Start archive   |   Archive description   |   Open access digital items   |   All digital items, login required
Physical archive and library   |   Historical notes   |   Search   |   Go to SEC main site   Clickable SEC logo

Donald Broadys arkiv  


Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/a/a/ffo/

Formering för offentlighet
En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880–1920

Startsida med länkar

(On the study "Formation for the public sphere. A collective biography of Stockholm women 1880–1920")

Formering för offentlighet var ett forskningsprojekt som bedrevs inom forskningsgruppen SEC (Utbildnings- och kultursociologi) vid Uppsala universitet och finansierades av Riksbankens jubileumsfond, Kulturvetenskapliga donationen. Projektledare Donald Broady. Projektperiod jan 2000–dec 2006, jämte efterbörd i form av publikationer under många följande år.

»  Kort presentation av projektet (html)

»  Hitta snabbt uppgifter om en särskild kvinna i materialet. Om du är intresserad av en viss individ och hennes egenskaper och tillgångar, se här länkar till de enskilda kapitalbeskrivningarna, dvs. ett slags minibiografier.

 

Program, ansökningar, projektredogörelser

»  Kort presentation av projektet (html)

»  Projektplan 5 juni 2001 (pdf)

Något reviderad version av den ursprungliga projektplanen som utgavs som Donald Broady, Boel Englund, Ingrid Heyman, Agneta Linné, Kerstin Skog-Östlin, Eva Trotzig & Annika Ullman: Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, nr 22, 1998, se PDF version

»  Projektredogörelse 5 sept. 2005 (pdf)

Vetenskaplig slutredovisning inlämnad till Riksbanks Jubileumsfond 30 mars 2007
( html ) ( faksimil, pdf )

Kapitalbeskrivningar

»  D. Broady, Mall för kapitalbeskrivningar, 15 nov 2001

»  Kapitalbeskrivningar, dvs ett slags minibiografier, över enskilda kvinnor i materialet. HTML-format utan kopplade stilmallar.

»  Kapitalbeskrivningarna utformade som moduler i HTML- och XML-format , kan inte visas upp direkt i webbläsare utan är avsedda att användas som moduler i olika tillämpningar.

Prosopografin

En grundsten för projektet var den sociologiska prosopografi (ung. kollektivbiografi) som skapades med hjälp av kapitalbeskrivningarna, dvs. uppgifteran om pionjärkvinnor i Stockholm decennierna runt år 1900. En prosopografi är ett slags kollektivbiografi. I en sociologisk eller geometrisk prosopografi av det slag som skapades inom FFO-projektet läggs tonvikten vid de bland individernas (och kollektivens) egenskaper och tillgångar som i samtiden var verksamma som kapital, dvs. som vann erkännande. Inom projektets ram samlades för varje individ många – det kunde röra sig om flera hundra – sådana egenskaper, från liberalteologiskt engagemang över ekonomiska tillgångar till kontakter med kungahuset. Projektarbetat handlade framför allt om att analysera dylika tillgångars fördelning och verkningar.

Prosopografins uppbyggnad, analyser av fält och nätverk.

»  Individer fördelade på samhälleliga sfärer.

»  Matris över individerna i hela prosopografin (n=1 250) ( html ) ( Excel )

»  Matris över de etthundra kvinnor som ingår i FFO-registret ( html ) ( Excel )

»  Exempel på analyser av nätverk

Skrifter

»  Skrifter från projektet

 

skeptronlogga

Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/a/ffo/

Valid CSS!

 


© 2020 |  Donald Broady SECUppsala universitet |   | Back to Archive Start
Last updated 21 May 2020