vars kärna inom kort skulle byta namn till Marxistiska litteraturgruppen) första kontakt med Kurt Aspelin i Göteborg. Själv hade jag just påbörjat studier på trebetygsnivån vid Litteraturhistoriska institutionen i Lund. Ett syfte med brevet var att få synpunkter på det förslag till trebetygskurs i marxistisk litteraturteori som vår institutionsgrupp strax före midsommar 1970 inlämnats till Litteraturhistoriska institutionen därstädes, en kurs som nyss, alltså i början av höstterminen 1970, godkänts av prefekten Staffan Björck. Ett annat syfte var att etablera kontakter med likasinnade i Göteborg. Kurt Aspelins svarsbrev från 12 okt. 1970 är infogat i slutet av pdf-filen.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, fasc. "1970", digitalt (faksimil & transkrib.) som  →  Digital version

{ID: B 19750110} Broady, Donald (1975), "Walter Benjamins bidrag till litteratursociologin", Häften för Kritiska Studier, vol. VIII, nr 5, pp. 4-33. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1975-10", digitalt (faksimil ) som  →  Digital version

 

1B. Handlingar rörande studentrörelsen i Lund, förutom MLG

{ID: F1B 19680501} Lindh, Gunnar (1968), Kompendium i ölhäfVning. Institutionen för ölbyggnad vid V-sektionen TLTH, Meddelande serie Ö, nr 1 Lund: Lunds Tekniska Högskola, 31 p. //// [Tävlingar i ölhävning var en synnerligen frekvent aktivitet bland eleverna vid nybildade Lunds Tekniska Högskola som ingick i Lunds universitet. Den vann som hällde i sig en butelj öl på kortast tid. För att bli framgångsrik måste man dels vänja sig av med att svälja och i stället ge vätskan fritt lopp nedåt i strupen, dels på rätt sätt rotera buteljen innan den sattes till munnen för att skapa en för ändamålet optimal virvelrörelse i vätskan. Kompendiet, författat av en professor vid Väg- och vattenbyggnadssektionen, är ägnat det sist nämnda problemet. Att författarens förord är daterat ”Lund i maj 1968” (p. 5) tjänar som en påminnelse om att den överväldigande majoriteten vid universiteten denna månad, som på vissa ställen var så skickelsediger, odlade helt andra intressen än att göra uppror.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F1B, fasc. "1972-05-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

 

1C. Handlingar rörande studentrörelsen i Stockholm och den följande omvandlingen av intellektuella fält

{ID: B 19730518} Broady, Donald (1973). Fattigvårdsunderstöd och understödstagare i Maria församling. En jämförelse mellan åren 1915 och 1918. Stockholm: Stockholms universitet, Historiska institutionen, 25 p. //// [Övningsuppsats, ventilerad vid docent Herman Schücks seminarium 18 maj 1973.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1973-05-18", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F1C 20010822} Östling, Brutus (2001), "Symposion fyller tjugo år! En kort förlagshistorik", Boktidning, nr 3 2001, p. 26. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. //// [Osign. men författaren var förläggaren Brutus Östling.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F1C, fasc. "2001-08-22", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

 

1D. Handlingar rörande Nordiska sommaruniversitetet (NSU), krets 11, Socialisationsteori

{ID: B 19781213} Broady, Donald (1978). Brev fr. Donald Broady till Kerstin Larsson, 13 dec. 1978, utdrag. 1978-12-13, 2 p. //// [Här berättas främst om arbetet och samvaron inom socialisationskretsen inom Nordiska Sommaruniversitetet (NSU).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1970-12", digitalt (faksimil & transkrib.) som  →  Digital version

{ID: B 19800804} Broady, Donald (1980), "Kommentarer till kretsæmnesførslaget E (’Socialisationsforskning och institutionsanalyser’)", Acreosis, nr 5, 5 aug. 1980, pp. 21–23. //// [Faksimil av hela detta nummer av den duplicerade publikationen Acreosis som utkom med ett nummer om dagen under Nordiska sommaruniversitetets (NSU) sommarsession i Kiljava, Finland, 2–10 aug. 1980. I samma nummer bl.a. en ”restaurangkritisk orientering” av Jukka Gronow om näringsställen i Helsingfors, pp. 10–14. Vidare finns här (pp. 19–20) sessionsprogrammet för krets 11, Socialisationsteori, som i och med denna sommarsession fullbordade den gängse treårsperioden och därmed avslutades. Donald Broady och Trine Deichmann-Sørensen hade varit nordiska koordinatorer. Dessutom kommentarer av Donald Broady (pp. 21–23) och Rakel Nordseth & Torill Melhus (p. 23) till ett förslag om en ny krets ”Socialisationsforskning och institutionsanalyser”. Detta förslag realiserades och därmed fick den ovan nämnda socialisationskretsen en fortsättning under den nästföljande treårsperioden.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-08-04", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19801130} Broady, Donald & Trine Deichmann-Sørensen (1980), "Kreds 11: Socialisationsforskning og institutionsanalyser (præliminær manchet)". I: Programhæfte 1981. Alborg: Nordisk Sommeruniversitet, pp. 28–29. //// [Publ. i november 1980.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-11-30", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19801130} Broady, Donald & Trine Deichmann-Sørensen (1980), "Rapport fra kreds 11: Socialisationsforskarna på sommarsessionen", Information fra Nordisk Sommeruniversitet, nr 3 1981, pp. 16-17. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-11-30", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

 

1E. Handlingar rörande Nordiska sommaruniversitetet (NSU), övriga kretsar förutom krets 11

 

1F. Handlingar rörande Nordiska sommaruniversitetet (NSU), förutom kretsar

{ID: B 19800929} Broady, Donald & Trine Deichmann-Sørensen (1980), "Rapport fra et treårigt fadersopprør", Information fra Nordisk Sommeruniversitet, nr 3 1980, pp. 16-18. //// [Maskinskivet slutmanus. Dessutom i fascikeln ett första utkast i form av handskrivna stolpar.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-09-29", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19850226} Broady, Donald & Ola Tunander (1985 ). Inför Nordiska Rådets session i Reykjavik 4–8 mars 1985. Skrivelse till Utbildningsdepartmentet 26 febr. 1985. 2 p. //// [Fullst. rubrik: "Inför Nordiska Rådets session i Reykjavik 4-8 mars 1985: Ytterligare argument för att Nordiska Sommaruniversitetet (NSU) inte skall drabbas av nedskurna anslag". Denna skrivelse överlämnades till statsekreteren Erland Ringborg på utbildningsdepartementet efter en uppvaktning 26 febr. 1985. Bakgrunden var att Nordiska Ministerrådet någon månad tidigare hade beslutat att föreslå en kraftig nedskärning (400 000 danska kronor i budgeten för 1986) av bidraget vid Nordiska sommaruniversitetet. Därför bemödade sig NSU:are om att förse politiker och statliga tjänstemän i de nordiska länderna med beskrivningar av NSUs verksamhet och argument mot planerna på nedskärning. Ett ofta upprepat argument var "aldrig har inom universitetsvärlden så många fått så mycket för så lite pengar". NSU saknar nämligen byråkratisk överbyggnad att skära i. Frånsett lön till generalsekreteraren är allt arbete på alla nivåer oavlönat. Styrelsen tar inte ens ut traktamenten.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1985-02-26", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

 

1G. Handlingar rörande studentrörelsen på annat håll kring 1968 och den följande omvandlingen av intellektuella fält, digitaliserade

{ID: B 19790701} Broady, Donald (1979), Teckningslärarutbildningen och teckningsämnet under sextiotalet. Material till en professionsanalys. Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion. Stockholm: Institutionen för pedagogik, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, juli 1979, 59 p. //// [A4-format, grå pärmar. På titelsidan dateringen "juli 1979". Ett utdrag senare publ. som D. Donald, "Professionsintressen och förändrad teckningslärarutbildning", Kritisk utbildningstidskrift, vol. X, nr 41, 1986, pp. 58-61 ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1979-07-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19860018} Broady, Donald (1986), "Professionsintressen och förändrad teckningslärarutbildning", Kritisk utbildningstidskrift, vol. X, nr 41, pp. 58-61. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet. Utdrag ur D. Broady, Teckningslärarutbildningen och teckningsämnet under sextiotalet. Material till en professionsanalys. Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion. Stockholm: Institutionen för pedagogik, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, juli 1979.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1986-00", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: F5F 20111040} Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, Tema: Expansion och radikalisering av högre studier i Sverige, 1962–1987. København, nr 4 2011, 83 p. //// [INNEHÅLL: Donald Broady, ”Inledning – Att utforska 68” (pp. 5–10); Mikael Börjesson,”Studentexplosionen under 1960-talet. Numerär utveckling och; orsaker” (pp. 11–27); Madeleine Michaëlsson, ”Man tager vad man haver – Personalrekrytering inom tre; svenska universitet som svar på studentexplosionen” (pp. 29–37); Alexander Ekelund & Martin Gustavsson, ”Kritiska seminarier, 1967–1971”; (pp. 39–56); Annika Öhrner, ”Radikalisering av konstvetenskapen i Stockholm och Lund”; (pp. 57–65); Elin Gardeström, ”Journalistelevernas 1968” (pp. 67–76); Nyhedsbrevet # 46 (pp. 77–80). Även tillgänglig (open access) från www.hexis.dk.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5F, fasc. "2011-10-40", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20120309} Broady, Donald (2012), "[PREPRINT] Om avant-gardes". I: Jan Fredrik Hovden & Karl Knapskog (eds.), Hunting high and low – Skriftfest til Jostein Gripsrud på 60-årsdagen. Oslo: Spartacus Forlag/Scandinavian Academic Press, pp. 37–46. //// [Preprint-version.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2012-03", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19730802} Öste, Sven, Donald Broady & Mats Andersson (1973), "Mannakraft", Dagens Nyheter, 2, 3, 4 och 5 aug. 1973, //// [Följetong som dokumenterade en fyradagars rodd i ekan ”Mannakraft” med start från Ekerö, övernattningar vid Drottningholm, Tegelbacken och Saltsjöbaden och slutmål i Tyresö Brevik. Färden var förstås inspirerad av Jerome K. Jeromes Three Men in a Boat men blev även ett experiment i mänsklig samlevnad. Artiklarna var dessutom opinionsbildande genom att mana till protest mot att myndigheterna i sin planering för olika trafikslag i centrala Stockholm nonchalerade roddarna] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1973-08", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

 

2. HANDLINGAR RÖRANDE SKOLKRITIKEN EFTER 1968 OCH BILDNINGSTANKENS RENÄSSANS

 

2A. Handlingar rörande Skolarkivet

{ID: F2A 19730525} 1973), Från skolseminariet i Jordbro 4–6 maj -73. Stencilerad bulletin. 24 p. //// [Text på framsidan: ”Från skolseminariet i Jordbro 4–6 maj -73. Det här är första numret av något som kan bli en kontakttidning för oss som jobbar med skolan”. Seminariet pågick från fredagen till söndag. Ett hundratal deltagare, mest skolaktivister. Övernattning på luftmadrasser i skolan. Bulletinen är odaterad. Den dokumenterade seminariet, framställdes kort efter detsamma och spreds i ganska stora upplagor. Det säger något om motsättningar bland skolaktivisterna att redaktionsgruppen befarade att ett debattinlägg med rubriken ”Mindre klasser löser inte skolans problem” (av Fanny Bergmark och Donald Broady) kunde skapa svårigheter för dem som spred bulletinen på sina arbetsplatser. Därför förpassades detta jämte ett annat debattinlägg, undertecknat av ”AMK (Arbetsgruppen för mindre klasser)”, till en separat liten bilaga (pp. 21–23 enligt den löpande pagineringen) som den som delade ut bulletinen kunde avstå från att ta med. Vid seminariet skapades ett antal arbetsgrupper varav en, rubricerad "Erfarenhetsförmedling för skolan", samlade 22 deltagare. Denna grupp rapporterar i en notis p. 19. signerad av Carina Fast, Ann Hederus och Lena Hellblom: ”Jobbet är att bygga upp en erfarenhetsförmedling för skolfolk [...] än så länge är det för tidigt att prata om att det finns ett ’Arkiv Skola’ eller vad det nu kommer att heta. Vi som vill jobba med det här kommer att träffas en vecka i sommar för att lägga upp jobbet. Vi har ett möte den 13 juni kl 19 på Arkiv Samtal, Hälsingegatan 8, för att förbereda sommarträffen.” Denna arbetsgrupp utgjorde således en begynnelse på det som skulle bli Skolarkivet. Den planerade sommarveckan inträffade på Arkiv Samtals gård Storsand utanför Smedjebacken i Dalarna 30 juli–4 aug 1973.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F2A, fasc. "1973-05-25", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F2A 19740924} Guettler, Kalle (1974), Den nya utbildningsoffensiven, eller "Gör vi resursanvändningen relativt fri, måste vi klarare uttrycka vad resurserna skall användas till" (Skolans arbetsmiljö/SIA/-73, s. 7). Specialarbete i pedagogik ht -73, ny upplaga 1974. 50 p. //// [Faksimil skapad från i det fysiska arkivet bevarat originalet som användes som underlag för duplicering. Maskinskrivet med tippexändringar och vissa sidor klippta och klistrade. Löpande paginering inom hakparenteser i efterhand tillfogad av D. Broady. Denna uppsats trycktes och distribuerades av Skolarkivet och spreds i några tusen exemplar bland skolaktivister. Ständigt nya upplagor framställdes. Ursprungligen Kalle Guettlers specialarbete i pedagogik vid Stockholms universitet, höstterminen 1973. Till denna nya version hade Kalle Guettler tillfogat ett niosidigt appendix rubricerat ”Dagens läge i utbildningsoffensiven, 24/9 1974”, pp. 30–38 i den löpande pagineringen.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F2A, fasc. "1974, Skolarkivet, tryckoriginalet till Guettler, den nya utbildningsoffensiven") som  →  Digital version

{ID: B 19760011} Broady, Donald (1976), "Studiecirklar i politisk ekonomi och utbildningsekonomi". I: Margareta Eklöf, et al. (eds.), Skolhandboken. Stockholm: Skolarkivet, pp. 156-170. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1976-00", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F2A 19760012} Eklöf, Margareta, Gunnar Elveson, Göran Folin, Lena Hellblom, Mia Högberg, Yvonne Lennartsson & Ann Pettersson (eds.) (1976), Skolhandboken. Stockholm: Skolhandboksgruppen, c/o Skolarkivet, 299 p. //// [Faksimil, endast framvagn t.o.m. p. 6 samt pp. 156-170 ur denna pocketbok utgiven av Skolarkivet efter Utbildningsdagarna i Gamla Riksdagshuset 10-11 maj 1975. Innehåller rapporter från olika skolaktivistsammanshang, tips på hur man organiserar sig, läsförslag m.m. Innehåller Donald Broady, "Studiecirklar i politisk ekonomi och utbildningsekonomi" (pp. 156-170).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F2A, fasc. "1976-00-12") som  →  Digital version

 

2B. Handlingar rörande Kritisk utbildningstidskrift (KRUT)

{ID: B 19770002} Broady, Donald (1977), "Lärarens yrkessjukdom", Krut (Kritisk utbildningstidskrift), vol. I, nr 1, pp. 32-40. //// [Omtryck pp. 14-27 i Donald Broady, Den dolda läroplanen. KRUT-artiklar 1977-80, Symposion, Stockholm 1981. Finsk övers. i Piilo-opetussuunnitelma, Vastapaino, Tampere 1986, pp. 9-21.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1977-00", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19770003} Broady, Donald (1977), "Børnemarked", Krut (Kritisk utbildningstidskrift), vol. I, nr 1, pp. 85-87. //// [Anmälan av Anne Lise Andreasen et al., Børnemarked. Kritik af børnemedier og -miljøer, Borgen Forlag, København 1976.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1977-00", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19771202} Brecht, Bertolt (1977), "Ur Bertolt Brecht, Flyktingsamtal", Krut (Kritisk utbildningstidskrift), vol. I, nr 4, pp. 30-32. Övers. Donald Broady. //// [Övers. av utdrag, pp, 1401–1407, ur Flüchtlingsgespräche, i Bertolt Brecht, Gesammelte Werke 14, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1967.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1977-12", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19781001} Broady, Donald (1978), "Utbildningens gränser. Om Siegfried Bernfeld, skolan som institution och pedagogisk forskning", Kritisk utbildningstidskrift, vol. 2, nr 7, pp. 37-43. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1978-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19781125} Broady, Donald (1978). Om progressivismen. Manus till föreläsning vid KRUT:s möte om skolan, arbetarrörelsen och den progressiva skolrörelsen, i Tekniska Nämndhuset i Sthlm, 25 nov. 1978. 7 p. //// [Bidrag till KRUT:s möte om skolan, arbetarrörelsen och den progressiva skolrörelsen, i Tekniska Nämndhuset, Stockholm, 25 nov. 1978.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1978-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19781215} Broady, Donald (1978), "KRUT och progressivismen", SOL-bulletinen, nr 32 (4 1978), pp. 4-7. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1978-12", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19790201} 1979), Kritisk utbildningstidskrift. Tema "Ungdomskultur" årg. IIInr 9. febr. 1979, 98 p. //// [Temaredaktion Donald Broady et al. Numret innehåller bl.a. artikeln Donald Broady, Svante Weyler & Brutus Östling, "Fyra teser om ungdomskulturen", pp. 4–13.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1979-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19790203} Broady, Donald, Svante Weyler & Brutus Östling (1979), "Fyra teser om ungdomskulturen", Kritisk utbildningstidskrift, nr 9, pp. 4–13. //// [Senare publ. med samma titel i Lars Furuland & Mary Ørvig, Utblick över barn- och ungdomslitteraturen. Debatt och analys. Rabén & Sjögren, Stockholm 1986, pp. 283–288.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1979-02-13", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19790330} Anonymus (1979), "Skolan och kommersialismen", Skolvärlden, nr 3 1979, p. 13. //// [Referat av den avslutande paneldebatten 30 mars 1979 under Metodikveckan vid Konstfack i Stockholm. Temat för detta års Metodikvecka var ”Kan skolan ge ett alternativ till den kommersiella ungdomskulturen?”. I panelen deltog enligt referatet företrädare för Teckningslärarinstitutet vid Konstfackskolan (Gert Z Nordström), Teckningslärarnas Riksförbund (Britt-Marie Külhorn), Svenska Teckningsläraresällskapet (Birgitta Fältström), tidskriften KRUT (Donald Broady), Skolöverstyrelsen (Hasse Hansson), Universitets- och högskoleämbetet (Bodil Rosengren).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1979-03-30", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19791002} Broady, Donald & Brutus Östling (1979), "Skolan som kunskapsförmedlare", Krut (Kritisk utbildningstidskrift), nr 11, okt. 1979, pp. 108–109. //// [Anmälan av Jan Peterson (ed.), Skolan som kunskapsförmedlare, Prisma, Stockholm 1979.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1979-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19800131} Broady, Donald (1980), Till kritiken av den funktionalistiska utbildningssociologin. Randanmärkningar till Carnoy/Levin: "The Limits of Educational Reform". Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Institutionen för pedagogik, jan. 1980, 19 p. //// [En text som cirkulerade i flera maskinskrivna versioner i slutet av 1970-talet. Denna arbetsrapport återgav en version som förekom på sidorna 13-31 i D. Broady, Projektet Socialisation och kvalifikation. Forskningsprogram, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, 30 jan. 1980.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-01-31", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19800312} Broady, Donald, Mikael Palme, Svante Weyler & Brutus Östling (1980), "Redaktionellt efterord: Motståndet och makten", Kritisk utbildningstidskrift, vol. IV, nr 13, pp. 62–74. //// [Numrets temarubrik är "Höjda ögonbryn och ABAB-vakter om makten i skolmiljön".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19801007} Broady, Donald, Göran Folin & Mikael Palme (1980), "Redaktionell inledning: Kvalificera projektarbetet!", Kritisk utbildningstidskrift, vol. IV, nr 15, pp. 4–15. //// [Inledande redaktionell text i temanumret "projektarbete".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19801008} Broady, Donald (1980), "Vad vill Mogård med grundskolan?", Kritisk utbildningstidskrift, vol. IV, nr 15, pp. 76–78. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19801125} Broady, Donald (1980), "Den dolda läroplanen", Kritisk utbildningstidskrift, vol. IV, nr 16, pp. 4-55. //// [Artikeln här publicerad f.f.g. Utan ändringar senare omtryck i bokutgåvan D. Broady, Den dolda läroplanen. KRUT-artiklar 1977–80 (Symposion Bokförlag, 1 uppl. 1981, därefter på samma förlag ett antal följande upplagor varav några förkortade) samt i tidskriften KRUT nr 49, 1988 och i nr 63, 1991. Finsk övers. i D. Broady, Piilo-opetussuunnitelma (Vastapaino, Tampere 1986, pp. 96-173).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F2B 19790201} Kritisk utbildningstidskrift, Tema "Framtidsvägar". vol. årg. V, nr nr 17, 1979, 96 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F2B, digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19790201} Broady, Donald & Mikael Palme (1981), "Auktoritet och pedagogik. Ett samtal med Erling Lars Dale", Kritisk utbildningstidskrift, nr 17, 1981, pp. 14–29. //// [Äv. publ. med samma titel som en inledning till den svenska översättningen Erling Lars Dale, Vad är uppfostran? En studie i socialpedagogik – och en uppgörelse med den 'alternativa pedagogiken', Natur och Kultur, Stockholm 1981, pp. 9–37.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19810701} Broady, Donald (1981), Den dolda läroplanen. KRUT-artiklar 1977–80, 1 uppl. Järfälla: Symposion Bokförlag, 326 p. //// [Detta är 1 uppl., enl. tryckortsidan daterad "Juli 1981". Omtryck av artiklar ur Kritisk utbildningstidskrift, jämte ett par nyskrivna texter pp. 210–234 och 302–313. Senare upplagor: 2 uppl. dec. 1981, 3 förkortade uppl. okt. 1982, 4 uppl. mars 1985, 5 uppl. febr. 1987. INNEHÅLL: Förord, av Ulf P. Lundgren, pp. 9–12; Lärarens yrkessjukdom (ur KRUT 1, febr. 1977), pp. 14–27; Läraren och lönarbetet (ur KRUT 4, dec. 1977), pp. 28–73; Utbildningens gränser (ur KRUT 7, okt. 1978), pp. 74–85; Progressivismens rötter (ur KRUT 10, maj 1979), pp. 86–113; Den dolda läroplanen (ur KRUT 16, dec. 1980), pp. 114–209; KRUT:s förhistoria 1970–76 (nyskrivet), pp. 210–234; Det falska samförståndet (ur KRUT 2, maj 1977 ), pp. 236–239; Den öppna sorteringen – och den dolda (ur KRUT 5, febr. 1978 ), pp. 240–245; Utbildning och arbete (ur KRUT 6, april 1978), pp. 246–249; Fyra teser om ungdomskulturen, av Donald Broady, Svante Weyler & Brutus Östling (ur KRUT 9, febr. 1979), pp. 250–261; Mera ordning, flera kunskaper, det var bättre förr – tankar om kunskapsdebatten, av Donald Broady (ur KRUT 12, dec. 1979), pp. 262–279; Motståndet och makten, av Donald Broady, Mikael Palme, Svante Weyler & Brutus Östling (ur KRUT 13 , mars 1980), pp. 280–288; Kvalificera projektarbetet!, av Donald Broady, Göran Folin & Mikael Palme (ur KRUT 15 , okt. 1980), pp. 290–301; Tiderna skiftar. Uppgifter för en kritisk utbildningstidskrift (nyskrivet), pp. 302–313; Utbildning som reproduktion. Förslag till vidare läsning (text skriven för Lunds bokcafés lagerkatalog), pp. 315–324; Utförlig innehållsförteckning, pp. 325–326.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-07", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19810702} Broady, Donald (1981), "Krut:s förhistoria 1970–76". I: Den dolda läroplanen. KRUT-artiklar 1977–80, 1 uppl. Järfälla: Symposion Bokförlag, pp. 210–234. //// [Boken bestod huvudsakligen av tidigare publicerade artiklar men några texter var nyskrivna såsom denna.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-07", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19810915} Broady, Donald, Bertil Gustafsson, Lena Hellblom & Mikael Palme (1981), "Redaktionell inledning: Ulrika och drakarna. En sannsaga", Kritisk utbildningstidskrift, vol. V, nr 18, pp. 4–7. //// [Redaktionell text i temanumret "Nu läser vi. Om LTG och annan läsundervisning". Tryckt i sept 1981.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19810916} Broady, Donald (1981), "Analfabetismdebatten som exempel", Kritisk utbildningstidskrift, vol. V, nr 18, pp. 61–69. //// [Ur temanumret "Nu läser vi. Om LTG och annan läsundervisning", tryckt i sept 1981.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19811105} Broady, Donald & Mikael Palme (1981), "Teknologerna, antikvarierna och konsten att ärva kulturen", Kritisk utbildningstidskrift, vol. V, nr 19, pp. 4-9. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19811114} CMS & KRUT (1981). Inbjudan & program, seminariet "Skolan, samhället och framtiden", Folkets Hus, Uppsala, 14–15 nov. 1981. Arr. CMS 4p. //// [Detta tvådagarsseminarium anordnades av CMS (Centrum för Marxistiska Samhällsstudier) och KRUT (Kritisk utbildningstidskrift). Föredrag bl.a.: Johannes Beck: "Leben in Faschismus"; Göran Arnman "Den nödvändiga särbehandlingen"; Horst Hart: "Ungdom och arbete"; Ingemar Schmid: "SAF:s skolpolitik"; Stellan Arvidsson: "Socialdemokratins utbildningsideer"; Mats Andersson: "Skolpolitiska mål under efterkrigstiden"; Donald Broady: "Progressivismen i Sverige"; Paul Willis: "School culture and working class culture"; Daniel Kallós: "Vad kan och bör göras på utbildningens område?"; Jan Anward: "Språk och makt i klassrummet"; Ingrid och Olof Rasch: "Vart är folkhögskolan på väg?"; Kooperativet Arbetets Pedagogik: "För en arbetets pedagogik"; Birgitta Johansson: "Miljöfrågorna i skolan"; Den Alternativa Gymnasieutredningen; Skolan lever; Pedagogiska gruppen: "Språk, litteratur, erfarenhet".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19811204} Broady, Donald (1981), "Förstår att KRUT är obekväm", Arbetaren, 4 december 1981, //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-12", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19811220} Broady, Donald (1981), "Varning från väster", Kritisk utbildningstidskrift, vol. V, nr 20, p. 74f. //// [Tryckt dec. 1981/jan. 1982.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-12", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F2B 19820122} Stafseng, Ola (1982), "Den skjulte læreplanen", Kontrast. Tidskrift for politikk kultur kritikk, vol. 18, nr 1 1982, p. 62.Oslo. //// [Anmälan av Donald Broady, Den dolda läroplanen. KRUT-artiklar 1977–80, Symposion, Stockholm 1981.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F2B, fasc. "1982-01-22", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19820605} Broady, Donald & Mikael Palme (1982), "Den oregerliga rockmusiken", Kritisk utbildningstidskrift, vol. VI, nr 26, pp. 4-6. //// [Inledande redaktionell text i temanumret "Rock".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1982-06", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19820927} Broady, Donald (1982), "Den smygande skolreformen", Kritisk utbildningstidskrift, vol. VI, nr 23–24, pp. 6–16. //// [Inledande text i temanumret "Den smygande skolreformen". En tidningsartikel på samma tema var Donald Broady & Mats Wingborg, "Den smygande skolreformen enligt Matteus", Dagens Nyheter, 9 april 1982.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1982-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19820928} Broady, Donald (1982), "Vem är El Gerotti?", Kritisk utbildningstidskrift, vol. VI, nr 23-24, pp. 44-46. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1982-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19821112} Broady, Donald & Mats Wingborg (1982), "En utbildningsminister med huvudet i busken", Kritisk utbildningstidskrift, vol. VI, nr 25, pp. 49-52. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1982-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19890002} Broady, Donald (1989), Piilo-opetussuunnitelma. Mihin koulussa opitaan, 3 uppl. Tampere: Vastapaino, 245 p. //// [Första upplagan utkom 1986 Bokens titel kan översättas "Dolda läroplanen. Vad man lär sig i skolan". Innehållet är översättningar till finska av diverse artiklar och uppsatser av D.B. i utbildningssociologiska ämnen, de flesta hämtade ur Kritisk utbildningstidskrift, kompletterade med en uppsats om reproduktionsteorier och en om kvalifikationsforskning. 3 uppl. 1989.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1989-00", digitalt (faksimil, endast t.o.m. p. 8, ur 3 uppl. 1989) som  →  Digital version

{ID: B 19970114} Broady, Donald (1997), "Ur annalerna. Noteringar från sjuttiotalet", Kritisk utbildningstidskrift, nr 83-84, pp. 10–27. //// [Förkortat omtryck av eftertext i Den dolda läroplanen. KRUT-artiklar 1977–1980, Symposion, Stockholm 1981, pp. 1981, pp. 210–234, 302–313.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1977-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19980316} Broady, Donald (1998), Den dolda läroplanen. Särtryck. Stockholm: Kritisk utbildningstidskrift, 51 p. //// [Särtryck med nya pärmar, innehållande enbart artikeln "Den dolda läroplanen", ursprungligen publicerad i Kritisk utbildningstidskrift, IV, nr 16, 1980, pp. 4-55. Senare omtryckt i samma tidskrift nr 49 (1988), nr 63 (1991) och nr 127 (2007). Finsk övers. i Piilo-opetussuunnitelma, Vastapaino, Tampere 1986, pp. 96-173.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1998-03", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F2B 20060581} Fast, Carina, Görel Hedtjärn & Jan Swaling (2006), "Med KRUT i bagaget". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 345–350. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F2B, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20070825} Broady, Donald (2007). [PREPRINT] Trettio år efteråt – ett återbesök hos den dolda läroplanen. Kritisk utbildningstidskrift. 4 p. //// [Manus insänt till KRUT-redaktionen 25 aug. 2007, publ. i Kritisk utbildningstidskrift (KRUT), nr 127, 3 2007, pp. 5–10. Tillbakablick på tidskriften KRUTs 30-åriga historia, skolutvecklingen, skoldebatten och skolforskningen.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2007-08", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F2B 20070827} Kritisk utbildningstidskrift, Tema: "Den dolda läroplanen". nr 127 (3 2007), 112 p. //// [Numret innehåller ett omtryck av artikeln D. Broady, "Den dolda läroplanen",först publ. i Kritisk utbildningstidskrift, IV, nr 16, 1980, pp. 4-55.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F2B, digitalt (nedladdad pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20070827} Broady, Donald (2007), "Trettio år efteråt – ett återbesök hos den dolda läroplanen", Kritisk utbildningstidskrift, nr 127, 3 2007, pp. 5–10. //// [Tillbakablick på tidskriften KRUTs 30-åriga historia, skolutvecklingen, skoldebatten och skolforskningen.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2007-08", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20070828} Broady, Donald (2007), "Den dolda läroplanen", Kritisk utbildningstidskrift, nr 127, 3 2007, pp. 5–98. //// [Omtryck av "Den dolda läroplanen", Kritisk utbildningstidskrift, IV, nr 16, 1980, pp. 4-55. Tidigare omtryckt i samma tidskrift nr 49 (1988) och nr 63 (1991), samt som separat särtyck med nya pärmar 1998. Finsk övers. i Piilo-opetussuunnitelma, Vastapaino, Tampere 1986, pp. 96-173.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2007-08", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

 

2C. Handlingar rörande Socialistiska skolarbetare (SOL)

 

2D. Handlingar rörande övrig skolkritik

{ID: F2D 19710114} Nordström, Gert Z (1971), "LUK nu och på 1800-talet", Teckning, nr 1 1971, pp. pp. 3-6. //// [Medlemsbladet Teckning utges av Teckningslärarnas Riksförbund (TR).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F2D, fasc. "1971", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F2D 19710115} Nordström, Gert Z & Christer Romilson (1971), "Svar till Jan Thomaeus", Teckning, nr 1 1971, pp. pp. 27-28. //// [Medlemsbladet Teckning utges av Teckningslärarnas Riksförbund (TR).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F2D, fasc. "1971", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F2D 19720510} Waern, Kolbjörn (1972), Vänstervridningen på Teckningslärarinstitutet. Göteborg: Historiska institutionen, Göteborgs universitet, 40 p. //// [Duplicerad övningsuppsats, kopia med svagt tryck. På omslaget står: "Uppgiftsövning för AB1-kursen i historia vid Göteborgs universitet vårterminen 1972". Understrykningar och handskrivna marginalanteckningar med blyerts av Donald Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F2D, fasc. "1972-05-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F2D 19730401} Sternberg, Håkan et al. (1973). Orubr. utskick, initiativ till en "gemensam manifestation mot polisstatens införande". 1 p. //// [Faksimil av ett maskinskrivet duplicerat utskick med underskriften ”Nyboda gård den 1 april 1973” och femton namn, däribland Håkan Sternberg som senare skulle bli en ledarfigur inom gruppen Arkiv Samtal. Undertecknarna författade skrivelsen under en sammankomst på ungdomsbehandlingshemmet Nyboda Gård i Åkersberga. Den sändes till ”R-förbunden, SSR, Sveriges Psykologförbund, riksdagspartierna, SKTF, B-sektionen av Sveriges Psykiaterförbund, Alternativ stad och socialistiska intressegrupper".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F2D, fasc. "1973", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F2D 19761202} Jensen, Jørgen (1976), "Sammenholdet søges undergravet indefra", Folkeskolen, vol. 93, nr 48/49, 2 dec. 1976, pp. 2098-2099. Danmarks Lærerforening. //// [Jørgen Jensen var DLFs formand, dvs. ordf. för Danmarks Lærerforening. Texten, en anklagelseskrift riktad mot Unge Pædagoger , utgjorde "en henvendelse dateret 25. november til samtlige kredsformænd og skoletillidsmænd". Hela tidningsnumret i fysiskt original finns i arkivet, i handbiblioteket.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F2D, fasc. "1976-12-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F2D 19761216} Unge Pædagogers styrelse og redaktion (1976), "Vi ønsker ikke noget kup", Folkeskolen, vol. 93, nr 51, 16 dec. 1976, pp. 2194-2196. Danmarks Lærerforening. //// [Svar från Unge Pædagoger på Jørgen Jensens (DLFs formand, dvs. ordf. för Danmarks Lærerforening) anklagelser från 25. november 1976 (återgivna i Folkeskolen nr 48-49, 2 dec. 1976). I Folkeskolen nr 51 1976 pp. 2196-2197, dvs omedelbart efter inlägget från Unge Pædagoger, finns en replik från Jørgen Jensen, även den digitaliserad. Båda tidningsnumren i fysiskt original finns i arkivet, i handbiblioteket.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F2D, fasc. "1976-12-16", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F2D 19761217} Jensen, Jørgen (1976), "Hul tale, at hensigten bag UP-aktionen er lagt åbent frem", Folkeskolen, vol. 93, nr 51 1976, 1978-12-16, pp. 2196-2197. Danmarks Lærerforening. //// [Replik från Jørgen Jensen (DLFs formand, dvs. ordf. för Danmarks Lærerforening) på inlägg från Unge Pædagoger (pp, 2194-2196 i samma nummer av Folkeskolen, äv. detta inlägg digitaliserat). Hela tidningsnumret i fysiskt original finns i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F2D, fasc. "Unge Pædagoger", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19760402} Mossman, Walter (1978), "Folkhögskolan Wyhlerwald", Krut (Kritisk utbildningstidskrift), vol. II, nr 6, pp. 76–83. Övers. Donald Broady. //// [Förkortad övers. av ”Volkhochschule Wyhlerwald”, pp. 156–172 i Freihet zur Lernen (eds. H. Dauber & E. Verne), Rowohlt, Hamburg 1976.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1977-04", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F2D 19780801} Teckningslärarinstitutet (1979), Utbildningsplan och lokal studieplan för Teckningslärarinstitutet läsåret 1978/79. Stockholm: Teckningslärarinstitutet, 19 p. //// [Duplicerat häfte i A5-format, röda pärmar. På sista sidan (sid 20) står "KONSTFACKSKOLAN Teckningslärarinstitutet Stockholm 1979 Upplaga 250 ex." Sidan 19 har rubriken "GRUNDMODELL FÖR PROJEKTARBETE VID TECKNINGSLÄRARINSTITUTET Polariserande metod" varefter följer en lista över vad som ska ske under de tre faserna enligt denna modell utvecklad av Gert Z. Nordström (dvs FAS I: UNDERSÖKANDE FAS; FAS II: BEARBETNING AV ÄMNET; FAS III: HANDLINGSFAS).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F2D, fasc. "Teckningslärarinstitutet", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19790309} Broady, Donald, Svante Weyler & Brutus Östling (1979), "4 teser om ungdomskulturen". I: Metodikveckan -79. Barn- och ungdomskultur. Stockholm: Teckningslärarinstitutet, Konstfackskolan, pp. 12–16. //// [Utdrag ur ”Fyra teser om ungdomskulturen”, Kritisk utbildningstidskrift, nr 9, 1979, pp. 4–13. Publikationen Metodikveckan -79 (finns i dess helhet i det fysiska arkivet) utgavs i samband med den årliga metodikveckan vid Teckningslärarinstitutet (TI) , ett evenemang som samlade såväl skolans lärare och elever som andra med intresse för samhällskritisk undervisning. Från slutet av 1960-talet och under 1970-talet hade TI, med Gert Z. Nordström som ledargestalt, varit en miljö där progressiva rörelser haft tidigare och starkare fäste än på de flesta håll inom utbildningsväsendet. Ordet ”progressiv” ska uppfattas främst i politisk mening, det var minst av allt fråga om det slags pedagogisk progressivism som hyllade det fria skapandet och som sedan slutet av 1940-talet haft många tillskyndare bland teckningslärarna. Vid TI dominerade uppfattningen att teckningsundervisning ska skänka kunskap om samhällsförhållanden i allmänhet och bildens funktioner i samhället i synnerhet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1979-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F9B 19790828} Harvig, Gunilla & Carin Holmlund (eds.) (1979), Arbetshäfte i Pedagogik. Pedagogik i teori och praktik 1979/1980. Stockholm: Akademilitteratur/Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen, 103 p. //// [Innehåller pp. 62–74 omtryck av Donald Broady, "Progressivismens rötter", Kritisk utbildningstidskrift (KRUT), vol. III, nr 10, 1979, pp. 88-100.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F9B, samlingen Samlingsverk&tidskr, digitalt (faksimil, endast framvagn samt pp. 62–74) som  →  Digital version

{ID: B 19791201 } Broady, Donald (1979), "Mera ordning, flera kunskaper, det var bättre förr – tankar om kunskapsdebatten", Kritisk utbildningstidskrift, vol. III, nr 12, dec. 1979, pp. 6–14.Stockholm. //// [Omtryck i Den dolda läroplanen, 1981, pp. 262–279, och i senare upplagor. Finsk övers. i Piilo-opetussuunnitelma, Vastapaino, Tampere 1986, pp. 174–188.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1979-12", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19810308} Smålands nation, Lunds universitet (1981). Affisch, seminariet ”Skolan inför 80-talet”, Lunds universitet, Smålands nation, 8 mars 1981. 1 p. //// [Affisch i stort format, 45 x 62 cm. Seminariet ägde rum sönd. 1981-03-08 kl 13.00–17.00 på Smålands nation, Korpamoen, Kastanjeg. 7, Lund. Anföranden av och diskussion mellan Göran Arnman, Donald Broady och Daniel Kallós. Arrangör och ordf. Bo Rothstein, Smålands nation.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-03", digitalt (faksimil, jämte avskrift) som  →  Digital version

{ID: B 19820101} Broady, Donald (1982), Kritiska noteringar om nymarxismen i USA. Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Institutionen för pedagogik, 38 p. //// [Återutgivn. av två maskinskrivna texter som tidigare cirkulerat i duplicerad form: D. Broady. 'Rekonceptualisterna' inom det amerikanska curriculumfältet. Utkast till en fältanalys. stencilerat seminarieunderlag, 8 okt. 1981; samt D. Broady, Till kritiken av den funktionalistiska utbildningssociologin. Randanmärkningar till Carnoy/Levin: "The Limits of Educational Reform". Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, 31 jan. 1980.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1982-01-01", digitalt (faksimil & transkrib.) som  →  Digital version

{ID: B 19820710} Broady, Donald (1982), Perspektiv på samhällsvetenskaplig utbildningsforskning. Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Institutionen för pedagogik 101 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet. Inkluderar några tridigare utgivna texter.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-07", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19830018} Broady, Donald (1983), "La réforme de l'enseignement en Suède. Les intentions et quelques problèmes actuels". I: La formation des maîtres. Paris/Stockholm: Ministère de l'éducation nationale/UHÄ, pp. 101–111. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1983-00", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19830515} Broady, Donald (1983), "Kunskap i skolan", Socialistiskt Forum, nr 70 (nr 6 1983), pp. 9-12. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1983-05", digitalt (faksimil av ful fotokopia) som  →  Digital version

{ID: B 19920706} Broady, Donald & Boel Englund (1992), Ulf P. Lundgrens skrifter 1966–1991. En bibliografi. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 7. Stockholm: HLS Förlag, juli 1992, 41 p. //// [I PDF-versionen är typsnitt, radbrytningar och sidbrytningar är ändrade i förhållande till pappersoriginalet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-07", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19970320} Broady, Donald (1997), Det svenska hos ramfaktorteorin. Paper presenterat vid Symposiet "På återbesök i ramfaktorteorin", Uppala universitet, 20–21 mars 1997, 11 p. //// [Bidrag till symposiet "På återbesök i ramfaktorteorin", Uppsala universitet, 20-21 mars 1997. Senare publ. under samma titel i Pedagogisk Forskning i Sverige, årg 4, nr 1 1999, pp. 111–121.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1997-03-20", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20020929} Broady, Donald (2002). Till minnet av en folkgrupp – arkivfynd och hågkomster. Högtidstal den 29 september 2002. p. //// [Manuskript, strax efteråt korrigerat och utökat, till tal vid festlighet 29 sept. 2002 i Linnéträdgården i Uppsala då Ulf P. Lundgrens sextioårsdag firades. Ett halvår senare publicerat som "Till minnet av en folkgrupp – arkivfynd och hågkomster. Högtidstal den 29 september 2002", pp. 11-19 i Eva Forsberg (ed.), Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy 2003:2, Uppsala 2003.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2002-09", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20030002} Broady, Donald (2003), "Till minnet av en folkgrupp – arkivfynd och hågkomster. Högtidstal den 29 september 2002". I: Eva Forsberg (ed.), Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, Research Reports 2003:2. Uppsala: STEP, Uppsala universitet, pp. 11-19. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2003-00", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F2E 20060583} Lundgren, Ulf P. (2006), "Om ordet värdegrund". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 357–366. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F2E, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20060720} Lundgren, Ulf P. & Donald Broady (2006), "[PREPRINT, manus till:] Hela havet stormar – om skolpolitikens förvandlingar", Ord & Bild, nr 3-4, pp. 8-19. //// [Manuskript, 9 p., insänt till Ord&Bild-redaktionen 20 juli 2006. Temanummer "Skolan", publ. aug. 2006.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2006-07", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

2E. Handlingar rörande bildningstankens renässans

{ID: B 19790408} Broady, Donald (1979), "Progressivismens rötter", Krut (Kritisk utbildningstidskrift), vol. III, nr 10, pp. 88-100. //// [Omtryck pp. 86-113 i Broady, Donald (1981), Den dolda läroplanen. KRUT-artiklar 1977-80. Stockholm: Symposion, 326 p. Omtryck äv. i Gunilla Harvig & Carin Holmlund (eds.), Arbetshäfte i Pedagogik, Akademilitteratur, Stockholm 1979, pp. 62-74.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1979-04", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19791001} Broady, Donald (1979), "Svar", Krut (Kritisk utbildningstidskrift), p. 103 f. //// [Svar på Ester Hermanssons kommentar till artikeln "progressivismens rötter" i Krut nr 10.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1979-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19841101} Broady, Donald (1984), "Om bildning och konsten att ärva", Kritisk utbildningstidskrift, vol. VIII, nr 35-36, pp. 4-15. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1984-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19850107} Broady, Donald (1985), Försvarstal för bildningstanken. Föreläsning, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, 7 januari 1985. Stockholm, 20 p. //// [Faksimil av utskrift från matrisskrivare av manuskript till föreläsning inför lärarutbildarna vid Högskolan för lärarutbildning. Vissa partier hämtade ur tidigare artiklar, bl.a. "Om bildning och konsten att ärva", Kritisk utbildningstidskrift, nr 35/36, 1984). Senare publ. som Donald Broady, "Försvarstal för bildningstanken", Meddelanden från Forum för pedagogisk historia, vol. I, nr 1, 1991, pp. 7-17.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1985-01-07", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19860208} Broady, Donald (1986), "Bildning och självreflexion". I: Jan Bärmark (ed.), Vad gör vi med universitetet? Inlägg i samhällsdebatten. En skriftserie från Centrum för tvärvetenskap 2. Centrum för tvärvetenskap, Göteborgs universitet, pp. 7–17. //// [Öppningsföreläsning 26 april 1985, konferensen "Vad gör vi med universitetet?", arr. Centrum för tvärvetenskap, Göteborgs universitet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1986-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19870003} Broady, Donald & Mario Marx (1987), "[Kapitel] 7. Att erfara, att bilda sig, att ärva". I: Mario Marx, Att arbeta med tema i fritidshem. Samtal – Ideer – Förslag. Stockholm: Socialstyrelsen/Utbildningsförlaget, pp. 66–70. //// [D.B. intervjuad av M.M.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1987-00", digitalt (faksimil & transkrib.) som  →  Digital version

{ID: B 19911103} Broady, Donald (1991), "Försvarstal för bildningstanken". I: Meddelanden från Forum för pedagogisk historia. 1. Stockholm, pp. 7–17. //// [Föreläsning inför lärarutbildarna vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm den 7 januari 1985, urspr. i jan. 1985 utgiven som arbetsrapport från samma högskola. Vissa partier hämtade ur tidigare artiklar, bl.a. "Om bildning och konsten att ärva", Kritisk utbildningstidskrift, nr 35/36, 1984). Texten är här språkligt genomgången men i övrigt oförändrad.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1991-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19920120} Broady, Donald (1992), "[POSTPRINT] Bildningsfrågan – ett återupplivningsförsök. Om ett förslag från Collège de France och om svenska läroplaner", Ord & Bild, nr 1 1992, pp. 3–26. //// [Ursprungligen ett underlag till Läroplanskommittén, författat 1991. Först publ. i början av 1992 i Ord & Bild, därefter i något förändrat skick som bilagorna "Bildningstraditioner och läroplaner" samt "Efterord till den svenska översättningen av förslagen från Collège de France", pp. 347–370 resp. 394–401 i Skola för bildning. Huvudbetänkande av Läroplanskommittén, SOU 1992:94.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-01", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19920220} Broady, Donald (1992), "Bildningsfrågan – ett återupplivningsförsök. Om ett förslag från Collège de France och om svenska läroplaner", Ord & Bild, nr 1 1992, pp. 3–26. //// [Ursprungligen ett underlag till Läroplanskommittén, författat 1991. Först publ. i februari 1992 i Ord & Bild, därefter i något förändrat skick som bilagorna "Bildningstraditioner och läroplaner" samt "Efterord till den svenska översättningen av förslagen från Collège de France", pp. 347–370 resp. 394–401 i Skola för bildning. Huvudbetänkande av Läroplanskommittén, SOU 1992:94.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-02", digitalt (faksimil - inloggning krävs) som  →  Digital version

{ID: F9B 19920908} SOU 1992:94. Skola för bildning. Huvudbetänkande av Läroplanskommittén. 469 p. //// [Filen nedladdad från https://weburn.kb.se/metadata/929/SOU_7264929.htm.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F9B, samlingen Samlingsverk&tidskr, digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19920909} Broady, Donald (1992), "Bildningstraditioner och läroplaner". I: Skola för bildning. Huvudbetänkande av Läroplanskommittén. SOU 1992:94. pp. 247–370. //// [Tidigare publ. som "Bildningsfrågan – ett återupplivningsförsök. Om ett förslag från Collège de France och om svenska läroplaner", Ord & Bild, nr 1 1992, pp. 3–26.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19920909} Broady, Donald (1992), "Efterord till den svenska översättningen av förslagen från Collège de France". I: Skola för bildning. Huvudbetänkande av Läroplanskommittén, SOU 1992:94. pp. 394–401. //// [Tidigare publ. i Ord & Bild, nr 1 1992.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-08", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19930302} Broady, Donald & Inge Johansson (1993), "Bildning i vår tid", Forskning om folkbildning. Medlemsblad för Föreningen för folkbildningsforskning vol. II, nr 2, pp. 2–8. //// [Intervju. Ingress: "Att skapa en skola för alla där bildningsarbetet är huvudsak, är ingen antikvarisk uppgift. En sådan skola har aldrig funnits. Så avslutar Donald Broady sin uppsats Bildningstraditioner och läroplaner. Uppsatsen ingår som bilaga i läroplanskommittens betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94). Den har också publicerats i Ord & Bild nr 1/1992. Inge Johansson har samtalat med Donald Broady om vad det klassiska bildningsidealet kan betyda för vår tids skola och folkbildning.".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1993-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19931115} Broady, Donald (1993), "Bildningstankens aktualitet", Forskning om utbildning, vol. XX, nr 3–4, pp. 41–49. //// [Detta var det sista numret av tidskriften Forskning om utbildning, vilken därefter lades ned.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1993-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F9B 19940001} Bildning och kunskap. Särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94). Stockholm: Skolverket, 85 p. //// [Avsnittet "1.4 Bildningsfrågan", pp. 12–22, är en av Läroplanskommitténs sekretariat (under ledning av Berit Hörnqvist) förkortad och redigerad version av D. Broady, "Bildningstraditioner och läroplaner", pp. 247–370 i Skola för bildning. Huvudbetänkande av Läroplanskommittén, SOU 1992:94.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F9B, samlingen Samlingsverk&tidskr, digitalt (faksimil, endast t.o.m. p. 22) som  →  Digital version

{ID: B 19940003} Broady, Donald (1994), "1.4 Bildningsfrågan". I: Bildning och kunskap. Särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94). Stockholm: Skolverket, pp. 12–22. //// [Särtryckets inledande avsnitt om bildningsfrågan är en av Läroplanskommitténs sekretariat (under ledning av Berit Hörnqvist) förkortad och redigerad version av D. Broady, "Bildningstraditioner och läroplaner", pp. 247–370 i Skola för bildning. Huvudbetänkande av Läroplanskommittén, SOU 1992:94.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1994-00-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19940710} Broady, Donald (1994), "Bildningstanken och progressivismen", Kritisk utbildningstidskrift, nr 74 (2 1994), pp. 75–77. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1994-07", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19951129} Broady, Donald (1995), "[PREPRINT] Normer och kritik, nutid och dåtid. Inledning till den svenska utgåvan". I: Åsmund Lønning Strømnes, Kunskapssyn och pedagogik. En historisk analys och jämförelse. Stockholm: Liber Utbildning, pp. IX–XIII. //// [Äv. i Kritisk utbildningstidskrift, nr 85, 1997, pp. 85–87.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1995-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19970214} Broady, Donald (1997), "Normer och kritik, nutid och dåtid", Kritisk utbildningstidskrift, vol. 85, pp. 85–87.Stockholm. //// [Anmälan av Åsmund Lønning Strømnes, Kunskapssyn och pedagogik. En historisk analys och jämförelse, Liber Utbildning, Stockholm: 1995. Texten tidigare under rubriken "Normer och kritik, nutid och dåtid. Inledning till den svenska utgåvan" publ. som inledning i sagda bok, pp. ix-xiii.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1997-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20060723} Broady, Donald (2006), "[PREPRINT, manus till:] Det svenska kanonunderskottet", Ord & Bild, nr 3-4, pp. 130-132. //// [Manus, 2 p,, insänt 19 juni 2006. Tiskriftsnumret utgavs i aug. 2006.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2006-07", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20070320} Broady, Donald (2007), "Bildningsfrågan", Socialistisk Debatt nr 2–3, pp. 13–28. //// [Utdrag ur Donald Broady, "Bildningstraditioner och läroplaner”, pp. 347–370 i Skola för bildning, SOU 1992:94, äv. utgiven som Donald Broady, "Bildningsfrågan - ett återupplivningsförsök", Ord & Bild, nr 1 1992, pp. 3–26.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2007-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20120110} Broady, Donald (2011), "Bildning, transnationalisering och globalisering". I: Felix Larsson (ed.), Vad är global bildning? Dokumentation av en workshop på Gerlesborgsskolan maj 2011. Skriftserie 12. Göteborg: Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet, pp. 46-50. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2012-01", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20120512} Broady, Donald (2012), "[PREPRINT] Bildningstankens krumbukter. Några blad ur historien från 1970-tal till 2010-tal". I: Anders Burman & Per Sundgren (eds.), Svenska bildningstraditioner. Göteborg: Daidalos, pp. 285–308. //// [Preprint-version ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2012-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20160211} Broady, Donald (2016). Donald Broady 1984/2016. Skola och Samhälle, http://www.skolaochsamhalle.se/, 7 p. //// [Utdrag ur Donald Broady, "Om bildning och konsten att ärva", Kritisk utbildningstidskrift, vol. VIII, nr 35-36, 1984, pp. 4-15. Detta utdrag valt och publicerat av Jan Thavenius, red. för sajten Skola och samhälle.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2016-02", digitalt (pdf-version) som  →  Digital version

 

3. HANDLINGAR RÖRANDE RECEPTIONEN AV TYSKA FORSKNINGSTRADITIONER

 

3A. Handlingar rörande kritiken av den politiska ekonomin

{ID: B 19760001} Broady, Donald (1976), Grundcirkel. Studiehandledning till "Kapitalets produktionsprocess". Till kritiken av den politiska ekonomin 8. Göteborg: Röda bokförlaget, 104 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1976-00", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F3A 19760121} Johansson, Kjell A. (1976), "Cirkel i utbildningsekonomi", SOL-bulletinen, nr 21 (1/1976), p. 23.Stockholm. //// [Hela detta nummer av SOL-bulletinen finns digitaliserat i arkivet. Denna notis på sid. 23 är en annonsering av pågående studiecirkel i utbildningsekonomi arrangerad av Socialistiska skolarbetare (SOL), Stockholm, 1976. Notisen är rubricerad "Cirkel i utbildningsekonomi" och undertecknad "K.A.J" (vilket uttydes Kjell A. Johansson). Utdrag: "[Skolarkivet] började hösten -75 en cirkel i ämnet. Den beräknas fortsätta detta läsår ut. // I Danmark började radikala lärare redan under 60-talet tillämpa Freires, Freinets, m:fl reformpedagogers idéer. Men man fann efter några år att även med dessa alternativa metoder slogs barn ut, och mest barn från arbetarklassen. Vad tjänade då den alternativa pedagogiken till? I sitt sökande efter svar kom man via universitetsvänstern i kontakt med den sk kapitallogiska skolan, som griper tillbaka på Marx' kritik av den politiska ekonomin. Den menar i korthet att först när man lärt sig Marx' metod ordentligt kan man ta itu med en analys av dagens samhällsekonomi. Som lärare kan man då se vilka ramar kapitalismen idag sätter för skolan och utbildningen och vilka tendenser som finnes; detta är marxistisk utbildningsekonomi. En god socialistisk strategi kräver ju att man känner motståndarnas, kapitalisternas, strategi. // Det är givet att man inte kan förkasta den alternativa pedagogiken eller sluta studera den, men här i Stockholms SOL är vi ett 16-tal personer som valt att prioritera utbildningsekonomin ett år framåt. Vi kommer att träffas varannan fredagskväll, till en början på Morianen. När bulletinen kommer ut har vi haft två sammanträden. studieplanen har gjorts av Donald Broady, som också leder skolarkivets cirkel. En detaljerad studieplan till grundboken Introduktion till Kapitalets första band, Barrikaden, kan rekvireras från Skolarkivet, Missionsvägen 6-14, 161 35 BROMMA. Tel mån 16-18 08/26 01 86 // De SOL:are i stockholmstrakten som vill studera alternativ pedagogik kan vi hänvisa till FAS, som har flera cirklar på gång i Stockholm.".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F3A, fasc. "1976-01-21", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19770201} Broady, Donald (1977). Bibliografiska förteckningar över utgåvor i skriftserien Fagtryk. Arbejdspapirer fra Fagkritisk Front under de två första åren, 1975–1976. 11 p. //// [Bibliografiska listor över Fagtryk. Arbejdspapirer fra Fagkritisk Front, en skriftserie som 1975–1981 utgavs av Fagkritisk Front, Aarhus, Danmark. Texten är mångfaldigad, maskinskriven eller stencilerad. Denna bibliografi består av tre delar: (1) förteckning över utgåvor fysiskt arkiverade i Donald Broadys arkiv; (2) faksimil av en förteckning rubricerad "FAGTRYK - MANGFOLDIGGØRELSER dec. '75", pp. 82–84 i Thomsen, Hans Jørgen: Dobbeltlogiken i den Marxske teori og nogle videnskabsteoretiske konsekvenser heraf. Fagtryk. Arbejdspapirer fra Fagkritisk Front. No. 10, 1976; (3) faksimil av en förteckning rubricerad "FAGTRYK - MANGFOLDIGGØRELSER sept. 76", pp. 162–165 i David, Margaretha & Thomas Nielsen: Modidentitet. Nogle forudsætninger og betingelser for konstituering af en modmagt i studenterbevægelsen. Fagtryk. Arbejdspapirer fra Fagkritisk Front. No. 47, 1976. Skriftserien hade A5-format, omslagens färg var vanligen orange.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1977-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19771201} Broady, Donald (1977), "Läraren och lönarbetet", Krut (Kritisk utbildningstidskrift), vol. I, nr 4, pp. 4-32. //// [Finsk övers. i Piilo-opetussuunnitelma, Vastapaino, Tampere 1986, pp. 33-59.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1977-12", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19780002} Broady, Donald (1978), "Återupptäckten av ekonomikritiken". I: Bokcaféts lagerkatalog. Supplement 78/79. Lund: Lunds Bok & Tidskrifts AB, pp. 13-22. //// [Denna katalog är ett supplement med 7 000 titlar som var nytillkomna efter det att Bokcafét i Lund utgav den stora katalogen 1997/1978 med 15 000 titlar.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1978-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19780601} Broady, Donald (1978), Utbildning och politisk ekonomi. Introduktion till sjuttiotalets marxistiska utbildningsforskning i Västtyskland och Danmark. Rapporter från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion 1. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning 316 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1978-06", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19781019} Broady, Donald (1978), "Uddrag af Utbildning och politisk ekonomi". I: Arbejdspapirer til NFPF-kongressen i Aalborg den 19. – 22. oktober 1978. Aalborg: Institut for Uddannelse og Socialisering, Aalborg Universitetscenter, pp. 57–95. //// [Hela denna proceedings-volym finns i fysiska arkivet, intressant vittnesbörd om hur kritiken av den politiska ekonomin vid denna tidpunkt vinner genomslag särskilt bland yngre danska pedagoger. NFPF uttydes Nordisk Forening for Pædagogisk Forskning. Konferensbidraget "Uddrag af Utbildning och politisk ekonomi", tills vidare det enda i volymen som ingår i det digitala arkivet, återger pp. 6–18, 192–204, 275–283 i Donald Broady, Utbildning och politisk ekonomi. Introduktion till sjuttiotalets marxistiska utbildningsforskning i Västtyskland och Danmark, Rapporter från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion 1, Högskolan för lärarutbildning, Stockholm 1978. I slutet av konferensbidraget är tre sidor med litteraturreferenser tillfogade.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1978-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19800012} Broady, Donald (1980), "Återupptäckten av ekonomikritiken (omtryck)". I: Johan Fornäs (ed.), Socialisationsteori för musikvetare. Göteborgs universitet, pp. 5–9. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet. Omtryck av artikel med samma rubrik, 1979.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-00", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: F3A 19801128} Fornäs, Johan (1980), "Att börja gjuta grunden... Marxistiska cirklar i Göteborg", Kritisk utbildningstidskrift, vol. IV, nr 16, pp. 86–87. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F3A, fasc. "1980-11-25", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19810026} Broady, Donald (1981), "Utbildning som reproduktion". I: Bokcaféts bok om böcker. Lund: Lunds Bok & Tidskrifts AB, pp. 38–44. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet. Finsk övers. i Piilo-opetussuunnitelma, Vastapaino, Tampere 1986, pp. 203-216.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-00", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19860002} Taylor, Charles (1986), Hegel. Stockholm/Lund: Symposion Bokförlag & Tryckeri AB, 760 p. //// [Övers. Sven-Erik Torhell, svenskt förord daterat "Lund, juni 1986". Ang granskning se "Översättarens anmärkning", p. 6: "Donald Broady har gjort en omsorgsfull språklig och facklig granskning av avdelning I och III, Horace Engdahl har gjort detsamma för avdelning II. Gunnar Sandin har granskat översättningen i sin helhet och kommit med många värdefulla synpunkter och förslag." Orig. Cambridge University Press, 1975.] Icke digitaliserat. Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1986-00", digitalt (faksimil, endast t.o.m. p. 13) som  →  Digital version

{ID: B 20131020} Broady, Donald (2013), Värdeform och symboliskt kapital. Ett försök att konfrontera Marx med Bourdieu. Paper presenterat vid Marx2013, ABF-huset, Stockholm, 19–20 oktober 2013, 9 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2013-10", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20131021} Broady, Donald (2013), Värdeform och symboliskt kapital. Ett försök att konfrontera Marx med Bourdieu. Handout. Paper presenterat vid Marx2013, ABF-huset, Stockholm, 19-20 oktober 2013, 2 p. //// [Handout bestående av 12 slajdar.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2013-10", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20131106} Broady, Donald (2013). On the Relations between Marx and Bourdieu. Value Form and Symbolic Capital Reconsidered. University of East London, 6th Nov. 2013. 16 p. //// [Handout to a lecture.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2013-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20140215} Broady, Donald (2014), "Värdeform och symboliskt kapital. Ett försök att konfrontera Marx med Bourdieu", Tekla, nr 16, mars 2014, pp. 11–25. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2014-02-15", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20170820} Broady, Donald (2017). Bruksvärdets vänner. Griniga gubbens blogg 2011–2017. 30 p. //// [Sammanställning av Griniga gubbens inlägg på bloggen "Bruksvärdet vänner" jämte kommentarer. Alltsammans i febr. 2019 nedladdat från broady.se/gg/ och hopklippt till en fil.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2017-08", digitalt (pdf-version av webbsidor) som  →  Digital version

 

3B. Handlingar rörande tysk kvalifikationsforskning

{ID: B 19800130} Broady, Donald (1980), Projektet Socialisation och kvalifikation. Forskningsprogram. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Institutionen för pedagogik, 1980-01-30, 39 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-01-30", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19800610} Broady, Donald (1980), Kritiken av utbildningssektorns politiska ekonomi. Kommentarer med anledning av ett tioårsjubileum. Bakgrundsmaterial till seminariet om empirisk kvalifikationsforskning anordnat av UHÄs FoU-byrå, 29-30 september 1980. Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Juni 1980, 36 p. //// [Bearbetad version av delar av Utbildning och politisk ekonomi, 1978.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-06-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19800730} Broady, Donald (1980), [PREPRINT] Critique of the Political Economy of Education: The Prokla Approach. Apropos of a tenth anniversary. Reports on Education and Psychology5. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, 71 p. //// [Senare publ. under samma rubrik "Critique of the Political Economy of Education: The Prokla Approach. Apropos of a tenth anniversary" i Economic and Industrial Democracy (Sage, London), Vol. II, No 2 1981, pp. 141-189.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-07", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19810021} Broady, Donald (1981), "Kvalifikationsforskning – en ordförklaring". I: Empirisk kvalifikationsforskning. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, pp. 45–49. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet. Finsk övers. i Piilo-opetussuunnitelma, Vastapaino, Tampere 1986, pp. 217–240.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-00", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19810022} Broady, Donald (1981), "Arbetslivsperspektiv på utbildning och socialisationsteorins användbarhet. Replik till Bengt Abrahamsson". I: Empirisk kvalifikationsforskning. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, pp. 39-44b. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-00", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19810110} Broady, Donald (1981), "Utbildning – arbetsmarknad – arbetsplatser". I: Skola – Arbetsliv. Stockholm: Skolöverstyrelsen, FoU-byrån, pp. 1–14. //// [Skriftens undertitel lyder: "Anföranden och diskussioner vid en konferens den 17–18 april 1980 anordnad av skolöverstyrelsen, byrån för pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete på uppdrag av skolöverstyrelsens pedagogiska nämnd".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-01", digitalt (faksimil t.o.m. p. 14 jämte pp. 57–63) som  →  Digital version

{ID: B 19811016} Broady, Donald (1981), "Förbereder skolan för arbetsmarknaden eller för arbetsplatserna?", Arbetsliv och utbildning, nr 8, pp. 29–34. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-10", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19820003} Broady, Donald (1982), "Det centrala begreppet kvalificering", Arbetsliv och utbildning, nr 16, 1982, pp. 14–21. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1982-00-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19820602} Broady, Donald (1982), "Vad kan pedagogiska och sociologiska undersökningar tillföra de ekonomiska systervetenskaperna?". I: Utbildningsekonomisk forskning. Ett symposium anordnat av skolöverstyrelsen den 10–11 maj 1982. Stockholm: Skolöverstyrelsen, pp. 57–73. //// [Publ. i juni 1982.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1982-06", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19830410} Broady, Donald (1983), Om kvalifikationsforskning. Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, April 1983, 45 p. //// [Faksimil av maskinskrivet hopklistrat dupliceringsunderlag Överlappar vissa andra texter i samma ämne. Finsk övers. i Piilo-opetussuunnitelma, Vastapaino, Tampere 1986, pp. 217-240.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1983-04-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F3B 19840510} Klyngen Statsform og Arbejderbevægelse (1984), "Indledning". I: Rejserapport fra Klyngen Statsform og Arbejderbevægelses studietur i Tyskland. Arbejdspapir 4 1984. København: Institut for samfundsøkonomi og planlægning, Roskilde Universitetscenter, pp. 4–9. //// [Digitalisering av inledningen, samt framssida, innehållsförtecking och ytterligare några sidor (t.o.m. p. 21) av stencilerad rapport, A5-format, gul pärm, daterad "maj 1984". Detta är en reserapport från studieresa företagen 10–15 oktober 1983 av en grupp lärare och studenter från RUC (Roskilde Universitetscenter). Resedeltagare var lärarna Ove K. Pedersen, Bruno Amorosa och Jann Windmliller samt studenterna Henrik Andersen, Andy Andresen, Arne Bundgård, Karsten Jensen, Dorthe Tang Jørgensen, Jørn Kristiansen, Henning Nilausen, Martin H. Pedersen, John Petersen, Peter Plougstrup, Michael Schultz, Grete Tarpgaard och Lene Westergaard. Resmål var forskningsmiljöer vid Wissenschaftszentrum. Berlin (möte med Ulrich Jürgens); Freie Universität Berlin (möte med Elmar Altvater); Universität Frankfurt (möte med Josef Esser); Institut für Sozialforschung, Frankfurt/M (möte med Hans Kastendiek och Otto Jacobi); Universität Hannover (möte med Bernhard Blanke); Universität Bremen (möte med Helmuth Reichelt). Hela rapporten finns fysiskt i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F3B, fasc. "1984-05-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19860209} Broady, Donald (ed.), (1986), Professionaliseringsfällan. Vuxenutbildning, arbetsdelning, yrkeskunnande. Stockholm: Carlssons Bokförlag, 174 p. //// [I separata filer digitalisering av pp. 59–86 (Donald Broady & Bo Helgeson, "Farväl till arbetsdelningen? Den västtyska diskussionen om Horst Kerns och Michael Schumanns nya studie") samt pp. 148-165 ("Professionaliseringsbegreppet – ett forskarsamtal").] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1986-02", digitalt (faksimil t.o.m. p. 10) som  →  Digital version

{ID: F5B 19920010} Ullman, Annika (1992), De plåtslagarna! De plåtslagarna! Arbetsmiljöreformering som text och verksamhet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 4. Stockholm: HLS Förlag, 120 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: F3B 20060567} Abrahamsson, Kenneth (2006), "Är arbetsdelningen evig?". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 231-239. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F3B, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19850507} Broady, Donald & Bo Helgesson (1985), Farväl till arbetsdelningen? Den nyaste västtyska diskussionen om ny teknik och kvalifikationsutveckling. Paper presenterat vid Seminarium om professionalisering och polarisering, anordnat av Forum-V och TCO, Foresta, Lidingö, 1985-05-07, 6 p. //// [Detta fördragsmanus distribuerades i duplicerad form till konferensdeltagarna. På första sidan står "Jfr den i förväg utskickade texten Farväl till arbetsdelningen. Om Horst Kerns och Michael Schumanns nya undersökning, HLS, mars 1985". Senare version publ. som Donald Broady & Bo Helgesson, "Farväl till arbetsdelningen? Den västtyska diskussionen om Horst Kerns och Michael Schumanns nya studie", pp. 59-86 i Donald Broady (red.), Professionaliseringsfällan. Vuxenutbildning, arbetsdelning, yrkeskunnande, Carlssons Bokförlag, Stockholm 1985.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1985-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

 

3C. Handlingar rörande övriga tyska forskningstraditioner

{ID: B 19750811} Broady, Donald (1975), "Välmatad HUG om offentlighet", Dagens Nyheter, 11 aug. 1975, p. 4. //// [Manuskript och tidningsklipp] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1975-08", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19770901} Broady, Donald & Svante Weyler (1977), "Borgerlig och proletär offentlighet. Kommentar till Negt/Kluge", Tekla, vol. 1, nr 2, pp. 55-67.Lund. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1977-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19790125} Broady, Donald (1979), Thomas Ziehe och tesen om den "nya" narcissistiska socialisationstypen. Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, 1979, 25 p. //// [Faksimil av maskinskrivet original som fungerade som kopieringsunderlag. En kraftigt reviderad version senare utgiven som Donald Broady,"Efterskrift", pp. 229-257 i Thomas Ziehe, Ny ungdom. Om ovanliga läroprocesser, Norstedts, Stockholm 1986.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1970-tal, fasc. "1979-01-25", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19800104} Broady, Donald (1980). Lektörsutlåtande om Helga Häßing, Herbert Stubenrauch & Thomas Ziehe, Narziss – Ein neuer Sozialisationstypus?, päd-extra-Buchverlag, Bensheim 1979. 1988-01-04, 7 p. //// [Maskinskrivet lektörsutlåtande inlämnat till ett svenskt bokförlag 1980-01-04.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-01-04", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19810510} Hegel, C.W.F. (1981), "Företal till Andens fenomenologi", Kris, nr 20-21, pp. 11–24. Övers. Donald Broady, Arne Melberg & Anders Olsson. //// [Övers. från Phänomenologie des Geistes, ”Vorrede” [1807], pp. 11–67 i Werke, Bd. 3., Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970. Övers. Donald Broady, Arne Melberg & Anders Olsson.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19820502} Broady, Donald (1982), Den västtyska diskussionen om den "nya" narcissistiska socialisationstypen [1979]. Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, maj 1982, 33 p. //// [Innehåller pp. 2-25 texten "Thomas Ziehe och tesen om den 'nya' socialisationstypen", urspungligen en arbetsrapport författad och duplicerad i januari 1979; en kraftigt reviderad version därav senare utgiven som Donald Broady,"Efterskrift", pp. 229-257 i Thomas Ziehe, Ny ungdom. Om ovanliga läroprocesser, Norstedts, Stockholm 1986. Vidare finns i slutet av denna andra upplaga från 1982., pp. 26-32, en kopia av ett lektörsutlåtande daterat 1980-01-04 om Helga Häßing, Herbert Stubenrauch & Thomas Ziehe, Narziss - Ein neuer Sozialisationstypus?, päd-extra-Buchverlag, Bensheim 1979.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1982-05-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19850124} Broady, Donald (1985), "Cynikern behövs", Aftonbladet, 24 jan 1985, //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1985-08", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19800401} Broady, Donald (1980), "Arbetsmarknadskvalificering och arbetsplatskvalificering", Forskning om utbildning, vol. VII, nr 2, pp. 43–46. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-04", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19830813} Broady, Donald (1983), "Reproduktionsteorierna och utbildningsforskningen". I: TCO, Kan utbildning förändra arbetslivet? TCOs förslag till forskning. Stockholm: TCO, pp. 57–64. //// [PDF-filen återger sidorna t.o.m. p 5 samt pp. 57–64, 108–178.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1983-08", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19830815} Broady, Donald (1983), "Samband mellan arbetsliv och utbildning. Några aktuella vägar för forskningen". I: TCO, Kan utbildning förändra arbetslivet? TCOs förslag till forskning. Stockholm: TCO, pp. 113–178. //// [PDF-filen återger sidorna t.o.m. p 5 samt pp. 57–64, 108–178.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1983-08", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

 

4. HANDLINGAR RÖRANDE RECEPTIONEN AV FRANSKA FORSKNINGSTRADITIONER

 

4A. Handlingar rörande Centre de sociologie européenne (CSE)

{ID: F4A 19900410} Centre de Sociologie Européenne (1990). Étude comparée des institutions de formation des cadres dirigeants. Déclaration d’intention en réponse à l'Appel d’offres Intelligence de l’Europe du Ministère de la Recherche et de la Technologie. 9 p. //// [Projektskiss till en ansökan som beviljades. Inga författare anges men texten färdigställdes av Pierre Bourdieu, Monique de Saint Martin m.fl. medarbetare vid och kring Centre de Sociologie Européenne. Daterad "avril 1990". Faksimil av exemplar i det fysiska arkivet, med D. Broadys handskrivna marginalanteckningar.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F4A, fasc. "1990-04-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F4A 19900410} de Saint Martin, Monique & Mihai Gheorghiu (1991). Note de travial à l'attention des participants au programme de recherche sur les institutions de formation des cadres dirigeants. Paris: CSE, juli 1991, 3 p. //// [Orig. i fysiska arkivet. Om teman för diskussioner under nästkommande projektmöte planerat att äga rum i Paris i febr. 1992.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F4A, fasc. "1991", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F4A 19911009} de Saint Martin, Monique (1991). Étude comparée des institutions de formation des cadres dirigeants. Rapport d'activité intermédiaire. Appel d’offres Intelligence de l’Europe du Ministère de la Recherche et de la Technologie. Paris: Centre de Sociologie Européenne, 12 p. //// [Tryckoriginal i fysiska arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F4A, fasc. "1991-10-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19931019} Broady, Donald & Ulf Jonsson (1993), Ansökan om medel för forsknings- och forskarutbildningssamverkan med École des Hautes Études en Sciences Sociales, 19 okt 1993. 8 p. //// [Ansökan inlämnad 19 okt. 1993 till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Stockholms universitet, avseende forsknings- och forskarutbildningssamverkan med två centra vid École des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris, nämligen Centre de sociologie de l'éducation et de la culture samt Centre de recherche historique. Samverkan gäller dels forskarutbildningen (intensivkurser, doktorandutbyten, utbyten av gästlärare och gästhandledare, etc), dels komparativ forskning kring förhållanden i olika europeiska länder. Ansökan blev beviljad.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, 1990-tal, fasc. "1993-10", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20120301} 2012), Social Sciences. Annual Trilingual Review of Social Research årg. 1nr 1 (mars 2012). Crète, Grèce, 228 p. //// [I arkivet enbart det första numret Tidskrift grundad 2012 av Nikos Panayotopoulos. Publicerar artiklar på tre språk: franska, engelska, grekiska. Grekiskt namn Κοινωνικεσ Επιστημεσ. Ετήσια τρίγλωσση επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών, Första numret utkom i mars 2012. I den internationella redaktionskommittén ingår Donald Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2012-03", digitalt (faksimil, endast av framvagn t.o.m. p. 17 samt bakvagn fr.o.m. p. 219) som  →  Digital version

 

4B. Actes la recherce en sciences sociales

 

4C. Skrifter och föreläsningar av Pierre Bourdieu

 

4D. Skrifter av övriga medarbetare vid och kring CSE

 

4E. Handlingar rörande import och reception av Bourdieutraditionen

{ID: B 19810902} Bourdieu, Pierre (1981), Några egenskaper hos fälten, övers. Donald Broady & Mikael Palme. Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Institutionen för pedagogik, 9 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet. Övers av "Quelques propriétés des champs", pp. 113–120 i P. Bourdieu: Questions de sociologie, Éd. de Minuit, Paris 1980.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-09", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19830024} Broady, Donald (1983), Dispositioner och positioner. Ett ledmotiv i Pierre Bourdieus sociologi. UHÄ/FoU-Arbetsrapport 1983:2. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, 78 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet. Överlappar innehållet i rapporten Samband ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1983-00", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19830210} Broady, Donald & Mikael Palme (1983), "Introduktion till Pierre Bourdieus sociologi om intellektuella fält", Nordisk Forum, vol. XVIII, nr 2, pp. 82–86. //// [Filen återger tidskriftsnumrets omslag, framvagnen med innehållsförteckning och redaktionell text, pp. 82–86 (D. Broady & M. Palme, "Introduktion till Pierre Bourdieus sociologi om intellektuella fält") samt pp. 87–92 (P. Bourdieu, "Hur frigöra de fria intellektuella?").] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1983-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19830211} Broady, Donald & Mikael Palme (1983), Pierre Bourdieu, antropolog och sociolog. Paper presenterat vid Sociologförbundets årsmöte, Arbetsgruppen Moderna sociologiska teorier, Stockholm, 11–12 febr. 1983, 10 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, 1980-tal, fasc. "1983-02", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19830212} Bourdieu, Pierre (1983), "Hur frigöra de fria intellektuella?", Nordisk Forum, vol. XVIII, nr 2, pp. 87–92. Övers. Donald Broady & Mikael Palme. //// [Övers. av "Comment libérer les intellectuels libres", pp. 67–78 i P. Bourdieu: Questions de sociologie. Paris: Éd. de Minuit, 1980.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1983-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19830421} Broady, Donald & Bo Lindensjö (1983), "Att investera i makt – en gemensam strategi", AdministrationsTEMA, nr 2, pp. 42–44. //// [Med utgångspunkt i begreppet järntrianglar som använts av den norska Maktutredningen (Johan P. Olsen m.fl.) diskuteras hur samhällssegment kan analyseras som sociala fält i Pierre Bourdieus mening.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1983-04", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19840012} Broady, Donald & Mikael Palme (1984), Att undersöka ett socialt fält. Kommentar till Pierre Bourdieus och Monique de Saint Martins ”Le patronat”. Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, 27 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet. Senare rev. version pp. 77–101 i D. Broady (ed.), Kultur och utbildning, UHÄ/FoU Skriftserie 1985:4, Universitets- och högskoleämbetet, Stockholm 1985.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1984-00", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19840401} Broady, Donald & Ulf P Lundgren (eds.) (1984), Skeptron 1. Rätten att tala. Stockholm: Symposion Bokförlag, 108 p. //// [INNEHÅLL: Donald Broady, "Rätten att tala. Inledande anteckningar om en mycket gammal stav", pp. 8–26; Pierre Bourdieu, "Vad det vill säga att tala. Det språkliga utbytets ekonomi", pp. 27–59; Donald Broady, "Agent till Subjekt. Liten ordlista för att underlätta läsningen av Pierre Bourdieu, 'Vad det vill säga att tala' ", pp. 60–68. Dessutom (icke i denna fil): Ulf P Lundgren, 'Ramfaktorteorins' historia, pp. 69–81; Bo Lindensjö, "Den dolda kompromissen. En studie av den norska Maktutredningen", pp. 82–107.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1984-04", digitalt (faksimil t.o.m. p. 68) som  →  Digital version

{ID: B 19840403} Broady, Donald (1984), "Agent till Subjekt. Liten ordlista för att underlätta läsningen av Pierre Bourdieu, 'Vad det vill säga att tala'". I: Donald Broady & Ulf P Lundgren (eds.), Skeptron 1. Rätten att tala. Stockholm: Symposion Bokförlag, pp. 60–68. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1984-04", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19840404} Bourdieu, Pierre (1984), "Vad det vill säga att tala. Det språkliga utbytets ekonomi". I: Donald Broady & Ulf P Lundgren (eds.), Skeptron 1. Vad det vill säga att tala. Stockholm: Symposion Bokförlag, pp. 27–59. //// [Övers. av pp. 11–95 i P. Bourdieu: Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques, Fayard, Paris 1982. Dessa sidor utgjorde det nyskrivna partiet i boken som i övrigt innehöll tidigare publicerade uppsatser. Övers. Jan Anward, Donald Broady, Tomas Gerholm, Jan-Anders Hedenqvist & Peter Ölund.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1984-04", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19840923} Broady, Donald & Mikael Palme (1984), Pierre Bourdieus kultur- och utbildningssociologi. En introduktion. Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion. Stockholm: Högskolan för Lärarutbildning, 72 p. //// [I fysiska arkivet det maskinskrivna original som användes vid dupliceringen. Senare versioner publicerade som pp. 27–76 i Donald Broady (ed.), Kultur och utbildning, UHÄ/FoU Skriftserie 1985:4, Stockholm 1985, samt pp. 181-198 i Harald Thuen & Sveinung Vaage (eds.), (1989), Oppdragelse til det moderne. Émile Durkheim, George Herbert Mead, John Dewey, Pierre Bourdieu, Universitetsforlaget, Oslo 1989, pp. 181-198.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, Kapsel 1980-tal, fasc. "1984-09-23", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19850021} Broady, Donald (1985), "Inledning. Bourdieu som empiriker". I: Donald Broady (ed.), Kultur och utbildning. Om Pierre Bourdieus sociologi. UHÄ/FoU Skriftserie 1985:4. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, pp. 1–26. //// [Inledning till den andra rapporten från projektet "Bourdieu-studier i Sverige".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1985-00", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19850022} Broady, Donald & Mikael Palme (1985), "Pierre Bourdieus kultur- och utbildningssociologi. En introduktion". I: Donald Broady (ed.), Kultur och utbildning. Om Pierre Bourdieus sociologi. UHÄ/FoU Skriftserie 1985:4. Universitets- och högskoleämbetet, FoU-enheten, pp. 27–76. //// [Texten pp. 27–76 är en rev. version av arbetsrapporten "Pierre Bourdieus kultur- och utbildningssociologi. En introduktion" i serien Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, 1984. En senare kraftigt reviderad version publicerad som två kapitel, pp. 181-218, i antologin H. Thuen och S. Vaage (eds.), Oppdragelse til det moderne, Universitetsforlaget, Oslo 1989. Ett appendix pp. 77 –101 återger texten i arbetsrapporten "Att undersöka ett socialt fält. Kommentar till Pierre Bourdieus och Monique de Saint Martin's 'Le patronat' ", 1984, i den nämnda serien.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1985-00", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19850026} Broady, Donald & Mikael Palme (1985), "Appendix. Att undersöka ett socialt fält. Kommentar till Pierre Bourdieus och Monique de Saint Martins 'Le Patronat'". I: Donald Broady (ed.), Kultur och utbildning. UHÄ/FoU Skriftserie 1985:4. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, FoU-enheten, pp. 77–101. //// [Rev. version av en tidigare arbetsrapport med samma rubrik: Att undersöka ett socialt fält. Kommentar till Pierre Bourdieus och Monique de Saint Martins 'Le patronat'. Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion, 1984, 27 p.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1985-00", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19850501} Broady, Donald (1985), "L’école de Bourdieu and life stories", Biography and Society/Biographie et société, Newsletter, nr 4, May 1985, pp. 16–17. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1985-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19850511} Broady, Donald (1985), Kultur och utbildning. Om Pierre Bourdieus sociologi och om Bourdieu-studier i Sverige. Informationsblad 1985-11-05. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, Uppföljning och policystudier, 5 nov. 1985, 4 p. //// [Dubbelvikt A3-ark, presentation av UHÄ-projektet "Bourdieu-studier i Sverige".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1985-05-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19860131} Broady, Donald & Mikael Palme (1986), "Utgivarnas förord". I: Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter. Stockholm: Salamander, pp. 7–18. //// [Filen återger början, t.o.m. p. 18, av 1 uppl. 1986. Förlaget Salamander utgav en andra upplaga 1987 utan ändringar. I tredje och fjärde upplagorna (innehållsligt oförändrade men med annorlunda typografi och paginering) av Kultursociologiska texter, vilka utkom på Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1991 resp. 1993, återfinns "Utgivarnas förord" på sidorna 7–20.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1986-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19860132} Bourdieu, Pierre (1986), Kultursociologiska texter. I urval av Donald Broady och Mikael Palme (utdrag). Stockholm: Förlaget Salamander, 1–18 p. //// [1 uppl. utgavs på Salamander Förlag 1986, 2 uppl. på samma förlag 1987. Därefter utkom 3 uppl. 1991 och 4 uppl. 1993 på Brutus Östlings Bokförlag Symposion.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1986-01", digitalt (faksimil, endast t.o.m. p. 18) som  →  Digital version

{ID: B 19860133} Bourdieu, Pierre (1986), "Hederskänslan". I: Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter. Stockholm: Salamander, pp. 19–61, övers. Donald Broady & Mikael Palme. //// [Övers. av ”Le sens de l’honneur”, pp. 13–44, 60–64 i P. Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique, Droz, Genève/Paris 1972. I tredje och fjärde upplagorna av Kultursociologiska texter, som utkom på Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1991 resp. 1993, återfinns denna uppsats om hederskänslan bland kabyliska bönder på sidorna 21–64.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1986-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19860134} Bourdieu, Pierre (1986), "Amatörfotografen". I: Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter. Stockholm: Salamander, pp. 63–76, övers. Donald Broady, Margareta Fatton & Görrel Westander. //// [Övers. av utdrag, pp 38–54, ur Pierre Bourdieu, Luc Boltanski, Robert Castel & Jean-Claude Chamboredon, Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Éd de Minuit, Paris, 1 uppl. 1965. Detta avsnitt har rubriken ”La photographie, indice et instrument d’intégration” och är författat av P. Bourdieu. Fotnoterna är utelämnade.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1986-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19860137} Bourdieu, Pierre (1986), "Distinktionen. En social kritik av omdömet ". I: Pierre Bourdieu, (utdrag). Stockholm: Salamander, pp. 237–304, övers. Barbro Berg, Donald Broady & Mikael Palme. //// [Utdrag, pp. 109–146, 189–199, ur Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Éditions de Minuit, Paris 1979. I tredje och fjärde upplagorna (innehållsligt oförändrade men med annorlunda typografi och paginering) av Kultursociologiska texter, som utkom på Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1991 resp. 1993, återfinns denna text på sidorna 245–310.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1986-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F4E 19860002} Ambjörnsson, Ronny (1987), "La culture ouvrière suédoise au cours des premières décennies du xxe siècle. Étude a partir d’un cas d'espèces". I: Jean-François Battail (ed.), La Suède intellectuelle et savante. Nouvelles de la République des lettres II 1986. Uppsala: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, pp. 85–99. //// [Faksimil av särtryck. Troligen publ. i början av maj 1987 eller något tidigare. En tid dessförinnan hade jag överlämnat en preliminär övers. av denna uppsats till P. Bourdieu som förberedelseläsning inför dennes besök i Sverige i maj 1987 då han skulle få tillfälle att träffa Ronny Ambjörnsson och andra svenska forskare. Jag hade upprepade gånger i samtal med Bourdieu hänvisat till uppsatsen som viktig för förståelsen av den svenska arbetarkulturens och folkbildningens egenart.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F4E, fasc. "1987", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5C 19871106} Muel-Dreyfus, Francine (1987), Folkskollärare och socialarbetare. Metodologiska kommentarer till den historiska sociologin, övers. Elisabeth Hultqvist. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers)2. Stocholm: HLS Förlag, nov. 1987, 33 p. //// [Föreläsning, Stockholm den 15 september 1986. Bilaga: Inbjudan till föreläsning och seminarium med Francine Muel-Dreyfus den 15 och 16 september 1986.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5C, fasc. "1980-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19880114} Broady, Donald & Sune Åkerman (1988). Ansökan om medel för förberedelse och genomförande av ett symposium "Levnadsberättelser och sociala strukturer". 11 p. //// [Ansökan till HSFR (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet). Denna fil är 2021-08-25 migrerad från ett tidigare filformat. Typograferingen därför förändrad men inga ändringar av innehållet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1988-01", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19880203} Broady, Donald (1988), "Kulturens fält", NORDICOM-nytt/Sverige, nr 1–2, pp. 59–88. Nordiska dokumentationscentralen för masskommunikationsforskning, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg. //// [Faksimil av fotokopia. Bygger på anförande vid symposiet "Masskommunikation och kultur", arrangerat av FSMK (Föreningen Svenska Masskommunikationsforskare), Stockholm, 4–6 maj 1987.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1988-02-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19881220} Broady, Donald (1988), Jean-Paul Benzécri och korrespondensanalysen. UHÄ/FoU Arbetsrapport 1988:4. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, 92 p. //// [En senare reviderad version är avsnittet ”Sociologi och statistik”, pp. 479–534 i D. Broady, Sociologi och epistemologi, 1990.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1988-12", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19980015} Broady, Donald (1988), Bakgrunden till epistemologins genombrott inom fransk samhällsvetenskap. UHÄ/FoU Arbetsrapport 1988:3. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, 42 p. //// [Senare publ. i Sosiologisk Årbok 1989, 2. halvbind, pp. 161–187.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1988-00", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19980818} Broady, Donald (1988). Kulturens fält. Om Pierre Bourdieu sociologi. 21 p. //// [PDF-version skapad av Jacob Palme, nedladdad från dennes sajt 1998-08-18, URL http://www.dsv.su.se/~jpalme/society/pierre.pdf. Ursprungligen publicerad som Donald Broady, ”Kulturens fält. Om Pierre Bourdieus sociologi”, pp. 59-88 i Masskommunikation och kultur, ICOM-Nytt/Sverige, Nr 1–2, 1988. Uppsatsen bygger på bidrag till symposiet Masskommunikation och kultur, arrangerat av FSMK (Föreningen Svenska Masskommunikationsforskare), Stockholm 4–6 maj 1987. Transkrib. av förordet: "Förord av Jacob Palme: Det finns ett fåtal uppsatser som påverkar hela ens livsinställning. För mig hör den här uppsatsen till dessa. Den gav mig en helt ny insikt om hur samhället fungerar, och om hur kommunikationen inom olika grupper i samhället upprätthåller gemenskap och hierarkier och håller utomstående ute. Eftersom uppsatsen betytt så mycket för mig, har jag med hjälp av dess författare, Donald Broady, lagt upp den på webben så att fler skall kunna läsa den.".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1998-08-18", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19890005} Broady, Donald (1989), "Bakgrunden till epistemologins genombrott inom fransk samhällsvetenskap". I: Per Otnes & Sigurd Skirbekk (eds.), Sosiologisk Årbok, 2. halvbind. Oslo, pp. 161–187. //// [Rev. version av en rapport med samma titel (UHÄ/FoU Arbetsrapport 1988:3). En senare avsevärt reviderad version är början av första kapitlet av Broady, Sociologi och epistemologi, 1990.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1989-00", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19890010} Broady, Donald (1989), Kapital, habitus, fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi. UHÄ/FoU Arbetsrapport 1989:2. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, 57 p. //// [En senare reviderad och starkt utvidgad version är kap III, pp. 167–307 i D. Broady, Sociologi och epistemologi, 1990.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1989-00", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19901101} Broady, Donald (1990), "Sociologens skratt", Thélème, nr 3-4 1990, pp. 24–25.Stockholm. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1990-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19901220} Broady, Donald (1990), Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, 1 uppl. Skeptronserien. Stockholm: HLS Förlag, 649 p. //// [Denna 1 uppl. från 1990 är överspelad. Därför återger PDF-filen enbart pärmarna, framvagn med innehållsförteckning och abstract samt några papper utdelade vid disputationen 13 april 1991: en fyrsidig engelskspråkig summary, en erratalista . Använd hellre 2 korr. uppl. 1991, som innehåller åtskilliga rättelser och som i flera olika digitala format är tillgänglig i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1990-12-20", digitalt (faksimil, urval, bara några sidor) som  →  Digital version

{ID: B 19910001} Bourdieu, Pierre (1991), Kultursociologiska texter, Utg. Donald Broady & Mikael Palme, 3 uppl. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 310 p. //// [Detta är tredje upplagan, 1991. Den utgavs, liksom följande tryckningar, av Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Tidigare hade 1 uppl. 1986 och 2 uppl. 1987 utkommit på Salamander förlag, Lidingö. En 4 uppl. utgavs 1993 av Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Bokens innehåll är oförändrat i alla upplagor, men de första två upplagornas sidbrytning är förändrad i de senare upplagorna.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1991-00", digitalt (faksimil, endast t.o.m. p. 20) som  →  Digital version

{ID: B 19910002} Broady, Donald & Mikael Palme (1991), "Utgivarnas förord". I: Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, pp. 7–20. //// [Detta är tredje upplagan, 1991. Den utgavs, liksom följande tryckningar, av Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Tidigare hade 1 uppl. 1986 och 2 uppl. 1987 utkommit på Salamander förlag, Lidingö. En 4 uppl. utgavs 1993 av Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Bokens innehåll är oförändrat i alla upplagor, men de första två upplagornas sidbrytning är förändrad i de senare upplagorna.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1991-00", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5C 19910217} Ambjörnsson, Ronny (1991), The Honest and Diligent Worker, övers. Ralph Carrigan. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 5. Stockholm: HLS Förlag, 1991, 21 p. //// [Migrerad från ursprungliga filen i MS Word för DOS-format. Sidbrytningen överensstämmer inte med den tryckta utgåvan. Publicerad på webben med författaren tillstånd. Förord av D. Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19910218} Broady, Donald (1991), "Foreword". I: Ronny Ambjörnsson, The Honest and Diligent Worker. Stockholm: HLS Förlag, febr. 1991, p. 3. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1991-02-18", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19910501} Broady, Donald (1991), Sociologi och epistemologi. Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, 2 korr. uppl. uppl. Stockholm: HLS Förlag, 645 p. //// [Digitala versioner tillgängliga på denna sajt med tillstånd från förlaget som senare bytte namn till Stockholm University Press. I det digitala arkivet finns boken jämte de enskilda kapitlen i flera olika format: pdf, html, xml.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1991-05-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19910502} Broady, Donald (1991). Samhällsvetarens självreflexion. Utdrag ur Sociologi och epistemologi. Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, Skeptronserien, HLS Förlag, 2 korr. uppl. Stockholm 1991, pp. 544–549. 4 p. //// [Detta utdrag föreligger i dansk översättning: ”Selvrefleksionens kunst”, pp. 9-12 i Kim Esmark, Marianne Høyen & Kristian Larsen (eds.), Hvorfor Bourdieu?, Forlaget Hexis, København 2010.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1991-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19920105} Collège de France (1992), Förslag till framtidens utbildning, övers. Donald Broady, Barbro Berg & Johan Öberg. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 6. Stockholm: HLS Förlag, 46 p. //// [Övers. av Propositions pour l’enseignement de l’avenir élaborées à la demande de Monsieur le Président de la République par les professeurs du Collège de France. Paris: Collège de France, 1985. Översättningen färdigställdes ursprungligen i april 1991 som ett underlag till Läroplanskommittén. Den publicerades först i utdrag i Ord & Bild, nr 1 1992, pp. 27–32 och i sin helhet som en bilaga i Skola för bildning. Huvudbetänkande av Läroplanskommittén, SOU 1992:94, pp. 371–393.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-01-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19920501} Bourdieu, Pierre (1992), Texter om de intellektuella, Utg. Donald Broady, övers. Mats Rosengren. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 208 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-05", digitalt (faksimil, endast t.o.m. p. 18) som  →  Digital version

{ID: B 19920502} Broady, Donald (1992), "Förord". I: Pierre Bourdieu, Texter om de intellektuella. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, pp. 9–18. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19920503} Broady, Donald (1992), "Från politisk avhållsamhet till ett program för de intellektuellas International. Bourdieu om de intellektuella", Moderna tänkare, nr 2, pp. 2–5.Stockholm/Stehag. //// [Broschyr fr. bokklubben "Moderna tänkare", Brutus Östlings Bokförlag Symposion.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19920521} Anonymus (1992), "Liber lever vidare...", Ord & Bild, nr 2 1992, p. 120. Övers. Donald Broady. //// [Övers. av den osignerade (med största sannolikhet författad av Pierre Bourdieu) redaktionella texten "Liber continue..." i franskspråkiga "Liber. Revue européenne des livres", no 7, sept. 1991. Översättningen publicerad som ett slags programförklaring när Ord & Bild från och med detta nummer som en inlaga i slutet innehöll en svenskspråkig utgåva av magasinet Liber (starten var en svensk version av Liber nr 9), vars utgivning samordnades från Pierre Bourdieus center vid Collége de France och som alltsedan starten 1989 publicerats i olika versioner på på ett flertal europeiska språk.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19920522} Fleckner, Uwe (1992), "Striden om pyramiden. Stora Louvren: museet som historisk reflexion", Ord & Bild, nr 2 1992, pp. 127–131. Övers. Donald Broady. //// [Pp. 7–11 i den separat paginerade inlagan "Liber. Europeisk bokrevy utgiven av Pierre Bourdieu", nr 9. Övers. av tyskspråkigt manuskript "Le Grand Louvre. Museale Präsentation als historische Reflexion"”, 1992. En översättning till franska rubricerad "La Bataille de la Pyramide" ingick i "Liber. Revue européenne des livres", no 9, mars , pp. 4–6 (en inlaga i Actes de la recherche en sciences sociales, nr 91-92, mars 1992).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19920916} Bourdieu, Pierre (1992), "Det oöversättbara", Ord & Bild, nr 3 1992, p. 113. Övers. Donald Broady. //// [P. 1 i den separat paginerade inlagan "Liber. Europeisk bokrevy utgiven av Pierre Bourdieu", nr 10. Övers. av manuskriptet till "L'intraduisible", Liber. Revue européenne des livres, no 10, juin 1992, p. 2.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19920917} Bourdieu, Emmanuel (1992), "Förnuftets mått", Ord & Bild, nr 3 1992, pp. 131-132. Övers. Donald Broady. //// [Pp. 19–20 i den separat paginerade inlagan "Liber. Europeisk bokrevy utgiven av Pierre Bourdieu", nr 10. Övers. av manuskriptet till "La mesure de la raison", Liber. Revue européenne des livres, no 10, Juin, 1992, p. 29.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19920918} Habermas, Jürgen & Franz Schultheis (1992), "Union utan värden", Ord & Bild, nr 3 1992, pp. 122–125. Övers. Donald Broady. //// [Habermas intervjuad av Schultheis. Övers. av orubricerat tyskspråkigt manuskript, april 1992. Texten ingick i det europeiska magasinet Liber, nr 10, sept. 1992. Detta utkom på ett flertal språk, på franska som "Liber. Revue européenne des livres".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19921115} Broady, Donald (1992), "En ny vetenskap om konstnärliga verk?", Res Publica, nr 21, pp. 195–197. //// [En kort introduktion till den intervju som följer på sidorna 198–211 under rubriken ”Pierre Bourdieu intervjuad av Pierre-Marc de Biasi”.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19921121} Graw, Isabelle (1992), "Documentaeffekten", Ord & Bild, nr 4 1992, pp. 127–130. Övers. Donald Broady. //// [p. 11–15 i den separat paginerade inlagan "Liber. Europeisk bokrevy utgiven av Pierre Bourdieu", nr 11. Övers. av tyskspråkigt manuskript "Bericht aus Bonn", 1992. En översättning till franska rubricerad "Y a-t-il un effet Documenta?" ingick i den franska utgåvan av Liber, no 11, septembre 1992, pp. 12–13.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19921122} Collier, Peter & Carola Hicks (1992), "Feminism och konsthistoria i Storbritannien", Ord & Bild, nr 4 1992, pp. 127–130. Övers. Donald Broady. //// [Pp. 15–18 i den separat paginerade inlagan "Liber. Europeisk bokrevy utgiven av Pierre Bourdieu", nr 11. Övers. av engelskspråkigt manuskript "Recent developments in Feminist art history". En översättning till franska rubricerad "Féminisme et histoire de l'art en Angleterre" ingick i "Liber. Revue européenne des livres", no 11, septembre 1992, pp.15–17.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19931223} Bourdieu, Pierre (1993), "De intellektuellas ansvar", Ord & Bild, nr 6 1993, p. 73. Övers. Donald Broady. //// [P 1 i den separat paginerade inlagan "Liber. Europeisk bokrevy utgiven av Pierre Bourdieu", nr 14. Övers. av manuskriptet "La responsabilité des intellectuels", publ. på franska i Liber. Revue européenne des livres, no 14, juin 1993, p. 2.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1993-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19940227} Broady, Donald (1994), "Enligt konstens alla regler", Kvinnovetenskaplig tidskrift, vol. XV, nr 1 1994, pp. 27-39. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1994-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19940921} Bourdieu, Pierre (1994), "[PREPRINT] Betrachtungen eines Unfranzosen", Ord & Bild, nr 5 1994, pp. 99-100. Övers. Donald Broady. //// [En trots sin rubrik svenskspråkig text ingående i "Liber. Europeisk bokrevy utgiven av Pierre Bourdieu", nr 18, som var en inlaga i Ord & Bild, nr 5 1994. Övers. av det franskspråkiga manuskriptet till ”Betrachtungen eines Unfranzosen” (En icke-fransmans betraktelser), Liber. Revue internationale des livres, no 18, juin 1994, p. 2f.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1994-09", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19940922} Habermas, Jürgen (1994), "[PREPRINT] Tysk kontinuitet", Ord & Bild, vol. 104, nr 5 1994, pp. 107-109 (inlagan Liber nr 118). Övers. Donald Broady. //// [Ingående i "Liber. Europeisk bokrevy utgiven av Pierre Bourdieu", nr 18, som var en inlaga i Ord & Bild, nr 5 1994. Övers. av "Das Bedürfnis nach deutschen Kontinuitäten", Die Zeit, Nr 49, 3 Dez. 1993, p. 17. En fransk översättn. rubricerad ”Continuités allemandes” publ. i Liber. Revue européenne des livres, no 18, juin 1994, p. 8-11.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1994-09", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19941007} Broady, Donald & Staf Callewaert (1994), "Sociologiens epistemologi eller sociologiens sociologi?". I: Staf Callewaert, Martin Munk, Morten Nørholm & Karin Anna Petersen (eds.), Pierre Bourdieu. Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori. København: Akademisk Forlag, pp. 132–163. //// [Transkribering och översättn. till danska av allt som blev sagt under disputationsakten i Stockholm 13 april 1991 då Staf Callewart agerade fakultetsopponent och Donald Broady försvarade sin avhandling Sociologi och epistemologi ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1994-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19950211} Rolston, Bill (1995), "[PREPRINT] Politiska målningar", Ord & Bild, vol. 104, nr 1 1995, p. 7 i inlagan "Liber". Övers. Donald Broady. //// [Ingående i "Liber. Europeisk bokrevy utgiven av Pierre Bourdieu", nr 19, som var en inlaga i Ord & Bild, nr 1 1995. Övers. av orubricerat engelskspråkigt manuskript, 1994. En fransk övers. rubricerad "Peinture politiques" publ. i Liber. Revue internationale des livres, no 19, septembre 1994.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1995-02", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19951021} Dirx, Paul (1995), "En annorlunda nationalism", Ord & Bild, nr 4–5 1995, pp. 141–143. Övers. Donald Broady & Elisabeth Hultqvist. //// [Pp. 4–6 i den separat paginerade inlagan "Liber. Europeisk bokrevy utgiven av Pierre Bourdieu", nr 21/22. Övers. av manuskriptet till till ”Un nationalisme différent – Een ander nationalisme”, Liber. Revue internationale des livres, no 21/22, mars 1995, pp. 6-8.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1995-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19951022} Outers, Jean-Luc (1995), "Att dela kakan", Ord & Bild, nr 4–5 1995, pp. 139–140. Övers. Donald Broady & Elisabeth Hultqvist. //// [Pp. 7–8 i den separat paginerade inlagan "Liber. Europeisk bokrevy utgiven av Pierre Bourdieu", nr 21/22. Övers. av manuskriptet till ”Le partage du gâteau", Liber. Revue internationale des livres, no 21/22, mars 1995, pp. 9-10.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1995-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19960216} Bourdieu, Pierre (1996), "Och ändå...", Ord & Bild, vol. 105, nr 2 1996, pp. 117-119. Övers. Donald Broady. //// [Pp. 1–3 i den separat paginerade inlagan "Liber. Europeisk bokrevy utgiven av Pierre Bourdieu", nr 25. Övers. av manuskriptet till "Et pourtant...", Liber. Revue internationale des livres, no 25, décembre 1995, pp. 1–2.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1996-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19960302} Broady, Donald (1996), "Prosopography. Definition and suggested readings” [preface]". I: Gisèle Sapiro, Collective biographies and the theory of ”literary fields”: on the contribution of prosopography to the sociology of literature. Methodological proposals for a sociology of literary institutions. Two conferences held at the Stockholm Institute of Education, September 18–19, 1995. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 9. Stockholm: HLS Förlag, March 1996, pp. 3–4. //// [The pdf file comprises only the cover, frontmatter and preface since Gisèle Sapiro does not wish her text to be publically available published on the webb. The preface later published as D. Broady, "French prosopography. Definition and suggested readings", Poetics, Vol. 30, No 5–6, October–December 2002, pp. 381–385.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1996-03", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19960530} Broady, Donald (1996), "Kapital, habitus, fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi". I: Anders Gustavsson (ed.), Kunskapsmål, teori, empiri. Föredrag vid en humanistisk forskarkurs i Uppsala. Etnolore 17. Uppsala: Uppsala universitet, pp. 41–72. //// [Denna text utgavs under samma rubrik som UHÄ/FoU Arbetsrapport 1989/2 och återges i oförändrat skick, frånsett smärre korrigeringar och strykningar jämte några hänvisningar [inom hakparentes] till senare utkommen litteratur. Texten användes som underlag vid en föreläsning 19 okt. 1995 inom forskarutbildningskursen ”Kunskapsmål, teori, empiri inom humanistiska ämnen”, Uppsala universitet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1996-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5C 19960624} Pinçon-Charlot, Monique & Michel Pinçon (1996), Considérations sur l’enquête sociologique dans les beaux quartiers. Quatre conférences à Stockholm Institute of Education 30 novembre–2 décembre 1994. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 10. Stockholm: HLS Förlag, juin 1996, 43 p. //// [Publ. på webben med tillstånd fr. författarna. Denna PDF-version migrerad från det ursprungliga MS Word- formatet, varför typografi och sidbrytningar är ändrade. Innehållet oförändrat.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19960626} Broady, Donald (1996), "Préface : Les patrimoines des grandes familles". I: Monique Pinçon-Charlot & Michel Pinçon, Considérations sur l’enquête sociologique dans les beaux quartiers. Quatre conférences à Stockholm Institute of Education 30 novembre–2 décembre 1994. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 10. Stockholm: HLS Förlag, juin 1996, pp. 7–8. //// [Denna PDF-version migrerad från det ursprungliga MS Word- formatet, varför typografi och sidbrytningar är ändrade. Innehållet oförändrat.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1996-06", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19970209} Broady, Donald (1996), "[PREPRINT] The epistemological tradition in French sociology". I: Jostein Gripsrud (ed.), Rhetoric and Epistemology. Papers from a seminar at the Maison des sciences de l’homme in Paris, September 1996. Bergen: University of Bergen, Department of Media Studies, pp. 97–119. //// [Bidrag till ett femdagarsseminarium i Paris 23–27 sept. 1996. Under sessionen då detta bidrag presenterades medverkade P. Bourdieu som kommentator ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1997-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19970210} Broady, Donald (1997), "The epistemological tradition in French sociology". I: Jostein Gripsrud (ed.), Rhetoric and Epistemology. Papers from a seminar at the Maison des sciences de l’homme in Paris, September 1996. Bergen: University of Bergen, Department of Media Studies, pp. 97–119. //// [Bidrag till ett femdagarsseminarium i Paris 23–27 sept. 1996. Under sessionen då detta bidrag presenterades medverkade P. Bourdieu som kommentator ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1997-02-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19970803} Broady, Donald (1997), Verksamhetsberättelse för samverkan med École des Hautes Études en Sciences Sociales. Stockholm: SEC, Lärarhögskolan i Stockholm, 1997-08-03, 7 p. //// [Inlämnad till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet, 3 aug. 1997. Avser verksamheter febr. 1995–juni 1997 inom ramen för ett samverkansavtal mellan å ena sidan två centra (Centre de sociologie de l’éducation et de la culture samt Centre de recherches historiques) vid l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, å andra sidan två forskningsmiljöer i Stockholm (Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) vid Lärarhögskolan samt Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet). Basfinansieringen från svensk sida utgjordes av medel från utbildningsdepartementet, inom ramen för regeringens särskilda anslag till samarbete med utländska elituniversitet, samt medel från Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Denna verksamhetsberättelse redovisar enbart verksamheter för vilka forskningsgruppen SEC var (med)arrangör. Här ingick forskarutbyten, gästföreläsningar, doktorandutbyten, forskarutbildningskurser, publikationer, seminarier och konferenser.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1997-08-03", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5C 19970812} Wagner, Ann-Catherine (1997), Les stratégies transnationales en France. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 13. Stockholm: HLS Förlag, aug. 1997, 22 p. //// [Författaren har givit tillstånd till publik webbpublicering.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19970813} Broady, Donald (1997), "Preface". I: Les stratégies transnationales en France. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 13. Stockholm: HLS Förlag, aug. 1997, p. 3. //// [Detta korta förord lyder som följer. "Preface // Anne-Catherine Wagner is sociologist, teaching at Paris I (Sorbonne) and associated with Centre de sociologie de l’éducation et de la culture at École des Hautes Études en Sciences Sociales. // In May-June 1997 Anne-Catherine Wagner visited Sweden within the framework of a French/Swedish exchange program. The paper “Les stratégies transnationales en France” was read at the workshop “Transnational strategies of French and Swedish élites”, Stockholm, May 30th 1997, arranged by the Sociology of Education and Culture unit at Stockholm Institute of Education. The paper elaborates the analyses presented in Anne-Catherine Wagner’s PhD dissertation Le jeu du national et de l’international. Les cadres étrangers en France (EHESS, Paris 1995). // Donald Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1997-08", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19981207} Broady, Donald (1998), Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, 2 korr. uppl. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 15. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, dec. 1988, 26 p. //// [Första utgåvan var daterad febr. 1998. Denna andra utgåva innehåller korrigeringar. Rapporten återger, med tillstånd från Hans Reitzels Forlag, det svenskspråkiga manuskriptet till ett kapitel ”Kapitalbegrebet som uddannelsessociologisk værktøj”, pp. 415-452 i Jens Bjerg (red.): Pædagogik – en grundbog til et fag. København: Hans Reitzels Forlag, København 1998. Svensk övers. på Liber Förlag, 2000.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1998-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20000005} Broady, Donald (2000), "Inledning". I: Pierre Bourdieu, Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, pp. 9–28, 489f. //// [Enl fotnot 1, p. 489: "Inledningen bygger på en offentlig föreläsning i Stockholm den 11 november 1992 med anledning av utgivningen av Pierre Bourdieus Les Règles de l’art och har tidigare publicerats under rubriken ”Enligt konstens alla regler” i Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 1 1994, pp. 27-39. Här i något reviderat omtryck.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2000-00", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20000321} Broady, Donald (2000), "Hur litteraturens och konstens fält uppstod", Ateneum, 2000, pp. 4–5. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet. Utdrag ur D. Broady, ”Inledning”, pp. 9–28 i Pierre Bourdieu, Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 2000. Ateneum var ett bokklubbsblad för Ateneum – den historiska och kulturhistoriska bokklubben, utg. av Brutus Östling Bokförlag Symposium.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, 00-tal, fasc. "2000-03", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 20001208} Broady, Donald (2000), "Om modernismens födelse", Daidalos. Böcker från Daidalos, Anthropos och Gänta, dec. 2000, pp. 12–13. //// [Kort text i Daidalos bokklubbs kvartalstidning. Utdrag ur inledningen till den svenska utgåvan Pierre Bourdieu, Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 2000.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2000-12", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20010212} Broady, Donald (2001), "Prosopography. Definition and suggested readings", Meddelanden från Forum för pedagogisk historia. 2 korr. tryckn., nr 4, pp. 13–15. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet. Omtryck, texten tidigare med samma titel ”Prosopography. Definition and suggested readings” utgiven som ett förord, pp. 3–4, i rapporten Gisèle Sapiro, Collective biographies and the theory of ”literary field”: on the contribution of prosopography to the sociology of literature. Methodological proposals for a sociology of literary institutions. Two conferences held at the Stockholm Institute of Education, September 18—19, 1995, Skeptronhäften/Skeptron Occasional Papers, No. 9, March 1996. Senare med titeln""French prosopography. Definition and suggested readings" publ. i Poetics, vol. 30, nr 5-6 2002, Elsevier Science Publishers, pp. 381–385.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, 00-tal, fasc. "2001", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: F4E 20010514} Brutus Östlings Bokförlag Symposion (2001), Katalog våren 2001. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 32 p. //// [På uppslaget pp. 20 –21 annonsering av förlagets sex översatta böcker av Pierre Bourdieu. På p. 32 kort text av Donald Broady om Jurgen Reeder, Hat och kärlek i psykoanalytiska institutioner. En professions dilemma, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 2001.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F4E, fasc. "2001-05-14", digitalt (faksimil, endast pp. 20–21, 32) som  →  Digital version

{ID: F4E 20010820} Boktidning. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, nr 2 2001, 32 p. //// [På p. 26 finns en kort historik över förlaget författad av Brutus Östling. På uppslaget pp. 16 –17 annonsering av förlagets sex översatta böcker av Pierre Bourdieu. På p. 21 en kort text av Donald Broady om Jurgen Reeder, Hat och kärlek i psykoanalytiska institutioner. En professions dilemma, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 2001.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F4E, fasc. "2001-08", digitalt (faksimil, endast pp. 16 –17, 21, 26) som  →  Digital version

{ID: F4E 20011015} Boktidning. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, nr 3 2001, 32 p. //// [På uppslaget pp. 20 –21 annonsering av förlagets sex översatta böcker av Pierre Bourdieu. På p. 23 kort text av Donald Broady om Jurgen Reeder, Hat och kärlek i psykoanalytiska institutioner. En professions dilemma, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 2001.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F4E, fasc. "2001-10-15", digitalt (faksimil, endast pp. 20 –21, 23) som  →  Digital version

{ID: B 20020301} Broady, Donald (2002), "Pierre Bourdieu 1930–2002", Boktidning, nr 1, p. 24. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. //// [Tidigare publ. under samma rubrik i Dagens Forskning, nr 3, 4–5 febr. 2002, p. 36.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2002-03", digitalt (faksimil & transkrib.) som  →  Digital version

{ID: B 20020504} Broady, Donald (2002), "Pierre Bourdieu 1930–2002", Dagens Forskning, nr 3, 4–5 febr. 2002, p. 36. //// [Äv. publ. i Boktidning, nr 1 2002, p. 24. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, Kapsel 00-tal, fasc. "2002-02", digitalt (faksimil & transkrib.) som  →  Digital version

{ID: B 20020916} Broady, Donald (2002), "[PREPRINT] French prosopography. Definition and suggested readings", Poetics, vol. 30, nr 5-6, October-December 2002, pp. 381-385. Elsevier Science Publishers. //// [PDF-version av en preprint som i HTML-format lades ut på SECs webbsajt. I fysiska arkivet finns särtryck av den publicerade versionen. Texten tidigare utgiven som förord, pp. 3–4. i Gisèle Sapiro, Collective biographies and the theory of "literary fields": on the contribution of prosopography to the sociology of literature. Methodological proposals for a sociology of literary institutions. Two conferences held at the Stockholm Institute of Education, September 18–19, 1995. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 9. Stockholm: HLS Förlag, 1966.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2002-09", digitalt (html) som  →  Digital version

{ID: B 20030122} Broady, Donald & Magnus Engen Marsdal (2003), "Like born leikar best", Klassekampen, 21 jan. 2003, pp. 6–7. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet. D.B. intervjuad av M.M. Varje dag denna vecka 20–28 jan. 2003 innehåller tidningen Klassekampen artiklar om Bourdieu som dött ett år tidigare, 23 jan. 2002] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, fasc. "kapsel 00-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 20050128} Broady, Donald (2005), "Utbildningsvetenskapliga fakulteten". I: Promotionsfesten i Uppsala den 28 januari 2005. Acta Universitatis Upsaliensis. B. Inbjudningar 144. Uppsala: Uppsala universitet, pp. 49–52. //// [Presentation av Staf Callewaert med anledning av dennes promovering till hedersdoktor vid Uppsala universitet 28 jan. 2005. I samma text även en presentation (dock med annan författare) av Judith A. Langer som promoverades till hederdoktor vid saamma tillfälle.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2009-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20080307} Broady, Donald (2008), "En dront bland mesar. Samtal med Staf Callewaert". I: Karin Anna Petersen & Marianne Høyen (eds.), At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu – æresbog til Staf Callewaert København: Forlaget Hexis, pp. 53–68. //// [Denna festskrift på 663 sidor utkom av trycket 7 mars 2008 och överräcktes samma dag till jubilaren Staf Callewaert under det seminarium vid DPU i Köpenhamn som ordnades för att fira hans 75-årsdag. Bidraget "En dront bland mesar" innehåller en transkribering av Donald Broadys och Mikael Palmes samtal med Staf Callewaert 30 maj 1982 under äppelträden i en trädgård på Lidingö.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2008-03-07", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20080307} Broady, Donald (2008). [PREPRINT] En dront bland mesar. Samtal med Staf Callewaert, eds Karin Anna Petersen & Marianne Høyen. At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu – æresbog til Staf Callewaert København: Forlaget Hexis, 53–68 p. //// [Preprint-version bestående av det manus som 20 jan. 2008 insändes till redaktörerna Karin Anna Petersen & Marianne Høyen som satte samman festskriften At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu – æresbog til Staf Callewaert, Forlaget Hexis, København 2008, 663 sidor p. Skriften utkom av trycket 7 mars 2008 och överräcktes samma dag till jubilaren Staf Callewaert under det seminarium som ordnades vid DPU i Köpenhamn för att fira hans 75-årsdag. Bidraget "En dront bland mesar" trycktes på sidorna 53–68 och innehåller en transkribering av Donald Broadys och Mikael Palmes samtal med Staf Callewaert 30 maj 1982 under äppelträden i en trädgård på Lidingö.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2008-01", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20080730} Broady, Donald (2008), "Förord till den svenska översättningen". I: Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, Reproduktionen. Bidrag till en teori om utbildningssystemet. Lund: Arkiv förlag, pp. 7-30. //// [Äv. publ. som "En illa vald titel. Noteringar till 2008 års utgåva på svenska av Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passeron, Reproduktionen", Pedagogisk Forskning i Sverige, Vol. 13, No 3 2008, pp. 176-192.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2008-07", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20080921} Broady, Donald (2008), "En illa vald titel. Noteringar till 2008 års utgåva på svenska av Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passeron, Reproduktionen", Pedagogisk Forskning i Sverige, vol. 13, nr 3, pp. 176–192, 196–197. //// [Äv. publ. som "Förord till den svenska översättningen", pp. 7–30 i Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, Reproduktionen. Bidrag till en teori om utbildningssystemet. Lund: Arkiv, 2008.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2008-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20090326} Broady, Donald (2008), "[PREPRINT] Bourdieu, Pierre". I: Søren Kolstrup, Gunhild Agger, Per Jauert & Kim Schrøder (eds.), Medie og kommunikationsleksikon. Frederiksberg: Samfundslitteratur, pp. 61–63. //// [Denna preprintversion utgörs av manuset insänt till lexikonredaktionen 2008-03-26. Första upplagan av lexikonet publicerad i början av sept. 2009, andra rev. upplagan 2010. Den tredje rev. upplagan med publiceringsdatum 2014-09-25 blev den sista pappersupplagan. Därefter finns en kontinuerligt uppdaterad digital version tillgänglig på http://medieogkommunikationsleksikon.dk/.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2008-03", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20090122} Broady, Donald (2009). Harang till hedersdoktorn Monique de Saint Martin 23 januari 2009. 2 p. //// [Harang till Monique de Saint Martin då hon promoverades till hedersdoktor vid vinterpromotionen i Uppsala universitets aula 23 januari 2009. Jag agerade promotor. I arkivet även manuset färdigställt av universitetets professor i latin Gerd Haverling, som jag också besökte på hennes tjänsterum för några uttalslektioner.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2009-01", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20090123} Broady, Donald (2009), "Utbildningsvetenskapliga fakulteten". I: Promotionsfesten i Uppsala den 23 januari 2009. Acta Universitatis Upsaliensis. B. Inbjudningar 157. Uppsala: Uppsala universitet, pp. 47–48. //// [Presentation av Monique de Saint Martin med anledning av hennes promovering till hedersdoktor vid Uppsala universitet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2009-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20101215} Broady, Donald (2010), "Selvrefleksionens kunst". I: Kim Esmark, Marianne Høyen & Kristian Larsen (eds.), Hvorfor Bourdieu? København: Forlaget Hexis, pp. 9-12. //// [Dansk övers. av pp. 544–548 i Donald Broady, Sociologi och epistemologi. Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, 2 korr. uppl., Stockholm 1991. Övers. Kim Esmark. Antologin Hvorfor Bourdieu? utgiven i dec. 2010 med anledning av föreningen Hexis tioårsjubileum.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2010-12-15", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20190830} Broady, Donald (2019). Notes on the literature – bibliographic details, availability, selections of pages to read. PM 30 Aug. 2019, 4 p. //// [Mainly a comparision of the content of the different editions of Bourdieu, Chamboredon & Passeron, Le métier de sociologue.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2019-08", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20211118} Broady, Donald (2021). Arvskiftet. Om bourdieusianer, postbourdieusianer, fadermördare och termtjuvar. Föreläsning, Bourdieu efter Bourdieu. Konferens med anledning af foreningen Hexis' 20-årsjubilæum, København 18. nov. 2021. //// [Videoinspelning av online-föreläsning och efterföljande diskussion.] Arkiverad i DBA (video, MP4, 367 MB, 64 min.) som som  →  Digital version

{ID: B 2021117} Broady, Donald (2021). Arvskiftet. Om bourdieusianer, postbourdieusianer, fadermördare och termtjuvar. Slajdar till digitaliserad föreläsning 18 nov. 2021. Konferensen "Bourdieu efter Bourdieu. Konferens med anledning af foreningen Hexis' 20-årsjubilæum", København 18. nov. 2021. p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2020-tal, fasc. "2021-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

4F. Handlingar rörande receptionen av övriga franska forskningstraditioner (i synnerhet poststrukturalistiska)

{ID: B 19930306} Broady, Donald (1993). Om Edgar Morin. En granskning av Bosse Holmqvists avhandling En ny vetenskap? En kritisk läsning av Edgar Morins La Méthode, ventilerad vid Stockholms universitet 6 mars 1993. , 25 p. //// [Ett manuskript som jag medförde i pappersutskrift när jag agerade fakultetsopponent vid Stockholms universitet den 6 mars 1993 då Bosse Holmqvist försvarade sin avhandling i idéhistoria En ny vetenskap? En kritisk läsning av Edgar Morins La Méthode, Brutus Östling Bokförlag, Stockholm/Stehag 1993. I efterhand är skrivfel korrigerade, förkortningar utskriva och språket uppnyggat men inget ändrat i sak.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1993-03-06", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19970215} Broady, Donald, Mikael Palme, Svante Weyler & Brutus Östling (1997), "Motståndet och makten", Kritisk utbildningstidskrift, vol. 85, pp. 55–59.Stockholm. //// [Omtryck. Urspr. redaktionell text i Kritisk utbildningstidskrift, nr 13, 1980, pp. 62-74.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1997-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20191211} Broady, Donald (2019). Guide to a scholarly pilgrimage in the Latin Quarter in Paris. Version dec. 2019. Uppsala: SEC, Uppsala University, 39 p. //// [A proposal for a walking tour in the 5th and a small corner of the 6th arrondissement in Paris. This version of the guide reflects a walk on 11 Dec. 2019 together with a number of colleagues and a group of students enrolled in Uppsala University’s international master’s program in Sociology of Education.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2019-12-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20200320} Broady, Donald (2020), Utbildningssociologiska randanmärkningar till Thomas Pikettys Capital et idéologie. Paper presenterat vid Sociologidagarna 2020, Stockholms universitet, sessionen ”Utbildningssociologi 7”, 20 mars 2020, 15 p. //// [Denna och vissa andra sessioner ägde rum på webben eftersom den fysiska konferensen fick ställas in på grund av coronapandemin ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2020-tal, fasc. "2020-03", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20180309} Broady, Donald (2018), Arvtagare och fadermördare. Om de franska postbourdieusianerna. Paper presenterat vid Sociologidagarna, Lund, 7–9 mars 2018, 20 p. //// [PDF-version av slajdar.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2018-03", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

5. HANDLINGAR RÖRANDE SVENSK UTBILDNINGS- OCH KULTURSOCIOLOGI

 

5A. Handlingar rörande Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC)

{ID: H5 19970204} Englund, Boel (1997), Skolans tal om litteratur. Om gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt åter-skapande. Studies in Educational Sciences 10. Stockholm: HLS Förlag, 354 p. //// [Doktorsavh. i pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm. Disputation 1997-02-04. Handledare Staffan Selander. Fakultetsopponent Thomas Englund. Betygsnämnd Göran Ahrne, Inger Enkvist, Lars-Magnus Engström. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält) som  →  Digital version

{ID: H5 20070604} Prytz, Johan (2007), Speaking of Geometry. A study of geometry textbooks and literature on geometry instruction for elementary and lower secondary levels in Sweden, 1905–1962, with a special focus on professional debates. Uppsala Dissertations in Mathematics 49. Uppsala Uppsala universitet, 211 p. //// [Doktorsavh. i matematik, Uppsala universitet. Disputation 2008-03-14. Huvudhandledare Staffan Rodhe. Bitr. handledare Sten Kaijser, Anders Öberg & Jan van Maanen. Fakultetsopponent Patricio Herbst. Betygsnämnd Donald Broady, Håkan Sollervall & Jackie Stedall. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Övr. utb- o. kultsoc, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: H5 20110214} Åkerlund, Andreas (2010), Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945232. Uppsala 245 p. //// [Doktorsavh. i historia, Uppsala universitet. Disputation 2011-02-11. Huvudhandledare Jan Lindegren. Bitr. handledare Donald Broady & Lars M. Andersson. Fakultetsopponent Norbert Götz. Betygsnämnd Birgitta Almgren, Dag Blanck & Björn Furuhagen.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

5A01. Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), allm.

{ID: B 19840402} Broady, Donald (1984), "Rätten att tala. Inledande anteckningar om en mycket gammal stav". I: Skeptron 1. Rätten att tala. Stockholm: Symposion Bokförlag, pp. 8–26. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1984-04", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5C 19870912} Martinet, Theresa (1987), En provensalsk bondkvinna och hennes män. Ett exempel på småborgerlig ackumulation. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 3. Stockholm: HLS Förlag, 17 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5C, fasc. "1980-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19941025} Broady, Donald (1994). Sociology of Education and Culture (Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi). Notes on ongoing activities, 25 Oct. 1994. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, 5 p. //// [Extract from the annual report for the academic year 1993/94.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "194-10", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19950118} Broady, Donald (1995), "Utbildnings- och kultursociologi". I: Tema Forskning 1994/95. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, pp. 5–7. //// [Tema Forskning var en årlig publikation från Lärarhögskolan i Stockholm. Denna utgåva ”Tema Forskning 1994/95”, publicerad 18 jan. 1995, hade temarubriken ”Kunskap i växande. Lärarhögskolans forskningstraditioner i aktuell tillämpning” Tema Forskning var en årlig publikation från Lärarhögskolan i Stockholm. Denna utgåva "Tema Forskning 1994/95" utgavs 18 jan. 1995 med temarubriken "Kunskap i växande. Lärarhögskolans forskningstraditioner i aktuell tillämpning".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1995-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19950419} Broady, Donald (1995). Dagboksanteckn. april—sept. 1995 om forskning om transnationella förhållanden. 18 p. //// [Samtida anteckningar hämtade ur min digitala dagbok från året 1995. Skrivfelen är många. Det rör sig om snabbt tillkomna minnesanteckningar för eget bruk, men jag har inte korrigerat något i texten i efterhand utan nöjt mig med att tydliggöra indelningen i avsnitt och stycken och att tillfoga några rubriker. Anteckningarna vittnar om upprinnelsen till den inriktning mot undersökningar av transnationella förhållanden som under åren som följde och allt framgent skulle betyda mycket för vår forskningsgrupp SEC.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1995-04", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A01 19950827} Nybom, Thorsten (1995), A Bibliographical Overview. The Swedish Council for Studies of Higher Education, 1989–1995. Studies of Higher Education and Research 1995:1. Stockholm: Council for Studies of Higher Education, 56 p. //// [Förteckning över publikationer tillkomna under perioden 1989–1995 i anslutning till Rådet för forskning om högskolan (eng. benämning: the Council for Studies of Higher Education) som leddes först av Eskil Björklund, därefter av Thorsten Nybom. Detta råd var ett organ inom Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) fram till 1992 då det blev ett självständigt forskningsråd. Denna förteckning är införlivad med arkivet eftersom Rådet för forskning om högskolan var viktigt för den framväxande Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC). Inte bara som finansiär utan minst lika mycket tack vare den intellektuella miljö som utvecklades kring rådet. Vid denna tid utgjorde seriös humanistisk och samhällsvetenskaplig forskningen om utbildning en tunn rännil jämfört med floden av beteendevetenskaplig forskning, främst psykologisk, jämte normativa studier, skolförbättringsverksamheter och ren ideologiproduktion. Därför var Rådets för forskning om högskolan målmedvetna och långsiktiga stöd till ett begränsat antal livaktiga humanistiska och samhällsvetenskaplig forskningsmiljöer betydelsefullt. I det faksimilerade partiet pp. 13 ff, med rubriken ”The Sociology and Theory of Knowledge, Science and Technology”, förtecknades bl.a. skrifter som härrörde från SECs medarbetare och i synnerhet från internationella forskarnätverket ”Formation des élites et internationalisation de la culture” som verksamt åren 1993–2000 under ledning av SEC och Centre de sociologie de l’éducation et de la culture, École des hautes études en sciences sociales, Paris. Här förtecknas bidrag av Ivan Bajomi, Donald Broady, Monique de Saint Martin, Jean Christophe Dontevieux, Mihai D. Gheorghiu, Mustapha Haddab, Odile Henry, Mariana L. Ioan, Victor Karady, Remi Lenoir, Boubacar Niane, Mikael Palme, Nikos Panayotopoulos, Derek Robbins, Elisabeth Rogg, Grazia Scarfo och Maria Vasconcellos.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A01, fasc. "1995-08-27", digitalt (faksimil, endast pp. 1–2, 13–26) som  →  Digital version

{ID: B 19960901} Broady, Donald (1996), "Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi". I: Verksamhetsplan 1996–99. Stockholm: Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm, pp. 28–30. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1996-09", digitalt (faksimil, jämte transkrib) som  →  Digital version

{ID: F5A01 20040415} Börjesson, Mikael (2000). SEC register 3. Beskrivning av register över elever i svensk grund- och gymnasieskola 1994-2001, samt sociogeografiska data för svensk befolkning 1990, 1994, 1997 och 2000. 15 april 2004, 16 p. //// [Beskrivning av dataregister sammanställda i anslutning till forskningsprojektet ”gymnasieskolan som konkurrensfält”, vilket pågick 2002–2004 med finanisering från Vetenskapsrådet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A01, kapsel 00-tal, fasc. "2004-04", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A01 20060505} Börjesson, Mikael, Ingrid Heyman, Monica Langerth Zetterman, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran & mikael Palme (eds.) (2006), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady, Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 435 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A01, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A01 20060544} Gedin, David (2006), "Homo academicus – recept på en karriär (selon toutes les règles de l'art)". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, p. 39. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A01, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A01 20060552} de Saint Martin, Monique (2006), "Réseaux internationaux et investissements transnationaux". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 93–99. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A01, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A01 20060557} Palme, Mikael (2006), "Tidiga år i Stockholm och Paris". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 133–139. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A01, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A01 20060574} Rouanet, Henry & Brigitte Le Roux (2006), "Donald Broady et l'Analyse des Données". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, p. 297. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A01, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A01 20060576} Munk, Martin D. (2006), "Eliters strategier". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 303–308. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A01, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A01 20060578} Pinçon, Michel & Monique Pinçon-Charlot (2006), "Une amitié sociologique et européenne". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 317–319. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A01, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A01 20060579} Callewaert, Staf (2006), "Ett collage om livshistoria och konst, för att glömma pedagogiken för en stund". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 323–338. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A01, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A01 20060586} Petersen, Karin Anna (2006), "Dansk-svensk auto-socio-analyse in spe". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 385–395. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A01, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20090510} Broady, Donald (2009). Tal till Ida Lidegran under hennes disputationsmiddag. Uppsala universitet 15 maj 2009. 5 p. //// [Jag höll talet utan manus men hade i förväg hemmavid skrivit ihop stolpar till vad jag i egenskap av handledare ville säga. Efteråt försökte jag i min dagbok rekonstruera vad jag faktiskt sa. Det följande är hämtat från dagboken.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2009-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20101231} Broady, Donald (2010). Forskningsgruppen SEC, lägesrapport årsskiftet 2010/2011. Uppsala universitet, Institutionen för utbildning, kultur och medier, 26 p. //// [Denna lägesrapport har drag av klagoskrift. Den redogör för problem som forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) drabbades av i samband en omorganisation vid Uppsala universitet som innebar att i och med utgången av år 2010 av den institution där SEC haft sin hemvist, Institutionen för utbildning, kultur och medier, lades ned. Resultatet av de överväganden som redovisas i lägesrapporten blev att SEC fr.o.m. 2011 inte varit underordnad någon enskild institution. Så skulle det förbli. Medarbetarna har haft sina anställningar vid ett flertal samhällsvetenskapliga och humanistiska institutioner, främst vid Uppsala universitet men även vid andra lärosäten men forskningsgruppen har inte tllhört någon institution. Lägesrapporten sändes 31 dec. 2010 till forskningsgruppens samtliga medarbetare och gjordes kort därefter tillgänglig på SECs webbsajt.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2010-12-31", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20121031} Broady, Donald (2012). En verktygslåda för utbildnings- och kultursociologin: Begrepp som kapital och fält, metoder som prosopografi och geometrisk dataanalys. Handout till högre seminariet, Sociologiska inst., Uppsala Universitet, 31 okt. 2012. 14 p. //// [Detta seminarium var det första i en ny serie "Sociologiska aspekter”.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2018-10", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

5A02. Geometrisk sociologi, allm.

{ID: B 20060502} Broady, Donald & Harold Short (2006), Exploring New Methods for Prosopography in the Humanities and the Social Sciences. Application for the European Science Foundation Exploratory Workshops to be held in 2007 16 p. //// [Denna ansökan till European Science Foundation (ESF) beviljades, liksom en snarlik ansökan för samma ändamål ställd till Riksbankens jubileumsfond. Därigenom möjliggjordes en ”European Science Foundation Exploratory Workshop” rubricerad ”Exploring New Methods for Prosopography in the Humanities and the Social Sciences” i Uppsala 10–11 maj 2007, med deltagare från Storbritannien, Frankrike, Italien, Tyskland, Belgien, Sverige och Danmark. En rapport om genomförandet, sänd till European Science Foundation 11 juli 2007, finns i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2006-04", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20070122} Broady, Donald (2007), Nya prosopografiska metoder i humaniora och samhällsvetenskap Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 18 p. //// [Ansökan 2007-01-22 till Riksbankens Jubileumsfond. Ansökan utformades i samverkan med Harold Short, King’s College London, och Monica Langerth Zetterman, Uppsala universitet. Ansökan beviljades, liksom en snarlik ansökan för samma ändamål ställd till European Science Foundation. Därigenom möjliggjordes en ”European Science Foundation Exploratory Workshop” rubricerad ”Exploring New Methods for Prosopography in the Humanities and the Social Sciences” i Uppsala 10–11 maj 2007, med deltagare från Storbritannien, Frankrike, Italien, Tyskland, Belgien, Sverige och Danmark. En rapport om genomförandet, sänd till European Science Foundation 11 juli 2007, finns i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2007-01", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20070711} Broady, Donald, Harold Short & Monica Langerth Zetterman (2007), Report from the European Science Foundation Exploratory Workshop "Exploring New Methods for Prosopography in the Humanities and the Social Sciences" (EW06-216), Uppsala University, Sweden, May 10th–11th, 2007. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 10 p. //// [Redogörelse för genomförandet av en workshop finansierad av European Science Foundation och Riksbankens Jubileumsfond, med D. Broady, Uppsala universitet och Harold Short, King's College London, som ansvariga och med deltagare från Storbritannien, Frankrike, Italien, Tyskland, Belgien, Sverige och Danmark.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, Kapsel 00-tal, fasc. "2007-07", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

5A03. Forskning om det sociala rummet och livsstilar

{ID: B 19850325} Broady, Donald (1985), Habitus och klass. Om Pierre Bourdieus studier av det kulturella kapitalet. Paper presenterat vid Symposium om klasshabitus, Vouranta, Helsingfors, 25 mars 1985, 9 p. //// [Faksimil av utskrift från matrisskrivare.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1985-05-13", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20020120} Broady, Donald (2002), "What Is Cultural Capital? Comments on Lennart Rosenlund's Social Structures and Change". I: Sosiologisk Årbok/Yearbook of Sociology 2001.2. Oslo, pp. 45-59. //// [Utgivning cirka febr. 2002.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2002-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: H5 20021206} Graffman, Katarina (2004), Kommersiell mediekultur. En etnografisk studie av TV-producenter och TV-produktion. Uppsala Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi., 300 p. //// [Doktorsavh. i kulturantropologi, Uppsala universitet. Disputation 2014-05-23. Handledare Hugh Beach. Fakultetsopponent Helena Wulff. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: F5B 20050402} Eriksson, Mattias (2005), Sociologisk atlas över Stockholm. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 36. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, && april 2005, 48 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20050403} Eriksson, Mattias (2005), Sociologisk atlas över Stockholm. Bilagor. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 36 Bilagor. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, april 2005, p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A03 20050423} Börjesson, Mikael (2005), Om att definiera sociala eliter och att undersöka deras utbildningsstrategier. Paper presenterat vid sessionen "Eliternas utbildningsstrategier", Svenska historikermötet, Uppsala, 22–24 april 2005, 17 p. //// [Ett paper tillkommet inom ramen för forskningsprojektet "Kampen om studenterna. Det svenska högskolefältet och lärosätenas rekryteringsstrategier 1993-2003, som pågick 2002–2004 med finansiering från Vetenskapsrådet/rådet för humaniora och samhällsvetenskap.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A03, kapsel 00-tal, fasc. "2005-04", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A03 20060545} Gripsrud, Jostein (2006), "Art, adrenalin and power". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 41–48. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A03, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A03 20060547} Guttman, Staffan (2006), "Med Bourdieu i Laos". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 61–66. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A03, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A03 20060569} Börjesson, Mikael (2006), "Om att klassificera sociala grupper. Några svenska exempel". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 249–258. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A03, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A03 20060575} Melkersson, Hans (2006), "Carnal Sociology. Forskning med kroppen som insats". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 299–302. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A03, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A03 20060580} Engström, Lars-Magnus (2006), "Motion som social markör". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 339–344. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A03, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A03 20060585} Månsson, Niclas (2006), "Den återskapade omvärlden". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 377–383. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A03, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H5 20091215} Darin, Karin (2009), Social Positions in Self-Employment. A Study of Employment Structures in Artistic Production and Management Consulting. Stockholm: Stockholm School of Economica (Handelshögskolan i Stockholm), EFI, 240 p. //// [Doktorsavh. i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm. Disputation 2012-06-05. Huvudhandledare Guje Sévon. Bitr. handledare Donald Broady & Guido Möllering & Andreas Werr. Fakultetsopponent Håkan Boter. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: H5 20120605} Näslund, Lovisa (2012), The Leap of Faith. Creating Trust on Professional Service Markets. Stockholm: Department of Management and Organization, Stockholm School of Economics, 408 p. //// [Doktorsavh. i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm. Disputation 2012-06-05. Huvudhandledare Guje Sévon. Bitr. handledare Donald Broady, Guido Möllering & Andreas Werr. Examining committee Donald Broady, Guido Möllering, Lars Strannegård & Andreas Werr. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: F5A03 20180628} Börjesson, Mikael (2018), Rummet av kultur- och medievanor i Sverige 2015. Rapport 2018:3. Stockholm: Myndigheten för kulturanalys, 53 p. //// [A4-format.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A03, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

5A04. Forskning om maktfältet och eliter

{ID: F5A04 19850025} Roos, J. P. & Keijo Rahkonen (1985), "Att vilja leva annorlunda – På jakt efter den nya medelklassen". I: Donald Broady (ed.), Kultur och utbildning. Om Pierre Bourdieus sociologi. UHÄ/FoU Skriftserie 1985:4. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, pp. 211–244. //// [Redovisning av en liten studie av finska förhållanden inspirerad av P. Bourdieu, La distinction, 1979.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A04, fasc. "1980-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19950605} Broady, Donald, Monique de Saint Martin & Mikael Palme (eds.) (1995), Les élites. Formation, reconversion, internationalisation. , Colloque de Stockholm, 24–26 septembre 1993. Paris / Stockholm: Centre de sociologie de l'éducation et de la culture, École des Hautes Études en Sciences Sociales / Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, Lärarhögskolan i Stockholm, 202 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1995-06", digitalt (faksimil, endast omslag & framvagn) som  →  Digital version

{ID: B 19970620} Broady, Donald, Natacha Chmatko & Monique de Saint Martin (eds.) (1997), Formation des élites et culture transnationale. Colloque de Moscou, 27-29 avril 1996. Paris/Uppsala: CSEC, École des Hautes Études en Sciences Sociales/SEC, Université d’Uppsala, 385 p. //// [Extraits (Sommaire, English abstract, Table des matières, Introduction - et un compte rendu du colloque par Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1997-06", digitalt (pdf som återger webb-version av utdrag ) som  →  Digital version

{ID: B 19970620} Broady, Donald & Monique de Saint Martin (1997), "Introduction". I: Donald Broady, Natacha Chmatko & Monique de Saint Martin (eds.), Formation des élites et culture transnationale. Colloque de Moscou, 27-29 avril 1996. Paris/Uppsala: CSEC, École des Hautes Études en Sciences Sociales/SEC, Université d’Uppsala, pp. 1-8. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1997-06", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5B 19961115} Palmer, Rickard (1998), Socio-Economic Spaces of Transnationally Connected Business Professionals. Conzeptualizing transnational aspects of post-industrial economy. Examples from the Case of Sweden. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 12. Stockholm: HLS Förlag, 42 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: H5 20040319} Barrling Hermansson, Katarina (2004), Partikulturer. Kollektiva självbilder och normer i Sveriges riksdag. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 4. Uppsala Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen, 330 p. //// [Doktorsavh. i statsvetenskap, Uppsala universitet. Disputation 2004-03-19. Handledare Anders Westholm & Li Bennich-Björkman. Fakultetsopponent Knut Heidar. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: F9B 20200810} Denord, François, Mikael Palme & Bertrand Réau (eds.) (2020), Researching Elites and Power. Theory, Methods, Analyses. Switzerland: Springer Nature, 276 p. //// [Publ. aug. 2020. Volymen tillgänglig som open access från förlaget, https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-45175-2. Innehåller bl.a. kapitlet Mikael Börjesson, Donald Broady & Mikael Palme, "Chapter 14. 'In Our School We Have Students of All Sorts.' Mapping the Space of Elite Education in a Seemingly Egalitarian System”, pp. 179–191.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F9B, samlingen Samlingsverk&tidskr, digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

5A05. Forskning om utbildning

{ID: B 19801123} Broady, Donald (1980), "Utbildningsplanering, intentioner och funktioner", Forskning om utbildning, vol. VII, nr 4, pp. 36–39. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-11", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19830401} Broady, Donald (1983), Longitudinella studier. Ett första försök till överblick. PM. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, 1983-04, 11 p. //// [Detta är en inskannad och OCRad version av originaldokumentet som bestod av 11 sidor.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1983-04", digitalt (transkrib.) som  →  Digital version

{ID: F5A05 19870211} Palme, Mikael (1987), "Vilka befolkar högskolan". I: Varför Eva men inte Nils-Erik? Perspektiv på de studerande i högskolan. UHÄ FoU Skriftserie 1987:2. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, pp. 29–46. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A05, fasc. "1987-02-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19900911} Broady, Donald & Solveig Berggren (1989), "Om enkätundersökningar som utvärderingsverktyg". I: Om utvärdering och lärarutbildning. Rapport från styrelsens för HLS arbetsgrupp för utvärdering. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning, rektorsämbetet, pp. 59–88. //// [Denna fil är 2021-08-25 migrerad från ett tidigare filformat. Typograferingen och pagineringen därför förändrad. Appendix saknas.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1990-09", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19910911} Broady, Donald & Mikael Palme (1991), Notes préliminaires sur le champ des formations de l'enseignement supérieur en Suède. Bilan de recherche, juin 1991. Paper presenterat vid symposiet "Intellectuals of the European small states and boundary cultures", Joensuu, Finland, 11–15 sept. 1991, 30 p. //// [Saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1991-09", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: F5A05 19920013} Palme, Mikael (1992), O significado da escola. Repetência e desistência na escola primária moçambicana. Cadernos de pesquisa 2. Maputo, Moçambique: INDE (Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação), 1992, 145 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A05, fasc. "1990-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5B 19920023} Ullman, Annika (1992), Humaniora som personlighetsfördjupning? Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 5. Stockholm: HLS Förlag, ?? p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: H5 19920430} Haug, Peder (1992), Educational reform by experiment. The Norwegian experimental educational programme for 6-year-olds (1986-1990) and the subsequent reform. Stockholm: HLS Förlag, 228 p. //// [Doktorsavh. i pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm. Disputation 1992-05-30. Huvudhandledare Donald Broady. Tidigare huvudhandledare, under större delen av Peder Haugs forskarutbildning, var Ulf P. Lundgren. Fakultetsopponent: Ernest R. "Ernie" House. Betygsnämnd Göran Ahrne, Sverker Lindblad & Lars Lundman. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Övr.- utb- o. kultsoc) som  →  Digital version

{ID: B 19920711} Broady, Donald & Mikael Palme (1992), "Le champ des formations de l'enseignement supérieur en Suède - bilan de recherche". I: Monique de Saint Martin & Mihai D. Gheorghiu (eds.), Les institutions de formation des cadres dirigeants. Étude comparée. Paris: Maison des sciences de l'homme, Centre de sociologie européenne, Centre de sociologie de l'éducation et de la culture, pp. 1–19. //// [Rev. version av ett bidrag till konferensen "Champ des institutions d'enseignement supérieur et champ de pouvoir", Maison Suger, Paris, 6-7 febr. 1992, vilken anordnades av det komparativa forskningsprojektet "Les institutions de formation des cadres dirigeants", initerat av Pierre Bourdieu. Skriften i dess helhet arkiverad i fascikeln.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, Kapsel 1990-tal, fasc. "1992-07", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19920801} Broady, Donald & Mikael Palme (1992), Högskolan som fält och studenternas livsbanor. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Research Reports) 1. Stockholm: HLS Förlag, aug. 1992, 18 p. //// [Återutgivn. av bidrag till Symposiet "Självbiografi, kultur och livsform", Helsingfors, 10-12 mars 1989. Utan ändringar.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-08", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 19921031} Palme, Mikael (1992), En "trygg" uppväxtmiljö. Uppfostran och sociala reproduktionsstrategier inom den övre medelklassen i en av Stockholms norra förorter. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 2. Stockholm: HLS Förlag, okt. 1992, 55 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19921105} Broady, Donald (1992). Skiss till basprogrammet Skolan som kultur- och arbetsmiljö. Ansökan till Skolverket (Verksstaben/Forskning). 5 nov. 1992, 5 p. //// [Faksimil av orig. i fysiska arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-08", digitalt (faksimil - inloggning krävs) som  →  Digital version

{ID: F5B 19930014} Elofsson, Stig (1993), Vad blev barnen? Rekryteringsstudier. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 3. Stockholm: HLS Förlag, ?? p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: F5B 19940016} Englund, Boel (1994), Språk, argumentation och vetenskaplig verksamhet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 7. Stockholm: HLS Förlag, 51 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19940217} Broady, Donald & Elisabeth Hultqvist (1994), Det individuella programmet. En utbildningssociologisk studie. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm 6p. //// [Ansökan om bidrag till en planeringsstudie, inlämnad till Skolverket 17 febr. 1994. Den digitala versionen migrerad från ett tidigare filformat. Vittnar om utgångspunkter för det som skulle bli Elisabeth Hultqvists kommande avhandlingsarbete "Segregerande integrering. En studie av gymnasieskolans individuella program", HLS Förlag, Stockholm 2001.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, 1990-tal, fasc. "1994-02", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 19940507} Palme, Mikael (1994), Valet till gymnasiet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 9. Stockholm: HLS Förlag, 56 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: F5B 19940629} Palme, Mikael (1994), Gymnasieskolans sociala struktur i Stockholmsregionen före 1991 års skolreform. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 10. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, juni 1994, 56 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 19970630} Heyman, Ingrid (1997), "...det är utbildningen som gjort att vi kommit någonstans". Studier av tre elitgymnasier med internationalisering på programmet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 13. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, juli 1997, 86 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 19970717} Hultqvist, Elisabeth (1997), "Jag tycker det är för slappt". Om pedagogiken på det individuella programmet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 14. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, ?? p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: F5B 19960202} Börjesson, Mikael (1998), Det naturliga valet. En studie i studenters utbildningsval och livsstilar. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 11. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2 korr. uppl. okt. 1998, 137 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 19980010} Palme, Mikael (1998), Final Report and Recommendations from the Evaluation of Teaching Materials for Lower Primary Education in Mozambique. I. General Issues. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 17. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, ?? p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: F5B 19980016} Sund-Tidholm, Kerstin (1998), Internationalisering vid gymnasieskolans omvårdnadsprogram. En intervjustudie. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 25. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, ?? p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: F5B 19980125} Palme, Mikael (1998), The Meaning of School. Repetition and Drop Out in the Mozambican Primary School. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 16. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, febr. 1998, 66 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 19980202} Börjesson, Mikael (1998), Kampen om det "internationella". En kartläggning av transnationella strategier vid högskolor och universitet i Stockholm. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 15. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, febr. 1998, 111 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 19980325} Hyltenstam, Kenneth & Christopher Stroud (1998), Final Report and Recommendations from the Evaluation of Teaching Materials for Lower Primary Education in Mozambique. II. Language Issues. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 18. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, March 1998, 79 p. //// [Parallellpublicering, äv. som Cadernos de pesquisa 2. Maputo, Moçambique: INDE (Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação), 1992, 145 p. (ett ex i samma fascikel).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 19980412} Kilborn, Wiggo (1998), Final Report and Recommendations from the Evaluation of Teaching Materials for Lower Primary Education in Mozambique. III. Mathematics. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 19. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 66 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: F5B 19980427} Hyltenstam, Kenneth & Christopher Stroud (1998), Proposals for Revised Language Curricula for Mozambican Primary Schools. Discussion Document. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 21. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, April 1998, 22 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19981009} Broady, Donald, Mikael Börjesson & Mikael Palme (1998), Go West! Swedish higher education and transnational markets. Paper presenterat vid Empirical Investigations of Social Space, Zentralarchiv, Universität zu Köln, 7-9 Oct. 1998, 28 p. //// [Vissa konstiga tecken i graferna beror på migrering från uråldrigt gafikprogram.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1998-10", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19981103} Broady, Donald & Urban Dahllöf (1998). Synpunkter på utformning av forskningsuppdrag i anslutning till försöksverksamhet med slopad timplan i grundskolan. 3 nov. 1998, 3 p. //// [Arbetsgruppen för försöksverksamhet med slopad timplan i grundskolan var tillsatt av Utbildningsdepartementet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, 1990-tal, fasc. "1998-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 19990228} Börjesson, Mikael (1999), An Introduction to Manuel Castells’ The Information Age. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 26. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, febr. 1999, 37 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20000904} Broady, Donald, Mikael Börjesson & Mikael Palme (2000). SEC-register 1. Dataregister över studenter i svensk högskola och svenska studenter som studerar utomlands, 1993–1999. Beskrivning 2000-09-04. 7 p. //// [Denna beskrivning låg på SECs webbsajt sedan sept. 2000. SEC (Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi) disponerade från och med hösten 2000 ett omfattande individbaserat register över samtliga studenter i svensk högskola och samtliga svenskar som läser utomlands för åren ht 1993 till vt 1999. Dessutom ingick i registret samtliga elever som gick ut grundskolan 1988 och 1993, samt samtliga elever som gick ut gymnasieskolan 1990, 1991 och 1992 och totalregister över elever i gymnasieskolan 1994/1995. Totalt omfattar registret 1 123 661 individer. För samtliga individer hade bland annat uppgifter lagts på om föräldrarnas yrke, inkomst, utbildning, boendeform, och för individerna själva information om gymnasieutbildning och gymnasiebetyg. Vidare för såväl föräldrarna som studenterna uppgifter om invandrarstatus. Dessutom tillfogades uppgifter om resultat på högskoleprovet för samtliga provtillfällen åren 1991-1999 (dels totalpoäng, dels resultat på varje enskild uppgift).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2000-09", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20000910} Broady, Donald, Mats B. Andersson, Mikael Börjesson, Jonas Gustafsson, Elisabeth Hultqvist & Mikael Palme (2000), Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Research Reports) 27. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2 korr. tryckn. sept. 2000, 93 p. //// [Denna rapport saknar vissa tryckfel som tillkom när texten infördes i SOU 2000:39. Välfärd och skola. Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut. Stockholm, pp. 5–133.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2000-09", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F9B 20000928} SOU 2000:39. Välfärd och skola. Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut. Stockholm, 214 p. //// [Rapporten utkom av trycket 27 sept. 2000. Filen nedladdad från https://www.regeringen.se/. I någon del av den publicerade SOU-upplagan fanns infogat ett erratum-blad som korrigerade ett fel vid tryckningen, nämligen att en felaktig graf förekommer som graf 4 på sidan 100. Bidraget Donald Broady, Mats B. Andersson, Mikael Börjesson, Jonas Gustafsson, Elisabeth Hultqvist, Mikael Palme, "Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier", pp. 5–133, är tidigare utgivet som en rapport med samma rubrik, febr. 2000, 2 korr. tryckning sept. 2000, även den arkiverad i serie B.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F9B) som  →  Digital version

{ID: F9B 20000929} Erratumblad till SOU 2000:39. Välfärd och skola. Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut. Stockholm, 1 p. //// [I någon del av den publicerade SOU-upplagan fanns infogat detta erratum-blad som korrigerade ett fel vid tryckningen, nämligen att en felaktig graf förekommer som graf 4 på sidan 100.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F9B, digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20000930} Broady, Donald, Mats B. Andersson, Mikael Börjesson, Jonas Gustafsson, Elisabeth Hultqvist & Mikael Palme (2000), "Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier". I: SOU 2000:39. Välfärd och skola. Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut. Stockholm, pp. 5–133. //// [Denna SOU utkom av trycket 27 sept. 2000. Filen nedladdad från https://www.regeringen.se/. I någon del av den publicerade SOU-upplagan fanns infogat ett erratum-blad som korrigerade ett fel vid tryckningen, nämligen att en felaktig graf förekommer som graf 4 på sidan 100. Bidraget "Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier", pp. 5–133, är tidigare utgivet som en rapport med samma rubrik, febr. 2000, 2 korr. tryckning sept. 2000, även den arkiverad i serie B.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2000-09", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20000931} Broady, Donald (2000), "Inledning". I: SOU 2000:39. Välfärd och skola. Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut. Stockholm, pp. 5–16. //// [I slutet av denna pdf finns en faksimil av det rättelseblad till graf 49, sid 100 i SOU 2000:39, som bladades in i en del av upplagan.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2000-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20010428} Broady, Donald, Mikael Börjesson & Mikael Palme (2000). SEC-register 2. Dataregister över elever i svensk gymnasieskola, 1997 och 1998. Beskrivning 2001-04-28. 6 p. //// [Denna beskrivning låg på SECs webbsajt sedan april 2001 sept. 2000. SEC (Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi) disponerade från och med hösten 2000 ett omfattande individbaserat register över samtliga studenter i svensk högskola och samtliga svenskar som läser utomlands för åren ht 1993 till vt 1999. Dessutom ingick i registret samtliga elever som gick ut grundskolan 1988 och 1993, samt samtliga elever som gick ut gymnasieskolan 1990, 1991 och 1992 och totalregister över elever i gymnasieskolan 1994/1995. Totalt omfattar registret 1 123 661 individer. För samtliga individer hade bland annat uppgifter lagts på om föräldrarnas yrke, inkomst, utbildning, boendeform, och för individerna själva information om gymnasieutbildning och gymnasiebetyg. Vidare för såväl föräldrarna som studenterna uppgifter om invandrarstatus. Dessutom tillfogades uppgifter om resultat på högskoleprovet för samtliga provtillfällen åren 1991-1999 (dels totalpoäng, dels resultat på varje enskild uppgift).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2001-04", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20010511} Broady, Donald & Erik Larsson (2001), "Kulturelitens ungar går före arbetarbarnen", LO-Tidningen, nr 17, 11 maj 2001, pp. 10–11. //// [D.B. intervjuad av E.L.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2001-05-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20011205} Broady, Donald (2001), Studier av högskolan och gymnasieskolan som fält. Forskningsprogram 2002-2004. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Research Reports) 28. Stockholm: HLS Förlag, dec. 2001, 26 p. //// [Återgivn. utan ändringar av de ursprungliga forskningsplanerna (hämtade ur ansökningarna inlämnade i maj 2001 resp. aug. 2001) till två projekt, ”Kampen om studenterna. Det svenska högskolefältet och lärosätenas rekryteringsstrategier 1993-2003” samt ”Gymnasieskolan som konkurrensfält”. Båda finansierade av Vetenskapsrådet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "20011205", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20020604} Broady, Donald, Mikael Börjesson & Mikael Palme (2002), Les transformations actuelles de la structure sociale du champ de l'enseignement supérieure en Suède. Paper presenterat vid Séminare "Transformations et restructurations des groups dirigeants et des pouvoirs", École des hautes études en sciences sociales, Paris, le 4 juin 2002, 8 p. //// ["Transformations et restructurations des groupes dirigeants et des pouvoirs" var rubriken på Monique de Saint Martins löpande seminarieserie vid École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2002-06", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20040323} Broady, Donald et al (2004), Enkätformulär för undersökn. av svenska studenter. 23 mars 2004, 24 p. //// [Detta enkätformulär användes först inom projektet ”Kampen om studenterna. Det svenska högskolefältet och lärosätenas rekryteringsstrategier 1993–2003”, som pågick 2002–2004 med finansiering från Vetenskapsrådet/rådet för humaniora och samhällsvetenskap, och därefter i åtskilliga andra studier.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2004-03", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20040324} Broady, Donald, Karin Anna Petersen & Gerd Halskov (2004), Enkätformulär för undersökn. av danska studenter. 24 mars 2004, 24 p. //// [Detta enkätformulär användes först inom projektet ”Kampen om studenterna. Det svenska högskolefältet och lärosätenas rekryteringsstrategier 1993–2003”, som pågick 2002–2004 med finansiering från Vetenskapsrådet/rådet för humaniora och samhällsvetenskap, och därefter i åtskilliga andra studier.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2004-03", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20040512} Broady, Donald, Mikael Börjesson, Ida Lidegran, Sverker Lundin & Mattias Eriksson (2004), Espaces des étudiants et des établissements secondaire et universitaires. Analyses des stratégies nationales et transnationales. Paper presenterat vid L'atelier « Internationalisation du champ du pouvoir et circulation internationales des biens symboliques », Centre de sociologie européenne, École des hautes études en sciences sociales, Paris, 12 May 2004, 14 p. //// [Detta dokument, utdelat till deltagarna, består av ett antal grafer.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2004-05-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20040514} Broady, Donald, Monique de Saint Martin, Ana Maria F. de Almeida & Mihai D. Gheorghiu (2004), Expériences éducatives et construction des frontières sociales. Familles, monde associatif et institutions scolaires. Paris: École des hautes études en sciences sociales, Centre d’étude des mouvements sociaux, mai 2004, 12 p. //// [Ansökan i maj 2004 tillställd ACI Education et formation du Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies, France.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2004-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20041005} Börjesson, Mikael (2004), Gymnasieskolans sociala struktur och sociala gruppers utbildningsstrategier. Tendenser på nationell nivå 1997–2001. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 32. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, juli 2005, 162 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20041007} Börjesson, Mikael (2004), Högre utbildning och nationell härkomst. Exemplet Södertörns högskola. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 35. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, okt. 2004, 42 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20041007} Nordqvist, Ingrid (2004), Gymnasieskolan som konkurrensfält. Ett regionalt perspektiv. Gävleborgs län. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 33. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, okt. 2004, 66 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20050924} Broady, Donald & Mikael Börjesson (2005), "Gymnasieskolans sociala karta". I: Utbildningsvetenskap 2005 - resultatdialog och överblick. Rapportserie 13:2005. Stockholm: Vetenskapsrådet, pp. 32-37. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2005-09-24", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5B 20051216} Börjesson, Mikael (2005), Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 37. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, nov. 2005, 791 p. //// [Opubl. doktorsavh. i pedagogik, Uppsala universitet. Disputation 2005-12-16. Fakultetsopponent Sverker Sörlin. Betygsnämnd Ulf P. Lundgren, Kerstin Sahlin-Andersson & Christina Stage. Handledare Donald Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5B 20060501} Lidegran, Ida (2006), Uppsala – en akademiskt dominerad gymnasieskola, 2 uppl. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 34. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, maj 2006, 96 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A05 20060543} Ekelund, Bo G. (2006), "The prodigality of the pedagogue". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 29–37. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A05, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A05 20060553} Gustafsson, Jonas (2006), "Tecken och teckentydning". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 101–104. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A05, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A05 20060554} Hultqvist, Elisabeth (2006), "Viljan att göra gott – om uppgiften att tygla det normativa i lärarutbildningen". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 105–107. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A05, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A05 20060556} Lidegran, Ida (2006), "Meriter och börd – Utbildningsstrategier bland kvinnor och män från Uppsala". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 121–131. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A05, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A05 20060558} Skawonius, Charlotte (2006), "En utbildningsbana – Kickis berättelse". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 141–146. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A05, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A05 20060566} Nordqvist, Ingrid (2006), "Industriskalade potatisar och tråddragningsmaskiner". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 223–227. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A05, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A05 20060582} Gunvik-Grönbladh, Ingegerd (2006), "Vetenskaplig skicklighet och pedagogiska meriter? Akademiska tjänstetillsättningar och kampen inom det akademiska fältet". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 351–355. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A05, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A05 20060584} Lundin, Sverker (2006), "Matematikens betydelse". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 367–375. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A05, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20060813} Broady, Donald, Mikael Börjesson, Emil Bertilsson, Gergei Farkas, Märit Gunneriusson Karlström, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran & Ingrid Nordqvist (2006), Utvärdering av Rekryteringsdelegationen, 2 uppl. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 39. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, aug. 2006, 165 p. //// [Detta är andra reviderade upplagan (1 uppl. daterad 30 juni 2006).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2006-08-13", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20060815} Broady, Donald, Mikael Börjesson, Emil Bertilsson, Gergei Farkas, Märit Gunneriusson Karlström, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran & Ingrid Nordqvist (2006), Sammanfattning och slutord, utdrag ur rapporten Utvärdering av Rekryteringsdelegationen, 2 uppl. aug. 2006. Uppsala: SEC, 12 p. //// [Rapporten Utvärdering av Rekryteringsdelegationen, SEC Research Report No. 39, Uppsala universitet, 2 rev. uppl. aug. 2006, var omfattande, 165 sidor. Detta utdrag innehåller avsnitten ”Sammanfattning”, pp. 7–10, och ”Slutord: ett laboratorium för försök med breddad rekrytering”, pp. 129–135.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2006-08", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20060927} Hultqvist, Elisabeth & Mikael Palme (2006), "Om de kunde ge en mall". En studie av lärarstudenternas möte med lärarutbildningen. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 40. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, sept. 2006, 69 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F9B 20061112} Skolverket (2006), Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval. Rapport 287. Stockholm: Skolverket, 30 p. //// [Denna rapport sammanställd av tjänstemän vid Skolverket. Några bilagor till rapporten var författade av forskare, bl.a. Ida Lidegran, Mikael Börjesson, Ingrid Nordqvist & Donald Broady, "I korsningen mellan kön och klass. Gymnasieskolan i riket, i Uppsala och i Gävle", 30 p., publicerad på Skolverkets sajt, finns i arkivet i serie B.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F9B, samlingen Samlingsverk&tidskr, digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20061205} Börjesson, Mikael (2006), Det svenska högskolefältet och lärarutbildningarna. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 30. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, dec. 2006, 76 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20061207} Broady, Donald (2006), "Förord: Lärarutbildningens hierarkier". I: Mikael Börjesson, Det svenska högskolefältet och lärarutbildningarna, 3 uppl. uppl. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Research Reports) 30. Uppsala, dec. 2006, pp. 5-6. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2006-12-07", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20070124} Börjesson, Mikael, Donald Broady & Ida Lidegran (2007), Elites and Transnational Educational Strategies. The Case of Sweden. Paper presenterat vid Workshop of the Research Network on the relations between University, Culture, Society and the Economy (ReNeU), Uppsala, 24–26 jan 2007, 4 p. //// [Konferensen ägde rum i Museum Gustavianum.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2007-01", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20070929} Börjesson, Mikael & Donald Broady (2007), Griftetal över en svensk modell. Några hypoteser om det svenska utbildningssystemets omvandlingar. Paper presenterat vid Sjunde nationella ekonomisk-historiska mötet, Stockholm, 12–14 okt. 2007, 12 p. //// [Presenterades under session 25, "Socialt ursprung, utbildning och karriär". Delar därav hade strax dessförinnan tidigare presenterats under sessionen “Reproduction and transformation of access through education to elite positions in society” vid konferensen ECER 2007, 19–21 sept. 2007 i Gent, Belgien.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2007-09", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20071024} Bertilsson, Emil (2007), Lärarna på skolans kungsväg. Om det naturvetenskapliga programmet på några gymnasier i Uppsala. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 42. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, okt. 2007, 63 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5B 20080507} Forsberg, Håkan & Sanna Pentti (2008), En skola i tiden. Rosendalsgymnasiets etablering bland Uppsalas gymnasieskolor. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 43. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, maj 2008, 19 p. //// [Framlagd som examensarbete, Uppsala universitet, Rapport LV0605137.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: H5 20080509} Westberg, Johannes (2008), Förskolepedagogikens framväxt. Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835–1945. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historica Upsaliensia 232. Uppsala 245 p. //// [Doktorsavh. i historia, Uppsala universitet. Disputation 2008-05-09. Huvudhandledare Jan Lindegren. Bitr. handledare Donald Broady & Karin Hassan Jansson. Fakultetsopponent Ingrid Åberg. Betygsnämnd Ann-Katrin Hatje, Ulla Riis & Christer Öhman. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: F5B 20080522} Melldahl, Andreas (2008), Västerled tur och retur. Del 1. Utbildning och ekonomi. En ekonomhistorisk studie av Sverige-Amerika Stiftelsens stipendieverksamhet 1919–2006. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 44. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, maj 2008, 2 korr. tryckn. mars 2010, 52 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20081102} Bertilsson, Emil, Mikael Börjesson & Donald Broady (2008), Lärarstudenter. Utbildningsmeriter och social bakgrund 1977–2007. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 47. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, nov. 2008, 18 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2009-11-16", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20081105} Palme, Mikael (2008), Personlighetsutveckling och målrationalitet. Kulturellt kapital i Stockholms gymnasieskolor på 2000-talet Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 46. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, nov. 2008, 96 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H5 20081205} Mattlar, Jörgen (2008), Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995–2005). Acta Universitatis Upsaliensis, Studia didactica Upsaliensia 1. Uppsala Uppsala universitet, Institutionen för didaktik, 215 p. //// [Doktorsavh. i didaktik, Uppsala universitet. Disputation 2008-12-05. Huvudhandledare Lena Kåreland. Bitr handledare Donald Broady. Fakultetsopponent Per Olof Erixon, Umeå. Betygsnämnd Monica Axelsson, Boel Englund & Leif Östman.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Övr. utbildnings- och kultursociologi, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: F5E 20081213} Palme, Mikael (2008), Det kulturella kapitalet. Studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988–2008. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 1. Uppsala Uppsala universitet, 294 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 13 dec. 2008. Fakultetsopponent Jonas Frykman. Betygsnämnd Hedvig Ekerwald, Mona Mårtensson & Peter Waara. Handledare Donald Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, fasc. "00-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: F5E 20081215} Lundin, Sverker (2008), Skolans matematik. En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 2. Uppsala Uppsala universitet, 398 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 15 dec. 2008. Fakultetsopponent Sten Kaijser. Betygsnämnd Margareta Hallberg, Staffan Rodhe & Peter Waara. Handledare Donald Broady. Bitr. handledare Ulla Riis & Mats Rosengren. Huvudhandledare i ett tidigare skede (juni 2002–aug. 2004, då disputationsämnet var tänkt att bli matematik) Mats Andersson; bitr.handledare i detta tidigare skede Donald Broady & Inga Wernersson.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, fasc. "00-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: B 20090103} Bertilsson, Emil, Mikael Börjesson & Donald Broady (2009), Männen flyr fältet. Könsmönster i rekryteringen till svenska lärarutbildningar 1977-2007. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 47. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 52 p. //// [Denna text är ett manus som sändes till Högskoleverket 8 februari 2009 och som, frånsett att rubriken ändrades till ”Könsmönster i rekryteringen till svenska lärarutbildningar 1977–2007”, i oförändrat skick publicerades i Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen – beskrivning och analys, Rapport 2009:7 R, Högskoleverket, Stockholm 2009, Appendix pp. 1–50.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2009-01-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20090312} Bertilsson, Emil, Mikael Börjesson & Donald Broady (2009), Bilagor: Kompletterande tabeller och diagram till rapporten Könsmönster i rekryteringen till svenska lärarutbildningar 1977-2007. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 47 Bilagor. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, mars 2019, 28 p. //// [Bilagor till en rapport, utgiven som SEC Report 47, som sändes till Högskoleverket 8 februari 2009 och som, frånsett att rubriken ändrades till ”Könsmönster i rekryteringen till svenska lärarutbildningar 1977–2007”, i oförändrat skick publicerades i Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen – beskrivning och analys, Rapport 2009:7 R, Appendix pp. 1–50, Högskoleverket, Stockholm 2009.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2009-03-12", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5E 20090515} Lidegran, Ida (2009), Utbildningskapital. Om hur det alstras, fördelas och förmedlas. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 3. Uppsala Uppsala universitet, 371 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 2009-05-15. Fakultetsopponent Sigbrit Franke. Betygsnämnd Ulf P. Lundgren, Kerstin Sahlin & Anders Nilsson. Handledare Donald Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, fasc. "00-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: B 20090524} Broady, Donald, Mikael Börjesson, Emil Bertilsson, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran & Ingrid Nordqvist (2009), "Skolans kungsväg. Det naturvetenskapliga programmets plats i utbildningssystemet". I: Resultatdialog 2009. Aktuell forskning om lärande. Vetenskapsrådets rapportserie 2:2009. Stockholm: Vetenskapsrådet, pp. 25-31. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2009-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20090611} Bertilsson, Emil, Mikael Börjesson & Donald Broady (2009), "Könsmönster i rekryteringen till svenska lärarutbildningar 1977-2007". I: Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen – beskrivning och analys, Appendix 1. Stockholm: Högskoleverket, pp. 1–50. //// [Denna text publicerades som Appendix 1 till Högskoleverkets rapport 2009:7 som utkom i juni 2009. Texten är frånsett rubriken identisk med det manus som sändes till Högskoleverket 9 febr. 2009 och utgavs som rapporten Männen flyr fältet. Könsmönster i rekryteringen till svenska lärarutbildningar 1977-2007. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 47, SEC, Uppsala universitet, 2009, 52 p. Ändringen av rubriken innebar alltså att Högskoleverket vid publiceringen raderade huvudrubriken ”Männen flyr fältet” och upphöjde underrubriken till huvudrubrik.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2009-06", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20090616} Börjesson, Mikael, Donald Broady, Dag Blanck, Andreas Melldahl, Mona Mårtensson & Mikael Palme (2009), À la recherche d’un capital transnational. Étudiants et chercheurs suédois aux États-Unis et en France. Paper presenterat vid Les mondes universitaires face aux logiques du marché : circulation des savoirs et pratiques des acteurs, l’Université Hassan II Mohammedia, Casablanca, 18–19 juin 2009, 28 p. //// [Senare publ. under samma titel, pp 31-47 i M. Leclerc-Olive, G. Scarfò Ghellab and A.-C. Wagner (eds), Les mondes universitaires face au marché : circulation des savoirs et pratiques des acteurs, Éditions Karthala, Paris 2011.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2009-06", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20091111} Broady, Donald, Mikael Börjesson & Emil Bertilsson (2009), "Temaintroduktion: Lärarutbildningens hierarkier", Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, vol. 3, nr 4 2009, pp. 7–17. //// [Inledning till ett tidskriftsnummer med temat ”Lärarbildningens hierarkier”. Hela numret tillgängligt i arkivet, och även (open access) från www.hexis.dk.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2009-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5F 20091140} Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, Tema: Lärarutbildningens hierarkier. København, nr 4 2009, 98 p. //// [Temaredaktörer för detta nummer: Donald Broady, Mikael Börjesson & Emil Bertilsson. INNEHÅLL: Redaktionens forord (p. 5); Donald Broady, Mikael Börjesson & Emil Bertilsson, ”Temaintroduktion: Lärarutbildningens hierarkier” (pp. 7–17); Emil Bertilsson, ”Lärarstudenterna. Förändringar i rekryteringen under perioden 1977-2007” (pp. 19–41); Mikael Börjesson, ”Lärarutbildningarnas plats inom det svenska högskolefältet” (pp. 43–57); Magnus Persson, ”Vägen till lärarutbildningen. Motiv och föreställningar hos blivande gymnasielärare vid Växjö Universitet” (p. 59–75); Elisabeth Hultqvist & Mikael Palme, ”Stå vid rodret eller tappa bort sig. En sociologisk studie av rekryteringen till lärarutbildningen och dess följder” (pp. 77–94); Nyhedsbrevet # 40 (pp. 95–98). Även tillgänglig fr. www.hexis.dk.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5F, fasc. "2009-11-40", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20100319} Bertilsson, Emil (2010), Språkens konjunkturer. Del 1: De moderna språken i grund- och gymnasieskolan. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 48. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, april 2010, 52 p. //// [Rapporten har tillkommit inom det av finansierat av Vetenskapsrådet finansierade projektet "Språken, Skolan, Samhället 1960–2010" ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5F 20100440} Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, Tema: Språken, skolan, samhället. Ett temanummer om de moderna språken och deras marknad i Sverige. København, nr 2 2010, 95 p. //// [Temaredaktör för detta nummer: Bo G. Ekelund. INNEHÅLL: Bo G. Ekelund, ”Språken, skolan, samhället: Ett temanummer om de moderna språken och deras marknad i Sverige” (pp. 5–13); Mikael Börjesson & Emil Bertilsson, ”Språkens numerärer. Elever och studenter på språkutbildningar i Sverige, 1960-2010” (pp. 15–39); Josefine Krigh & Ida Lidegran, ”Avancerade språkstudier som konkurrensfördel: Fallet engelska i gymnasieskolan” (pp. 41–56); Peter Bernhardsson, ”Mästaren och marknaden. 1800-talets privata språkundervisning i Stockholm” (pp. 57–67); Ola Winberg, ”Språkresor: Ackumulation av språkkapital eller konsumtion av upplevelser?” (pp. 69–87); Nyhedsbrevet # 43 (pp. 89–95). Även tillgänglig (open access) från www.hexis.dk.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5F, fasc. "2010-04-40", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H5 20101008} Londos, Mikael (2010), Spelet på fältet. Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid. Malmö Studies in Educational Sciences 55. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola, 256 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Malmö högskola. Disputation 2010-10-08. Handledare Tomas Peterson & Lars-Magnus Engström. Fakultetsopponent Per Gerrevall. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: B 20110027} Broady, Donald, Emil Bertilsson, Mikael Börjesson & Ida Lidegran (2011), "Naturvetenskapsprogrammet – inte bara för blivande naturvetare". I: Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Stockholm: Skolverket, pp. 104–117. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2011-00", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: H5 20110429} Neidenmark, Thomas (2011), Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgarbildning 1812–1828. Doktorsavhandlingar från Institutionen för pedagogik och didaktik 2. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik., 349 p. //// [Doktorsavh. i sociologi, Stockholms universitet. Disputation 2011-04-21. Huvudhandledare Annika Ullman. Bitr. handledare Donald Broady, Henrik Edgren & Torkel Jansson. Fakultetsopponent John Strömberg. Betygsnämnd Annika Rabo, Klas Roth & Ingrid Åberg.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (epub) som  →  Digital version

{ID: B 20111041} Broady, Donald (2011), "Inledning – Att utforska 68", Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, vol. 5, nr 4 2011, pp. 5–10. //// [Inledning till ett tidskriftsnummer med temat ”Expansion och radikalisering av högre studier i Sverige, 1962–1987”, som innehåller artiklar från det av vetenskapsrådet finansierade projektet "Sextioåtta. En utbildningssociologisk studie av den svenska studentrevoltens sociala förutsättningar och effekter på kulturens fält”. Hela numret tillgängligt i arkivet, och även (open access) från www.hexis.dk.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, 2010-tal, fasc. "2010-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5B 20120404} Åkerlund, Andreas (2012), Från föreningsverksamhet till statligt intresse. Utlandsriktad utbildnings- och kulturpolitik ca 1880–1945. En översikt. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 51. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, april 2012, 48 p. //// [Rapporten har tillkommit inom ramen för forskningsprojekten "Transnationella strategier inom den högre utbildningen. Sveriges förhållande till Frankrike och USA, 1919–2009" och "Internationaliseringens nationella arenor. Svensk högre utbildning och utländska studenter, 1945–2015", båda finansierade av Vetenskapsrådet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20121005} Broady, Donald & Mikael Börjesson (2012), Oraison funèbre du modèle suédois. Paper presenterat vid La marchandisation de l’enseignement supérieur dans le monde. Colloque international de l’ARESER Paris, le 5 octobre 2012, 8 p. //// [Akronymen ASER utläses "Association de réflexion sur les enseignements supérieur et la recherche".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2012-10", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20130710} Dalberg, Tobias (2013), Engelskans utbredning i den svenska högskolan. En kartläggning av engelskspråkiga benämningar av program och kurser i svensk högre utbildning 1993–2009. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 52. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, juli 2013, 54 p. //// [Rapporten har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet "Internationaliseringens nationella arenor. Svensk högre utbildning och utländska studenter 1945-2015", finansierat av Vetenskapsrådet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20140511} Börjesson, Mikael & Donald Broady (2014), The Global Space of International Students. Paper presenterat vid Transnational Capital and transformation of the elites, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les 4–6 juin 2014, 25 p. //// [Konferensen anordnad av forskarnätverket ”Capital transnational et recomposition des élites” (eng. ”Transnational Capital and Transformation of the Elites”). En senare version av detta paper med Mikael Börjesson som ensam författare publ. 2017 under rubriken ”The global space of international students in 2010” i Journal of Ethnic and Migration Studies, 43:8, 1256-1275, DOI: 10.1080/1369183X.2017.1300228.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2014-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5E 20140523} Bertilsson, Emil (2014), Skollärare. Rekrytering till utbildning och yrke 1977–2008. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 4. Uppsala Uppsala universitet, 335 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 23 maj 2014. Fakultetsopponent Gunnar Olofsson. Betygsnämnd Ylva Bergström, Ylva Hasselberg & Jonny Hjelm. Huvudhandledare Mikael Börjesson, bitr. handledare Donald Broady. Huvudhandledare i tidigare skede (sept 2007–dec 2011) Donald Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: B 20140904} Börjesson, Mikael, Donald Broady, Tobias Dalberg & Ida Lidegran (2014), Elite Education in Sweden—A Contradiction in Terms? Paper presenterat vid symposiet "Elite Education – Taking A Comparative Perspective: Implications For Education Systems Across Europe", Universidade do Porto, Porto, Portugal, 4 sept. 2014, 24 p. //// [Symposiet ägde rum inom ramen för konferensen ECER 2014 (akronymen ECER utläses "European Conference on Educational Research), Universidade do Porto, 1–5 Sept. 2014. Detta paper senare publ. under samma titel "Elite Education in Sweden: a contradiction in terms?", pp. 92–103 i Claire Maxwell & Peter Aggleton (eds), Elite Education. International perspectives, Routledge, Oxon/New York 2016 ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, 2010-tal, fasc. "2014-09", digitalt (slides from the presentation) som  →  Digital version

{ID: B 20141009} Börjesson, Mikael, Ida Lidegran, Mikael Palme & Donald Broady (2014), The Social and Credential Structure of the Elite Segment of Swedish Higher Education. Paper presenterat vid konferensen Nordic Fields of Higher Education, Litteraturhuset, Oslo, 8–9 okt. 2014, 14 p. //// [Konferensarrangör var forskarnätverket Nordic Fields of Higher Education (NFHE) med deltagare från de nordiska länderna.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, 2010-tal, fasc. "2014-10", digitalt (slides from the presentation) som  →  Digital version

{ID: F5E 20141228} Melldahl, Andreas (2014), Utbildningens värde. Fördelning, avkastning och social reproduktion under 1900-talet. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 6. Uppsala Uppsala universitet, 313 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 6 febr. 2015. Fakultetsopponent Marianne Nordli Hansen. Betygsnämnd Ola Agevall, Maths lsacson & Carina Carlhed. Huvudhandledare Mikael Börjesson. Bitr. handledare Donald Broady & Martin Gustavsson. Huvudhandledare i ett tidigare skede (sept. 2008–april 2013) Donald Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: B 20141229} Lidegran, Ida, Mikael Börjesson, Caroline Olsson & Donald Broady (2014), Utbildningssociologiska analyser av könsskillnader i utbildningssystemet och arbetslivet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 53. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, dec. 2014, 46 p. //// [Redovisning av ett uppdrag från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet som tillsattes enligt ett regeringsbeslut 6 okt. 2011.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2014-12-29", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5E 20210604} Laurin, Emma (2014), Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier i Stockholm Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 14. Uppsala Uppsala universitet, 248 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 4 juni 2021. Fakultetsopponent Åsa Lundqvist. Betygsnämnd Stefan Lund, Rafael Lindqvist & Nina Klang. Huvudhandledare Ida Lidegran. Bitr. handledare: Emil Bertilsson & och Mikael Palme.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, fasc. "2020-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: F5B 20130710} Carlhed, Carina (2015), Utbildningssociologiska analyser av könsskillnader i utbildningssystemet och arbetslivet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 54. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, aug. 2015, 75 p. //// [Sammanfattande slutrapporten från en studie genomförd av Carina Carlhed hösten 2012–våren 2015 på uppdrag av Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet. De kullar som undersökts är studenter som påbörjat lärarprogram höstterminerna 2006, 2011 och 2012.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A05 20150122} Bergström, Ylva, Mikael Börjesson, Ida Lidegran, Emil Bertilsson & Martin Gustavsson (2015), Sociala strukturer i utbildningssystemet. Stockholm: Arena idé, 46 p. //// [A4-format.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A05, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5E 20151211} Forsberg, Håkan (2015), Kampen om eleverna. Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm 1987–2011. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 7. Uppsala: Uppsala universitet, 329 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 11 dec. 2015. Fakultetsopponent Susanne Wiborg. Betygsnämnd Eva Andersson, Mats Franzén & Johannes Westberg, Huvudhandledare Mikael Palme, Uppsala universitet. Bitr. handledare: Donald Broady & Per Bolin Hort. Huvudhandledare i tidigare skede (okt 2008–dec. 2012) Donald Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: F5A05 20080612} Lundin, Anna (2016), Folkbildningsforskning som fält. Från framväxt till konsolidering. Linköping Studies in Behavioural Science 130. Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 283 p. //// [Doktorsavh. i pedagogik, Linköpings universitet. Disputation 2008-06-12. Huvudhandledare Gunnar Sundgren. Bitr. handledare Annika Ullman. Fakultetsopponent Karin Anna Petersen.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A05, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: F5A05 20160913} Börjesson, Mikael (2016), "[PREPRINT] Sociala kartor över utbildningslandskapet. Installationsföreläsning, professuren i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, 11 november 2015", Sociologisk Forskning, vol. VIIII, nr 4, pp. 421–437. //// [Manus, 10 p., insänt till Sociologisk Forskning 13 sept. 2016 ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A05, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H5 20160922} Persson, Max (2016). Playing with power: An ethnographic exploration of habitus formation in Swedish elite schools. Master Thesis vt 2016. Stockholm: Stockholm University, Department of Sociology, 52 p. //// [Masteruppsats i Sociologi, Handledare Stina Bergman Blix. .] Inget fysiskt dokument i arkivet. Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5E 20161007} Bernhardsson, Peter (2016), I privat och offentligt. Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 9. Uppsala Uppsala universitet, 256 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 7 okt. 2016. Fakultetsopponent Eva Helen Ulvros. Betygsnämnd Ylva Bergström, Daniel Lindmark & Erik Lindberg. Huvudhandledare Esbjörn Larsson. Bitr. handledare Anne Berg , Donald Broady & Inger Lindberg. Huvudhandledare i tidigare skede (2008-dec. 2013) Donald Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, samlingen Forskning om fält, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: F5E 20170602} Sharif, Hassan (2017), ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt”. Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 10. Uppsala Uppsala universitet, 258 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 2 juni 2017. Fakultetsopponent Ove Sernhede.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, fasc. "2010-tal") som  →  Digital version

{ID: F5B 20181205} Lidegran, Ida & Astrid Collsjöö (2018), Nyanlända akademiker och etableringsutbildning. En studie av Korta vägen. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 56. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, Dec. 2018, 28 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20190324} Lidegran, Ida & Caitlin McEvoy (2019), Mentorskap för nyanlända kollegor. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 57. SEC, Uppsala universitet, mars 2019, 24 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20190907} Vandenhaute, Daan (2019), Literary taste. An empirical study of literature scholars, secondary school teachers and students. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 58. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, Sept. 2019, 27 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20191101} Börjesson, Mikael, Tobias Dalberg & Ola Agevall (2019), Högre utbildning som bildningsväg eller yrkesinvestering. Program och fristående kurs i svensk högre utbildning och vid Uppsala universitet, 1993–2016. Delrapport I från utredningen ”En analys av utbildningsutbud och studiegångar inom humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet”. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 59. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, Nov. 2019, 47 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20191102} Dalberg, Tobias (2019), Studiegångar vid Uppsala universitet. En analys av de fristående kursernas omfattning och relation till kvarvaro, examensfrekvens och övergångar till forskarutbildning. Delrapport II från utredningen ”En analys av utbildningsutbud och studiegångar inom humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet”. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 60. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, Nov. 2019, 26 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20191103} Lidegran, Ida, Lisa Backman & Mikael Börjesson (2019), Frihet att slippa välja. En intervjustudie med studenter och utbildningsansvariga inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. Delrapport III från utredningen ”En analys av utbildningsutbud och studiegångar inom humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet”. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 61. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, Nov. 2019, 79 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5E 20191129} Krigh, Josefine (2019), Språkstudier som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 13. Uppsala Uppsala universitet, 310 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 29 nov. 2019. Fakultetsopponent Kenneth Hyltenstam. Betygsnämnd: Anna Lindström, Anna-Malin Karlsson, Martin Gustavsson. Handledare: Ida Lidegran. Bitr. handledare: Ylva Bergström & Emil Bertilsson.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, fasc. "2010-tal") som  →  Digital version

{ID: F5B 20200515} Salö, Linus (2020), Invandrarutredningen och 1970-talets språkideologiska omvälvningar. Till frågan om modersmålsundervisningens kunskapssociologi. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 62. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, Maj 2020, 38 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "2020-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A05 20200624} Hultqvist, Elisabeth & Ida Lidegran (2020), "The use of ‘cultural capital’ in sociology of education in Sweden", International Studies in Sociology of Education. Online Journal. //// [Published 24 June 2020. DOI: 10.1080/09620214.2020.1785322. ABSTRACT: "We seek to consider the use of Pierre Bourdieu’s ‘cultural capital’ within Swedish sociology of education focusing on the adoption of the term and asking how the ‘cultural capital’ is related to the specific context in Sweden. Here we consider the historical context and disciplinary route through which the concept travelled. The Swedish educational system promoted the ideal of meritocracy: everyone had an equal chance to access education, which in turn should facilitate social mobility. Even if the economic barriers to accessing education had been removed and higher education was available, social equality had not been achieved. The concept of cultural capital allowed for precise analyses of social groups’ use of the education system. The studies were able to show that the meritocratic ideal also concealed an inequality, where the school’s embrace of culture was something different from, and more than, what the teaching was supposed to convey.".] Inget fysiskt dokument i arkivet. Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A05, kapsel 2020-tal, fasc. "2016-03", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A05 20200811} Denord, François, Mikael Palme & Bertrand Réau (2020), "Chapter 1. Introduction". I: François Denord, Mikael Palme & Bertrand Réau (eds.), Researching Elites and Power. Theory, Methods, Analyses. Switzerland: Springer Nature, pp. 1–14. //// [Publ. aug. 2020. Volymen tillgänglig som open access från förlaget, https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-45175-2.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A05, fasc. "2020-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A05 20200813} Palme, Mikael & Bertrand Réau (2020), "Chapter 16. A Sociology of the Dominant Class. An Interview with Monique Pinçon-Charlot and Michel Pinçon". I: François Denord, Mikael Palme & Bertrand Réau (eds.), Researching Elites and Power. Theory, Methods, Analyses. Switzerland: Springer Nature, pp. 203–211. //// [Publ. aug. 2020. Volymen tillgänglig som open access från förlaget, https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-45175-2.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A05, fasc. "2020-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20200816} Börjesson, Mikael, Donald Broady & Mikael Palme (2020), "Chapter 14. 'In Our School We Have Students of All Sorts.' Mapping the Space of Elite Education in a Seemingly Egalitarian System". I: François Denord, Mikael Palme & Bertrand Réau (eds.), Researching Elites and Power. Theory, Methods, Analyses. Switzerland: Springer Nature, pp. 179–191. //// [Publ. aug. 2020. Volymen tillgänglig som open access från förlaget, https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-45175-2.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2020-tal, fasc. "2020-08", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20210629} Bryntesson, André & Mikael Börjesson (2021), Breddad rekrytering till högre utbildning. En beskrivning och jämförelse av policy och utfall i de skandinaviska länderna. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 63. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, Juni 2021, 118 p. //// [Rapporten tillkommen på uppdrag av Universitetskanslersämbetet som en del av regeringsuppdraget att utvärdera lärosätenas arbete med breddad rekrytering.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "2020-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20211019} Bryntesson, André & Mikael Börjesson (2021), Forskning om rekrytering till högre utbildning i de nordiska länderna, 2010–2021. En kunskapsöversikt Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 64. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, Okt. 2021, 48 p. //// [Rapporten tillkommen på uppdrag av Universitetskanslersämbetet som en del av regeringsuppdraget att utvärdera lärosätenas arbete med breddad rekrytering.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "2020-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19870114} Broady, Donald (1987), Högskolan och det kulturella kapitalet. Paper presenterat vid Symposiet "Komponenter i en nationell kultur – 'den svenska modellens' kulturella ansikte", Umeå, 14–16 jan. 1987, 21 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1987-01-14", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19870210} Broady, Donald (1987), "Att utforska högskolan". I: Varför Eva men inte Nils-Erik? Perspektiv på de studerande i högskolan. UHÄ FoU Skriftserie 1987:2. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, pp. 103–125. //// [En rev. version är "Högskolan och det kulturella kapitalet", Nordisk Pedagogik, vol. VII, nr 2, pp. 87-101.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1987-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19870509} Broady, Donald (1987), "Högskolan och det kulturella kapitalet", Nordisk Pedagogik, vol. VII, nr 2, pp. 87-101. //// [Rev. version av "Att utforska högskolan", pp. 103-125 i Varför Eva men inte Nils-Erik? Perspektiv på de studerande i högskolan, Skriftserie 1987:2, Universitets- och högskoleämbetet, Stockholm, 1987.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1987-05", digitalt (faksimil & transkrib.) som  →  Digital version

{ID: B 19871110} Broady, Donald (1987), Högskolefältet i Sverige. Informationsblad 1987:4. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, Uppföljning och policystudier, 1 nov. 1987, 4 p. //// [Dubbelvikt A3-ark, presentation av ett pågående projekt.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1987-11-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19890311} Broady, Donald & Mikael Palme (1989), Högskolan som fält och studenternas livsbanor. Paper presenterat vid symposiet "Självbiografi, kultur och livsform", Esbo, Helsingfors, 10–12 mars 1989, 18 p. //// [Detta konferensbidrag var den allra första presentationen av prel. resultat från försöken att studera utbildningsfält i Sverige. Senare utgivit under samma titel som nummer 1 i serien Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports), 1992.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1989-03-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19890511} Broady, Donald, Mikael Palme & Erik Tängerstad (1989), "Karriärfältet högskolan. Varför vi läser vad vi läser och sen klättrar vidare", Ergo, nr 8 1989, pp. 10–11.Stockholm. //// [E.T. från redaktionen för Ergo, organ för Stockholms universitets studenter, samtalar med D.B och M.P.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1989-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19891011} Broady, Donald, Mikael Palme & Erik Tängerstad (1989), "Karriärfältet högskolan", Thélème, nr 1 1989, pp. 36–38.Stockholm. //// [E.T. från redaktionen för Thélème samtalar med D.B och M.P.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1989-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19920130} Broady, Donald (1992), Gymnasieskolan och det kulturella kapitalet. En jämförande utbildningssociologisk studie av elevernas kulturella bagage, studiekulturer och framtidsorientering. Forskningsprogram januari 1992. jan. 1992, 18 p. //// [Faksimil av kopieringsunderlag. Bilaga till ansökan (som beviljades) i febr. 1992 till Skolverket om forskningsbidrag till projektet "Gymnasieskolan och det kulturella kapitalet".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-01-30", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19920807} Broady, Donald (ed.), (1992), Education in the late 20th century. Essays presented to Ulf P. Lundgren on the occasion of his fiftieth birthday. Stockholm: Stockholm Institute of Education Press, 140 p. //// [Contributions by Basil Bernstein, David Hamilton, Maurice Kogan, Thomas S. Popkewitz, Robert E. Stake, and Ian Westbury.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-08", digitalt (faksimil, endast t.o.m. p. 8) som  →  Digital version

{ID: B 19920808} Broady, Donald (1992), "Editorial Preface". I: Donald Broady (ed.), Education in the late 20th Century. Stockholm: Stockholm Institute of Education Press, pp. 7–8. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-08", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19920809} Broady, Donald (ed.), (1992), [PREPRINT] Education in the late 20th century. Essays presented to Ulf P. Lundgren on the occasion of his fiftieth birthday. Stockholm: Stockholm Institute of Education Press, 74 p. //// [Contributions by Basil Bernstein, David Hamilton, Maurice Kogan, Thomas S. Popkewitz, Robert E. Stake, and Ian Westbury.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-08", digitalt (pdf - inloggning krävs) som  →  Digital version

{ID: H5 19961213} Linné, Agneta (1993), Moralen, barnet eller vetenskapen? En studie av tradition och förändring i lärarutbildningen. Stockholm: HLS Förlag, 375 p. //// [Doktorsavh. i pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm. Disputation 1996-12-13. Huvudhandledare Lars-Magnus Engström. Bitr. handledare Donald Broady. Huvudhandledare i ett tidigare skeden Ulf P. Lundgren, Donald Broady. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, faksimil - inloggning krävs) som  →  Digital version

{ID: B 19950604} Broady, Donald, Barbro Berg & Mikael Palme (1995), "L'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur en Suède face à l'internationalisation". I: Donald Broady, Monique de Saint Martin & Mikael Palme (eds.), Les élites. Formation, reconversion, internationalisation. Paris/Stockholm: CSEC, École des Hautes Études en Sciences Sociales /SEC, Lärarhögskolan i Stockholm, pp. 148-163. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1995-06", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19970623} Broady, Donald, Ingrid Heyman & Mikael Palme (1997), "Le capital culturel contesté ? Étude de quatre lycées de Stockholm". I: Donald Broady, Natacha Chmatko & Monique de Saint Martin (eds.), Formation des élites et culture transnationale. Colloque de Moscou, 27-29 avril 1996. Paris/Uppsala: CSEC, École des Hautes Études en Sciences Sociales/SEC, Université d’Uppsala, pp. 175-211. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1997-06", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19971019} Broady, Donald & Mikael Börjesson (1997), Transnational Strategies in Swedish Higher Education. Paper presenterat vid Europe Researched, Prag, 17–19 okt. 1997, 18 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1997-10", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H5 19980515} Österlind, Eva (1998), Disciplinering via frihet. Elevers planering av sitt eget arbete. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 75. Uppsala Uppsala universitet, 165 p. //// [Doktorsavh. i pedagogik, Uppsala universitet. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Övr. utb- o. kultsoc, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: B 19990201} Broady, Donald (1999), "Det svenska hos ramfaktorteorin", Pedagogisk forskning i Sverige, vol. 4, nr 1 1999, pp. 111–121. //// [Bidrag till symposiet "På återbesök i ramfaktorteorin", Uppsala universitet, 20–21 mars 1997.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1999-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19990203} Broady, Donald & Sverker Lindblad (1999), "På återbesök i ramfaktorteorin. Temaintroduktion", Pedagogisk forskning i Sverige, vol. 4, nr 1 1999, pp. 1-4. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1999-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20020407} Broady, Donald & Mikael Börjesson (2002), "En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1990-talet", Studies in Educational Policy and Educational Philosophy E-tidskrift, nr 1, pp. 2-13. STEP, Uppsala universitet. //// [Äv. publ. i Kritisk utbildningstidskrift, nr 106 (nr 1 2003), pp. 2-13.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2002-04-07", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20020602} Broady, Donald, Mikael Börjesson & Mikael Palme (2002), "Det svenska högskolefältet under 1990-talet. Den sociala rekryteringen och konkurrensen mellan lärosätena". I: Thomas Furusten (ed.), Perspektiv på högskolan i ett förändrat Sverige. Stockholm: Högskoleverket, pp. 13-47, 135-154. //// [Hela skriften tillgänglig från http://www.uka.se/.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2002-06", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20030131} Broady, Donald & Mikael Börjesson (2003), "En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1990-talet", Kritisk utbildningstidskrift, nr 106 (nr 1 2003), pp. 2-13.Stockholm. //// [Äv. publ. i Studies in Educational Policy and Educational Philosophy 2002:1 (E-tidskrift, Uppsala universitet, red. Ulf P. Lundgren).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2003-01-31", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20030701} Palme, Mikael, Donald Broady, Mikael Börjesson, Monica Langerth Zetterman, Ida Lidegran, Sverker Lundin & Ingrid Nordqvist (2003), Using correspondence analysis for exploring regional differences in the education system. Decentralization, marketization and the social structure of the field of secondary education in four Swedish regions. Paper presenterat vid CARME 2003 (Correspondence Analysis and Related Methods), Pompeu Fabra University, Barcelona, 29 June – 2 July 2003, 17 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2003-07-01", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20031120} Börjesson, Mikael, Donald Broady, Sverker Lundin & Mikael Palme (2003), Swedish Education in Science and Technology: Expansion and Transformations. Paper presenterat vid Colloque international sur les inscriptions dans l'enseignement supérieur en Sciences et Technologies, Villeneuve d'Ascq, France, 20-21 Nov. 2003, 33 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2003-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20040304} Börjesson, Mikael & Donald Broady (2004), Vad har studenter vid Uppsala universitet i bagaget? Om social och meritokratisk rekrytering. PM 2004-03-04. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, p. //// [Underlag för en av Uppsala universitets rektor tillsatt utredningsgrupp som behandlade frågor under rubriken ”Lärande för lärare vid Uppsala universitet – utbildning och forskning”.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2004-03", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20040930} Broady, Donald, Mikael Börjesson & Ida Lidegran (2004). Utbildningssociologiska studier av gymnasister och universitetsstudenter i Uppsala. 27 p. //// [Slajdar till föreläsning 20 sept. 2004, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2004-09", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20041020} Broady, Donald, Mikael Börjesson & Ida Lidegran (2004), Vad väljer studenterna? Utbildningssociologiska reflektioner kring högskolors rekrytering. Paper presenterat vid SUHF:s konferens "Högskolor och universitetets breddade uppdrag", Malmö högskola, 20 oktober 2004, 11 p. //// [Bidrag till konferens arrangerad av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2004-10-20", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20050315} Börjesson, Mikael & Donald Broady (2005), Nouvelles stratégies dans le marché transnational de lenseignement supérieur. Le cas des étudiants suédois à Paris et à New York. Paper presenterat vid Colloque International « Lire les intellectuels à travers la mondialisation. Trajectoires, réseaux, modes d'action, productions », l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, Pau, 17-19 mars 2005, 14 p. //// [Denna version distribuerad till konferensdeltagarna. Senare i reviderat skick publicerad "Nouvelles stratégies dans le marché transnational de l'enseignement supérieur. Le cas des étudiants suédois à Paris et à New York", pp. 387-397 i Abel Kouvouama, Abdoulaye Gueye, Anna Piriou & Anne-Catherine Wagner (eds.), Figures croisées d'intellectuels. Trajectories, modes d'action, productions, Éditions Karthala, Paris 2005.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2005-03-15", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20050629} Broady, Donald & Mikael Börjesson (2005), New Strategies on the Transnational Higher Education Market. The Case of Swedish Students in Paris and New York. Paper presenterat vid The 37th World Congress of the International Institute of Sociology, Stockholm, July 5-9, 2005, 11 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2005-06-29", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20050630} Broady, Donald & Mikael Börjesson (2005), Gymnasieskolans sociala karta. Några resultat från projektet Gymnasieskolan som konkurrensfält. Paper presenterat vid Utbildningsvetenskap 2005 - resultatdialog och framåtblick, Stockholm, 22 sept. 2005, 5 p. //// [Detta konferensbidrag färdigställdes i juni 2005 för att deltagarna skulle få det i förväg Konferens arr. av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2005-06-30", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20060608} Börjesson, Mikael & Donald Broady (2006), "[PREPRINT, manus] The Social Profile of Swedish Law Students: National Divisions and Transnational Strategies", Retfærd. Nordic Journal of Law and Justice, vol. 29, nr 3, pp. 80-107. //// [Manus.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2006-08", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20061114} Lidegran, Ida, Mikael Börjesson, Ingrid Nordqvist & Donald Broady (2006), I korsningen mellan kön och klass. Gymnasieskolan i riket, i Uppsala och i Gävle. Stockholm: Skolverket, 30 p. //// [Bilaga till Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, Rapport 287, Skolverket, Stockholm 2006.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2006-11-14", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H5 20061124} Landahl, Joakim (2006), Auktoritet och ansvar. Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning. Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 256 p. //// [Doktorsavh. i pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm. Disputation 2006-11-24. Huvudhandledare Ingrid Carlgren. Bitr. handledare Bengt Kristensson Uggla. Fakultetsopponent Donald Broady. Betygsnämnd Karen Jensen, Gunnar Sundgren & Lars Udéhn. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Övr. utb- o. kultsoc) som  →  Digital version

{ID: B 20070304} Börjesson, Mikael & Donald Broady (2007), "[PREPRINT] Nouvelles stratégies dans le marché transnational de l'enseignement supérieur. Le cas des étudiants suédois à Paris et à New York". I: Abel Kouvouama, Abdoulaye Gueye, Anna Piriou & Anne-Catherine Wagner (eds.), Figures croisées d'intellectuels. Trajectories, modes d'action, productions. Paris: Éditions Karthala, pp. 387-397. //// [Detta är är en preprint-version i form av manuskriptet insänt till redaktörerna 4 jan. 2006. Boken utgavs i mars 2017 Bidrag till konferensen "Lire les intellectuels à travers la mondialisation. Trajectoires, réseaux, modes d'action, productions", l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, France, 17-19 mars 2005.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2007-03-04", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H5 20070309} Fast, Carina (2007), Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 115. Uppsala Uppsala universitet, 237 p. //// [Doktorsavh. i pedagogik, Uppsala universitet. Disputation 2007-03-09. Huvudhandledare Donald Broady. Bitr. handledare Caroline Liberg. Fakultetsopponent Magnus Persson. Betygsnämnd Ann-Carita Evaldsson, Kjeld Kjertmann & Elisabet Näsman. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: B 20080421} Broady, Donald & Mikael Börjesson (2008), Sextioåtta. En utbildningssociologisk studie av den svenska studentrevoltens sociala förutsättningar och effekter på kulturens fält. Forskningsplan 2008-04-21. SEC, Uppsala universitet, 7 p. //// [Ansökan till Vetenskapsrådet. Beviljades.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2008-04-21", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20080519} Broady, Donald & Mikael Börjesson (2008). [PREPRINT] En social karta över gymnasieskolan. 8 p. //// [Preprint-version av Donald Broady & Mikael Börjesson, "En social karta över gymnasieskolan", publicerad i Ulf P Lundgren (ed.), Individ - samhälle - lärande. Åtta exempel på utbildningsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådets rapportserie 2:2008, Vetenskapsrådet, Stockholm 2008, pp. 24–35. Tidigare publ. i Ord & Bild, nr 3–4 2006, pp. 90–99.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2008-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20080520} Broady, Donald & Mikael Börjesson (2008), "En social karta över gymnasieskolan". I: Ulf P Lundgren (ed.), Individ – samhälle – lärande. Åtta exempel på utbildningsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådets rapportserie 2:2008. Stockholm: Vetenskapsrådet, pp. 24–35. //// [Tidigare publ. i Ord & Bild, nr 3–4 2006, pp. 90–99.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2008-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: H5 20110121} Kallstenius, Jenny (2010), De mångkulturella innerstadsskolorna. Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm. Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm studies in sociology N.S. 49. Stockholm: Stockholms universitet, Sociologiska institutionen, 256 p. //// [Doktorsavh. i sociologi, Stockholms universitet. Disputation 2011-01-21. Huvudhandledare Nihad Bunar. Bitr. handledare Ryszard Szulkin. Fakultetsopponent Donald Broady. Betygsnämnd Karin Aronsson, Bolette Moldenhawer & Árni Sverrisson. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Övr. utbildnings- och kultursociologi, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: B 20110826} Broady, Donald (2011), "Skolan, medelklassen och statsprogressivismen", Kritisk utbildningstidskrift, nr 142-144, pp. 73-89. //// [Detta var det allra sista numret av tidskriften KRUT, utgivet i okt. 2011.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2011-08", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20140521} Broady, Donald (2014). Varför går vi i skolan? 2 p. //// [En liten text beställd av Vetenskapsrådet för publicering på VRs sajt www.forskning.se inom ramen för temat ”Skolan och samhället”. Detta är utan ändringar det manus som skickades till VR 2014-05-21. Den version som i september 2014 publicerades på den nämnda sajten redigerades utan författarens medverkan.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2014-05-21", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H5 20141215} Gunvik-Grönbladh, Ingegerd (2014), Att bli bemött och att bemöta. En studie om meritering i tillsättning av lektorat vid Uppsala universitet. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 136. Uppsala Uppsala universitet, 203 p. //// [Doktorsavh. i pedagogik, Uppsala universitet. Disputation 214-12-15. Huvudhandledare Karin Anna Petersen. Bitr. handledare Carina Carlhed. Huvudhandledare i ett tidigare skede (2001–2012) Donald Broady. Fakultetsopponent Agneta Linné. Betygsnämnd Hedvig Ekerwald, Guadalupe Francia & Sverker Lindblad. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Övr. utb- o. kultsoc, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: F5A05 20220419} Ahlbäck Öberg, Shirin, Mikael Börjesson & Johan Boberg (eds.) (2022), Statsvetenskaplig tidskrift, vol. 124, nr 1 2022. Tema: ”Svenska lärosäten”. 17. 12 p. //// [Open access. Numret publicerat 18 april 2022, nedladdad samma dag fr. https://journals.lub.lu.se/st/issue/view/3312. I den arkiverade filen endast temaavdelningen, t.o.m. p. 259. INNEHÅLL: Shirin Ahlbäck Öberg, Mikael Börjesson & Johan Boberg, ”Svenska lärosäten – organisering, finansiering, positionering, pp. 5–18; Johan Boberg, ”Lärosätenas interna organisation. Kollegialitet, demokrati och linjestyrning, pp. 19–67; Ola Agevall & Gunnar Olofsson, ”Lärare och forskare vid svenska lärosäten under 2000-talet, pp. 69–102; Martin Gustavsson, ”Från automatisk uppräkning till automatiska avdrag. Finansieringsmodeller för högre utbildning 1958–2021”, pp. 103–124; Mikael Börjesson, ”Lärosäten och forskningsfinansiärer”, pp. 125–155; Shirin Ahlbäck Öberg & Johan Boberg, ”Avkollegialiseringen av svenska lärosäten. En analys av statliga universitet och högskolor”, pp. 157–209; Mikael Börjesson, Moa Lindqvist & Rebecka Göransdotter, ”Den högre utbildningens organisation och finansiering i stöpsleven. Ställningstaganden till Strutens huvudbetänkande", pp. 211–259 ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A05, kapsel 2000-tal, fasc. "2020-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

5A06. Forskning om transnationalisering

 

5A20. Forskning om fält, allm

{ID: B 19870216} Broady, Donald (1987). Intellektuella vill tänka annorlunda. Föreläsning i Stockholm den 16 febr. 1987 i serien "Att tänka annorlunda", arrangerad av Humanistiska Föreningen vid Stockholms Universitet och Nordiska Sommaruniversitetets Stockholmsavdelning. 24 p. //// [Detta är den pappersutskrift av manuset som jag hade med till föreläsningen.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1987-02-16", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19950317} Broady, Donald (1995), Exploring Cultural Fields. Keynote addres. Paper presenterat vid Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, 23. Congress, Aarhus, Danmark, 16-19 mars 1995, 15 p. //// [Denna version, utskriven 14 mars 1995, distribuerades till konferensdeltagarna.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1995-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5C 19960620} Andersson, Barbro, Boel Englund, Ingrid Heyman, Bo Peterson & Erik Peurell (1996), Recherches sur les champs de production culturelle. Travaux récents ou en cours. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 11. Stockholm: HLS Förlag, juni 1996, 28 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19980941} Broady, Donald (ed.), (1998), Kulturens fält, Utdrag t.o.m. p. 26. Göteborg: Daidalos, 476 p. //// [Enbart fram- och baksida, framvagn, innehållsförteckning och inledning. Inledningen publikt tillgänglig på webben enl. överenskommelse med förlaget.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1998-09", digitalt (faksimil t.o.m. p. 26) som  →  Digital version

{ID: B 19980942} Broady, Donald (1998), "[PREPRINT] Inledning: En verktygslåda för studiet av fält". I: Donald Broady (ed.), Kulturens fält. Göteborg: Daidalos, pp. 11-26. //// [Preprint. Typografin och pagineringen stämmer inte med den publicerade versionen.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1998-09", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19980943} Broady, Donald (1998), "Inledning: En verktygslåda för studiet av fält". I: Donald Broady (ed.), Kulturens fält. Göteborg: Daidalos, pp. 11-26. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1998-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5A20 20111014} Gardeström, Elin (1998), Att fostra journalister. Journalistutbildningens formering i Sverige 1944–1970. Skeptronserien. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 296 p. //// [Doktorsavh. Disputation 14 okt. 2011. Fakultetsopponent Per Wisselgren. Betygsnämnd Christina Florin, Ulla Manns & Lars-Åke Engblom. Handledare Lena Lennerhed. Handledare i ett tidigare skede Sten Dahlstedt.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A20, Samlingen Forskning om fält) som  →  Digital version

{ID: B 20000321} Broady, Donald (2000), "Prosopography. Definition and suggested readings". I: Ingrid Heyman & Eva Trotzig (eds.), Formering för offentlighet. Rapport från konferens i Uppsala den 22 november 2000. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 4. Uppsala: SEC, Uppsala universitet/ Kulturvetenskapliga forskningsgruppen, Stockholms universitet, mars 2000, pp. 13–15. //// [Faksimil av tryckoriginal. Omtryck, texten tidigare med samma titel ”Prosopography. Definition and suggested readings” utgiven som ett förord, pp. 3–4, i rapporten Gisèle Sapiro, Collective biographies and the theory of ”literary field”: on the contribution of prosopography to the sociology of literature. Methodological proposals for a sociology of literary institutions. Two conferences held at the Stockholm Institute of Education, September 18—19, 1995, Skeptronhäften/Skeptron Occasional Papers, No. 9, March 1996. Senare med titeln""French prosopography. Definition and suggested readings" publ. i Poetics, vol. 30, nr 5-6 2002, Elsevier Science Publishers, pp. 381–385. I det fysiska arkivet även ett ex av 2 korr. tryckningen från maj 2001 av denna utgåva av Meddelanden från Forum för pedagogisk historia.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2000-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5A20 20060571} Gunneriusson, Håkan (2006), "Fältperspektiv. Ett sätt att tänka för att uppnå slutmålet vid en väpnad insats". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 267–276. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A20, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

5A21. Konstens fält

{ID: B 19800612} Broady, Donald & Gunnar Åsén (1980), "Reserapport från Europa", Medaljen vol. I, nr 2, 1980, pp. 7–11. //// [Rapport från en resa till och vistelse i Berlin i maj 1980 med främsta syfte att ta del av Dieter Kerbs kunnande och botanisera i hans gigantiska samling av litteratur och dokument om teckningsämnets historia. Publikationen Medaljen var ett synnerligen internt organ för Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion (kallad FOLK-gruppen) vid Lärarhögskolan i Stockholm.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1980-06-12", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5C 19870601} Lindberg, Anna Lena (1987), "Men Gud förbarme sig, hvilket Publikum!" Om konstpedagogikens rötter i Sverige. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 1. Stockholm: HLS Förlag, juni 1987, 46 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5C, fasc. "1980-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20020809} Broady, Donald (2004). Konstmarknaden och staten. Manuskript. 5 p. //// [Manus, insänt till Historisk tidskrift 9 aug. 2002, till en anmälan av Martin Gustavsson, Makt och konstsmak. Sociala och politiska motsättningar på den svenska konstmarknaden 1920–1960, ak. avh., Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, 2002. Disputationen hade ägt rum 7 juni 2002, med Donald Broady som fakultetsopponent. Anmälan publ. i Historisk tidskrift, nr 1 2004, pp. 109-113.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2002-08", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A21 20060541} Andersson, Barbro (2006), "Rapport från hetluften". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 15-18. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A21, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A21 20060546} Gustavsson, Martin (2006), "Ett individmoln från mellankrigstiden". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 29–37. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A21, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H5 20080509} Jørgensen, Emmy Brandt (2007), Genese og struktur af klinisk medicin og klinisk sygepleje – Om hvordan medicin og sygepleje som moderne fag, erhverv og uddannelser har konstitueret sig i Danmark samt forbindelsen mellem dem. For lægeerhvervet er perioden 1736–1937 og for sygeplejeerhvervet er perioden 1863–1957. København: Forlaget Hexis, 250 p. //// [Doktorsavh. (ph.d.-afhandling) vid Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, København. Examen i juni 2007. Reell handledare i tidigare skede Staf Callewaert. .] Icke digitaliserat, förutom framvagnen Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, endast framvagnen t.o.m. p. 12 inkl. innehållsförteckning) som  →  Digital version

{ID: F5F 20080140} Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, Tema: Kunsten at blive kunstner. Temanummer om kulturens felter. København, nr 1 2008, 111 p. //// [Temaredaktörer för detta nummer: Martin Gustavsson & Mikael Börjesson. INNEHÅLL: Redaktionens forord: ”Kunsten at blive kunstner: Temanummer om kulturens felter” (pp. 4–5); Martin Gustavsson & Mikael Börjesson, ”Utbildning- och kultursociologiska studier av konstnärliga utbildningar och konstens fält. Förord” (pp 6–7); ”Vi som har medverkat” (p. 8); Martin Gustavsson & Mikael Börjesson, ”Historiska och sociologiska studier av konstnärliga utbildningar och konstens fält” (pp. 9–17); Mikael Börjesson, Martin Gustavsson, Raoul Galli, Andreas Melldahl & Christina G. Wistman, ”En prosopografisk studie över konsthögskoleelever och konstnärer 1939-2005” (pp. 18–45); Christina G. Wistman, ”’Det enda möjliga’ – konstnärskap och framgångar i egna och andras ögon” (pp. 46–53); Barbro Andersson, ”’In som ett lejon, ut som ett svin’ – intervjuer med före detta elever vid Konsthögskolan på 1980-talet” (pp. 54–65); Marta Edling & Mikael Börjesson, ”Om frihet, begåvning och karismatiskt lärande inom den högre bildkonstnärliga utbildningen” (pp. 66–83); Appendix [till sektionen pp. 6–83 som innehåller artiklar om konstutbildning och konstens fält i Sverige] (pp. 84–93); Gisèle Sapiro, ”Kunstneren mellem kald og afkald” (pp. 94–100); Carsten Sestoft, ”Vejen til kunstnerisk innovation – Jan Sonnergaards positionering i det litterære felt” (pp. 101–107); Nyhedsbrev # 35 (pp. 108–111). Även tillgänglig fr. www.hexis.dk.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5F, fasc. "2008-01-40", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20091115} Gustavsson, Martin, Mikael Börjesson, Andreas Melldahl & Donald Broady (2009), Swedish Art Students and Art Producers, 1938-2007. Social Origins, Educational Trajectories, and Artistic Careers. Some Preliminary Results. Paper presenterat vid Cultural Legitimacy and Class Domination, University of Manchester, 18–20 nov 2009, 31 p. //// [Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation (SCUD) var ett forskarnätverk som Annick Prieur startade 2008 och inom vars ram åtskilliga Bourdieu-inspirerade sammankomster och samarbeten förekommit.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, 00-tal, fasc. "2009-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A21 20110126} Östlind, Niclas (2011), Fotografin i Sverige 1970 och framåt – en studie av institutioner, utställningar och strider. Paper presenterat vid seminariedagen "Det svenska konstfältet 1975–2011", Uppsala universitet, 26 jan. 2011, 25 p. //// [Seminariedagen anordnad av forskningsgruppen SEC i samarbete med Historiska och Konstvetenskapliga institutionerna.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A21, fasc. "10-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20120808} Broady, Donald (2012), "Förord". I: Martin Gustavsson, Mikael Börjesson & Marta Eding (eds.), Konstens omvända ekonomi. Tillgångar inom utbildningar och fält 1938–2008. Göteborg: Daidalos, pp. 7–10. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2012-08", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20150418} Broady, Donald (2015), "[PREPRINT] Konst möter vetenskap i överdådig fotografisk genomgång", Svenska Dagbladet 2015-04-18, Kultur, pp. 21-22. //// [Anmälan av Niclas Östlind, Fotografi i Sverige 1970-2014, Bokförlaget Arena, Lund 2015] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2015-04", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

5A22. Litteraturens fält

{ID: B 19840111} Broady, Donald (1984), Konsten att inträda. Om litteraturkritik som "intellektuellt fält". Paper presenterat vid UHÄ:s workskhop Intellectuals, Universities and the State, Kristineberg, 12–15 jan. 1984, 13 p. //// [Detta är en svenskspråkig version av ett paper, The Art of Entrance. Notes on an 'intellectual field', daterat 12 jan. 1984, som presenterades vid en workshop arrangerad av Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). Filen innehåller utöver paperet också en faksimil av en teckning där Donald Broady ritat av några av de övriga deltagarna. En engelskspråkig version av detta paper är Workshoppen arrangerad av Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1984-01-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19840112} Broady, Donald (1984), The Art of Entrance. Notes on an "intellectual field“. Paper presenterat vid UHÄ:s workskhop Intellectuals, Universities and the State, Kristineberg, 12–15 jan. 1984, 12 p. //// [Workshoppen arrangerad av Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). Filen innehåller utöver paperet också en faksimil av en teckning där Donald Broady ritat av några av de övriga deltagarna. En svenskspråkig version av detta paper är daterad 21 jan. 1984.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1984-01-12", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19840210} Broady, Donald (1984), Inträdet. Om litteraturkritik som intellektuellt fält. Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning, 56 p. //// [Senare publ. Mikael Palme som medförfattare i Ord&Bild, nr 4 1991, pp. 89-99 och nr 1 1992, pp. 113-126, samt i antologin Kulturens fält (red. D. Broady). Daidalos, Göteborg 1998.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, Kapsel 1980-tal, fasc. "1984-02-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19840628} Broady, Donald (1984), "Litteraturkritiken efter 70-talets undantagstillstånd. Modernismen blir påbjuden ordning", Dagens Nyheter, 28 juni 1984, p. 4. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1984-06", digitalt (faksimil, jämte avskrift) som  →  Digital version

{ID: B 19840629} Broady, Donald (1984), "Litteraturkritik i Sverige del II. 1982 års män blev inga hjälpgummor", Dagens Nyheter, 29 juni 1984, p. 4. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1984-06", digitalt (faksimil, jämte avskrift) som  →  Digital version

{ID: B 19840801} Broady, Donald (1984), "Som järnfilspån i ett magnetfält – inte medveten konspiration", Dagens Nyheter, 1 aug 1984, //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1984-08", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: F5C 19970809} Svenbro, Jesper (1997), Vägra läsa, vägra skriva. Attityder till det skrivna ordet i antikens Grekland. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 12. Stockholm: HLS Förlag, aug. 1997, 18 p. //// [Donald Broadys förord, p. 3, lyder som följer. "I Sverige är Jesper Svenbro mest bekant som poet. I Frankrike, där han sedan länge är bosatt, är han känd som antikforskare. Han är Directeur de recherche vid Centre Louis Gernet de recherches comparées sur les sociétés anciennes i Paris och leder även tillsammans med John Scheid ett seminarium vid den femte religionsvetenskapliga sektionen av École pratique des hautes études. I detta häfte återges den festföreläsning som Jesper Svenbro höll vid Lärarhögskolan i Stockholm den 22 maj 1996 med anledning av att Lärarhög-skolans pedagogiska pris delades ut till förtjänta lärarutbildare. Jesper Svenbro utgår från sin bok Phrasikleia. Anthropologie de la lecture en Grèque ancienne, Éditions la Découverte, Paris 1988, men presenterar även en del nya tolkningar som berör pedagogiska frågor. Föreläsningen skrevs för detta särskilda tillfälle och är inte tidigare publicerad.".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19970810} Broady, Donald (1997), "Förord". I: Jesper Svenbro, Vägra läsa, vägra skriva. Attityder till det skrivna ordet i antikens Grekland. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 12. Stockholm: HLS Förlag, aug. 1997, p. 3. //// [Förordet i dess helhet lyder: "I Sverige är Jesper Svenbro mest bekant som poet. I Frankrike, där han sedan länge är bosatt, är han känd som antikforskare. Han är Directeur de recherche vid Centre Louis Gernet de recherches comparées sur les sociétés anciennes i Paris och leder även tillsammans med John Scheid ett seminarium vid den femte religionsvetenskapliga sektionen av École pratique des hautes études. I detta häfte återges den festföreläsning som Jesper Svenbro höll vid Lärarhögskolan i Stockholm den 22 maj 1996 med anledning av att Lärarhög-skolans pedagogiska pris delades ut till förtjänta lärarutbildare. Jesper Svenbro utgår från sin bok Phrasikleia. Anthropologie de la lecture en Grèque ancienne, Éditions la Découverte, Paris 1988, men presenterar även en del nya tolkningar som berör pedagogiska frågor. Föreläsningen skrevs för detta särskilda tillfälle och är inte tidigare publicerad.".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1997-08-10", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19980941} Broady, Donald & Mikael Palme (1998), "[PREPRINT] Inträdet. Om litteraturkritik som intellektuellt fält". I: Kulturens fält. Göteborg: Daidalos, pp. 173-215. //// [Preprint. Typografin och pagineringen stämmer inte med den publicerade versionen. Omtryck av två artiklar i Ord & Bild, nr 4 1991, pp. 89-99 och nr 1 1992, pp. 113-126.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1998-09", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19980956} Broady, Donald & Mikael Palme (1998), "Inträdet. Om litteraturkritik som intellektuellt fält". I: Kulturens fält. Göteborg: Daidalos, pp. 173-215. //// [Omtryck av två artiklar i Ord & Bild, nr 4 1991, pp. 89-99 och nr 1 1992, pp. 113-126. Uppsatsen först utgiven som en arbetsrapport: Donald Broady, Inträdet. Om litteraturkritik som intellektuellt fält. Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, 1984, 56 p.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1998-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20050714} Broomans, Petra et al (2005), Peripheral autonomy? Longitudinal analyses of cultural transfer in the literary fields of small language communities. Ansökan inlämnad från Onderzoekschool Geesteswetenschappen Groningen (Groningen Research School for the Study of the Humanities), Rijksuniversiteit Groningen, Belgien. 14 juli 2005, 7 p. //// [En ansökan om medel för ett forskningsprojekt med medarbetare från Rijksuniversiteit Groningen och Universiteit Gent i Belgien samt Uppsala universitet i Sverige. Projektet kom till stånd och genomfördes. Medarbetare var följande. Från Rijksuniversiteit Groningen: Petra Broomans, Stella Linn, Marianne Vogel & Sandra van Voorst; från Universiteit Gent: Godelieve Laureys & Daan Vandenhaute; från Uppsala universitet : Margaretha Fahlgren, Donald Broady & Marta Ronne. Den digitala versionen i arkivet är migrerad från annat filformat, varför typografering och paginering ändrats men innehållet är oförändrat.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2005-07", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A22 20060548} Liberg, Caroline (2006), "Att läsa en bok – ett exempel". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 67–70. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A22, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A22 20060549} Melberg, Arne (2006), "Prosa". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 71–76. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A22, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A22 20060551} Vandenhaute, Daan (2006), "Att förneka fil.kand.-begreppet". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 81–89. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A22, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

5A23. Vetenskapens fält

{ID: B 19850513} Broady, Donald (1985), Upplysningskritik och självreflexion. Paper presenterat vid HSFRs symposium ”Kulturforskning för 90-talet”, Rönneberga, Lidingö, 13–15 maj 1985, 12 p. //// [Faksimil av utskrift från matrisskrivare.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1985-05-13", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19850514} Broady, Donald (1985), Det kulturella kapitalet. Om sociala och kulturella system – och forskarens självförståelse. Manus till anförande, HSFRs symposium ”Kulturforskning för 90-talet”, Rönneberga, Lidingö, 13–15 maj 1985. Rönneberga, Lidingö, 7 p. //// [Vissa partier i form av stolpar. Faksimil av utskrift från matrisskrivare. I slutet deltagarförteckning.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1985-05-13", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19960105} Broady, Donald & Ingrid Heyman (1996), "Omvårdnadsforskning. Ett vetenskapligt fält i vardande?", Pedagogisk forskning i Sverige, vol. 1, nr 4, pp. 193-209. //// [Manuset insänt 1996-01-04. Senare omtryck pp. 297-323 i D. Broady (red.), Kulturens fält. Göteborg: Daidalos 1998.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1996-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19980962} Broady, Donald & Ingrid Heyman (1998), "Omvårdnadsforskning. Ett vetenskapligt fält i vardande?". I: Donald Broady (ed.), Kulturens fält. Göteborg: Daidalos, pp. 297-323. //// [Äv. publ. i Pedagogisk forskning i Sverige, årg. 1, nr 4 1996, pp. 193-209.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1998-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5A23 20060570} Engholm, Pär (2006), "Reflexivity and the object of social science". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 259–265. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A23, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A23 20060572} Heilbron, Johan (2006), "Sociology and its Discontents". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 277–286. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A23, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A23 20060573} Hjellbrekke, Johs. (2006), "Norske akademiske kapitalhierarki og professorale haldningar. Skilleliner blant norske universitets- og høgskuletilsette". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 287–296. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A23, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A23 20060577} Näslund, Lovisa & Karin Darin (2006), "Bourdieu och företagsekonomerna". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 309–315. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A23, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H6 20100215} Petrov, Peter (2009), Kvantitativa frågeundersökningar: produktionsvillkor, vetenskaplighet, spridning i medierna. Medier och kommunikation 15. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur och medievetenskaper, 233 p. //// [Doktorsavh. i Medier och kommunikation, Umeå universitet. Disputation 2010-02-15. Huvudhandledare Olle Findahl. Bitr. handledare Donald Broady, Kristina Lundgren & Cecilia von Feilitzen. Fakultetsopponent Tobias Olsson.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H6, samlingen Digital litteratur, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: F5B 20110505} Ekelund, Alexander (2011), Julia Kristevas genomslag i Sverige. Fransk feminism som symbolisk tillgång i litteraturkritikens fält. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 49. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, maj 2011, 56 p. //// [Rapporten har tillkommit inom ramen för forskningsprojekten "Transnationella strategier inom den högre utbildningen. Sveriges förhållande till Frankrike och USA, 1919–2009" och "Sextioåtta. En utbildningssociologisk studie av den svenska studentrevoltens sociala förutsättningar och effekter på kulturens fält", båda finansierade av Vetenskapsrådet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H7 20111209} Rimm, Stefan (2011), Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724–1807. Örebro Studies in Education 32. Örebro: Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, 349 p. //// [Doktorsavh. i pedagogik, Örebro universitet. Disputation 2011-12-09. Huvudhandledare Agneta Linné. Bitr. handledare Ann Öhrberg & Lars Petterson. Fakultetsopponent Daniel Lindmark. Betygsnämnd Nils Ekedahl, Lars Peterson & Annika Ullman. Stefan Rimm var en av doktoranderna inom Nationella forskarskolan i utbildningshistoria. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H7, samlingen universitets- och lärdomshistoria, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: H5 20160426} Salö, Linus (2016), Languages and Linguistic Exchanges in Swedish Academia. Practices, Processes, and Globalizing Markets. Dissertations in Bilingualism 26. Stockholm: Stockholms universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning, 348 p. //// [Doktorsavh. i tvåspråkighet, Stockholms universitet. Disputation 2016-04-26. Huvudhandledare Kenneth Hyltenstam. Bitr. handledare Christopher Stroud. Fakultetsopponent Monica Heller. Betygsnämnd Lena Ekberg, Martha Sif Karrebæk & Francis Hult.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, t.o.m. p. 114 dvs. kappan) som  →  Digital version

{ID: F5E 20180525} Dalberg, Tobias (2018), Mot lärdomens topp. Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 10. Uppsala Uppsala universitet, 258 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 25 maj 2018. Fakultetsopponent Per Wisselgren. Betygsnämnd: Boel Berner, Alexandra Waluszewski, Esbjörn Larsson. Handledare: Mikael Börjesson, bitr. handledare Donald Broady & Martin Gustavsson.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, fasc. "2010-tal") som  →  Digital version

{ID: B 20200131} Broady, Donald & Yann Renisio (2020). What makes sociology a scientific discipline? An email discussion 31 Jan.–2 Feb. 2020. 9 p. //// [Exhange of emails after a seminar in Uppsala 30 Jan. 2020 on Pierre Bourdieu's sociology of science ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2020-tal, fasc. "2020-01", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

5A24. Religionens fält

{ID: F5B 19940013} Skog-Östlin, Kerstin (1994), Fädernas kyrka i Sveriges television. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 8. Stockholm: HLS Förlag, ?? p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: F5B 19980425} Alfredsson, Ulla & Calisto Linha (1998), Where God lives. An Introduction to a Study of the Independent Churches in Maputo, Mozambique Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 20. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, April 1998, 48 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 19981105} Borelius, Ulf (1998), Habitus och religionstillhörighet i Peru. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 23. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, nov. 1998, 16 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 19981110} Borelius, Ulf (1998), Tillit och habitus. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 24. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, febr. 1998, 66 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20050710} Borelius, Ulf (2005), Källkritik och befrielseteologi. Ett bidrag till forskningen om befrielseteologins uppkomst, 2 uppl. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 31. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, juli 2005, 61 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A24 20060568} Borelius, Ulf (2006), "Befrielseteologins tidiga historia". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 241–248. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A24, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5F 20090116} Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, Tema: Det religiøse felt. København, vol. nr 1–2 2009, 125 p. //// [Temaredaktörer för detta nummer:Olle Hammerslev & Kim Esmark. INNEHÅLL: Redaktionens forord (pp. 5–7); Lene Kühle: Bourdieu om det religiøse felt (pp. 7–20); Kate Østergaard: Nye muslimer i det religiøse felt. Konvertitters ambivalente position (pp. 21–40); Annette Haaber Ihle: At navigere i det islamiske felt. Muslimske unge i det nordlige Ghana (pp. 41–59); Ulf Borelius: Skapandet av befrielseteologins fader (pp. 61–73); Kim Esmark: Med og mod Max Weber. Bourdieus første religionssociologiske skitse (pp. 75–85); Pierre Bourdieu: En fortolkning af Max Webers religionsteori (pp. 87–104); Nyhedsbrevet # 38 (pp. 105–125). Även tillgänglig fr. www.hexis.dk.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5F, fasc. "2009-01-16", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H5 20100528} Lagerlöf Nilsson, Ulrika (2010), Med lust och bävan. Vägen till biskopsstolen inom Svenska kyrkan under 1900-talet. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier, 328 p. //// [Doktorsavh. i historia , Göteborgs universitet. Disputation 2010-05-28. Huvudhandledare Anita Göransson. Bitr. handledare Thomas Lindkvist. Fakultetsopponent Håkan Gunneriusson . .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: H5 20101217} Jezierski, Wojtek (2010), Total St Gall. Medieval Monastery as a Disciplinary Institution. Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm studies in history 92. Stockholm: Stockholms universitet, Historiska institutionen, 284 p. //// [Doktorsavh. i historia, Stockholms universitet. Disputation 2010-12-17. Huvudhandledare Olle Ferm. Bitr. handledare Gabriela Bjarne Larsson. Fakultetsopponent Hans Jacob Orning. Betygsnämnd Donald Broady, Inga Sanner & Tommas Heikkilä. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

 

5A25. Musikens fält

{ID: H5 19960419} Sandberg, Ralf (1993), Musikundervisningens yttre villkor och inre liv. Några variationer över ett läroplansteoretiskt tema. Stockholm: HLS Förlag, 297 p. //// [Doktorsavh. i pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm. Disputation 1996-04-19. Handledare Per-Johan Ödman & Donald Broady. Fakultetsopponent Per Kværne. . .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Övr. utb- o. kultsoc) som  →  Digital version

{ID: H5 19950520} Brändström, Sture & Christer Wiklund (1995), Två musikpedagogiska fält. En studie om kommunal musikskola och musiklärarutbildning. Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska instititutionen, Umeå Universitet 37. Umeå: Umeå Universitet, Pedagogiska instititutionen, 283 p. //// [Doktorsavh. i pedagogik, Umeå universitet. Disputation 1995-05-20. Huvudhandledare Henning Johansson . Bitr. handledare Bertil Sundin. Fakultetsopponent Gunnar Olofsson. Betygsnämnd Ylva Bergström, Ylva Hasselberg & Jonny Hjelm. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan - inloggning krävs) som  →  Digital version

{ID: B 20140206} Broady, Donald (2014). Manus, kommentator vid Erik Nylanders slutseminarium, Linköpings universitet 2014-02-06. 10 p. //// [Avhandlingsmanuset som ventilerades var rubricerat Skolning i jazz – audition och karriär vid folkhögskolans musiklinjer, 181 p. Den färdiga avhandlingen bar titeln Skolning i jazz. Värde, selektion och studiekarriär vid folkhögskolornas musiklinjer (disputation vid Linköpings universitet 2014-06-02). Huvudhandledare Ann-Marie Laginder. Bitr. handledare Staffan Larsson & Mikael Palme.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2014-02-06", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H5 20140602} Nylander, Erik (2014), Skolning i jazz. Värde, selektion och studiekarriär vid folkhögskolornas musiklinjer. Linköping Studies in Behavioural Science 183. Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 253 p. //// [Publ. på webben med tillstånd fr. författaren. Doktorsavh., sammanläggn., i Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande, Linköpings universitet. Disputation 2014-06-02. Huvudhandledare Ann-Marie Laginder. Bitr. handledare Staffan Larsson & Mikael Palme. Fakultetsopponent Sten Dahlstedt. Kommentator vid slutseminarium 2014-02-06 Donald Broady. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, endast kappan jämte English summary, dvs. t.o.m. p. 113; samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: H5 20140603} Östlind, Niclas (2014), Performing History. Fotografi i sverige 1970–2014. Disputationsupplaga. Art Monitor doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser 46. Lund: Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, 78 p. //// [Denna skrift kan betraktas som "kappan" till omfattande avhandlingsarbete i ämnet fotografi som Niclas Östlind försvarade vid en disputation 3 juni 2014 i Hörsalen på Göteborgs konstmuseum. Fakultetsopponent Christine Hansen. huvudhandledare Mika Hannula, bitr. handledare Marta Edling & Ulf Zander. I avhandlingen som försvarades ingick ytterligare skrifter, flertalet tidigare utgivna som utställningskataloger. Senare, i febr. 2015 utgavs hela avhandlingsarbetet med ytterligare tillskott, sammantaget tolv skrifter, av Bokförlaget Arena i två boxar betitlade Del 1 och Del 2, fysiskt arkiverade i serie J.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf ) som  →  Digital version

{ID: B 20140920} Broady, Donald (2014), "Skolning i jazz", Mimer, sept. 2014, pp. 1–2. //// [Anmälan av Erik Nylander, Skolning i jazz. Värde, selektion och studiekarriär vid folkhögskolornas musiklinjer, Ak. avh., Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet, 2014.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2014-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

 

5A40. Arkeologins fält

{ID: F5A40 20030501} Nordic Theoretical Archaeology Group (N-TAG) (2003). Nordic Theoretical Archaeology Group VII arrangeras i Uppsala 2-5 maj 2003. Pappersutskrift 2003-02-19 av konferensinformation på http:www.arkeology.uu.se/tag/. 6 p. //// Icke digitaliserat. Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A40, fasc. "Arkeologins fält") som  →  Digital version

{ID: F5A40 20030502} Nordic Theoretical Archaeology Group (N-TAG) (2003). The VII N-TAG Conference, programme & abstracts. 21 p. //// [Folder i något mindre format än A4.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A40, fasc. "Arkeologins fält", digitalt (faksimil, endast omslag och sidorna 1–2, 14–15) som  →  Digital version

{ID: B 20030504} Broady, Donald (2003), Arkeologin och det symboliska kapitalet. Paper presenterat vid konferensen Nordic TAG (Theoretical Archaeological Group), Uppsala, 2-5 maj 2003, 16 p. //// [Detta paper distribuerades till deltagarna och presenterades under sessionen "Arkeologi och handlingsteori" 4 maj 2003. Äv. utgivet som Donald Broady, Arkeologin och det symboliska kapitalet, Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 17, Uppsala universitet, 2003, 24 p. I fascikeln även programmet för konferensen.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2003-05-04", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20030510} Broady, Donald (2003), Arkeologin och det symboliska kapitalet. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 17. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, maj 2003, 24 p. //// [Ett paper distribuerat till deltagarna och presenterat 2003-05-05 vid sessionen ”Arkeologi och handlingsteori”, konferensen Nordic TAG (Theoretical Archaeological Group VII), Uppsala, 2-5 maj 2003.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2003-05-10", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H5 20050218} Loeffler, David (2005), Contested Landscapes/Contested Heritage. History and heritage in Sweden and their archaeological implications concerning the interpretation of the Norrlandian past. Archaeology and environment 18. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för arkeologi och samiska studier., 519 p. //// [Doktorsavhandl. i arkeologi, Umeå universitet. Ungefärligen A4-format. Disputation 2005-02-18. Handledare Evert Baudou. Fakultetsopponent Lars Larsson, Betygsnämnd Gunnel Gustafsson, Bo Sundin & Karin Viklund. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: B 20051209} Broady, Donald & Mikael Börjesson (2005), Arkeologin som fält. Rapport, Riksantikvarieämbetet, 9 december 2005. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 29 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2005-12-09", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A40 20060550} Trotzig, Gustaf (2006), "Det vibrerande tomrummet". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 77–80. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A40, fasc. "2006", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A40 20060560} Apel, Jan (2006), "Hantverk och kulturell reproduktion under andra årtusendet f Kr". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 159–169. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A40, fasc. "2006", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

5A41. Medicinens fält

{ID: F5C 19970814} Wadman, Sandro Campana (1997), Det biologiska och det sociala. Marc Augé om sjukdom och andra olyckor. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 14. Stockholm: HLS Förlag, aug. 1997, 17 p. //// [Text författad som ett underlag för ett seminarium arrangerat av Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 12 maj 1997.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20030915} Broady, Donald (2003). Manus till opposition Kirsten Beedholms disputation, Københavns universitet, 15 sept. 2003. 6 p. //// [Manus till opposition vid disputation vid Københavns universitet 2003-09-15, då Kirsten Beedholm Paulsen försvarade sin Ph.d.-afhandling Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs (Det Humanistiske Fakultet, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns universitet, Foråret 2003). Vejleder Staf Callewaert. Bedømmelseudvalg Donald Broady, Jens Erik Kristensen & Morten Nissen.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2003-09", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H5 20120302} Engström, Lizbeth (2005), Kliniken flyttar hem. Sjuksköterskans institutionella praktik inom specialiserad palliativ hemsjukvård. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 108. Uppsala Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 199 p. //// [Doktorsavh. i pedagogik, Uppsala universitet. Disputation 2012-03-02. Huvudhandledare Karin Anna Petersen. Bitr. handledare Ulla Riis. Fakultetsopponent Boel Englund. Betygsnämnd Bengt Karlsson, Ulf P Lundgren & Barbro Wadensten. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Övr. utb- o. kultsoc, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: F5A41 20060542} Wadman, Sandro Campana (2006), "Piller och parfymer – terapeutiska möjligheter i Kambodja". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 19–28. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A41, fasc. "2006", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H5 20071214} Carlhed, Carina (2007), Medicinens lyskraft och skuggor. Om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960–1980. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 116. Uppsala Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen, 400 p. //// [Doktorsavh. i pedagogik, Uppsala universitet. Disputation 14 dec. 2007. Huvudhandledare Donald Broady. Bitr. handledare Staf Callewaert & Eva Björck-Åkesson. Fakultetsopponent Ingrid Heyman. Betygsnämnd Ann-Carita Evaldsson, Claes Nilholm & Mårten Söder. Exemplaret av avhandlingen i arkivet är från 2 rev. tryckningen; den första tryckningen makulerades eftersom den innehöll felaktigheter i figurerna pp. 312, 313 och 385. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan - inloggning krävs) som  →  Digital version

{ID: H5 20090911} Eliasson, Eva (2009), Metod, personlighet och forskning: Kontinuitet och förändring i vårdlärarutbildarnas kunskapskultur 1958–1999. Avhandlingar från pedagogiska institutionen 159. Stockholm: Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen, 284 p. //// [Doktorsavh. i pedagogik, Stockholms universitet. Disputation 2009-09-11 vid Lärarhögskolan i Stockholm. Huvudhandledare Boel Englund. Bitr. handledare Birgitta Sandström. Fakultetsopponent Per-Olof Erixon. Betygsnämnd Donald Broady, Siv Fischbein & Annika Ullman. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Övr. utb- o. kultsoc, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: H9 20041001} Larsson, Jan (2011), Anaesthetists and Professional Excellence. Specialist and Trainee Anaesthetists’ Understanding of their Work as a Basis for Professional Development, a Qualitative Study. Acta Universitatis Upsaliensis, Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1369. Uppsala: Uppsala universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, ca 100 p. //// [Doktorsavh. i hälso- och sjukvårdsforskning för avläggande av medicine doktorsexamen, Uppsala universitet. Sammanläggningsavhandling. Kappan omfattar 66 p. samt ytterligare bilagor. Därefter fyra artiklar. Disputation 2004-10-01. Huvudhandledare Urban Rosenqvist. Bitr. handledare Inger Holmström. Fakultetsopponent Ference Marton. Betygsnämnd Donald Broady, Gunilla Dall'Alba, Kirsti Lonka & Lars Wiklund. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H9, samlingen Gall, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: H5 20130524} Halskov, Gerd (2013), Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark. Reformforsøg, rekrutteringsmønstre og habituelle orienteringer. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 131. Uppsala Uppsala universitet, 205 p. //// [Doktorsavh. i pedagogik, Uppsala universitet. Disputation 2013-05-24. Huvudhandledare: Donald Broady. Bitr. handledare Carina Carlhed & Karin Anna Petersen. Fakultetsopponent Ingrid Heyman. Betygsnämnd Ylva Bergström, Hedvig Ekerwald & Sverker Lindblad. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Digital litteratur, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

 

5A60. Kvinnosakens fält kring 1900

{ID: F5C 19921210} Trotzig, Eva (1992), "qvinnan bär hemmets trefnad på spetsen af sin synål." Kvinnlig skolslöjd i Stockholms folkskolor decennierna runt 1900. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 8. Stockholm: HLS Förlag, 133 p. //// [Licentiatuppsats i pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm. Ventilering 1992-12-10. Opponent Kajsa Ohrlander. Examinator Donald Broady. Handledare Sven Hartman.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19980608} Broady, Donald, Boel Boel Englund, Ingrid Heyman, Agneta Linné, Kerstin Skog-Östlin, Eva Trotzig & Annika Ullman (1998), Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920. Forskningsplan. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Research Reports) 22. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, juni 1998, 25 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1998-06", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19990510} Broady, Donald (1999), När fältbegreppet inte räcker till. Några svårigheter i studiet av kvinnors nätverk. Paper presenterat vid Det vidgade rummet: kvinnors idéer, strategier, nätverk och nischer på väg ut i offentligheten ca 1880-1940, Bjärsjölagårds slott, 10-12 maj 1999, 6 p. //// [Faksimil av pappersutskrift daterad 6 maj 1999. Senare utg. i Meddelanden från Forum för pedagogisk historia, nr 4, Stockholm 2001, pp. 5-11.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1999-05-12", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19990531} Broady, Donald (1999). Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920. Projektbeskrivning 1999-05-31. Bilaga till ansökan till Riksbankens Jubileumsfond. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 26 p. //// [Ansökningsblanketten bifogad i slutet av dokumentet. Medsökande Boel Englund, Ingrid Heyman, Agneta Linné, Kerstin Skog-Östlin, Eva Trotzig & Annika Ullman. Ansökan beviljades.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1999-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F7B 20000319} Heyman, Ingrid & Eva Trotzig (2000), "Förord". I: Ingrid Heyman & Eva Trotzig (eds.), Formering för offentlighet. Rapport från konferens i Uppsala den 22 november 2000. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 4. Uppsala: SEC, Uppsala universitet/ Kulturvetenskapliga forskningsgruppen, Stockholms universitet, mars 2000, pp. 1–2. //// [Faksimil av tryckoriginal. I det fysiska arkivet även ett ex av 2 korr. tryckningen maj 2001.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7B, fasc. "2000-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20000320} Broady, Donald (2000), "När fältbegreppet inte räcker till. Svårigheter i studiet av kvinnors nätverk". I: Ingrid Heyman & Eva Trotzig (eds.), Formering för offentlighet. Rapport från konferens i Uppsala den 22 november 2000. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 4. Uppsala: SEC, Uppsala universitet/ Kulturvetenskapliga forskningsgruppen, Stockholms universitet, mars 2000, pp. 5–11. //// [Faksimil av tryckoriginal. I det fysiska arkivet även ett ex av 2 korr. tryckningen maj 2001. Denna uppsats urspr. ett bidrag till konferensen "Det vidgade rummet: kvinnors idéer, strategier, nätverk och nischer på väg ut i offentligheten ca 1880-1940", Bjärsjölagårds slott, 10-12 maj 1999.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2000-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F7B 20000322} Englund, Boel & Jonas Gustafsson (2000), "Stockholm som kulturellt rum kring förra sekelskiftet". I: Ingrid Heyman & Eva Trotzig (eds.), Formering för offentlighet. Rapport från konferens i Uppsala den 22 november 2000. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 4. Uppsala: SEC, Uppsala universitet/ Kulturvetenskapliga forskningsgruppen, Stockholms universitet, mars 2000, pp. 17–31. //// [Faksimil av tryckoriginal. I det fysiska arkivet även ett ex av 2 korr. tryckningen maj 2001.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7B, fasc. "2000-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F7B 20000323} af Petersens, Lovisa (2000), "Kvinnokonferensen 1897". I: Ingrid Heyman & Eva Trotzig (eds.), Formering för offentlighet. Rapport från konferens i Uppsala den 22 november 2000. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 4. Uppsala: SEC, Uppsala universitet/ Kulturvetenskapliga forskningsgruppen, Stockholms universitet, mars 2000, pp. 33–45. //// [Faksimil av tryckoriginal. I det fysiska arkivet även ett ex av 2 korr. tryckningen maj 2001.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7B, fasc. "2000-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F7B 20000324} Hammarberg, Lena, Ingrid Heyman & Eva Trotzig (2000), "Lena Hammarberg Ingrid Heyman & Eva Trotzig, ”Tre stockholmskvinnor och deras ’hem för andra’ kring sekelskiftet 1900". I: Ingrid Heyman & Eva Trotzig (eds.), Formering för offentlighet. Rapport från konferens i Uppsala den 22 november 2000. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 4. Uppsala: SEC, Uppsala universitet/ Kulturvetenskapliga forskningsgruppen, Stockholms universitet, mars 2000, pp. 47–62. //// [Faksimil av tryckoriginal. I det fysiska arkivet även ett ex av 2 korr. tryckningen maj 2001.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7B, fasc. "2000-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F7B 20000324} Hammarberg, Lena, Ingrid Heyman & Eva Trotzig (2000), "Lena Hammarberg Ingrid Heyman & Eva Trotzig, ”Tre stockholmskvinnor och deras ’hem för andra’ kring sekelskiftet 1900". I: Ingrid Heyman & Eva Trotzig (eds.), Formering för offentlighet. Rapport från konferens i Uppsala den 22 november 2000. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 4. Uppsala: SEC, Uppsala universitet/ Kulturvetenskapliga forskningsgruppen, Stockholms universitet, mars 2000, pp. 47–62. //// [Faksimil av tryckoriginal. I det fysiska arkivet även ett ex av 2 korr. tryckningen maj 2001.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7B, fasc. "2000-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F7B 20000325} Linné, Agneta & Kerstin Skog-Östlin (2000), "Flickskola och seminarium som nätverk, bildningsväg och verksamhetsfält". I: Ingrid Heyman & Eva Trotzig (eds.), Formering för offentlighet. Rapport från konferens i Uppsala den 22 november 2000. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 4. Uppsala: SEC, Uppsala universitet/ Kulturvetenskapliga forskningsgruppen, Stockholms universitet, mars 2000, pp. 63–84. //// [Faksimil av tryckoriginal. I det fysiska arkivet även ett ex av 2 korr. tryckningen maj 2001.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7B, fasc. "2000-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F7B 20000326} Ullman, Annika (2000), "Den kvinnliga eliten". I: Ingrid Heyman & Eva Trotzig (eds.), Formering för offentlighet. Rapport från konferens i Uppsala den 22 november 2000. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 4. Uppsala: SEC, Uppsala universitet/ Kulturvetenskapliga forskningsgruppen, Stockholms universitet, mars 2000, pp. 83–87. //// [Faksimil av tryckoriginal. I det fysiska arkivet även ett ex av 2 korr. tryckningen maj 2001.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7B, fasc. "2000-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F7B 20000327} Forum för pedagogisk historia (2000), "Bilaga: Deltagare, konferensen Formering för offentlighet, Uppsala, 22 november 2000". I: Ingrid Heyman & Eva Trotzig (eds.), Formering för offentlighet. Rapport från konferens i Uppsala den 22 november 2000. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 4. Uppsala: SEC, Uppsala universitet/ Kulturvetenskapliga forskningsgruppen, Stockholms universitet, mars 2000, p. 88. //// [Faksimil av tryckoriginal. I det fysiska arkivet även ett ex av 2 korr. tryckningen maj 2001.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7B, fasc. "2000-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20000901} Broady, Donald, Boel Boel Englund, Ingrid Heyman, Agneta Linné, Kerstin Skog-Östlin, Eva Trotzig & Annika Ullman (2000). Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920. Forskningsplan. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, sept. 2000, 25 p. //// [Projektbeskrivning, senast reviderad 1 sept 2000, för den av Riksbankens Jubileumsfond finansierade studien Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över stockholmskvinnor 1880–1920 (Shaping the Public Sphere. A Collective Biography of Stockholm Women 1880—1920).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2000-09", digitalt (pdf, utskrift från HTML-version på SECs sajt) som  →  Digital version

{ID: F7B 20000318} Heyman, Ingrid & Eva Trotzig (eds.) (2001), Formering för offentlighet. Rapport från konferens i Uppsala den 22 november 2000. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 4. Uppsala: SEC, Uppsala universitet/ Kulturvetenskapliga forskningsgruppen, Stockholms universitet, mars 2000, 89 p. //// [Faksimil av tryckoriginal. I det fysiska arkivet även ett ex av 2 korr. tryckningen maj 2001. INNEHÅLL: Ingrid Heyman & Eva Trotzig, "Förord", pp. 1–2; Donald Broady, ”När fältbegreppet inte räcker till. Svårigheter i studiet av kvinnors nätverk”, pp. 5–11; Donald Broady, ”Prosopography. Definition and suggested readings”, pp. 13–15; Boel Englund & Jonas Gustafsson, "Stockholm som kulturellt rum kring förra sekelskiftet”, pp. 17–31; Lovisa af Petersens. ”Kvinnokonferensen 1897”, pp. 33–45; Lena Hammarberg & Ingrid Heyman & Eva Trotzig, ”Tre stockholmskvinnor och deras 'hem för andra' kring sekelskiftet 1900”, pp. 47–62; Agneta Linné & Kerstin Skog-Östlin, ”Flickskola och seminarium som nätverk, bildningsväg och verksamhetsfält”, pp. 63–82; Annika Ullman, ”Den kvinnliga eliten”, pp. 83–87; Bilaga: Deltagare, konferensen Formering för offentlighet, Uppsala, 22 november 2000, p. 88.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7B, fasc. "2000-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20010605} Broady, Donald (2001). Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över stockholmskvinnor 1880–1920 (RJs dnr 99-5049). Projektbeskrivning den 5 juni 2001. Rapportering av hittillsvarande arbete, planer för återstående arbete. Fortsättningsansökan till Riksbankens Jubileumsfond. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2001-06-05, 7 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2001-06", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20011115} Broady, Donald (2001). Mall för "kapitalbeskrivningar", projektet Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över stockholmskvinnor 1880–1920. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 5 p. //// [Denna mall användes av projektmedarbetarna som skapade "kapitalbeskrivningar", dvs strukturerade detaljerade minibiografier, för 101 av de kvinnor som var föremål för undersökningar ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2001-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20020202} Broady, Donald (2002), "Nätverk och fält". I: Håkan Gunneriusson (ed.), Sociala nätverk och fält. Opuscula Historica Upsaliensia 28. Uppsala: Uppsala universitet, pp. 49-72. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2002-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20030121} Broady, Donald, Boel Englund & Ingrid Heyman (2003), Formation pour l'espace publique. Une biographie collective de femmes stockholmoises de 1880 à 1920. Présentation d'une recherche en cours. Paper presenterat vid Séminarie "Transformations et restructurations des groupes dirigeants et des pouvoirs", École des hautes études en sciences sociales, Paris, le 21 janvier 2003, 13 p. //// [Denna text, avfattad på en blandning av franska och engelska, skickades 13 jan 2003 till Monique de Saint Martin för att mångfaldigas och spridas till deltagarna i hennes löpande seminarieserie "Transformations et restructurations des groupes dirigeants et des pouvoirs" vid École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) i Paris. Under nästföljande seminarium 21 jan. presenterades och ventilerades texten.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2003-01", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20030901} Langerth Zetterman, Monica & Donald Broady (2003), Formation for the Public Sphere – a Collective Biography. Paper presenterat vid DRH2003 (Digital Resources in the Humanities 2003), School of Humanities, University of Gloucestershire, Cheltenham, England, 31 Aug– 3 Sept 2003, 12 p. //// [Presentation under sessionen ”Knowledge of the Past". Slajdarna samlade i en pdf-fil. Detta var den första internationella konferensen inom det område som senare skulle benämnas "Digital Humanities" ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2003-09", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20031104} Broady, Donald (2003). Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över stockholmskvinnor 1880–1920. Opubl. stolpar och overheadbilder till presentation under konferensen ”Det vidgade rummet”, Universitetshuset, sal II, Uppsala, 6 nov. 2003. Arrangör Eva Österberg. Uppsala, 16 p. //// [Detta är, utan ändringar, den version som färdigställdes 4 nov. 2003 och användes som manus för anförandet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2003-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20050905} Broady, Donald (2005). Kort redogörelse för projektet "Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över stockholmskvinnor 1880-1920" (RJ dnr 99-5049). Underlag tillställt en beredningsgrupp inom Riksbankens Jubileumsfond inför dess besök vid Uppsala universitet 7 november 2005. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2005-09-05, 12 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2005-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5A60 20060129} Langerth Zetterman, Monica (2006). Kontakter i FFO. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2006-01-29, 4 p. //// [Från arbetet inom projektet FFO (Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880–1920). Analys av kontakter mellan kvinnorna i materialet. Se även ett dokument med tillhörande grafer framställda av Sverker Lundin och daterat 2006-01-28.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A60, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A60 20060222} Langerth Zetterman, Monica (2006). Registeranalyser av FFO-registret särskilt om skrivande kvinnor i Stockholm. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2006-02-22, 8 p. //// [Arbetsmaterial från projektet FFO (Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880–1920). Graferna, skapade av Sverker Lundin, finns i separat fil daterad 2006-02-21.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A60, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A60 20060502} Langerth Zetterman, Monica (2006). FFO-registrets innehåll och organisering. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2006-01-29, 3 p. //// [Från arbetet inom projektet FFO (Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880–1920). Översikt över register.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A60, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A60 20060559} af Petersen, Lovisa (2006), "Gala och extravagans. Festernas betydelse vid den Internationella kvinnokonferensen 1911". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 149–158. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A60, fasc. "2006", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A60 20060561} Englund, Boel, Lena Hammarberg, Ingrid Heyman, Lena Kåreland, Kerstin Skog-Östlin, Eva Trotzig & Annika Ullman (2006), "Vägar ut. Kvinnors strategier för offentlighet". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 171–188. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A60, fasc. "2006", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A60 20060563} Hammar, Inger (2006), "Lydia Wahlström på de kvinnopolitiska fälten". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 197–202. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A60, fasc. "2006", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A60 20060622} Lundin, Sverker (2006). Grafer: kontakter och socialt ursprung. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2006-01-28, 7 p. //// [Från arbetet inom projektet FFO (Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880–1920). Ansluter till ett separat dokument "Registeranalyser av FFO-registret särskilt om skrivande kvinnor i Stockholm" författat av Monica Langerth Zetterman och daterat 2006-01-29.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A60, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A60 20060623} Langerth Zetterman, Monica (2006). Systematik i Lundström-katalogiseringen. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2006-06-23, 3 p. //// [Från arbetet inom projektet FFO (Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880–1920). Om de uppgifter som hämtats ur N.S. Lundström, Svenska kvinnor i offentlig verksamhet, 1924.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A60, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A60 20060928} Langerth Zetterman, Monica (2006), Människor av god vilja. Om utbildningens betydelse för kvinnor krig sekelskiftet 1900. Paper presenterat vid Tredje nordiska konferensen om pedagogikhistorisk forskning Stockholm, 28–29 sept. 2006, 53 p. //// [Sessionen "Eliternas utbildningsstrategier". Uppsatsen härrörde från arbetet inom projektet FFO (Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880–1920).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A60, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5A60 20060929} Zetterman, Monica Langerth (2006), Kvinnors mötesplatser och sociala och kulturella tillgångar kring sekelskiftet 1900. Beskrivning av prosopografiskt material inom projektet Formering för offentlighet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 41. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, sept. 2006, 1 p. //// [Här endast titelsidan till en aldrig färdigställd rapport från 2006 av Monica Langerth Zetterman, som dock publicerade sitt material i andra utgåvor från det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet ”Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920”, och dessutom i sin doktorsavhandling "Innehållsdesign: Principer, metoder och verktyg samt tillämpningar inom utbildningshistorisk forskning och undervisning", Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 117, Uppsala universitet, 2008.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A60, fasc. "00-tal", digitalt (pdf, endast titelsida till planerad rapport som aldrig utgavs) som  →  Digital version

{ID: F5A60 20061025} Langerth Zetterman, Monica (2006). Publicistkompletteringar. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2006-10-25, 7 p. //// [Från arbetet inom projektet "Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880–1920".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A60, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H5 20061215} Petersens, Lovisa af (2006), Formering för offentlighet. Kvinnokonferenser och Svenska kvinnornas nationalförbund kring sekelskiftet 1900 Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History 87. Stockholm: Stockholms universitet, 232 p. //// [Doktorsavh. i historia, Stockholms universitet. Disputation 2006-12-15. Huvudhandledare Christina Florin. Bitr. handledare Eva Blomberg. Fakultetsopponent Git Claesson Pipping. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: B 20070330} Broady, Donald (2007). Vetenskaplig slutredovisning för projektet Formering for offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880–1920. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2007-03-30, 17 p. //// [Inlämnad till finansiären Riksbankens jubileumsfond 30 mars 2007.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2007-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

 

5A61. Djursholms villastads relation till maktfältet

{ID: F5A61 19160038} Lundberg, Johan (1916), Djursholm vägvisare. Stockholm: Centraltryckeriet, 124 p. //// [Broschyr i litet format, 11 x 16,5 cm, trådbunden, pärmar av papp. Har tillhör min morfar Georg Ericsson, Ekeby gård, Djursholm. Innehåller historik, beskrivn. av nuv. Djursholm, adressförteckning, yrkesregister, egendomsförteckning, kartor och annonser. Adressförteckning pp. 23-72 innehåller namn på husägare och hyresgäster. Senare hälften av häftet, pp. 73-124, innehåller många kartor i färg över kvarteren. På bakre pärmens baksida följande annons: ”DJURSHOLM är Sveriges bäst ordnade villastad. Tomter och VILLOR alltid fördelaktigast direkt genom Djursholms Aktiebolag. Vidare å Djursholms Aktiebolags kontor i Djursholms slott. Rikstelefon Djursh. 20. Sthlmstelefon Djursh 51. Pris 2 kronor”.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A61, digitalt (faksimil, endast omslag, innehållsförteckning, förord, baksida) som  →  Digital version

 

5A70. K.O. Broady, biografiskt material

{ID: F5a70 20180604} Broady, Donald (ed.), (2018), Handlingar rörande K.O. Broady med familj: Textsnuttar – excerpter och transumt från dokument, tidningsklipp, kyrkböcker och andra källor. 47 p. //// [Fragment vilka är för små eller perifera för att arkiveras separat. Kronologiskt ordnade. Kronologin i sammanställning följer ungefärligen tidsordningen då händelser inträffade, det vill säga utan hänsyn till dokumentens tillkomstdatum eller publiceringsdatum. Om ingen annan tidpunkt är tillämplig har berörda personers födelsesår avgjort inplaceringen i kronologin.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5a70, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf - inloggning krävs) som  →  Digital version

 

5A71. Fam. Harry & Olga Broady, biografiskt material

 

T2A. Fam. Harry & Olga Broady t.o.m. 1938

 

T2B. Fam. Harry & Olga Broady fr.o.m. 1939

 

T2C. Harry Broady fr.o.m. 1909 t.o.m 1938

{ID: F5A71 19220906} Broady, Harry W. Sr (1922). Anteckningsbok, noteringar om Rembrandt-etsningar. 166 p. //// [Ringpärm klädd med slitet brunt läder, innehållande lösblad 9,5 x 17,2 cm, ca 166 sidor. Innehåller Harry W. Broadys (1878–1945) handskrivna och delvis maskinskrivna förteckningar över och noteringar om Rembrandt-etsningar. Förmodligen påbörjades noteringarna året 1922 eller strax dessförinnan. Skannad i maj 2016 av Donald G. Broady som även tillfogat pagina med blyerts mellan hakparenteser (ursprungligen var endast ett hundratal sidor i mitten av anteckningsboken paginerade av Harry Broady). Här finns förteckningar över Ivar Kreugers (pp. 1, 29), Anders Zorns (pp. 2, 27), Nationalmuseums (pp. 31 f) och Harry Broadys (pp. 3–7, 39–41) samlingar av Rembrandt-etsningar. Harry Broadys egen samling av Rembrandt-etsningar blev efter hand blev den tredje mest omfattande i Sverige näst Nationalmuseums och Ivar Kreugers. Den 1 januari 1926 innehöll den (enl. p. 13) minst 191 blad vilka tillsammans då värderades till 76.270 kr [dvs cirka 2,5 mkr i 2020 års penningvärde]; enligt en odaterad tabell (pp. 37–39) omfattade samlingen 227 blad. Efter 42 opaginerade sidor följer ett hundratal sidor med Harry Broadys pagina 1-102 innehållande en maskinskriven förteckning över Rembrandtetsningar, med talrika handskrivna noteringar, bladen ordnade enligt Bartsch-nummer från nr 1 till nr 375. För varje Bartsch-nummer anges olika etat. Här finns många noteringar om tryckens skick, hur sällsynta de är (”extremely rare” är återkommande handskriven notering), ägare (ibland står ”mitt exemplar”, ibland ”Ivar Kreuger” etc). I slutet av anteckningsboken finns noteringar (daterade 16 dec. 1925) från samlingen i British Museum och från några tyska och amerikanska samlingar. Dessutom ligger i pärmen ett löst kvitto daterat 26 okt. 1932 från försäljning av 12 blad genom Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm. Instoppad i pärmen finns även ett löst pappersark med handskriven text som återger en engelskspråkig version av bönen Fader vår. Anteckningarna är mestadels odaterade men för Harry Broadys egen samling anges startårtalet "1922–" (p. 3), för tabellen över Nationalmuseums samling datumet 6 sept. 1922 (p. 31) samt för noteringarna om blad i British Museums samling datumet 16 dec. 1925 (p. 145). Harry Broadys samling av Rembrandt-etsningar är skingrad. I DBA finns i det fysiska arkivet endast en etsning, det s.k. hundraguldenbladet, dvs B074.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5A71, fasc. "T2C. Harry Broady fr.o.m. 1909 t.o.m. 1938. Anteckn. Rembrandts etsningar 1922 ff", digitalt (faksimil - inloggning krävs) som  →  Digital version

 

T2D. Harry Broady fr.o.m. 1939

 

T2E. Olga Egnell t.o.m 1908

 

T2F. Olga Broady fr.o.m. 1909 t.o.m. 1938

 

T2G. Olga Broady fr.o.m. 1939

 

T2H. Arthur Broady t.o.m. 1938

 

T2I. Arthur Broady fr.o.m. 1939

 

T2J. Donald O. Broady t.o.m. 1938

 

T2K. Harry Broady Jr t.o.m. 1938

 

T2L. Harry Broady Jr fr.o.m. 1939

 

T2Z. Misc., bakgrundsmaterial rörande fam. Harry & Olga Broady

 

5A99. Forskning om fält, varia

{ID: H5 20031212} Ludvigsson, David (2003), The Historian-Filmmaker's Dilemma. Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historica Upsaliensia 210. Uppsala Uppsala universitet, Historiska institutionen, 411 p. //// [Doktorsavh. i historia, Uppsala universitet. Disputation 2003-12-12. Huvudhandledare Rolf Torstendahl. Bitr. handledare Donald Broady & Christer Öhman. Fakultetsopponent Hannu Salmi. Betygsnämnd Peter Aronsson, Karin Johannisson & Johan Svedjedahl. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: H5 20120914} Galli, Raoul (2012), Varumärkenas fält. Produktion av erkännande i Stockholms reklamvärld. Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Social Anthropology N.S. 5. Stockholm: Stockholms universitet, 348 p. //// [Doktorsavh. i socialantropologi, Stockholms universitet. Disputation 2012-09-14. Huvudhandledare Johan Lindqvist. Bitr. handledare Donald Broady & Annika Rabo. Handledare i tidigare skeden Ulf Hannerz & Christina Garsten. Fakultetsopponent Mats Trondman. Betygsnämnd Karin Ekström, Thorkild Thanen & Helena Wulff. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

 

5B. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Research Reports)

  Förteckning över utgåvor

 

5C. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers)

  Förteckning över utgåvor

 

5D. Liber, svenska utgåvor

  Förteckning över utgåvor

 

5E. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi

  Förteckning över utgåvor

 

5F. Praktiske grunde

  Förteckning över utgåvor

 

5G. Handlingar rörande undervisning i anslutning till SEC

{ID: B 19940131} Broady, Donald (ed.), (1994), Läsestycken för samhällsvetare, 4 uppl., i urval och översättning av Donald Broady Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Research Reports) 6. Stockholm: SEC, Lärarhögskolan i Stockholm, jan. 1994, p. //// [Parallellöversättningar av mycket korta utdrag ur verk av B. Bernstein, Bourdieu, Comte, Dahrendorf, Descartes, Durkheim, Elias, Engels, Husserl, Kant, Marx, Parsons, Peirce, de Saussure, M. Weber, Wittgenstein. Fjärde rev. uppl., daterad 2014-01-31. Tidigare utgåvor var: 1 uppl. 1989-01-15 (användes i den första kursen av detta slag vid Lärarhögskolan i Stockholm); 2 uppl. 1991-08-15; 3 uppl. 1993-03-12. Senare rev. utgåvor var 5 uppl. 1998-10-01, 6 uppl. 2015-09-02 ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1994-01", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20101124} Broady, Donald (2010). Weber del 1. Handout till föreläsn. 25 nov. 2010. p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2010-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20120908} Broady, Donald (2012). Introduktion till utbildningssociologin. Slajdar till digitaliserad föreläsning 7 sept. 2012. p. //// [Slajdar till en föreläsning inspelad utan publik och använd i ett flertal kurser, första gången i kursen "Utbildningssociolog, en introduktion"som ht 2012 gavs inom Utbildningssociologi A vid Uppsala universitet. Utöver denna fil med slajdar försågs studenterna med en inläst ljudfil arkiverad som dba-b-20120907-broady-intro-utbsoc-audio.mp3 samt ett häfte Läsestycken för samhällsvetare, ed. D. Broady, 5 uppl. 1998, arkiverat som dba-f5b-19981002-broady-lasestycken-secrapport-6-femte-uppl-overex.pdf.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "201209", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20130904} Broady, Donald (2013). Forskningstraditioner som ligger till grund för utbildningssociologin. Slajdar till föreläsning 5 sept. 2013. p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2013-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20131203} Broady, Donald (2013). Vetenskapsteori. Kommentarer till Nils Gilje & Harald Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Slajdar till föreläsn. 1 dec 2013. 51 p. //// [Slajdar till en inspelad föreläsning utan publik som använts i olika kurser vid Uppsala. Deltagarna har haft tillgång till dels denna PDF-version av slajdarna, dels två ljudfiler arkiverade som dba-b-20131201-vetenskapsteori-g&g-1-audio.mp3 och dba-b-20131203-vetenskapsteori-g&g-2-audio.mp3. De talrika sidhänvisningar som ges under föreläsningen avser Nils Gilje & Harald Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, 4 uppl. 2007 och senare upplagor (pagineringen var annorlunda i tidigare upplagor).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2013-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20151118} Broady, Donald (2015). Sociala skillnader i samhället. Handout till digitaliserad föreläsning 20 nov. 2015. p. //// [Handout till en föreläsning som spelades in utan publik 21 nov. 2015. Videoinspelningen använd i kurser inom lärarutbildningarna vid Uppsala universitet, arkiverad som dba-b-20151121-broady-soc-skilln-utb-forelasn.mp4.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2015-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20151119} Broady, Donald (2015). Sociala skillnader i samhället. Slajdar till digitaliserad föreläsning 20 nov. 2015. p. //// [Slajdar till en föreläsning som spelades in utan publik 21 nov. 2015. Videoinspelningen använd i kurser inom lärarutbildningarna vid Uppsala universitet, arkiverad som dba-b-20151121-broady-soc-skilln-utb-forelasn.mp4.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2015-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20151120} Broady, Donald (2015). Sociala skillnader i utbildningssystemet. Slajdar till digitaliserad föreläsning 21 nov. 2015. p. //// [Slajdar till en föreläsning som spelades in utan publik 21 nov. 2015. Videoinspelningen använd i kurser inom lärarutbildningarna vid Uppsala universitet, arkiverad som dba-b-20151121-broady-soc-skilln-utb-forelasn.mp4.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2015-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20151120} Broady, Donald (2015). Sociala skillnader i samhället. Föreläsning 20 nov. 2015. Videoinspelning. //// [Föreläsning som spelades in utan publik 20 nov. 2015. Detta är den första föreläsningen i ett paket om två. Den andra har rubriken "Sociala skillnader i utbildningsystemet". Inspelningarna använda i kurser inom lärarutbildningarna vid Uppsala universitet.] Arkiverad i DBA (video, MP4, 388 MB, 148 min.) som  →  Digital version

{ID: B 20151121} Broady, Donald (2015). Sociala skillnader i utbildningssystemet. Föreläsning 21 nov. 2015. Videoinspelning. //// [Föreläsning inspelad utan publik 21 nov. 2015. Här förutsätts nyckelbegrepp och metoder bekanta vilka behandlas i en föregående föreläsning, "Sociala skillnader i samhället". Här förutsätts nyckelbegrepp och metoder bekanta vilka behandlas i en föregående föreläsning, "Sociala skillnader i samhället". Dessa två inpelningar använda i kurser inom lärarutbildningarna vid Uppsala universitet.] Arkiverad i DBA (video, MP4, 140 MB, 53 min.) som  →  Digital version

{ID: B 20151123} Broady, Donald (2015). Sociala skillnader i utbildningssystemet. Handout till digitaliserad föreläsning 21 nov. 2015. p. //// [Handout till en föreläsning som spelades in utan publik 21 nov. 2015. Videoinspelningen använd i kurser inom lärarutbildningarna vid Uppsala universitet, arkiverad som dba-b-20151121-broady-soc-skilln-utb-forelasn.mp4.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2015-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20170830} Broady, Donald (2015). Ouvertyr: Forskning om utbildning. Föreläsning 30 aug. 2017. Videoinspelning. //// [Föreläsning inspelad utan publik 30 aug. 2017. En föreläsning med ungefärligen det här innehållet, men förstås med varierande utvikningar och aktuella exempel, har jag under många år givit för tämligen nyantagna studenter inom lärarprogrammet vid Uppsala universitet, och när ämnet utbildningssociologi inrättades även för dem som där påbörjade A-nivån. Föreläsningen är en kort introduktion till vad vetenskaplig forskning i allmänhet och forskning om utbildning i synnerhet innebär. Obehövligt för somliga som redan har kläm på sådana saker, men bland våra studenter finns många som kom direkt från gymnasiet eller från en yrkesverksamhet som skollärare, skolledare eller liknande. En baktanke är att de kvickt ska börja tänka i banor som gör att de slipper hamna i den alltför vanliga situationen att kraven ter sig oöverstigliga när de efter några terminer plötsligt förväntas genomföra små undersökningar med något slags vetenskapliga ambitioner i samband med t.ex. sitt examensarbete.] Arkiverad i DBA (video, MP4, 46 MB, 45 min.) som  →  Digital version

{ID: B 20170113} Broady, Donald (2017). Max Weber – om inflytelserika teman i författarskapet. Slajdar till digitaliserad föreläsning 14 jan. 2017. p. //// [Slajdar till en föreläsning som spelades in utan publik 14 jan. 2017. Videoinspelningen använd i kurser vid Uppsala universitet, arkiverad som dba-b-20170114-broady-weber-forelasn.mp4.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2017-01", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20170114} Broady, Donald (2017). Max Weber – om inflytelserika teman i författarskapet. Föreläsning 14 jan. 2017. Videoinspelning. //// [Denna videoinspelning av en föreläsning utan publik har använts i kurser vid Uppsala universitet. De tillhörande slajdarna arkiverade som dba-b-20170113-broady-weber-slajdar.pdf.] Arkiverad i DBA (video, MP4, 310 MB, 108 min. ) som  →  Digital version

{ID: B 20170829} Broady, Donald (2017). Ouvertyr: Forskning om utbildning. Slajdar till digitaliserad föreläsning 30 aug. 2017. p. //// [Slajdar till en föreläsning som spelades in utan publik 30 aug. 2017. Videoinspelningen använd i kurser vid Uppsala universitet , arkiverad som dba-b-20170830-broady-ouverture-forelasn.mp4.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2017-08", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20180130} Broady, Donald (2018). Kapital. Ett nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi. Slajdar till digitaliserad föreläsning 31 jan. 2018. p. //// [Slajdar till en föreläsning inspelad utan publik 31 jan. 2018. Videoinspelningen använd i kurser vid Uppsala universitet, arkiverad som dba-b-20180131-broady-kapital-forelasn.mp4.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2018-01", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20180131} Broady, Donald (2018). Kapital. Ett nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi. Föreläsning 31 jan. 2018. Videoinspelning. //// [Videoinspelning av en föreläsning "Kapital. Ett nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi" som spelades in utan publik 31 jan. 2018. Inspelningen har har använts i kurser vid Uppsala universitet. De tillhörande slajdarna arkiverade som dba-b-20180130-broady-kapital-slajdar.pdf. Detta är den första av två introducerande föreläsningar till Bourdieus sociologi. Inga förkunskaper förutsätts. Den andra är arkiverad som dba-b-20181006-broady-falt-forelasn.mp4.] Arkiverad i DBA (video, MP4, 423 MB, 147 min. ) som  →  Digital version

{ID: B 20180203} Broady, Donald (2018). Durkheimianerna. Slajdar till digitaliserad föreläsning 3 febr. 2018. p. //// [Slajder till en föreläsning "Durkeiminanerna" som spelades in utan publik 4 febr. 2018. Videoinspelningen, arkiverad som dba-f5g-broady-20180204-durkheimianerna-forelasn.mp4, har använts i kurser vid Uppsala universitet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2018-02", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20180204} Broady, Donald (2018). Durkheimanerna. Föreläsning 4 febr. 2018. Videoinspelning. //// [Videoinspelning av en föreläsning "Durkeiminanerna" som spelades in utan publik 4 febr. 2018. Inspelningen har använts i kurser vid Uppsala universitet. De tillhörande slajdarna arkiverade som dba-b-20180203-broady-durkheimianerna-slajdar.pdf.] Arkiverad i DBA (video, MP4, 358 MB, 133 min.) som  →  Digital version

{ID: B 20181003} Broady, Donald (2018). Fältbegreppets användning. Handout till föreläsn. 4 okt. 2018. 16 p. //// [Handout utdelad under en Föreläsning inom forskarutbildningskursen "Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur" vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Sammanställning av slajdar som studenterna tagit del av under tidigare föreläsningar.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2018-10", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20181005} Broady, Donald (2018). Fält. Ett nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi. Slajdar till digitaliserad föreläsning 6 okt. 2018. p. //// [Slajdar till en föreläsning om spelades in utan publik 6 okt. 2018. Videoinspelningen använd i kurser vid Uppsala universitet, arkiverad som dba-b-20181006-broady-falt-forelasn.mp4.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2018-10", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20181006} Broady, Donald (2018). Fält. Ett nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi. Föreläsning 6 okt. 2018. Videoinspelning. //// [Videoinspelning av en föreläsning "Fält. Ett nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi" som spelades in utan publik 6 okt. 2018. Inspelningen har har använts i kurser vid Uppsala universitet. De tillhörande slajdarna arkiverade som dba-b-20181005-broady-falt-slajdar.pdf. Detta är den andra av två introducerande föreläsningar till Bourdieus sociologi och bygger vidare på den första som är arkiverad som dba-b-20180131-broady-kapital-forelasn.mp4.] Arkiverad i DBA (video, MP4, 346 MB, 161 min.) som  →  Digital version

{ID: B 20151119} Broady, Donald (2020). Bourdieu 2. Slajdar till digitaliserad föreläsning 18 maj 2020. 44 p. //// [Slajdar till en föreläsning inspelad utan publik, använd i kurser vid Uppsala universitet. Den handlar främst om begreppet fält. Föreläsningen är del 2 av en introduktion till Pierre Bourdieus sociologi med utgångspunkt i urvalsvolymen P. Bourdieu, Kultursociologiska texter. I slutet resonemang om vad som är särskilt värt att tänka på vid läsningen av nämnda bok. En annan föreläsning med snarlikt innehåll men utan hänvisningar till just den boken har titeln "Fält. Ett nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2020-tal, fasc. "2020-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20200331} Broady, Donald (2020). The Method Concept. Lecture 31 March 2020. Video recording. //// [Video recording of the lecture "The Method Concept", 31 March 2020, that started the course "Sociology of Education, Methods” within the master’s programme ”Sociology of Education" at Uppsala University. The lecture was given on the web platform Zoom were the students attended it synchronously. The slides, revised 2020-04-03, are archived as dba-b-20200330-broady-method-slajdar.pdf.] Arkiverad i DBA (video, MP4, 173 MB, 82 min.) som  →  Digital version

{ID: B 20200422} Broady, Donald & Ida Lidegran (2020). Socioanalysis and autoanalysis. Video recording 22 April 2020. //// [A discussion on the meaning and uses of two concepts from the Bourdieu tradition in sociology. This video was first used in April–May 2020 in an on-line version of the course "Sociology of Education, Methods” within the internationella master's programme ”Sociology of Education” at Uppsala University.] Arkiverad i DBA (video, MP4, 248 MB, 32 min.) som  →  Digital version

{ID: B 20200512} Broady, Donald (2020). Bourdieu 1. Föreläsning 12 maj 2020. Videoinspelning. //// [Denna videoinspelning av en föreläsning utan publik har använts i kurser vid Uppsala universitet. Den handlar främst om begreppen strategier, habitus kapital och det sociala rummet. Föreläsningen är del 1 av en introduktion till Pierre Bourdieus sociologi med utgångspunkt i urvalsvolymen P. Bourdieu, Kultursociologiska texter. En annan föreläsning med snarlikt innehåll men utan hänvisningar till just den boken har titeln "Kapital. Ett nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi".] Arkiverad i DBA (video, MP4, 224 MB, 117 min) som  →  Digital version

{ID: B 20200513} Broady, Donald (2020). Bourdieu 1. Slajdar till digitaliserad föreläsning 12 maj 2020. 45 p. //// [Slajdar till en föreläsning inspelad utan publik, använd i kurser vid Uppsala universitet. Den handlar främst om begreppen strategier, habitus kapital och det sociala rummet. Föreläsningen är del 1 av en introduktion till Pierre Bourdieus sociologi med utgångspunkt i urvalsvolymen P. Bourdieu, Kultursociologiska texter. En annan föreläsning med snarlikt innehåll men utan hänvisningar till just den boken har titeln "Kapital. Ett nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2020-tal, fasc. "2020-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20200514} Broady, Donald (2020). Bourdieu 1–2. Handout till digitaliserade föreläsningar 12 och 18 maj 2020. 7 p. //// [Handout till två inspelade föreläsningar, "Bourdieu 1" och "Bourdieu 2", använda i kurser vid Uppsala universitet. Föreläsningarna utgör en introduktion till Bourdieus sociologi med utgångspunkt i urvalsvolymen Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2020-tal, fasc. "2020-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20200518} Broady, Donald (2020). Max Weber – om inflytelserika teman i författarskapet. Föreläsning 18 maj 2020. Videoinspelning. //// [Inspelningen har har använts i kurser vid Uppsala universitet. .] Arkiverad i DBA (video, MP4, 382 MB, 145 min.) som  →  Digital version

{ID: B 20200518} Broady, Donald (2020). Bourdieu 2. Föreläsning 18 maj 2020. Videoinspelning. //// [Denna videoinspelning av en föreläsning utan publik har använts i kurser vid Uppsala universitet. Den handlar främst om begreppet fält. Föreläsningen är del 2 (av 2) av en introduktion till Pierre Bourdieus sociologi med utgångspunkt i urvalsvolymen P. Bourdieu, Kultursociologiska texter. I slutet resonemang om vad som är särskilt värt att tänka på vid läsningen av nämnda bok. En annan föreläsning med snarlikt innehåll men utan hänvisningar till just den boken har titeln "Fält. Ett nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi".] Arkiverad i DBA (video, MP4, 382 MB, 145 min.) som  →  Digital version

{ID: B 20210401} Broady, Donald (2021). The Craft of the Sociologist. Part 1: On Methods and Concepts. Lecture 3 April 2021. Video recording. //// [The first part (of three) of a lecture in which methods, concepts, epistemologies and research traditions within sociology are discussed. The lecture is also an introduction to the first section, pp. 11–80, in Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon & Jean-Claude Passeron, Le métier de sociologue, Mouton, 2 ed. 1973 (or later editions, no changes). Corresponding to pp. 1–77 in the English translation The Craft of Sociology, de Gruyter, 1991, and pp. 1–89 in the German translation Soziologie als Beruf, de Gruyter, 1991. And an introduction to the kind of epistemology that is advocated in this book.] Arkiverad i DBA (video, MP4, 192 MB, 65 min) som  →  Digital version

{ID: B 20210402} Broady, Donald (2021). The Craft of the Sociologist. Part 2: On Epistemology. Lecture 3 April 2021. Video recording. //// [The second part (of three) of a lecture in which methods, concepts, epistemologies and research traditions within sociology are discussed. The lecture is also an introduction to the first section, pp. 11–80, in Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon & Jean-Claude Passeron, Le métier de sociologue, Mouton, 2 ed. 1973 (or later editions, no changes). Corresponding to pp. 1–77 in the English translation The Craft of Sociology, de Gruyter, 1991, and pp. 1–89 in the German translation Soziologie als Beruf, de Gruyter, 1991. And an introduction to the kind of epistemology that is advocated in this book.] Arkiverad i DBA (video, MP4, 162 MB, 74 min) som  →  Digital version

{ID: B 20210404} Broady, Donald (2021). The Craft of the Sociologist. Slides to a lecture 3 April 2021. 38 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2020-tal, fasc. "2021-04", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 202104013} Broady, Donald (2021). The Craft of the Sociologist. Part 3: On Research Traditions. Lecture 3 April 2021. Video recording. //// [The third part (of three) of a lecture in which methods, concepts, epistemologies and research traditions within sociology are discussed. The lecture is also an introduction to the first section, pp. 11–80, in Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon & Jean-Claude Passeron, Le métier de sociologue, Mouton, 2 ed. 1973 (or later editions, no changes). Corresponding to pp. 1–77 in the English translation The Craft of Sociology, de Gruyter, 1991, and pp. 1–89 in the German translation Soziologie als Beruf, de Gruyter, 1991. And an introduction to the kind of epistemology that is advocated in this book.] Arkiverad i DBA (video, MP4, 148 MB, 54 min) som  →  Digital version

{ID: B 20200330} Broady, Donald (2020). [PREPRINT] Kollektiv forskning och forskning om kollektiv. Manus 15 maj 2020. 11 p. //// [Underlag till ett seminarium 27 april 2020. Texten är manuset till ett efterord som publicerades som "Efterord: Kollektiv forskning och forskning om kollektiv", pp. 254–269 i Boel Englund & Agneta Linné (eds), Att forma en ny tid. Kvinnor som samhällspedagoger runt 1900. En kollektivbiografi, förlaget Stockholmia. Denna bok tillkom som en sen efterbörd till ett gammalt projekt "Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920", finansierat av Riksbankens jubileumsfond åren 2000–2006. I efterordet resonerar den dåtida projektledaren Donald Broady om vad kollektiv forskning och forskning om kollektiv innebär, och reflekterar över projektets tillkomst och de undersökningsmetoder som där kom till användning.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2020-tal, fasc. "2020-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

5H. Handlingar rörande evenemang (konferenser, seminarier, gästföreläsningar, forskarutbyten etc) i anslutning till SEC

{ID: B 19930801} Palme, Mikael & Donald Broady (1993), International Master’s Degree Programme in Educational Sciences, August 1993 – December 1995. Stockholm: Stockholm Institute of Education, 34 p. //// [Information om det drygt tvååriga masterprogram som gavs i Maputo, Moçambique 1993–1995, med en lärarstab huvudsakligen från Stockholm. Utbildningsanordnare var Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. ”Director of studies” och huvudhandledare var Donald Broady men det löpande arbetet samordnades av koordinatorn Mikael Palme. Lokal koordinator i Moçambique var João Carlos Mendes Lima, National Institute for Education Development (INDE), Maputo. Deltagarna var moçambikiska studenter för vilka programmet ledde fram till en examen benämnd International Master’s Degree enligt ett särskilt beslut av Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet (en examen som i övriga landet avskaffades 1993). I dokumentet återges studieplanen samt de antagna kursplanerna för de femton kurser som ingick i programmet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1993-01", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19961232} Broady, Donald (1996), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 1996. Stockholm: KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi, 1996-12-31, 10 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1996-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19971232} Broady, Donald (1997), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 1997. Stockholm: KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi, 1997-12-31, 20 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1997-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19981232} Broady, Donald (1998), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 1998. Stockholm: KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi, 1998-12-32, 21 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1998-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19901232} Broady, Donald (1999), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 1999. Stockholm: KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi, 1999-12-31, p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1999-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20001232} Broady, Donald (2000), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2000. Stockholm: KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi, 2000-12-31, 26 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2000-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20011232} Broady, Donald (2001), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2001. Stockholm: KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi, 2001-12-31, 26 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2001-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20021232} Broady, Donald (2002), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2002. Stockholm: KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi, 2002-12-31, 21 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2002-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20031232} Broady, Donald (2003), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2003. Stockholm: KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi, 2003-12-31, 32 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2003-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20041232} Broady, Donald (2004), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2004. Stockholm: KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi, 2004-12-31, 28 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2004-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20051232} Broady, Donald (2005), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2005. Stockholm: KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi, 2005-12-31, 20 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2005-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20061232} Broady, Donald (2006), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2006. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2006-12-31, 10 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2006-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20070210} Broady, Donald, Mikael Börjesson & Martin Gustavsson (2007), Studies in Education and Culture (EDUCULT), International Conference, Uppsala University, May 7–9, 2007. Bilaga till ansökan till Vetenskapsrådet om bidrag till genomförande av konferens 4p. //// [Ansökan till Vetenskapsrådet inlämnad 15 febr 2007. Den bifölls och konferensen "Studies in Education and Culture" (EDUCULT-07), anordnad av SEC i Uppsala 7–9 maj 2007.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2007-02", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20071232} Broady, Donald (2007), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2007. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2007-12-31, 18 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2007-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20081232} Broady, Donald (2008), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2008. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2008-12-31, 10 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2008-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20091232} Broady, Donald (2009), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2009. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2009-12-31, 12 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2009-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20101232} Broady, Donald (2010), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2010. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2010-12-31, 10 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2010-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20111232} Broady, Donald (2011), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2011. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2011-12-31, 20 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2011-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20121232} Broady, Donald (2012), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2012. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2012-12-31, 17 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2012-12-31", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20131232} Broady, Donald (2013), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2013. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2013-12-32, 17 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2013-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20141232} Broady, Donald (2014), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2014. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2014-12-31, 17 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2014-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20151232} Broady, Donald (2015), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2015. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2015-12-31, 17 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2015-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20161232} Broady, Donald (2016), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2016. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2016-12-31, 20 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2016-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20171232} Broady, Donald (2017), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2017. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2017-12-31, 17 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2017-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20181232} Broady, Donald (2018), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2018. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2018-12-31, 26 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm.(”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2018-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20191232} Broady, Donald (2019), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2019. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2019-12-31, 22 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm etcetera (”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2019-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20201232} Broady, Donald (2020), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2020. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2020-12-31, 18 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm etcetera (”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2020-tal, fasc. "2020-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20211232} Broady, Donald (2021), Utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium 2021. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2021-12-19, 18 p. //// [Sedan 1990-talet har jag varje år förfärdigat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dessa kalendariesidor har sedan våren 2006 varit tillgängliga med filnamnen eve-96.htm, eve-97.htm etcetera (”eve” utläses ”events”) på SECs sajt www.skeptron.uu.se/broady/sec/ . Innan vi 2006 skapade en egen underdomän skeptron.uu.se vid Uppsala universitet, hade vi under forskningsgruppens första femton år använt serverutrymme vid KTH på adressen www.nada.kth.se/~broady/. Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar. I arkivet finns en separat pdf-utskrift av varje års kalendarium. Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2020-tal, fasc. "2020-12", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

5I. Handlingar rörande etableringen av utbildningssociologi som forsknings- och utbildningsämne vid Uppsala universitet

{ID: F5I 19840001} Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1984). Forskning om kultur. Rapport från en arbetsgrupp inom HSFR. Stockholm: HSFR, 63 p. //// [HSFR tillsatte i okt. 1982 en arbetsgrupp för forskning rörande kulturyttringar och kulturfrågor med Lars Furuland som orförande. I denna skrift beskrivs även (s. 9) den programkommitté som det nyinrättade HSFR år 1978 tillsatte för att "diskutera möjligheterna till tvärvetenskapligt samarbete på vad man (i brist på annat begrepp) kallade det kultursociologiska forskningsfältet. I arbetet deltog företrädare både för de estetiska ämnena och för antropologi, etnologi och sociologi samt för statens kulturråd. Gruppen enades om att det viktigaste inte var att tillföra det ganska hårt specialiserade vetenskapssamhället ännu en sektion av ämnet sociologi, utan att det verkligt angelägna var att söka skapa förutsättningar för ett vidgat och fördjupat forskningssamarbete mellan humanister och samhällsvetare. Begreppet kultursociologi gavs en vid definition och betraktades som en samlande beteckning för en rad relaterade forskningsintressen där människors idéer och kommunikativa handlingar sätts i förhållande till samhällets strukturer. Forskningsfältet ligger i skärningspunkten mellan humaniora och samhällsvetenskap.".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5I, fasc. "1984-00-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5I 19860115} Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1984). Kulturvetenskaperna i framtiden. HSFR:s rapport till regeringen. Stockholm: HSFR, 76 p. //// [I arkivet det ex jag fick från Lars Furuland, med en uppmaning att slå upp sidan 45, där et bl.a. står: "När HSFR idag överblickar forskningsfältet kulturyttringar och kulturfrågor kan det konstateras att en livlig verksamhet initierats, men att det finns risker för splittring. Vid en jämförelse med kulturforskningen i länder, där man länge arbetat inom fältet, kan det konstateras att den kritiska debatt kring teori och metod och den kreativa reflektion kring perspektiven som kännetecknar ett moget och fullgånget forskningsområde ännu i stort sett saknas i vårt land.".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5I, fasc. "1986-01-15", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19981015} Broady, Donald (1998), "Pedagogik, med inriktning om lärarutbildningarnas pedagogik". I: Nya professorer – Installationer hösten 1998. Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. B. Inbjudningar 121. Uppsala, pp. 39–42. //// [En s.k. inbjudningsskrift inför installationshögtidligheten 16 okt. 1998. Bland andra installerades Donald Broady som förste innehavare av den lärostol som senare skulle få benämningen "Utbildningssociologi". Var och en av installandi hade till skriften författat några sidor om sig och sin forskning. D. Broadys manus insänt 4 maj 1998. Dessutom höll installandi 16 okt. installationsföreläsningar i Aulan, Universitetshuset; D. Broadys var rubricerad "Skolmästarkonst och vetenskap".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1998-10-15", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20060305} Broady, Donald (2006), Planering inför tillkomsten av Institutionen för utbildning, kultur och medier: kunskapsfält, förhållande till andra institutioner, forskarutbildningsämne, PM 2006-03-05. Uppsala: ILU, Uppsala universitet, 10 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2006-03", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5I 20151113} Uppsala universitet (2015), Nya professorer – Installation 2015. Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. B. Inbjudningar 179. 295 p. //// [Innehåller pp. 257–259 en presentation av Mikael Börjesson med anledning av att denne installerades som professor i utbildningssociologi 13 nov. 2015. På de följande sidorna 260–261 en text författad av skriftens redaktörer och rubricerad "Lärostolen i utbildningssociologi". Här redovisas den officiella professorslängden för denna stol vid Uppsala universitet. Dess förste innehavare var Donald Broady, 1997–2013, den andre innehavaren Mikael Börjesson som tillträdde 1 okt. 2014 ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5I, fasc. "2015-11", digitalt (faksimil, endast framvagn och pp. 257– 261) som  →  Digital version

{ID: F5I 20151114} Uppsala universitet (2015), "Mikael Börjesson. Utbildningssociologi". I: Uppsala universitet, Nya professorer – Installation 2015. Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. B. Inbjudningar 179. pp. 258-259. //// [En historik över lärostolen i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, författad av skriftens redaktörer. Här redovisas den officiella professorslängden för denna stol vid Uppsala universitet. Dess förste innehavare var Donald Broady, 1997–2013, den andre innehavaren Mikael Börjesson som tillträdde 1 okt. 2014. Faksimilerade är även de föregående sidorna 257–259 som innehåller en presentation av Mikael Börjesson med anledning av att han installerades som professor i utbildningssociologi 13 nov. 2015.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5I, fasc. "2015-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5I 20151115} Uppsala universitet (2015), "Lärostolen i utbildningssociologi". I: Uppsala universitet, Nya professorer – Installation 2015. Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. B. Inbjudningar 179. pp. 260–261. //// [En historik över lärostolen i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, författad av skriftens redaktörer. Här redovisas den officiella professorslängden för denna stol vid Uppsala universitet. Dess förste innehavare var Donald Broady, 1997–2013, den andre innehavaren Mikael Börjesson som tillträdde 1 okt. 2014. Faksimilerade är även de föregående sidorna 257–259 som innehåller en presentation av Mikael Börjesson med anledning av att han installerades som professor i utbildningssociologi 13 nov. 2015.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5I, fasc. "2015-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

 

5J. Handlingar rörande övrig verksamhet i anslutning till SEC

{ID: H9 20000930} Nyström, Catharina (2000), Gymnasisters skrivande En studie av genre, textstruktur och sammanhang. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 51. Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, 255 p. //// [Doktorsavh. i nordiska språk, Uppsala universitet. Disputation 2000-09-30. Handledare Mats Thelander. Fakultetsopponent Frøydis Herzberg. Betygsnämnd Donald Broady, Ingegerd Bäcklund & Olle Josephson. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H9, samlingen Gal, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan - inloggning krävs) som  →  Digital version

{ID: F9B 20020118} Sosiologisk Årbok/Yearbook of Sociology nr 2001.2. Oslo: Universitetet i Oslo, 193 p. //// [Denna utgåva av Sosiologisk årbok, publicerad i febr. 2002, innehåller flera bidrag som kommenterar den dr. philos-avhandling, Social Structures and Change: Applying Pierre Bourdieu’s Approach and Analytic Framework ,som Lennart Rosenlund försvarade vid Universitetet i Bergen i maj 2001. Avhandlingsförfattaren själv resonerar om sitt tillvägagångssätt i ”On the social conditions of producing a thesis” (pp. 5 – 25), försteopponenten Loïc Wacquant bidrar med ”Norwegian distinctions: remarks on Rosenlund’s study of Social structure and Change in Stavanger” (pp. 27-32), Lennart Rosenlund svarar med ”Answers to Wacquant’s remarks on Norwegian Distinction” (pp. 33–44) och andreopponenten Donald Broady summerar sina synpunkter i ”What is cultural capital? Comments on Lennart Rosenlund’s Social Structures and Change” (pp. 45–59, denna text även arkiverad separat i serie B ).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F9B, samlingen Samlingsverk&tidskr, digitalt (faksimil, utdrag t.o.m. p. 67 ) som  →  Digital version

{ID: H5 20050211} Månsson, Niclas (2005), Negativ socialisation. Främlingen i Zygmunt Baumans författarskap. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 108. Uppsala Uppsala universitet, 203 p. //// [Doktorsavh. i pedagogik, Uppsala universitet. Disputation 2005-02-11. Huvudhandledare Carl-Anders Säfström. Bitr. handledare Donald Broady & Eberhard Herrmann. Huvudhandledare under ett tidigare skede (jan. 1999–ca jan. 2001) Donald Broady. Bitr. handledare under detta skede Eberhard Herrmann & Carl-Anders Säfström. Fakultetsopponent Bernt Gustavsson. Betygsnämnd Ulf P Lundgren, Jukka Gronow & Moira von Wright . .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Övr. utb- o. kultsoc, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: F5M 20111125} (2011). Program, konferensen "Kritisk samfunnsforskning i Norden", Universitetet i Oslo, 26 nov. 2011. 1 p. //// [Konferensen var den tredje i serien "Scandinavian Critical Theory Round Table".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5M, kapsel 10-tal, fasc. "2010-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H5 20160520} Zavatti, Francesco (2016), Writing History in a Propaganda Institute. Political Power and Network Dynamics in Communist Romania. Södertörn Doctorial Disssertations 119. Huddinge: Södertörns högskola, 387 p. //// [Doktorsavh. i historia, Södertörns högskola. Disputation 2016-05-20. Huvudhandledare Per Bolin. Bitr. handledare Heiko Droste. Fakultetsopponent Kim Salomon. Betygsnämnd Donald Broady, Maija Runcis, Lars Ekdahl & Madeleine Hurd. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Forskning om fält, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

 

6. HANDLINGAR RÖRANDE DIGITAL LITTERATUR

 

6A. Handlingar rörande forskningsprogrammet Digital litteratur

{ID: B 19850925} Broady, Donald (1985), Dator och text. Om undervisning, forskning och skrivandets hantverk. 1985-09-25, 26 p. //// [Faksimil av utskrift från matrisskrivare. Smärre korrigeringar med penna och tippex. En duplicerad upplaga cirkulerarade bland medarbetare i synnerhet vid Lärarhögskolan i Stockholm och utgjorde ett underlag för planering av kommande projekt som jag ett par år senare fick möjlighet att utveckla vid KTH.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1985-09-25", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19860105} Broady, Donald (1986), "Skrivandets hantverk och persondatorn", Forskning om utbildning, vol. XIII, nr 1 1986, pp. 30–42. //// [Bygger delvis på rapport Dator och text, 1985. Oförändrat omtryck i Forskning om utbildning, XX, nr 3–4 1993, pp. 95–107. Detta nummer 3-4 1993 var det sista av tidskriften Forskning om utbildning, vilken därefter lades ned.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1986-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19871115} Broady, Donald (1987), Datorstöd för samarbete. Forskningsläge och forskningsbehov. Arbetsmiljöfondens rapporter, MDA-rapport 1987:10. Stockholm: Arbetsmiljöfonden/Styrelsen för teknisk utveckling (STU), 121 p. //// [I fysiska arkivet originalet för tryckning färdigställt av D. Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1987-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19890716} Broady, Donald & Hasse Haitto (1989), Reserapport från konferensen Hypertext II, University of York, den 29 och 30 juni 1989. Arbetspapper 21. Stockholm: KTH, Institutionen för Numerisk Analys och Datalogi, IPLab, 22 p. //// [Konferensen Hypertext II vid University of York den 29 och 30 juni 1989 var den första större konferensen i Europa helt ägnad åt ämnet hypertext. Som rubriken anger hade konferensen föregåtts av en "Hypertext I", en sammankomst av blygsam omfattning (35 deltagare, 10 papers) vid University of Aberdeen den 17 och 18 mars 1988. Ordförande var, liksom vid denna andra konferens, Ray McAleese. Bidragsgivarna var då endast britter med undantag för två amerikaner, Lucy Suchman och Randall Trigg, båda från Xerox PARC. Konferensen Hypertext II var av annat format: 28 papers, 5 minisymposier, många posters och demonstrationer och ungefär 200 deltagare från åtskilliga länder, varav ett halvdussin svenskar. Arbetsrapporten innehåller anteckningar från plenarföreläsningarna samt från de papersessioner som rapportförfattarna bevistade. Till sist noteringar om ett av miniseminarierna och två särskilt intressanta demonstrationer.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1989-07", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19891010} Broady, Donald & Hasse Haitto (1989), "Anteckningar från konferensen Hypertext II", Stimmet, medlemsblad för Sveriges tvärvetenskapliga intresseförening för människa-datorinteraktion, vol. III, nr 3, okt. 1989, pp. 5–6. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1989-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19900205} Broady, Donald (1990), Datorstöd för skrivande och dokumentframställning. Anteckningar från en arbetsplats. TRITA-NA-P9003, IPLab-22. Stockholm: KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi, 33 p. //// [Rapporten daterad 1990-02-05. Arbetsplatsen som var föremål för undersökningen var Statens invandrarverk i Norrköping.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1990-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19900502} Broady, Donald (1990), "Informasjonsteknologi for et desentralisert skolesystem". I: Marit Granheim, Ulf P Lundgren & Tom Tiller (eds.), Uddanningskvalitet - styrbar eller ustyrlig? Om målstyring og kvalitetsvurdering av norsk skole. Oslo: Tano, pp. 300–310. //// [Kapitlet var ursprungligen ett bidrag till konferensen ”EMIL, Nasjonal evaluering og uddanningskvalitet”, arr. Norges råd for anvendt samfunnsforskning, Drammen, Norge, 17–19 okt. 1989.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1990-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19901018} Broady, Donald (1990), Datorstöd för kunskapsarbete. Om hypertexttillämpningar i utbildningssammanhang. Version 4, oktober 1990. Forskningsprogram. Stockholm: IPLab, Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH, 1990-10-18, 37 p. //// [Program för projektet "Datorstöd för kunskapsarbete (officiellt benämnt "Datorstöd för författande och samarbete i utbildning") som pågick 1 juli 1990 – 30 juni 1993, finansierat inom ramen för programmet ITYP som NUTEK drev på regeringens uppdrag ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1990-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F6A 19910416} Haitto, Hasse (1991), SGML-relaterade verktyg för intermediära former och dokumenthantering. Rapport från Datorstöd för kunskapsarbete, STU/ITYP projekt 90-02737P. IPLab 37. Stockholm: Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH, 31 p. //// [Äv. arkiverad i Samlingen Digital litteratur. Förord av D. Broady, pp. 2f.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F6A, 1990-tal, fasc. "1991-04", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19910417} Broady, Donald (1991), "Förord". I: Hasse Haitto, SGML-relaterade verktyg för intermediära former och dokumenthantering. Rapport från Datorstöd för kunskapsarbete, STU/ITYP projekt 90-02737P. IPLab 37. Stockholm: Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH, p. 2f. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1991-04", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F6A 19911015} Lidbaum, Peter & Magnus Tobiasson (1991), CoDe – The Collaborative Desktop. TRITA-NA-P9129, IPLab-45. Stockholm: KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi, IPLab, 100 p. //// [I denna rapport, daterad okt. 1991, redovisade Peter Lidbaum och Magnus Tobiasson sitt gemensamma examensarbete i datalogi vid Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm, vilket resulterade i CoDe (The Collaborative Desktop), en samling samarbetsverktyg avsedda att användas i Unix-miljö. Mot slutet av sin civilingenjörsutbildning, ungefärligen då examensarbetet genomfördes knöts Peter och Magnus till olika projekt inom programmet Digital Litteratur och blev därmed kvar vid IPLab (Interaction and Presesentation Laboratory), Institutionen för numerisk analys och datalogi vid KTH.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F6A, fasc. "1991-10-15", digitalt (pdf, icke OCR-tolkad) som  →  Digital version

{ID: B 19911216} Broady, Donald (1991), Kunskapsverkstaden. Om lokala dokumentbaser som arbetsverktyg för lärare. TRITA-NA-P9132, IPLab-47. Stockholm: KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi, 12 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1991-12", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19920101} Broady, Donald (1992), Att arbeta under DOS. Version 3, Januari 1992. Projektet Datorstöd för kunskapsarbete. Stockholm: HLS, Inst. f. ped. / IPLab, NADA, KTH,, 76 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-01", digitalt (faksimil t.o.m. p. 5, jämte alltsammans som råtext) som  →  Digital version

{ID: B 19920303} Broady, Donald (1992), "Lokala dokumentbaser för undervisningsbruk". I: Teknologi och kompetens/Technology and Competence. Proceedings from the 8th Nordic Conference on Information and Documentation, Helsingborg, 19–21 May 1992. Stockholm: Tekniska Litteratursällskapet, pp. 59–63. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet, där det dock finns en preprint-version av konferensbidraget som sändes in 2 mars 1992.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1993-03", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19920303} Broady, Donald (1992), [PREPRINT] Lokala dokumentbaser för undervisningsbruk. Paper presenterat vid 8th Nordic Conference on Information and Documentation, Helsingborg, 19–21 May 1992, Helsingborg, 19–21 May 1992, 6 p. //// [Detta konferensbidrag insänt 2 mars 1992. Publ. i Proceedings utgivna av Tekniska Litteratursällskapet, Stockholm 1992, pp. 59–63.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1992-02", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19920407} Broady, Donald (1992), "Kunskapsverkstaden. Om lokala dokumentbaser som arbetsverktyg för lärare", Datorn i Utbildningen, vol. V, nr 2, pp. 22–28. //// [Tidigare utgiven under samma titel som rapport från Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH, 1991.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-04", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19921029} Broady, Donald (1992), "Lärarnas kunskapsbanker", Datorn i Utbildningen, vol. V, nr 4, p. 12f. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1992-10", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19930012} Broady, Donald (1993), "Nya vägar för litteraturspridning. SGML-revolutionen är på väg", FRN-Nytt. Forskningsrådsnämnden, Stockholm. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1993-00", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19930215} Broady, Donald (1993), Det nya handbiblioteket. Forskningsprogram, februari 1993. Stockholm: Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH, 66 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1993-02-15", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19930224} Broady, Donald, Carl Gustaf Jansson & Björn Pehrsson (1993), Networked education. Course development and education in a distributed multimedia environment. Project Proposal. Stockholm: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet; Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH; Institutionen för teleinformatik, KTH; Swedish Institute for Computer Science, febr. 1993, 18 p. //// [Icke beviljad ansökan, 25 mars 1993 inlämnad till NUTEK ( Närings- och teknikutvecklingsverket , som tidigare hette STU, Styrelsen för teknisk utveckling, och senare gick upp i Vinnova, Verket för innovationssystem).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1993-02", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19930301} Broady, Donald & Hasse Haitto (1993), "Nu anpassar sig industriföretagen till SGML", NORSYS-Nytt, mars 1993.Stockholm. //// [Bilaga till Dagens Industri.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1993-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19930319} Broady, Donald, Hasse Haitto, Peter Lidbaum & Magnus Tobiasson (1993), Darc – Document Archive Controller. IPLab 63. Stockholm: KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi, 15 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1993-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19930329} Broady, Donald, Hasse Haitto, Peter Lidbaum & Magnus Tobiasson (1993), Navigational Issues and Multi-User Layered Hypertext in the Darc System. Stockholm: KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi, 1993-03-29, 10 p. //// [Abstract: "Darc is a multi-user, cross-platform (PC/Windows 3.1 & Sun SPARC/X11) database and information retrieval application designed primarily for SGML-encoded documents. Among its features is a full-text document browser, in which markup-based hypertext linking is complemented by on-line linking and annotation facilities through concurrent webs. Cooperative work is supported through a new hierarchical user group mechanism".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1993-03-29", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19930430} Broady, Donald (1993), Det nya handbiblioteket. Forskningsprogram, version 2, april 1993. Stockholm: Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH, 17 p. //// [Publ. som D. Broady:, ”Det nya handbiblioteket”, pp. 83–107 i Biblioteken, Kulturen och den sociala intelligensen. Aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap (red. Lars Höglund), Forskningsrådsnämnden/Valfrid, Göteborg 1995.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1993-04", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19930512} Broady, Donald & Hasse Haitto (1993), "Flexible management of SGML-encoded documents. Design principles in Darc". I: Documentation Europe ’93. Conference Proceedings. Alexandria, Vancouver, USA: Graphic Communications Association, p. 6. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet. Proceeding utgivna som digital publikation (DynaText).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1993-05", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: F6A 19930826} KTH (1993), SGML Sverige 93. Konferens och utställning kring SGML, Bildande av en svensk SGML-användarförening, kl 09.00 torsdagen den 26 augusti 1993 i sal Q l, Osquldas väg, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Stockholm, 4 p. //// [Broschyr med förhandsinformation om konferensen samt svarblankett, A4-format. Även något om märkspråkstandarden SGML (Standard Generalized Markup Language, ISO 8879) samt entusiastiska vittnesbörd från SGML-användare, bl.a. följande: "Donald Broady, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm // För första gången existerar nu en internationellt accepterad standard för framställning och spridning av strukturerade dokument. SGML-dokument är flyttbara, d.v.s. de kan hanteras och spridas oberoende av hårdvaruplattform, programvara och de olika nationalspråkens teckenuppsättningar. Dokumenten kan användas och återanvändas på många sätt: som databaser, för läsning på skärm, för publicering etc. SGML-märkningen garanterar att dokumenten får längre livslängd än dagens maskinpark, operativsystem och tillämpningsprogram. På mitt arbetsfält öppnas därmed nya möjligheter t.ex. för framställning av undervisningsmaterial, liksom för samarbetet och informationsutbytet med forskarvärlden".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F6A, fasc. "1993-08-26", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19930903} Broady, Donald & Hasse Haitto (1993), Utveckling av verktyg för hantering av strukturerade dokument. Projektet Datorstöd för kunskapsarbete, slutredogörelse. Stockholm: KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi, 20 p. //// [Denna redogörelse insänd till finansiärerna NUTEK, ITYP-programmet; Forskningsrådsnämnden, programmet för Biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning; Skolverket, verksstaben.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1993-09-03", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19931114} Broady, Donald (1993), "Skrivandets hantverk och persondatorn", Forskning om utbildning, vol. XX, nr 3-4 1993, pp. 95-107. //// [Omtryck av artikel i Forskning om utbildning, XIII, nr 1 1986, pp. 30-42.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1993-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19940225} Broady, Donald (1994), Ansökan om utvecklingsmedel för fortsättning på projektet ”Det nya handbiblioteket”. Stockholm: KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi, 1994-02-25, 6 p. //// [Adresserad till Skolverket. I filen även efterföljande korrespondens med Skolverket: D. Broady, Följebrev till förslag till pilotprojekt ”SGML-stöd för dokumenthantering inom utbildningsväsendet”, 1994-04-23 // D. Broady, Brev till Mats Björnsson, Skolverket, 1994-10-8 // Hans Marmolin (Nada, KTH), faxmeddelande till Ulf P. Lundgren, Skolverket, 1994-10-03. // Ulf P. Lundgren, faxmeddelande till Hans Marmolin, 1994-10-11. Meddelandet består av en enda rad: ”Jag förstår inte ert fax-meddelande (se bif)”.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1994-02-25", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F6A 19940530} SoftQuad (1994), SGML World Tour. CD-ROM med konvolut och broschyr. Canada: SoftQuad, p. //// [I arkivet finns ett sparat exemplar av en CD-ROM (ISBN 1-896172-01-6) med en rik uppsättning referens- och diskussionsmaterial om märkspråkstandarden SGML (Standard Generalized Markup Language, ISO 8879), jämte en inplastad tryckt broschyr. För sammanställningen ansvarade det kanadensiska bolaget SoftQuad, under medverkan av många av dåtidens ledande SGML-experter från olika universitets- och industrimiljöer. Skivan färdigställdes under maj 1994 och fick stor spridning inom SGML-branschen. Den fungerade som referensverk. Browsern till denna CD-ROM utvecklades av Stockholmsföretaget Synex Information, vilket framgår av broschyren: "SYNEX Information. SoftQuad Explorer, the browser on the MS-Windows version of this disc, was adopted in o special, partially-HyTime, SGML World Tour edition by SYNEX, Stockholm, Sweden". I Synex Information, som som var en spinn-off från forskningsprogrammet Digital litteratur, var från starten fyra personer verksamma och de blev aldrig fler: Hasse Haitto (exekutivt ansv.), Peter Lidbaum, Magnus Tobiasson och Donald Broady (styrelseordf.). Skivans innehåll med bibehållen filstruktur finns dumpat i katalogen "sgml-world-tour" i det digitala arkivet. Det mesta kräver särskild nu obsolet programvara för att hanteras men underkatalogen /TEIP3 inrymmer den då aktuella versionen av riktlinjerna från TEI (Text Encoding Initiative) som var ett samarbete mellan dataloger och humanister i många länder med syftet att upprätta en standard för struktur- och innehållsmärkning av historiskt och litterärt källmaterial.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F6A, fasc. "1994-05", digitalt (faksimil av konvolut och medföljande broschyr) som  →  Digital version

{ID: F6A 19940531} SoftQuad (1994), SGML World Tour. Konvolut och medföljande broschyr till en CD-ROM. Canada: SoftQuad, p. //// [Faksimil av konvolut och medföljande broschyr till en CD-ROM (ISBN 1-896172-01-6) med en rik uppsättning referens- och diskussionsmaterial om märkspråkstandarden SGML (Standard Generalized Markup Language, ISO 8879). För sammanställningen ansvarade det kanadensiska bolaget SoftQuad, under medverkan av många av dåtidens ledande SGML-experter från olika universitets- och industrimiljöer. Skivan färdigställdes under maj 1994 och fick stor spridning inom SGML-branschen. Den fungerade som referensverk. Browsern till denna CD-ROM utvecklades av Stockholmsföretaget Synex Information, vilket framgår av broschyren: "SYNEX Information. SoftQuad Explorer, the browser on the MS-Windows version of this disc, was adopted in o special, partially-HyTime, SGML World Tour edition by SYNEX, Stockholm, Sweden". I Synex Information, som som var en spinn-off från forskningsprogrammet Digital litteratur, var från starten fyra personer verksamma och de blev aldrig fler: Hasse Haitto (exekutivt ansv.), Peter Lidbaum, Magnus Tobiasson och Donald Broady (styrelseordf.). Skivans innehåll med bibehållen filstruktur finns dumpat i katalogen "sgml-world-tour" i det digitala arkivet. Det mesta kräver särskild nu obsolet programvara för att hanteras men underkatalogen /TEIP3 inrymmer den då aktuella versionen av riktlinjerna från TEI (Text Encoding Initiative) som var ett samarbete mellan dataloger och humanister i många länder med syftet att upprätta en standard för struktur- och innehållsmärkning av historiskt och litterärt källmaterial.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F6A, fasc. "1994-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19940825} (1994). DÅDOK – Ansökan om medel till DÅDOK, ett samverkansprojekt mellan museer, arkiv och bibliotek. Stockholm: Vasamuseet / Stockholms Stadsarkiv / KTH m.fl. institutioner 1994, 11 p. //// [Ansökan till Riksbankens Jubileumsfond, inlämnad 25 aug. 1994, för projektet DÅDOK. Ansökan bifölls. Ledningsgrupp: Britt Hedberg, stadsarkivarie, Stockholms stadsarkiv; Lars-Åke Kvarning, överintendent, Statens sjöhistoriska museer; Christine Östling, 1:e intendent, Vasamuseet; Birgit Antonsson, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket. Projektstyrningsgrupp: Donald Broady, docent, inst f numerisk analys och datalogi, KTH; Stefan Fogelvik, 1:e arkivarie, Stockholms stadsarkiv; Magnus Olofsson, intendent, Vasamuseet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1994-08", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F6A 19950001} Sandberg, Ralf, Tor Sandqvist & John Scheja (1995), QPAT. Qualitative Process Analysis Tool. Stockholm: Center for Research in Music Education (MPC), Royal University College of Music in Stockholm (KMH), 8 p. //// [Broschyr, blå pärmar. Tryckår inte angivet men det är 1995. På tryckortssidan står: "Published within the research project External Conditions and Inner Life of Music Education". Om ett nyutvecklat verktyg för analys av pedagogiska processer, med inspiration hämtad från bl.a. tidsgeografi och musikpartitur. Således exempel på de digitala tillämpningar som utvecklades vid denna tid. På bakre pärmen anges att projektgruppen består av Ralf Sandberg, Tor Sandqvist, John Scheja, Per-Johan Ödman, Donald Broady. Mer upplysningar om vertyget finns i Ralf Sandbergs avhandling Musikundervisningens yttre villkor och inre liv. Några variationer över ett läroplansteoretiskt tema, HLS Förlag, Stockholm 1996.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F6A, fasc. "1995-00-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19950001} Strindberg, August (1995), Svarta Fanor. Sedeskildringar från sekelskiftet. Texten redigerad och kommenterad av Rune Helleday. Samlade Verk 57. Stockholm: Norstedts, 428 p. //// [Denna volym (liksom volymen Dikter på vers och prosa, August Strindbergs Samlade Verk 15) är inkluderad i det fysiska arkivet eftersom den tekniska produktionen från råtext över SGML-märkning och via LaTeX konvertering till tryckfärdigt postscript-original ombesörjdes inom programmet Digital litteratur vid KTH under ledning av Donald Broady. På tryckortsidan finns texten "Denna nationalupplaga av August Strindbergs Samlade Verk utges av Stockholms universitet genom dess litteraturvetenskapliga institution med stöd av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och Statens kulturråd. [---] Institutionen för numerisk analys och datalogi vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm har framställt tryckfärdigt original till vol. 57 med hjälp av kodning enligt den internationella standarden SGML. Materialet är tillgängligt i digital form för forskningsändamål.".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1995-00", digitalt (faksimil, endast t.o.m. p. 14) som  →  Digital version

{ID: B 19950002} Strindberg, August (1995), Dikter på vers och prosa. Sömngångarnätter på vakna dagar och strödda tidiga dikter. Texten redigerad och kommenterad av James Spens. Samlade Verk 15. Stockholm: Norstedts, 582 p. //// [Denna volym (liksom volymen Svarta Fanor. Sedeskildringar från sekelskiftet, August Strindbergs Samlade Verk 57) är inkluderad i det fysiska arkivet eftersom den tekniska produktionen från råtext över SGML-märkning och via LaTeX konvertering till tryckfärdigt postscript-original ombesörjdes inom programmet Digital litteratur vid KTH under ledning av Donald Broady. På tryckortsidan finns texten "Denna nationalupplaga av August Strindbergs Samlade Verk utges av Stockholms universitet genom dess litteraturvetenskapliga institution med stöd av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och Statens kulturråd. [---] Institutionen för numerisk analys och datalogi vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm har framställt tryckfärdigt original till vol. 15 med hjälp av kodning enligt den internationella standarden SGML. Materialet är tillgängligt i digital form för forskningsändamål.".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1995-00", digitalt (faksimil, endast t.o.m. p. 13) som  →  Digital version

{ID: B 19950003} Broady, Donald (1995), "Det nya handbiblioteket". I: Lars Höglund (ed.), Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen. Aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Stockholm: Valfrid/Forskningsrådsnämnden, pp. 83–107. //// [Urspr. version var D. Broady, Det nya handbiblioteket. Projektprogram febr 1993. Bilaga till ansökan till FRN och Skolverket, 1993. Ansökan beviljades.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1995-00-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F6A 19950004} Synex Information (1995), Synex ViewPort. SGML/HyTime Browser Engine. Reklambroschyr. Stockholm: Synex Information,, 4 p. //// [Synex Information var ett litet företag, grundat 1993, som hade förbindelser med forskningsprogrammet Digital litteratur. Från starten var fyra personer verksamma och de blev aldrig fler: Hasse Haitto (exekutivt ansv.). Peter Lidbaum, Magnus Tobiasson och Donald Broady (styrelseordf.) Inom Synex utvecklades bl.a. världens första SGML-browser (senare marknadsförd som SoftQuad Panorama, en föregångaren till HTML och XML-baserade webbbrowsers) för internet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F6A, fasc. "1995-00-04", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19950115} Broady, Donald (1995), "Biblioteken och den digitala litteraturen", Biblioteksbladet, vol. 80, nr 1 1995, pp. 6–7. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1995-01", digitalt (faksimil & transkrib.) som  →  Digital version

{ID: F6A 19960001} Synex Information (1996), Synex ViewPort. SGML/HyTime Browser Engine. Reklambroschyr. Stockholm: Synex Information, 6 p. //// [Broschyr på tjockt papper, a4-format. Synex Information var ett litet företag, grundat 1993, som drevs av samma personer som varit verksamma i forskningsprogrammet Digital litteratur vid KTH, Institutionen för Numerisk Analys och Datologi (NADA). Från starten fyra personer och de blev aldrig fler: Hasse Haitto (exekutivt ansv.), Peter Lidbaum och Magnus Tobiasson (systemutvecklare och programmeringsvirtuoser) samt Donald Broady (styrelseordf.) Inom Synex utvecklades först SGML Darc, därefter Panorama (världens första SGML-browser för internet, föregångaren till HTML och XML-baserade webbbrowser), därefter ViewPort som fick omfattande industriella tillämpning. I samma fil även en kopieras Seybold Report (Vol. 25, No. 19, June 30, 1996) om Synex ViewPort.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F6A, fasc. "1996-00-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19960117} Broady, Donald & Hasse Haitto (1996), Internet and the humanities. The promises of Integrated Open Hypermedia. Paper presenterat vid Contemporary computer and network technologies. Unlimited possibilities to expand world-wide cultural and scientific bridges, Moscow, 17–18 jan 1996, 13 p. //// [I samband med konferensen publicerades detta bidrag på webben av Children's Computer Club, Moskva, URL http://www.child.org/. Kort därefter publ. med samma titel som en rapport: Report IPLab-106. KTH, Dept. of Numerical Analysis and Computing Science, 12 p. Året därpå och fortfarande med samma titel utgiven i en annan rapportserie, som Rapport CID-1, KTH, 1997, URL (http://cid.nada.kth.se/pdf/cid_1.pdf.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1996-01", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19960128} Broady, Donald & Hasse Haitto (1996), Internet and the humanities. The promises of Integrated Open Hypermedia. Report IPLab-106. KTH, Dept. of Numerical Analysis and Computing Science, 12 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet. Rapporten återger utan ändringar ett paper (som finns i arkivet) med samma titel till konferensen "Contemporary computer and network technologies. Unlimited possibilities to expand world-wide cultural and scientific bridges", Moskva, 17–18 jan. I samband med konferensen 1966 publ. på webben av Children's Computer Club, Moskva, URL http://www.child.org/. Senare även publ. som Rapport CID-1, KTH, 1997 (http://cid.nada.kth.se/pdf/cid_1.pdf).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1996-01", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19960701} Broady, Donald (1996), Digital Critical Editions. The Case of the Swedish National Edition of August Strindberg's Collected Works. Paper presenterat vid DRH 96 (Digital Resources for the Humanities), Somerville College, University of Oxford, 1st–3rd July 1996, 1996-07-01, 17 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1996-07 #1", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19960702} Broady, Donald (1996), "Digital Critical Editions. The Case of the Swedish National Edition of August Strindberg's Collected Works". I: Conference Abstracts, DRH 96 (Digital Resources for the Humanities), Somerville College, University of Oxford 1st–3rd July 1996. Oxford. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1996-07 #2", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19960827} Broady, Donald (1996). Digitala utgåvor av August Strindbergs verk. Inledande överväganden. Version 3. 27 augusti 1996. Stockholm: Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH, , 25 p. //// [Ett underlag som i förväg sändes till deltagarna i mötet på Kungl. Biblioteket 1996-09-19 om ev framtida Strindbergutgivning på nätet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1969-08-27", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F6A 19960921} Lidbaum, Peter (1996). Resa till Australien/Japan, september 1996. Stockholm: Sept. 1996, 14 p. //// [Reseberättelse, illustrerad. Avresan skedde 21 sept. 1996. Dokument från tiden då, enl berättelsens första stycke, Synex-medarbetarna är i färd med att leverera en betaversion av Panorama för Macintosh. Synex Information var ett litet företag, grundat 1993, som hade förbindelser med forskningsprogrammet Digital litteratur. Från starten var fyra personer verksamma och de blev aldrig fler: Hasse Haitto (exekutivt ansv.). Peter Lidbaum och Magnus Tobiasson (systemutvecklare, programmeringsvirtuoser), samt Donald Broady styrelseordf.). Inom Synex utvecklades först det SGML-baserade dokumenthanteringssystemet SGML Darc, och därefter bl.a. världens första SGML-browser (senare marknadsförd som SoftQuad Panorama, en föregångaren till HTML och XML-baserade webbbrowsers) för internet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F6A, fasc. "1996-09-21", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19961101} Andersson, Mats B & Donald Broady (1996), "SGML: En enkel och leverantörsoberoende dokumentstandard", IMT bulletinen. Utgiven av Institutet för Medieteknik, KTH, vol. XI, nr 4 1996, pp. 12–15.Stockholm. //// [Donald Broady intervjuad av Mats B. Andersson.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1996-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: H6 20080520} Paulsson, Fredrik (1996), Computer Support for Collaborative Reviewing of Documents. Doctoral Thesis in Computer Science. Stockholm: Kungl. Tekniska Högskolan, Department of Numerical Analysis and Computer Science, ca 160 p. //// [Doktorsavh. i Datalogi, Kungl. Tekniska Högskolan, Department of Numerical Analysis and Computer Science. Sammanläggningsavhandling. Disputation 2008-05-20. Huvudhandledare Yngve Sundblad. Bitr. handledare Ambjörn Naeve. Fakultetsopponent Miguel-Angel Sicilia. Betygsnämnd . .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H6, samlingen Digital litteratur) som  →  Digital version

{ID: B 19960128} Broady, Donald & Hasse Haitto (1997), Internet and the humanities. The promises of Integrated Open Hypermedia. Report CID-1. KTH, Dept. of Numerical Analysis and Computing Science, 12 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet. Denna skrift var den första utgåvan i rapportserien från det nystartade kompetenscentret CID (Centre for User Oriented IT-Design) vid Kungl. tekniska högskolan. Omtryck utan ändringar av tidigare rapport med samma titel utgiven som Report IPLab-106, Dept. of Numerical Analysis and Computing Science, KTH 1996. Rapporten återger utan ändringar ett paper (som finns i arkivet) med samma titel till konferensen ”Contemporary computer and network technologies. Unlimited possibilities to expand world-wide cultural and scientific bridges”, Moskva, 17–18 jan. 1996. I samband med konferensen publ. på webben av Children's Computer Club, Moskva, URL http://www.child.org/.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1997-00", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: B 19971004} Broady, Donald (1997), Content Design. Methods and Tools for the Creation of Portable Hypermedia Archives. Notes for a proposed CID project, draft version 2, 4 Oct. 1997. Stockholm: Nada/CID, KTH, 5 p. //// [CID (Centre for User Oriented IT-Design) var ett vid kompetenscentrer vid KTH.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, 1990-tal, fasc. "1997-10", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19890524} Andersson, Mats B & Donald Broady (1998), Organizing ubiquitous information for immediate learning purposes. Uppsala: ILU, Uppsala university, 4 p. //// [Urspr. plan för Mats B. Anderssons avhandlingsarbete som skulle resultera i en doktoravhandling i ämnet ”Medieteknik och grafisk produktion”: Allestädes närvarande kunskap. Om webbplatser som informativt stöd, Kungl Tekniska Högskolan, Skolan för datavetenskap och kommunikation, avdelningen för medieteknik och grafisk produktion, Stockholm 2005. Disputationen ägde rum vid KTH den 13 dec. 2005.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, 1980-tal, fasc. "1989-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19980324} Broady, Donald & Ulla Riis (1998), Internet som informationskälla i skolan. Tillgänglighet, användbarhet, kvalitetsgranskning, relevansbedömning. Projektplan 1998-03-24. Ansökan till Högskoleverket. Uppsala: ILU, Uppsala universitet, 12 p. //// [Ansökan från Uppsala universitet till Högskoleverket, daterad 4 mars 1998.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, 1990-tal, fasc. "1998-03", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19980801} Broady, Donald (1998), Interaktiva lärmiljöer Poster. Stockholm: Kungl. Tekniska Högskolan, 1 p. //// [Interaktiva lärmiljöer var ett forskningsprogram som bedrevs 1988–2000 under ledning av Donald Broady inom Centrum för användarorienterad IT-design (CID) vid Institutionen för numerisk analys och datalogi (Nada), Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1998-08-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19991110} Ore, Espen S, Harold Short, Donald Broady, Anthea Ballam, Lou Burnard, Elisabeth Burr, Stuart Lee, Lisa Lena Opas & Thomas Rommel (1999), "Chapter 3. European studies on textual scholarship and humanities computing". I: Koenraad de Smedt, et al., Computing in Humanities Education. A European Perspective. SOCRATES/ERASMUS thematic network project on Advanced Computing in the Humanities. Bergen: University of Bergen. //// [Publ. i nov. 1999. Kapitlet utarbetat av "Workgroup Textual scholarship and humanities computing" inom ACO*HUM (SOCRATES/ERASMUS thematic network project on Advanced Computing in the Humanities).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1999-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20000001} Broady, Donald (2000), "Hur kodar man Röda Rummet?". I: Mats Rolén (ed.), ABM, IT och forskningen. Rapport från en konferens på Kungliga Biblioteket den 17 november 1999. Stockholm: Riksbankens Jubileumsfond, pp. 48–61. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2000-00", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F6A 20010406} Kulturhuset (2001), Oheliga allianser. Inbjudan till ett seminarium 24 april och en utställning 6–29 april 2001. Stockholm: Kulturhuset, 24 p. //// [Inbjudan i form av ett programhäfte. Heldagsseminariet 24 april 2001 i Kulturhusets hörsal var rubricerat ”Oheliga allianser. Den svenska IT-scenen och dess kulturaktörer”. Cirka 220 åhörare. Arr. Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling. Moderator Björn Linnell. Anföranden av Johan Öberg, Donald Broady, Ronald Inglehart, Ulf Olsson (ersättare för Sara Danius som fick förhinder), Rasa Smite, Rikard Hoogland.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F6A, fasc. "2001-04-06", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20010521} Broady, Donald & Monica Langerth Zetterman (2001). Educational uses of digital archives. Tools and methods for flexible and personalized access to web repositories. Uppsala: ILU, Uppsala universitet, 18 p. //// [Detta var en ansökan inlämnad till Distum 20 maj 2001 som avsåg att finansiera Monica Langerth Zettermans avhandlingsarbete. Distansutbildningsmyndigheten (Distum) hade tillkommit 1999 och skulle avvecklas 2002 då den ersattes av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2001-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F6A 20010915} IT-kommissionen (2001), IT i skolan - mirakelmedicin eller sockerpiller? Rapport 45. Stockholm, 67 p. //// [Innehåller Donald Broady, ”Digitala arkiv och portföljer”, pp. 11–16, skannad och arkiverad i serie B. I den digitala version av hela rapporten, vilken härrör från IT-kommissionen 2001, avviker pagineringen från den tryckta utgåvan.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F6A, fasc. "2001-09-15", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20010917} Broady, Donald (2001), "Digitala arkiv och portföljer". I: IT-kommissionen, IT i skolan. Mirakelmedicin eller sockerpiller? Rapport 45. Stockholm, pp. 11–16. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2011-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20020605} Nejdl, Wolfgang, Donald Broady, Stefan Fischer, Christian Floto, Carl Gustaf Jansson, Klaus Jobmann, Christopher Manning, Ambjörn Naeve, Helmut Pralle, Bernd Rebe, Ulrich Reimers, Tore Risch & Rudi Studer (2002). Personalized Access to Distributed Learning Repositories – PADLR – 2nd year continuation proposal 49 p. //// [Proposal to WGLN (Wallenberg Global Learning Network), June 5, 2002. Huvudsökande och koordinator var Wolfgang Nejdl, Institute for Information Systems, University of Hannover. Medsökande var Donald Broady, Department of Teacher Education, Uppsala University; Stefan Fischer, Institute for Operating Systems and Computer Networks, TU Braunschweig; Christian Floto, Göttingen IWF gGmbH Knowledge and Media, and Institute for Social Sciences, TU Braunschweig; Carl Gustaf Jansson, Knowledge and Communication Laboratory, KTH Stockholm; Klaus Jobmann, Institute for Communications Technology, University of Hannover; Christopher Manning, Infolab, Computer Science Department, Stanford University; Ambjörn Naeve, Center for User-Oriented Technology Design, KTH Stockholm ; Helmut Pralle, Computing Center Lower Saxony, University of Hannover; Bernd Rebe, Institute for Social Sciences, TU Braunschweig; Ulrich Reimers, Institute for Communications Technology, TU Braunschweig; Tore Risch, Database Laboratory, Uppsala University; Rudi Studer, Institute AIFB, University of Karlsruhe.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2002-06", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: H6 20051213} Andersson, Mats B (2005), Computer Support for Collaborative Reviewing of Documents. Doctoral Thesis in Computer Science. Stockholm: Kungl. Tekniska Högskolan, Department of Numerical Analysis and Computer Science, ca 160 p. //// [Doktorsavh. i Medieteknik och grafisk produktion, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm. Sammanläggningsavhandling. Disputation 2005-12-13. Huvudhandledare Nils Enlund. Bitr. handledare Donald Broady. Huvudhandledare i tidigare skede (maj 1999–april 2002) Donald Broady. Fakultetsopponent Peter Becker. Betygsnämnd Olle Findahl, Ingrid Heyman & Yngve Sundblad. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H6, digitalt (pdf, endast kappan, dvs. t.o.m. p. 98, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: F6A 20060587} Borin, Lars (2006), "Vi som går köksvägen. Språkteknologer och korpuslingvister i Litteraturbanken". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 399–404. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F6A, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F6A 20060588} Haitto, Hasse, Peter Lidbaum & Magnus Tobiasson (2006), "Styrelseordförande Donald Broady". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 405–412. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F6A, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F6A 20060589} Zetterman, Monica Langerth (2006), "Märkvärt. Noteringar om en prosopografi över kvinnor i offentlighet kring sekelskiftet 1900". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 413–422. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F6A, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F6A 20060590} Melkersson, Hans (2006), "Innehållsdesign. Om principer för märkning och lagring av innehåll". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 423–431. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F6A, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F6A 20060591} Sundblad, Yngve (2006), "Dina 20 år med oss på KTH". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 429–431. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F6A, fasc. "2006-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F6A 20080314} Langerth Zetterman, Monica (2008), Innehållsdesign: Principer, metoder och verktyg samt tillämpningar inom utbildningshistorisk forskning och undervisning. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 117. Uppsala Uppsala universitet, 277 p. //// [Redovisar bl.a. arbete med datamaterialet inom projektet "Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880–1920". Doktorsavh. i pedagogik, Uppsala universitet. Disputation 14 mars 2008 Fakultetsopponent Matthew Driscoll. Betygsnämnd Arvid Löfberg, Else Nygren & Gunilla Roos. Handledare Donald Broady ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F6A, digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: B 20110211} Broady, Donald (2011), "Den löftesrika informationstekniken. Hågkomster från pionjäråren". I: Jenny Lee (ed.), Kunskapens nya världar. Mötet mellan pedagogik och teknik vid Uppsala Learning Lab. Uppsala: Uppsala Learning Lab, pp. 27-36. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2011-02-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

 

6B. Handlingar rörande Learning Lab

{ID: B 20000217} Kämpfe, Helena, Donald Broady & Gunnar Backman (2000), "Lärande labb. Virtuella möten i centrum", Universen. Personaltidning för Uppsala universitet, vol. XXXI, 15 febr. 2000, pp. 1, 4. //// [Helena Kämpfe intervjuar Donald Broady och Gunnar Backman om det nybildade Uppsala Learning Labb (ULL).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2000-02", digitalt (faksimil, jämte transkrib.) som  →  Digital version

 

6C. Handlingar rörande övrig digital litteratur

{ID: B 19931604} Broady, Donald (1993). Önskemål avseende forskningens behov av nätverkstjänster vid HLS. Skrivelse författad på uppdrag av Forskningsnämnden vid HLS (Högskolan för lärarutbildning i Stockholm). Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, 1994-04-23 2p. //// [Ett tidsdokument som vittnar om hur internet användes innan etableringen av WWW (Word Wide Web, med kommunikation via http, märkning med HTML-standarden etc).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1994-04", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

7. HANDLINGAR RÖRANDE UTBILDNINGSHISTORIA

 

7A. Handlingar rörande utbildningshistorisk forskning i anslutning till SEC

{ID: B 19810402} Broady, Donald & Gunhild Nissen (1981), Projektgruppens konklusion efter seminariet om projektet Nordisk pedagogisk encyklopedi, Kollekolle 1981-04-02. Roskilde: Roskilde Universitetscenter, 11 p. //// [Projektet Nordisk pedagogisk encyklopedi var ett försök, som dessvärre misslyckades, att för en läsekrets från de nordiska länderna skapa ett omfattande historiskt orienterat bokverk om utbildning och utbildningsfrågor. Förebilden var tysk, nämligen den planerade utgivningen av Enzyklopädie Erziehungswissenschaft. Handbuch und Lexikon der Erziehung, som med Dieter Lenzen & Klaus Mollenhauer som huvudredaktörer skulle komma att utges i 12 band (13 volymer) åren 1983–1986 på förlaget Klett Cotta i Stuttgart. Den nordiska projektgruppen hade kontinuerlig kontakt med den tyska redaktionen, följde förberedelsearbetet och försågs fortlöpande med kopior av samtliga artikelmanuskript i takt med att dessa flöt in och reviderades. Med jämna mellanrum postades en uppsättning manus till Danmark, en till Norge och en till Sverige. Väldiga pappersmängder var således i omlopp. Den nordiska encyklopedin skulle vara mindre omfattande, kanske fyra volymer om sammanlagt 1 200–1 500 sidor. Den vägledande principen var ”att fenomen och begrepp av väsentlig betydelse för pedagogiken i Norden presenteras i sina historiska sammanhang” (p. 3). Det vi fann mest inspirerande – vid sidan av manuskriptens genomgående höga kvalitet –i den tyska encyklopedi som tog form var just det historiska perspektivet, vilket varit märkvärdigt frånvarande i synnerhet i den amerikaniserade svenska pedagogiken.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-04-02", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19810403} Broady, Donald (1981), Diskussionsprotokoll från seminariet om projektet Nordisk pedagogisk encyklopedi på Kollekolle 2 april 1981. Roskilde: Roskilde Universitetscenter, 20 p. //// [Projektet Nordisk pedagogisk encyklopedi var ett försök, som dessvärre misslyckades, att för en läsekrets från de nordiska länderna skapa ett omfattande historiskt orienterat bokverk om utbildning och utbildningsfrågor. Förebilden var tysk, nämligen den planerade utgivningen av Enzyklopädie Erziehungswissenschaft. Handbuch und Lexikon der Erziehung, som med Dieter Lenzen & Klaus Mollenhauer som huvudredaktörer skulle komma att utges i 12 band (13 volymer) åren 1983–1986 på förlaget Klett Cotta i Stuttgart. Den nordiska projektgruppen hade kontinuerlig kontakt med den tyska redaktionen, följde förberedelsearbetet och försågs fortlöpande med kopior av samtliga artikelmanuskript i takt med att dessa flöt in och reviderades. Med jämna mellanrum postades en uppsättning manus till Danmark, en till Norge och en till Sverige. Väldiga pappersmängder var således i omlopp. Den nordiska encyklopedin skulle vara mindre omfattande, kanske fyra volymer om sammanlagt 1 200–1 500 sidor. Den vägledande principen var ”att fenomen och begrepp av väsentlig betydelse för pedagogiken i Norden presenteras i sina historiska sammanhang” (p. 3). Det vi fann mest inspirerande – vid sidan av manuskriptens genomgående höga kvalitet –i den tyska encyklopedi som tog form var just det historiska perspektivet, vilket varit märkvärdigt frånvarande i synnerhet i den amerikaniserade svenska pedagogiken.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-04-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F5C 19890123} Johannesson, Anna-Maja (1989), Lärarnas villkor i de första decenniernas folkskola (1850–1880). Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 4. Stockholm: HLS Förlag, jan. 1989, 82 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5C, fasc. "1980-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19911101} Broady, Donald (ed.), (1991), Meddelanden från Forum för pedagogisk historia. vol.1 no 1. Stockholm, 20 p. //// [Innehåller bidragen "Presentation av Forum för pedagogisk historia" (p. 5) och "Försvarstal för bildningstanken" (pp 7–17, urspr. en föreläsning i Stockholm 7 jan. 1985) jämte lite information om detta nystartade forum, alltsammans författat av Donald Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1991-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19911102} Broady, Donald (1991), "Presentation av Forum för pedagogisk historia", Meddelanden från Forum för pedagogisk historia, vol. I, nr 1, p. 5.Stockholm. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1991-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19950610} Englund, Boel, Eva Trotzig & Donald Broady (1995), Moderna läromedel för 1870-talet. Förteckning över Statens exposition av skolmateriel. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 3. Stockholm: HLS Förlag, juni 1995, 99 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1995-06", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 19980910} Broady, Donald, Monica Olofsson & Per-Johan Ödman (eds.) (1998), Pedagogikhistorisk forskning I-III. Perspektiv, betydelse och funktion i dagens samhälle. Konferens 10–12 september 1998. Dokumentation 3 vols. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, 608 p. //// [A4-format, enkelt tryck, löpande paginering. Denna konferens i september 1998, arrangerad av Per-Johan Ödman och Donald Broady, var den första i raden av återkommande svenska pedagogikhistoriska (sedermera benämnda nordiska utbildningshistoriska) konferenser. Ett hundratal deltagare slöt upp och fyra inledningsanföranden, fyra föreläsningar och ett sextiotal paper samlades i dessa tre proceedings-volymer som finns i det fysiska arkivet.] Icke digitaliserat, förutom början t.o.m. p. 12, näml. framsida, pp i–v (innehållsförteckn., förord av Donald Broady & Per Johan Ödman) samt pp. 1–12 (korta inledningsanföranden av Eskil Franck, Ulf P. Lundgren, Donald Broady och Per Johan Ödman). Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1998-09", digitalt (faksimil t.o.m. p. 12) som  →  Digital version

{ID: B 19980923} Broady, Donald & Per-Johan Ödman (1998), "Förord". I: Donald Broady, Monica Olofsson & Per-Johan Ödman (eds.), Pedagogikhistorisk forskning. Perspektiv, betydelse och funktion i dagens samhälle. Konferens 10–12 september 1998. Dokumentation I. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, p. v. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1998-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19980924} Broady, Donald (1998), "Nutid och dåtid. Inledningsanförande". I: Donald Broady, Monica Olofsson & Per-Johan Ödman (eds.), Pedagogikhistorisk forskning. Perspektiv, betydelse och funktion i dagens samhälle. Konferens 10–12 september 1998. Dokumentation I. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, pp. 7–10. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1998-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20020423} Broady, Donald (2002), Planering av forskarskola i pedagogisk historia, 23 april 2002. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 7 p. //// [Ansökan om medel för planering av forskarskola i pedagogisk historia inlämnad till Vetenskapsrådet i april 2002. Beviljades.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2002-04-23", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20030419} Larsson, Esbjörn (2003), Inventering av utbildningshistorisk forskning vid svenska lärosäten Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 29. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, april 2003, 62 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20030925} Broady, Donald & Esbjörn Larsson (2003), Inventering av svensk utbildningshistorisk forskning – och idéer om utvecklingsmöjligheter. Paper presenterat vid 2:a nordiska pedagogikhistoriska konferensen, Stockholm, 25-27 sept. 2003, 14 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2003-09", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20050313} Broady, Donald (2005), Program för en forskarskola i utbildningshistoria. Paper presenterat vid sessionen "Utbildningshistoria i forskningen och forskarutbildningen", Svenska Historikermötet, Uppsala, 22–24 april 2005, 13 p. //// [Fullst. titel: Nationell forskarskola i utbildningshistoria, program, rev. version 13 mars 2005. Presentation av planerna för Nationella forskarskolan i utbildningshistoria som samma år, 2005, startade med finansiering från Vetenskapsrådet. Detta paper, som i förväg gjordes tillgängligt på webben för konferensdeltagarna, diskuterades under session 38, ”Utbildningshistoria i forskningen och forskarutbildningen” (24 april 2005), för vilken Donald Broady var ordförande. Vid samma session beslöt de närvarande att bilda ett forskarnätverk för utbildningshistoria som skulle bli omfattande och livaktigt, koordinerat av först Esbjörn Larsson och därefter Johannes Westberg, och som fortlever alltjämt när detta skrivs (2021).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, 00-tal, fasc. "2005-03-13", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20050623} Broady, Donald (2005). History of education (utbildningshistoria). Proposal for a strategic venture at Uppsala University. Skrivelse till rektor, Uppsala universitet. 23 juni 2005, 5 p. //// [Detta förslag till Uppsala universitets rektor om en strategisk satsning på området utbildningshistoria var avsett att av rektor vidarebefordras till Vetenskapsrådet som avsatt särskilda medel, s.k. Linnébidrag, vilka skulle sökas från lärosätena centralt.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, 00-tal, fasc. "2005-06", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20060102} Larsson, Esbjörn (2006), Det svenska utbildningssystemets födelse. Olika perspektiv på den svenska läroverksutbildningens utveckling under 1800-talet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 38. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, jan. 2006, 21 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20060113} Broady, Donald (2006). Modern History of Education. Programme for a multidisciplinary research environment at Uppsala University, 2006-01-23. Uppsala: Uppsala universitet, 20 p. //// [Programbeskrivningen i ansökan om Linnéstöd, inlämnad av Uppsala universitets rektor till Vetenskapsrådet 23 jan 2006. Det blev avslag.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2006-11-13", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F7A 20060562} Fredriksson, Johannes (2006), "Vid ett perspektivs gränser. ”Governmentality” och det historiska studiet av friheten". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 189–195. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7A, fasc. "2006", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F7A 20060564} Larsson, Esbjörn & Ola Winberg (2006), "Från färdighet till skolämne. Franskundervisningen och inflytandet från fransk kultur i Sverige under 1600-, 1700- och 1800-talen". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 203–215. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7A, fasc. "2006", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F7A 20060565} Ludvigsson, David (2006), "... det var jag som började skolan 1842". I: Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, pp. 217–221. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7A, fasc. "2006", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20070918} Broady, Donald & Esbjörn Larsson (2007). [PREPRINT] Utbildningshistorisk forskning vid svenska lärosäten och bildandet av en nationell forskarskola i utbildningshistoria. p. //// [Manus inlämnat 2007-09-18, publ. som Donald Broady & Esbjörn Larsson, "Utbildningshistorisk forskning vid svenska lärosäten och bildandet av en nationell forskarskola i utbildningshistoria", Vägval i skolans historia. Tidskrift från Föreningen för Svensk Undervisningshistoria, vol. VII, nr 2-3, pp. 3-5.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2007-09", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20070920} Broady, Donald & Esbjörn Larsson (2007), "Utbildningshistorisk forskning vid svenska lärosäten och bildandet av en nationell forskarskola i utbildningshistoria", Vägval i skolans historia. Tidskrift från Föreningen för Svensk Undervisningshistoria, vol. VII, nr 2-3, pp. 3-5. //// [Manuset inlämnat 2007-09-18. Även detta manus i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2007-09", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F7C 20101210} Larsson, Esbjörn & Johannes Westberg (eds.) (2010), Utbildningens sociala och kulturella historia: Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen. Utbildningshistoriska meddelanden 1. Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, Uppsala universitet, 322 p. //// [Äv. tillgänglig för nedladdning från http://www.diva-portal.org/.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7C, fasc. "2010 ff. Samlingen Utbildningshistoriska meddelanden", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20101211} Broady, Donald, Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (2010), "Utbildningens sociala och kulturella historia: En översikt". I: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (eds.), Utbildningens sociala och kulturella historia: Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen. Utbildningshistoriska meddelanden 1. Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, Uppsala universitet, pp. 9-19. //// [Hela volymen kan laddas ned från http://www.diva-portal.org/.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2010-12-11", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F7C 20101108} Klose, Gunilla (2011), Folkundervisningens finansiering före 1842. Med en introduktion av Johannes Westberg. Utbildningshistoriska meddelanden 2. Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, Uppsala universitet, 256 p. //// [Lätt reviderad version av licentiatavhandlingen i ekonomisk historia med samma namn, försvarad vid Uppsala universitet 18 december 1992 ] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7C, fasc. "Utbildningshistoriska meddelanden", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F7C 20101204} Larsson, Germund (2011), Kunskapens källa: En guide till läroverksarkiv med föregångare vid Landsarkivet i Uppsala. Utbildningshistoriska meddelanden 3. Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, Uppsala universitet, 206 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7C, fasc. "Utbildningshistoriska meddelanden", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5B 20111115} Larsson, Esbjörn (2011), Ekonomiska förutsättningar för pedagogisk förändring. Kostnaderna i samband med växelundervisningens införande i Sverige under 1820-talet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 50. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, maj 2011, 34 p. //// [Rapporten har tillkommit inom forskningsprojektet Folkskolans finansiering: de ekonomiska förutsättningarna för den allmänna folkundervisningens framväxt, 1842–1936, finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius stif-telse samt Tore Browaldhs stiftelse.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5E 20141024} Backman Prytz, Sara (2014), Borgerlighetens döttrar och söner. Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880−1930. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 5. Uppsala Uppsala universitet, 223 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 24 okt. 2014. Fakultetsopponent David Tjeder. Betygsnämnd Maja Bondestam, Carina Carlhed & Joakim Landahl. Huvudhandledare Esbjörn Larsson, bitr. handledare Donald Broady & Peter Bernhardsson. Huvudhandledare i tidigare skede (sept. 2007–dec. 2011) Donald Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: H5 20090220} Holmberg, Annelie (2016), Hantverksskicklighet och kreativitet. Kontinuitet och förändring i en lokal textillärarutbildning 1955–2001. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia textilia 1. Uppsala Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen, 264 p. //// [Doktorsavh. i textilvetenskap (ett ämne som nyss överflyttats till Konstvetenskapliga institutionen), Uppsala universitet. Disputation 2009-02-20. Huvudhandledare Margareta Nockert. Bitr. handledare Marianne Eriksson & Eva Trotzig. Fakultetsopponent Sven Hartman. Betygsnämnd Donald Broady, Kajsa Borg & Marta Edling. .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie H5, samlingen Övr. utb- o. kultursoc., digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

{ID: F5E 20160318} Michaëlsson, Madeleine (2016), Privata bidrag till folkskolan. Järnbruken och det svenska folkskoleväsendet 1850–1930. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 8. Uppsala Uppsala universitet, 199 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet. Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 18 mars 2016. Fakultetsopponent Lars Petterson. Betygsnämnd Christian Lundahl, Anna Larsson & Ylva Bergström. Huvudhandledare Johannes Westberg. Bitr. handledare Donald Broady & Samuel Edquist. Huvudhandledare i tidigare skede (maj 2010–dec 2011) Donald Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

{ID: F7C 20170912} Berg, Anne, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund (eds.) (2017), Utbildningens revolutioner. Till studiet av utbildningshistorisk förändring. Utbildningshistoriska meddelanden 5. Uppsala: Uppsala Studies of Historey and Education, 206 p. //// [INNEHÅLL: Anne Berg, Esbjörn Larsson & Johannes Westberg, "Kapitel 1: Att studera omvälvande förändringar"; Esbjörn Larsson, "Kapitel 2: Enhetsskoletanken som försvann"; Madeleine Michaëlsson, "Kapitel 3: Privata bidrag till folkskolan"; Anne Berg, "Kapitel 4: En demokratisk revolution"; Henrik Edgren, "Kapitel 5: Kungsådran av den lilla läroanstaltens bildning"; Germund Larsson "Kapitel 6: Rökningens revolution"; Samuel Edquist, "Kapitel 7: Studiecirkeln"; Jörgen Mattlar, "Kapitel 8: Inbördeskriget som historiedidaktiskt dilemma"; Johan Prytz, "Kapitel 9: Nya matematiken – revolutionen som uteblev"; Johannes Westberg , "Kapitel 10: En förskola för alla?"; Andreas Åkerlund , "Kapitel 12: Lära från Väst efter revolutionerna i Öst".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7C, fasc. "Utbildningshistoriska meddelanden", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F5E 20180608} Larsson, Germund (2018), Förbrytelser och förvisningar: Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 1905–1961. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 12. Uppsala Uppsala universitet, 296 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 8 juni 2018. Fakultetsopponent Susanna Hedenborg. Handledare Johannes Westberg.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, fasc. "2010-tal") som  →  Digital version

 

7B. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia

  Förteckning över utgåvor

 

7C. Utbildningshistoriska meddelanden

  Förteckning över utgåvor

 

7D. Handlingar rörande utbildningshistorisk undervisning

 

7E. Handlingar rörande utbildningshistoriska konferenser och andra sammankomster

{ID: F7e 20091004} Uppsala universitet (2009), Program, Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen 1–2 oktober 2009, Uppsala universitetshus. Tema: Utbildningens sociala och kulturella historia. Uppsala, 44 p. //// [Arrangör: Nationella forskarskolan i utbildningshistoria i samarbete med Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), Historiska institutionen och Research Unit for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (STEP).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7e, fasc. "00-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

 

7F. Handlingar rörande Nationella forskarskolan i utbildningshistoria

 

8. HANDLINGAR RÖRANDE UTBILDNINGSVETENSKAP

 

8A. Handlingar rörande utbildningsvetenskap som forskningsfält

{ID: B 19811008} Broady, Donald (1981). 'Rekonceptualisterna' inom det amerikanska curriculumfältet. Utkast till en fältanalys. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Institutionen för pedagogik, 17 p. //// [Maskinskriven uppsats med handskrivna korrigeringar som i stencilerad form spreds som underlag inför ett seminarium vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm 8 okt. 1981. Den skrevs som en förberedelse för en längre odyssé i USA som Ulf P. Lundgren, Sigbrit Franke och Donald Broady företog i november 1981.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-10-08", digitalt (faksimil & transkrib.) som  →  Digital version

{ID: B 19811227} Broady, Donald (1981), Några papper från kursen 'Utbildning och samhälle' jan 1980–dec 1981. Arbetsmaterial från Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, 26 p. //// [Faksimil av maskinskrivet, klippt och klistrat original som utgjorde underlag för duplicering. Arbetsrapporten består av material från en forskarutbildningskurs i pedagogik som gavs i Stockholm under perioden jan 1980–dec 1981. Kursledn. Ulf P. Lundgren & Donald Broady. Gästföreläsare i kronologisk ordning: Horace Engdahl, Egil Johansson, Jan Thavenius, Arne Melberg, Gunnar Richardson, Urban Dahllöf, Mac Murray, Bo Lindensjö, Åke Isling, Johannes Beck, Thomas Brante, Gunhild Nissen, Thomas S. Popkewitz, Colin Power, Paul Willis och Basil Bernstein.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1981-12", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19990112} Broady, Donald (1999), "Skolmästarkonst och vetenskap", Artes, vol. XXV, nr 1, pp. 80–85. //// [Installationsföreläsning vid Uppsala universitet den 16 oktober 1998. Artes. Tidskrift för konst och musik utgavs av Svenska Akademien, Konstkademien, Musikaliska Akademien och Samfundet De Nio. (Förkortad version publ. i Pedagogisk forskning i Sverige, årg. 4, nr 3 1999, pp. 259-263.).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1999-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19990403} Broady, Donald (1999), "Skolmästarkonst och vetenskap", Pedagogisk forskning i Sverige, vol. IV, nr 3, pp. 259–263. //// [Förkortad version av artikel med samma rubrik i Artes, årg. XXV, nr 1 1999, s. 80–85. Installationsföreläsning vid Uppsala universitet den 16 oktober 1998.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1999-04", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20010517} Broady, Donald (2001), "Skarpsinnigt om psykoanalysens dilemma. Donald Broady om Reeders nya bok". I: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, katalog våren 2001. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, p. 32. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2001-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20050626} Lövtrup, Michael (2005), "Röster om en forskningsproposition [Intervju m. Donald Broady]", Forska. En tidning från Vetenskapsrådet, nr 3 2005, pp. 4-5. //// [Intervjuer med bl.a. Donald Broady om regeringens forskningsproposition "Forskning för ett bättre liv" (Prop. 2004/05:80) som presenterats tre månader tidigare, 23 mars 2005.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2005-06-26", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F9B 20050922} Vetenskapsrådet (2005), Utbildningsvetenskap 2005 - resultatdialog och överblick. Rapportserie 13:2005. Stockholm: Vetenskapsrådet, 192 p. //// [Innehåller, pp. 32-37, bidraget "Gymnasieskolans sociala karta. Några resultat från projektet Gymnasieskolan som konkurrensfält" av Donald Broady& Mikael Börjesson.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F9B, samlingen Samlingsverk&tidskr) som  →  Digital version

{ID: B 20071127} Nilsson, Andreas (2007), "Ansökningarna kvalitetsgranskas ända fram till mål [Intervju m. bl.a. Donald Broady]", Forska. En tidning från Vetenskapsrådet, nr 5-6 2007, pp. 4-6. //// [Intervjuer med bl.a. Donald Broady om hur vetenskapsrådets granskning av forskningsansökningar går till.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2007-11-27", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F8A 20080407} Vetenskapsrådet (2008). Svar på förfrågan från Utbildningsdepartementet (4 mars 2008) angående strategiska forskningsområden. 8 april 2008 79 p. //// [Avsnittet "Utbildningssociologi", pp. 48–50, författat av Donald Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F8A, fasc. "2008-04-07", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20080408} Broady, Donald (2008), "Utbildningssociologi". I: Vetenskapsrådet (ed.), Svar på förfrågan från Utbildningsdepartementet (4 mars 2008) angående strategiska forskningsområden. Stockholm, 8 april 2008 pp. 48–50. //// [Bidragen till denna skrivelse är osignerade men det här återgivna avsnittet om utbildningssociologi författades av Donald Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2008-04", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20090607} Carlberg, Ingrid (2009), "Hjärncellerna gör comeback [Intervju m. b.a. Donald Broady]", Dagens Nyheter, 2009-06-07, DN Söndag, p. 6. //// [Journalisten Ingrid Carlberg intervjuar bl.a. Donald Broady: "Utbildningssociologen Donald Broady, professor vid Uppsala universitet, ser en tydlig uppvärdering av intelligensen också i skolvärlden. –Min profetia är att det om tio år kommer att anses väldigt mycket 1900-tal att bara tala om olika undervisningsmetoder eller elevers skilda sociala och kulturella förutsättningar, säger professor Donald Broady. –Nu börjar det gå för sig att betona elevernas olika intelligens på ett sätt som varit omöjligt de senaste femtio åren. Det beror på att man kan rättfärdiga sådana idéer genom att peka på den nya genetiken, hjärnfysiologin och neurovetenskapen."] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2009-06", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20090825} (2009), "Nya ministern hotar svensk grundforskning", Dagens Nyheter, 2009-08-25, DN Debatt, p. 6. //// [Ingress: ”Forskaruppror i Vetenskapsrådet: Forskningsminister Tobias Krantz nya förslag går stick i stäv med hans egna utfästelser om fri forskning. Regeringens förslag om hur Vetenskapsrådet ska organiseras innebär en drastisk försämring av förutsättningarna för grundforskningen i Sverige. Ämnesråden ska i högre grad styras att stödja forskning inom strategiskt viktiga områden, vilket medför fler politikerinitierade program och mindre fokus på den grundläggande forskningen – helt emot den avsikt forskningsministern uttalade på DN Debatt den 7 juli. Vi är övertygade om att förslaget leder till ökad politisk styrning och minskat forskarinflytande, skriver 52 ledamöter av Vetenskapsrådets fem ämnesråd.” Bland undertecknarna D. Broady] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2009-08", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20100513} Lidegran, Ida & Donald Broady (2010), Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering 2009. Uppsala: Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet, 61 p. //// [Rapport 11 okt. 2009, rev. 13 maj 2010.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2010-05-13", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20110317} Broady, Donald & Mikael Börjesson (2011), Sammanfattning av en inventering av svensk utbildningsvetenskaplig forskning. Uppsala: Uppsala universitet, 2011-03-17, 90 p. //// [Denna sammanfattning överlämnad till Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Icke publicerad.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2011-03", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20110318} Broady, Donald, Mikael Börjesson, Tobias Dalberg, Josefine Krigh & Ida Lidegran (2011), Inventering av svensk utbildningsvetenskaplig forskning. Redovisning av ett uppdrag för Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Vetenskapsrådets rapportserie2:2011. Stockholm: Vetenskapsrådet, 94 p. //// [Publ. i slutet av juni 2011.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2011-03", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20130515} Börjesson, Mikael, Donald Broady, Tobias Dalberg & Josefine Krigh (2013), Utbildningsvetenskapens förankring i discipliner. Kompletterande inventering av forskning finansierad av Vetenskapsrådet genom utbildningsvetenskapliga kommittén 2005-2011. Rapport, Uppföljning. Stockholm: Vetenskapsrådet, 41 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2013-05-15", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20150910} Lidegran, Ida, Mikael Börjesson, Germund Larsson & Donald Broady (2015), Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering 2013. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Research Reports) 55. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 28 p. //// [Redovisning av ett uppdrag från Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet. Oförändrad återgivning av slutredogörelse avlämnad 20 okt. 2014.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2015-09-10", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

8B. Handlingar rörande Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet

{ID: B 20030528} Broady, Donald (2003). Uppsalamodellen – förslag till åtgärder för att främja forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans Redovisning från en arbetsgrupp tillsatt av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Uppsala: Uppsala universitet, 28 maj 2003, 14 p. //// [Dokumentet sändes 28 maj 2003 till Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet, och fanns fr.o.m. samma dag tillgänglig på www.skeptron.ilu.uu.se/broady/uv/.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2003-05-28", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20030529} Lidegran, Ida & Donald Broady (2003), [PREPRINT, manus] Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering våren 2003 på uppdrag av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Planering och uppföljning Rapport 2003:2. Uppsala: Uppsala universitet, utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, 169 p. //// [Manus till rapport. Detta manus som gjordes tillgängligt på webben är är mer pålitligt än den senare samma år av en enhet vid Uppsala universitet publicerade versionen i vilken en hel del fel tillkom.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2003-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20030530} Lidegran, Ida & Donald Broady (2003), Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering våren 2003 på uppdrag av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Planering och uppföljning Rapport 2003:2. Uppsala: Uppsala universitet, utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, 169 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2003-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20030531} Broady, Donald (2003), "Utbildningsvetenskap i Uppsala". I: Ida Lidegran & Donald Broady, Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering våren 2003 på uppdrag av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Planering och uppföljning Rapport 2003:2. Uppsala: Uppsala universitet, utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, pp. 9-24. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2003-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F8B 20031001} Utbildningsvetenskapliga fakulteteten, Uppsala universitet (2003), Forskning med utbildningsvetenskaplig relevans. Inbjudan til konferens 1 okt. 2003. 4 p. //// [En folder som spreds innan konferensen vilken inträffade onsd. 1 okt. 2003 kl 10.00–1700 i Ihresalen, Språkvetenskapligt Centrum, Uppsala universitet. Citat ur texten: "[---] Vid Uppsala universitet växer just nu Uppsalamodellen för forskning med utbildningsvetenskaplig relevans fram. Uppsalamodellen bygger på en bred definition av utbildningsvetenskap [---] Ett stort och forskningsintensivt universitet som det i Uppsala, med dess mångfald av forskningstraditioner, ämnen och institutioner och dess omfattande utbud av forskarutbildningar, har all anledning att tillvarata de möjligheter som en bred uppfattning om utbildningsvetenskap erbjuder. Utbildningsvetenskapliga inslag kan ge värdefulla tillskott till forskningen och forskarutbildningen i många av universitets ämnen och vid många av dess institutioner. Omvänt utgör dessa starka forskningsmiljöer en grogrund för utvecklingen av en utbildningsvetenskap som således inte skall uppfattas som en ny disciplin utan som en paraplybenämning för forskning om bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande, oavsett ämnes-, fakultets- och institutionstillhörighet.".] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F8B, fasc. "2003-10-01", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 20050524} Broady, Donald (2005), Underlag till lunchmöte den 24 maj 2005 för det vetenskapliga rådet knutet till Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet. 28 p. //// [Materialet, som tillställdes mötesdeltagarna i förväg, ger en uppfattning om syftet med kollegiet och den pågående verksamheten. Kollegiet hade inrättats i enlighet med ett förslag från maj 2003 (bilaga 2). Tanken var kort sagt att vid Uppsala universitet ge en bred innebörd åt ”utbildningsvetenskap” – ett under 00-talet nytt och omdiskuterat begrepp –, nämligen innebörden av all den forskning som inom ett brett spektrum av ämnen vid en lång rad institution ägnas åt bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Denna ”Uppsalamodell” kontrasterade mot situationen vid flertalet universitet och högskolor där utbildningsvetenskap sågs främst eller enbart som en angelägenhet för ämnen som pedagogik eller didaktik eller för lärarutbildningarna. Kollegiet (som så småningom bytte namn till Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet) existerade under åren 2004–2012 med Donald Broady som ordförande och mesta tiden med Ida Lidegran som koordinator och Marie Ols som administratör. Till kollegiet var knutet ett vetenskapligt råd (bilaga 1) med ledande företrädare för olika ämnen vid Uppsala universitet inom vilka utbildningsvetenskapligt relevant forskning förekom. Verksamheterna inkluderade seminarier, konferenser, gästföreläsningar med mera och därjämte omfattande inventeringar av den forskning av utbildningsvetenskaplig relevans som förekom vid Uppsala universitet (bilagorna 4–7).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2005-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20050828} Lidegran, Ida & Donald Broady (2005), Förteckning över forskare och doktorander vid Uppsala universitet som arbetar med frågor av utbildningsvetenskaplig relevans. 26 aug. 2005, 8 p. //// [Redovisning i tabellform av en inventering av den forskning vid Uppsala universitet som till någon del är av utbildningsvetenskaplig relevans. Publicerad 28 aug. 2005 på webbsajten för Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet. Dylika inventeringar företog Ida Lidegran och Donald Broady vid upprepade tillfällen – den första publicerad 2003 – som led i ansträngningarna att verka för att utbildningsvetenskap vid universitetet inte skulle vara ett eget avskilt pastorat utan i stället ett brett samarbete mellan företrädare för relevanta ämnen och forskningsmiljöer vid många institutioner och flera fakulteter.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2005-08", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20061103} Broady, Donald & Ida Lidegran (2006), Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, Verksamhetsberättelse för år 2006. Uppsala: Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, 2006-11-03, 5 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2006-11-03", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20091101} Broady, Donald & Marta Edling (2010), Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, Verksamhetsberättelse ht 2008–ht 2009 samt planerad verksamhet och äskande. Uppsala: Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, 2009-11-01, 6 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2009-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20101101} Broady, Donald & Marta Edling (2010), Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, Verksamhetsberättelse för år 2010 samt planerad verksamhet och äskande. Uppsala: Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, 2006-11-03, 6 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 2010-tal, fasc. "2010-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

8C. Handlingar rörande konstnärligt och sociologiskt utforskande av utbildning

{ID: B 19841008} Dramaten (1984). Affisch och programblad, uppsättningen av Lisa Langseths pjäs "Den älskade" med urpremiär på Lilla Elverket 8 okt. 1984. 2 p. //// [Inkluderas i arkivet som ett exempel på det samröre mellan konst och sociologi som intresserat mig. Jag samtalade en del med Lisa Langeth inför denna uppsättning av hennes pjäs och deltog i seminarier på teatern. Affisch i stort format, 42 x 59 cm. Framsidan är en affisch som avbildar den då okända skådespelerskan Noomi Rapaces ansikte. Hon spelade pjäsens enda roll, Katarina. På baksidan ett programblad med bl.a. ett samtal mellan dramatikern och regissören Lisa Langseth, Noomi Rapace samt och Elverkets dramaturg Jacob Hirdwall, samt annonsering av ett par seminarier med Lisa Langeth och mig.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1984-10-08", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: F8C 20051301} Ling, Jan (2005). Visionen om handen och hjärnan i samspel. 9 p. //// [Utskrift av anförande vid sammankomst med handledare inom forskarutbildningen i musikvetenskap, Göteborgs universitet, 2005.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F8C, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

8D. Handlingar rörande försök att förändra lärarutbildningen

{ID: F8D 20090525} Börjesson, Mikael (2005), En hållbar lärarutbildning vid Uppsala universitet. Delrapport från uppföljningsgruppen. UTBVET 2009/110. Uppsala: Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, 2009-05-25, 139 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F8D, kapsel 00-tal, fasc. "2009", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: B 20090514} Broady, Donald (2009). Förslag till utformning av den utbildningsvetenskapliga kärnan i Uppsala universitets lärarutbildning. Uppsala: Uppsala universitet, 15 maj 2009, rev. 24 maj 2009, 9 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 00-tal, fasc. "2009-05", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F8D 20100408} Lidegran, Ida (2010), Förslag till utbildningsvetenskaplig kärna i den nya lärarutbildningen vid Uppsala universitet. PM 2010-04-08. Uppsala: Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, 11 p. //// [Underlag till sammanträdet 12 april 2010 med referensgruppen för arbetet med utbildningsvetenskaplig kärna (LUT 2011).] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F8D, kapsel 2010-tal, fasc. "2010", digitalt (pdf) som  →  Digital version

{ID: F8D 20100608} Börjesson, Mikael & et al (2010), Resursinventering vid Uppsala universitet inför en ny lärarutbildning. Delrapport från uppföljningsgruppen. UTBVET 2009/110 Uppsala: Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, 71 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F8D, kapsel 10-tal, fasc. "2010", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 

8E. Handlingar rörande övrig utbildningsvetenskap

 

9. MISCELLANEUS

{ID: F9A 19820605} Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham (1982). Centre Addresses, 1982. 2 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F9A, fasc. "1982-06-05", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

{ID: B 19820801} Broady, Donald (1982). Om Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) vid University of Birmingham. Manus till föreläsning, Nordisk sommeruniversitets (NSU) sommarsession på Tromøy, Norge, 1 okt. 1982. 6 + 25 p. //// [Handskrivet manus till föreläsning, Nordisk sommeruniversitets (NSU) sommarsession på Tromøy, Norge, 1 okt. 1982. Renskrift tillkommen senare.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie B, kapsel 1980-tal, fasc. "1982-08-01", digitalt (transkrib.) som  →  Digital version

 

skeptronlogga

Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se//arkiv/frt-dig-pub.htm

Valid CSS!

 


© 2022 |  Donald Broady SECUppsala universitet |   | Back to Archive Start
Last updated 9 Feb 2022