This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/broady/sec/.

Addresses

Seminars and offices

Seminars either at Humanistiskt Centrum in Campus Engelska parken (next to the cemetery, behind the library Carolina Rediviva) or at Campus Blåsenhus (next to the Castle and the Botanic Garden)
   Most collaborators have offices at either of these campus sites.
   See maps or visit http://katalog.uu.se/map and search for "Engelska parken" or "Blåsenhus".

Postal address

SEC/Donald Broady, Sociologiska inst.,
Uppsala universitet,
Box 624,
SE-751 26 Uppsala, Sweden

More addresses

   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC URL of this page is www.skeptron.uu.se/ broady/uv/index.htm/

Dokument från arbetet med att främja
utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet, 2003–2011

Vid Uppsala universitet har alltsedan 2003 utbildningsvetenskaplig forskning definierats som forskning inom en rad ämnen ägnad åt bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Se "Uppsalamodellen". Området är således synnerligen mångdisciplinärt. Forskningen pågår vid många av universitetets institutioner och numer inom samtliga fakulteter. Det rör sig om allt från matematikdidaktiska studier vid Matematiska institutionen till studier av den högre utbildningens organisering vid Företagsekonomiska institutionen. Vid Institutionen för psykologi intresserar man sig för ADHD-barn och andra s.k. bokstavsbarn. Lingvisterna undersöker klassrumsspråket. Pedagogerna vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier undersöker klassrumsinteraktion och skolreformer. Utbildningshistoriker och utbildningssociologer är verksamma vid flera institutioner. Vid en lång rad institutioner finns didaktiker som studerar olika aspekter på undervisning. Mycker mer skulle kunna nämnas. Vid Uppsala universitet förekommer forskning av utbildningsvetenskaplig relevans inom många ämnen och forskningsmiljöer. Medarbetare i  forskningsgruppen SEC <www.skeptron.uu.se/broady/sec> har genom åren verkat för att denna potential ska tas tillvara när utbildningsvetenskapen utvecklas.

Arbetet har även bedrivits inom Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet <www.skeptron.uu.se/uvuu/>, som inrättades av dåvarande Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden våren 2004 och som sedan starten samordnats av SEC. Kollegiets verksamhet upphörde 31 juni 2011.

Dessa strävanden förenas av vad som kallats uppsalamodellen, varmed avses att utbildningsvetenskap behandlas inte som en avskild specialitet, monopoliserad av vissa fakulteter, institutioner, ämnen eller ev lärarutbildningen, utan som en bred samlingsbenämning för forskningen inom ett brett spektrum av ämnen ägnad åt bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande.

Förteckning över samtliga dokument tillgängliga i detta digitala arkiv
<www.skeptron.uu.se/broady/uv/arkiv-uv.htm

Dokument som berör Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet
<www.skeptron.uu.se/broady/uv/arkiv-kuv.htm>

Jfr dokument rörande dokument Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet
<www.skeptron.uu.se/broady/uv/kollegiet-utbvet-forskn.htm>

samt diverse bakgrundsmaterial <www.skeptron.uu.se/broady/uv/docs.htm>


2003-05-28
Uppsalamodellen – förslag till åtgärder för att främja forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans. Redovisning från en arbetsgrupp tillsatt av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 maj 2003.
html-version (67 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-forslag-030528.htm>
pdf-version (186 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-forslag-030528.pdf>
rtf-version (276 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-forslag-030528.rtf>

2003-05-30
Ida Lidegran och Donald Broady: Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering våren 2003 på uppdrag av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Planering och Uppföljning, Rapport 2003:2. Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet (ISSN 1403-4263, 169 s.). Färdigställd 30 maj 2003, publicerad okt 2003.
pdf-version (850 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-invent-030530.pdf>
rtf-version (1365 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-invent-030530.rtf>
MS Word XP-version (931 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-invent-030530.doc>
html-version av inledningen "Utbildningsvetenskap i Uppsala" (84 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/p-broady-inl-uvinvent-030530.htm>

2009-11-01
Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet, verksamhetsberättelse ht 2008—ht 2009
pdf-version (163 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/kuv-091101-verksamhetsberattelse.pdf>

2010-05-13
Ida Lidegran och Donald Broady: Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering 2009
Rapport 11 oktober 2009, rev. 13 maj 2010
pdf-version (922 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-invent-100513.pdf>

2009-05
Donald Broady: Förslag till utformning av den utbildningsvetenskapliga kärnan i Uppsala universitets lärarutbildning, pm 2009-05-15, rev. 2009-05-24.
pdf-version (69 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-karna-090515.pdf>

2009-05-25
En hållbar lärarutbildning vid Uppsala universitet
. Delrapport från uppföljningsgruppen, under ledn. av Mikael Börjesson. Rapport UTBVET 2009/110, 2009-05-25
pdf-version (944 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/lararutb-uppfoljn-090525.pdf>

2010-04-08
Ida Lidegran: Förslag till utbildningsvetenskaplig kärna i den nya lärarutbildningen vid Uppsala universitet, pm 2010-04-08.
pdf-version (194 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-karna-lidegran-100408.pdf>

2010-06-08
Resursinventering vid Uppsala universitet med anledning av en ny lärarutbildning. Delrapport från uppföljningsgruppen, under ledn. av Mikael Börjesson.
pdf-version (927 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-resursinvent-100608.pdf

 

skeptronlogga

 Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/uv/index.htm/

Valid CSS!Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC
© 2011 SEC, Uppsala universitet |  Responsible: Donald Broady | Last updated: 2011This page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive