This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.



URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/

Comprehensive list of research programmes and projects

TOC

I. Current and fairly recent
    Studies on Fields of Higher and Secondary Education (Högskolan och gymnasieskolan som fält)
     Studies on Fields and the Public Sphere (Fält och offentlighet)
     Method Development (Metodutveckling)
     Networks (Forskarnätverk)
     Graduate Schools (Forskarskolor)
    Ongoing PhD projects (Pågående avhandlingsarbeten)

II. Older
     Studies on fields of higher and secondary education (Högskolan och gymnasieskolan som fält)
     Transnational strategies (Transnationella strategier)
     Education in the 3rd World U(tbildning i tredje världen)
     Cultural Fields and the Public Sphere   (Kulturella fält och offentlighet)
     Teacher education (Lärarutbildning)
     Other studies on schooling (Övr. studier av skolan)
     Care and body (Vården och kroppen)
     Digital literature (Digital litteratur)
     Miscellanea

Research Networks (Forskarnätverk)

Exchange programme (Utbytesprogram)

PhD theses (Avhandlingar)


I. Current and fairly recent projects

Högskolan och gymnasieskolan som fält (The Fields of Higher and Secondary Education)

Nordic Fields of Higher Education. Structures and Transformations of Organization and Recruitment, 1985–2016.
<http://www.skeptron.uu.se/proj/nfhe/>
Funded by NordForsk, 2013–2015
Directed by Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>.

Transnationella strategier inom den högre utbildningen. Sveriges förhållande till Frankrike och USA, 1919–2009
<http://www.skeptron.uu.se/proj/transnat/>
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-transstrategies.htm>
(Transnational Strategies within Higher Education. Sweden's Relations to France and the US, 1919–2009)
Funded by Vetenskapsrådet, U (The Swedish Research Council), Jan 2007–Dec 2009
Directed by Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>. Collaborators: Dag Blanck, Donald Broady, Carina Carlhed, Alexander Ekelund, Bo G. Ekelund, Ida Lidegran, Mikael Rask Madsen, Andreas Melldahl, Franck Poupeau, Anne Catherine Wagner.

Skolans kungsväg. Det naturvetenskapliga programmets plats i utbildningssystemet
<http://www.skeptron.uu.se/proj/kungsvag/>
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-kungsv.htm>
(The Royal Road of schooling. The science programme within the Swedish educational system)
Funded by Vetenskapsrådet, U (The Swedish Research Council), Jan 2006–Dec 2008
Directed by Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>. Collaborators: Sara Backman Prytz <sara.prytz@edu.uu.se>, Peter Bernhardsson <peter.bernhardsson@edu.uu.se>, Emil Bertilsson <emil.bertilsson@edu.uu.se>, Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>, Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>, Mattias Eriksson <mattias.eriksson_1@spray.se>, Hanna Landstrom <hanna.landstrom.1046@student.uu.se>, Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@hist.uu.se>, Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se>, Ingrid Nordqvist <int@hig.se>, Brigitte Le Roux <leroux@math-info.univ-paris5.fr>, Ola Winberg <ola.winberg@edu.uu.se>, Monica Langerth Zetterman <monica.langerth@edu.uu.se>

Språken, skolan, samhället 1960–2010
<http://www.skeptron.uu.se/proj/3s/>
(Languages, Education and Swedish Society 1960–2010)
Funded by Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (The Swedish Research Council's Committee for Educational Science), Jan 2008–Dec 2010.
Directed by Bo G. Ekelund <bo.ekelund@english.su.se>

Grusade förhoppningar eller lyckade nyorienteringar? Högskolestudenters ändrade studieplaner och avhopp inom högre utbildning 1977–2007
<http://www.skeptron.uu.se/proj/grusade/>
(Graveled expectations or successful reorientations? Switchers and dropouts in higher education 1977–2007)
Funded by Vetenskapsrådet, U (The Swedish Research Council), Jan 2010–Dec 2013.
Directed by Carina Carlhed <carina.carlhed@edu.uu.se>.

Studielån, lön och förmögenhet inom högskolan. Sociala gruppers studiefinansiering 1998–2006
<http://www.score.su.se/forskning/forskningsprojekt/studiel%C3%A5n-l%C3%B6n-och-f%C3%B6rm%C3%B6genhet-inom-h%C3%B6gskolan-sociala-gruppers-studiefinansiering-1998-2006-1.64100>
(Study loans, wage and wealth within higher education. Social groups and their study financing, 1998–2006)
Funded by Vetenskapsrådet, U (The Swedish Research Council), 2014–2016
Directed by Martin Gustavsson <martin.gustavsson@score.su.se>.

Folkskolans finansiering. De ekonomiska förutsättningarna för den allmänna folkundervisningens framväxt, 1842–1937
<http://www.skeptron.uu.se/pers/johannes/folkskolan/index.htm>
(he History of Swedish School Finance, 1842–1936)
Funded by Handelsbankens forskningsstiftelser (Handelsbanken research council) & Vetenskapsrådet, 2009–2016
(Inkluderar en doktorand vid Historiska institutionen och en doktorand vid Institutionen för utbildning, kultur och medier samt en foass-anställning finansierad av Vetenskapsrådet. )
Directed by Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>

Internationaliseringens nationella arenor. Svensk högre utbildning och utländska studenter, 1945–2015
(Domestic Arenas of Internationalization. Swedish Higher Education and International Students, 1945–2015)
Funded by Vetenskapsrådet, U, Jan 2011–Dec 2013.
Directed by Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>

Lärarna och skolmarknaden. Lärares fördelning över skolor och skolors rekrytering av lärare före och efter marknadsreformerna under 1990-talet
(The teachers and the school market)
Funded by Vetenskapsrådet, U, Jan 2017–Dec 2019.
Directed by Emil Bertilsson <emil.bertilsson@edu.uu.se>

Gymnasiemarknaden i svenskglesa områden. Valet av gymnasieutbildning bland familjer och elever med migrationsbakgrund i etniskt heterogena och socioekonomiskt tillbakasatta bostadsområden.
(On the Outskirts of the School and Residential Market. Choice of Upper Secondary Education among Immigrant Families in
Ethnically and Socioeconomically Heterogeneous Residential Areas)
Funded by Vetenskapsrådet, U, Jan 2017–Dec 2019.
Directed by Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>

Svensk högre utbildning: finansiering, organisering, rekrytering, utfall 1950–2020 (SHEFOE)
( Swedish Higher Education. Financing, Organisation, Enrolment, 1950–2020)
<http://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/forskningsprojekt/shefoe/>
Funded by Vetenskapsrådet, U, Ja. 2017–Dec 2019
Directed by Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>

 

***

Studier av fält och offentlighet (Studies of Fields and the Public Sphere)

Konst, karriär och kön. En studie av manliga och kvinnliga konstnärers meriteringsvägar och rekryteringen till professurer och högre lärartjänster vid Kungl. Konsthögskolan och Valands konsthögskola 1945–2000
<http://anslag.rj.se/sv/anslag/41753>
(Art, career and gender. The career pathways of male and female artists and the recruitment of professors at the Royal Academy of Fine Arts and Valand Art Academy 1945–2000)
Funded by Riksbankens Jubileumsfond, 2010–2015
Directed by Marta Edling <marta.edling@sh.se>

Bygga maktbas. Uppbyggnad och utveckling av databas över ledande positioner
Funded by Ragnar Söderbergs stiftelse, 2010–2013
Directed by Prof. Anita Göransson <anita.goransson@edu.uu.se>

Geografi, samhälle och fiktionens rum i engelskspråkig västindisk litteratur
<http://su.avedas.com/converis/contract/4821;jsessionid=f8c84c5cac1a93f802e14fb4aa1c>
<http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=83335>
(Geography, society and the symbolic terrain of anglophone Caribbean fiction)
Funded by Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council), Jan 2008-Dec 2010
Directed by Bo G Ekelund.  Jan 2012–Dec 2014.


Forskningspraktik och forskningspolicy i den globala kunskapsekonomin - en komparativ studie
<http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=71560>
(Research Policy and Research Practice in the Global Research Economy)
Funded by the Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (The Swedish Research Council's Committee for Educational Science), Jan 2008–Dec 2010
Directed by PhD Paula Mählck <paula.mahlck@edu.su.se>

Sextioåtta. En utbildningssociologisk studie av den svenska studentrevoltens sociala förutsättningar och effekter på kulturens fält
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/68.htm/>
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-borjesson-080421-sextioatta-forsknplan.pdf>
(Sixty-Eight. The Swedish Student Rebellion, Its Social Conditions, and Its Effects on Cultural Fields. A Study in the Sociology of Educational Change)
Funded by Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (The Swedish Research Council's Committee for Educational Science), Jan 2008–Dec 2010.
Directed by Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>.

Konsten att lyckas som konstnär. Socialt ursprung, kön, utbildning och karriär 1945–2007
<http://www.skeptron.uu.se/proj/konsten/>
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-konsten.htm>
<http://www.ekohist.su.se/konsten/>
(The Art of Success in Art. Social Origin, Gender, Education, and Career 1945–2007)
Funded by Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitte  (The Swedish Research Council's Committee for Educational Science), Jan 2006–Dec 2008
Directed by Martin Gustavsson <martin.gustavsson@ekohist.su.se>. Co-laborators: Barbro Andersson <barbro.andersson@strangnas.mail.telia.com>, Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>, Mikael Borjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>, Bengt Carlsson <bengt.carlsson@teaterhogskolan.se>, Gergei Farkas <gergei_farkas@yahoo.se>, Hanna Landstrom <hanna.landstrom.1046@student.uu.se>, Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se>,
Brigitte Le Roux <leroux@math-info.univ-paris5.fr>, Andreas Melldahl <andreas.melldahl@edu.uu.se>, Johan Söderberg <johan.soderberg@ekohist.su.se>, Christina Wistman <kinnaw@yahoo.com>.

Ett kunskapsområdes uppkomst och etablering: Hållbar utveckling som undervisningsämne inom svensk högre utbildning. En utbildningssociologisk studie
<www.skeptron.uu.se/proj/sd/>
(The Emergence and Consolidation of a Multidisciplinary Subject: Sustainable Development as a Course of Study in Swedish Higher Education. A Study in the Sociology of Education)
Funded by finansierat av Vetenskapsrådet, Jan 2011–Dec 2013.
Directed by Ida Lidegran  <ida.lidegran@edu.uu.se>

***

Metodutveckling (Method Development)

"Sociala kartor och prosopografiska databaser", finansierat med s.k. excellensbidrag inom ramen för KoF-satsningen från Uppsala universitets rektor. 2008–2010.
Coordinator Mikael Borjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>

Arbetsgruppen för korrespondensanalys (Work Group Correspondance Analysis)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ancor.htm>
Coordinator Mikael Borjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>

Literacy
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/literacy/>
Coordinator Carina Fast <carina.fast@edu.uu.se>

***

Utbytesprogram (Exchange programme)

Participation in The Oxford/Uppsala Programme (OXUP), etablished in cooperation between The Oxford Group at Uppsala University (OGUU) and The Modern European History Research Centre (MEHRC) at the Faculty of Modern History, University of Oxford. From 2007 funded by i.a.  Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning - STINT (the Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education).
<www.skeptron.uu.se/broady/uv/oguu.htm>

***

Forskarnätverk (Research Networks)

Nordiska nätverket för forskning om högre konstnärlig utbildning. Leds av Marta Edling < marta.edling@hist.uu.se>.

Nätverket för utbildningshistoria, i anknytning till Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
<http://www.skeptron.uu.se/utbhist/>

The network Forum för studier av fält (Research on fields)

Réseau Acteurs émergents (RAE) (previously, 2000–2005, labelled "Réseau d'Echanges sur l'Etat et les Acteurs émergents en Afrique")
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/n-acteurs-emergents.htm>

The network "Correspondence Analysis and Related Methods Network" (CARMEN) within the International Federation of Classification Societies (IFCS), Coordinated by Jörg Blasius.
<http://www.classification-society.org/>

L'Atelier "Internationalisation du champ du pouvoir et circulation internationale des biens symboliques", coordinated by Franck Poupeau, Collège de France and Centre de sociologie européenne, École des hautes études en sciences sociales.
<http://www.ehess.fr/centres/cse/>

"Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation" (SCUD), coordinated by Annick Prieur <ap@socsci.auc.dk>, 2008–
<http://www.soc.aau.dk/forskning/scud/>

Nordic Fields of Higher Education. Structures and Transformations of Organization and Recruitment, 1985-2020
<http://www.skeptron.uu.se/networks/nfhe/>
Funded by Nordforsk, 2011-2014
Coordinated by Mikael Borjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>

Forskningsnätverk "Den högre utbildningen som forskningsobjekt", vid Uppsala universitet
<http://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/>
Start april-maj 2017. Medel anslagna från områdesnämnden för åren 2017 och 2018. Dir. Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se> , Sharon.Rider Sharon Rider <sharon.rider@filosofi.uu.se>, Linda Wedlin <linda.wedlin@fek.uu.se>, Shirin Ahlbäck <shirin.ahlback@statsvet.uu.se>.  

***

Forskarskolor (graduate schools)

Nationella forskarskolan i utbildningshistoria (Graduate School History of Education), finanseriad av Vetenskapsrådet U. Värdlärosäte: Uppsala universitet. Föreståndare: Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>. Koordinator: Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>.
<http://www.skeptron.uu.se/utbhist/>
 
Medverkan i nationella forskarskolan "Flerspråkighet, litteracitet och utbildning" (FLU). Värdlärosäte: Stockholms universitet.
Se t.ex. http://www.vr.se/forskningvistodjer/forskningsmiljoer/forskarskolor/utbildningsvetenskap/nationellforskarskolaiflersprakighetlitteracitetochutbildning.4.ead945b11f699b508580008232.html

***

PhD projects,

Hassan Sharif : "Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt”. Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning, Public fefence

Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. (Utbildningssociologi)
2017 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)Alternative title
“Here in Sweden you have to go to school to get respect” : Newly arrived students in the Swedish upper secondary introductory education (English)

Bernhardsson, Peter: Utbildningen i moderna språk under 1800-talet
Bertilsson, Emil: Lärares utbildnings- och yrkeskarriärer 1978-2008
Ekelund, Alexander: 1968-radikaliseringens idéer och de intellektuella fälten
Forsberg, Håkan: Kampen om eleverna. Skolstrategier och symboliska tillgångar bland gymnasieskolor i södra Stockholm
Melkersson Hans: Mästaren och lärjungen. Om konstruktionen av habitus
Melldahl, Andreas: Social reproduktion genom högre utbildning, 1970–2010
Michaëlsson, Madeleine: Folkundervisningens finansiering: gods- och bruksskolor
Nordkvist, Ingrid: Att utmana det etablerade – striden om innehåll och undervisningsformer i läroverket vid 1800-talets mitt. Exemplet Athenæum – Sveriges första realläroverk.
Prytz, Sara: Reproduktion av genus och social klass i högre flickskolor och högre allmänna läroverk 1870–1927
Shariff, Hassan: Irakiska ungdomar i Södertälje
Öhlin, Mira: Klassresenärers medievanor och utbildningsnivå


 

II. Older projects

 

Högskolan och gymnasieskolan som fält (The fields of higher and secondary education)

Kampen om studenterna. Det svenska högskolefältet och lärosätenas rekryteringsstrategier 1993–2003
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/kast.htm>
(The Struggle for Students. The Swedish Field of Higher Education and the Recruitment Strategies of the Institutions)
Funded by Vetenskapsrådet, HS (The Swedish Research Council), Jan 2002–dec 2004.
Directed by Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>. Co-laborators Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>, Ingegerd Gunvik-Gronbladh <ingegerd.gunvik-gronbladh@edu.uu.se>, Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@lhs.se>, Elisabeth Hultqvist <elisabeth.hultqvist@lhs.se>, Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se>, Ingrid Nordkvist <int@hig.se>, Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>. 

Gymnasieskolan som konkurrensfält
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/gyko.htm>
(The Competition Field of Secondary Education)
Funded by Vetenskapsrådet U (the Swedish Research Council), Jan. 2002–Dec. 2004.
Directed by Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>. Co-laborators Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>, Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@lhs.se>, Elisabeth Hultqvist <elisabeth.hultqvist@lhs.se>, Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se>, Sverker Lundin <sverker.lundin@gmail.com>, Ingrid Nordkvist <int@hig.se>, Marie Nordmark <marie.nordmark@vasteras.se>, Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>, Monica Langerth Zetterman <monica.langerth@edu.uu.se>.

Regeringsuppdrag, utvärdering av Rekryteringsdelegationen (Governmental commission, evaluation of the Special Committee on Recruitment to Higher Education), Dec. 2005–Aug. 2006.
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-rekryteringsdelegationen-06.htm>

Sub-study within Lärarutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering.
<http://www.ped.uu.se/larom>
Funded by Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté  (the Swedish Research Council's Committee for Educational Science), Jan 2002–Dec 2004.
Directed by Sverker Lindblad, co-directors Staf Callewaert and Donald Broady.
SEC substudies undertaken by Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>.

Sub-study within Et komparativt feltstudie af ungdomsuddannelsernes struktur og relationelle positionering i Øresundsregionen (Changing education strategies and education for youngsters), Aug 2004–Dec 2006, within the research program "Integration och migration i Øresundsregionen" (IMIO, Integration and migration in the Øresund Region), www.imio.org, funded by Øresundsregionens forsknings- og udviklingskomité. Directed by Bolette Moldenhawer, Institut for filosofi, pædagogik og retorik, Københavns Universitet, URL http://www.staff.hum.ku.dk/bolettem.

Substudies within The International Working Group on Science Students in Higher Education, directed by Bernard Convert <bernard.convert@ifresi.univ-lille1.fr> and Francis Gugenheim <francis.gugenheim@univ-lille1.fr>, Université de Lille, France.

Sub-studies within Expériences éducatives et construction des frontières sociales. Familles, monde associatif et institutions scolaires. Directed by Monique de Saint Martin, École des hautes études en sciences sociales, Paris. Funded by le Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies, France, 2004–. Cooperative platsform created by Donald Broady, administered by Daniella Rocha <daniella@free.fr>.
Final report (3740 KB, 240 p.) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-ehess-071120-education-et-production.pdf>

Substudies within the projekt KIM, Skolverket. Studies on gender and social classes. Ida Lidegran, Ingrid Nordqvist, Mikael Börjesson.

Longitudinell studie av banor genom utbildningsväsendet
Eva Österlind <eva.osterlind@utep.su.se>

Elites and higher education, social and gender strategies.
PhD work by Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se>

Struggles on the value of scientific and pedagogical qualifications in Swedish higher education.
PhD work by Ingegerd Ingegerd Gunvik-Gronbladh <ingegerd.gunvik-gronbladh@edu.uu.se>

Rekrytering till högskolan under 1990-talet. The Swedish Field of Higher Education. Social Recruitment and Competition between the Educational Institutions). Funded by Högskoleverket (The Swedish National Agency for Higher Education), 2001–2002.
Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>, Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>, Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>

Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier. Uppdrag för kommittén Välfärdsbokslut.  
Donald Broady, Mats B. Andersson, Mikael Börjesson, Jonas Gustafsson, Elisabeth Hultqvist, Mikael Palme.

Skolledarnas fält (The field of school management)
Annika Ullman <annika.ullman@lhs.se>

En utbildningssociologisk studie av Krigsakademien under 1700- och 1800-talen
PhD work by Esbjörn Larsson  <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Gymnasieskolan och det kulturella kapitalet. En jämförande utbildningssociologisk studie av elevernas kulturella bagage, studiekulturer och framtidsorientering (Cultural capital in secondary education). Funded by Skolverket, 2003-

Högskolan och det kulturella kapitalet (Cultural capital in higher education). Funded by UHÄ, Rådet för forskning om universitet och högskolor. Starting in the second half of the 1980's.
Donald Broady  <donald.broady@edu.uu.se>, Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>

Transnationella strategier (Transnational strategies)

Den svenska gymnasieskolan i det nya Europa. Transnationella inslag i utbildningsinstitutionernas fält och elevernas levnadsbanor (Swedish secondary education in the new Europe. Transnational aspects on the field of educational institutions and the students trajectories). Funded by Skolverket (the Swedish National Agency for Education) 1996-1998.
Donald Broady, Mikael Börjesson, Jonas Gustafsson, Ingrid Heyman, Mikael Palme, Annika Ullman, Helena Wulff

Eliter och transnationella utbildningsstrategier (Élites and Transnational Educational Strategies). Funded by Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet - HSFR (The Swedish Council for Research in the Humanities and Social Sciences) 1995-1998
Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>,  Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>, Ulf Jonsson <ujo@ekohist.su.se>, Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>, Richard Palmer, Helena Wulff <helena.wulff@socant.su.se>

Utbildning i tredje världen (Education in the 3rd World)

INDE Capacity Building Programme. Funded by Sida (Swedish International Development Cooperation Agency).
Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>, Kerstin Simberg <kerstin.simberg@hgo.se>, et al

Etnicitet och utbildning (Ethnicity and education)
Katrin Goldstein-Kyaga <katrin.goldstein.kyaga@sh.se>

Utbildningspolitik och utbildningsreformer i Indonesien (Educational policy and reforms in Indonesia)
PhD work by Harry Soenarso († June 2004)

Educational research in developing countries <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/n-erdc.htm>
Nätverket Utbildningsforskning i utvecklingsländer
Koordinator: Mikael Palme. Fasta medarbetare: Staf Callewaert; Wiggo Kilborn, Göteborgs Universitet; Oleg Popov, Umeå Universitet; Christopher Stroud, Stockholms Universitet och University of Singapore; Carl Benson, Stockholms Universitet; Jan-Erik Johansson, Högskolan i Oslo, Donald Broady, Uppsala universitet.

Moçambique
Samarbete med INDE (Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação; National Institute for Education Development), inlett 1989; studie av moçambikiska läroböcker och moçambikisk primärskoleundervisning 1990-1992 (ledd av Mikael Palme; Sida-finansierat); institutionellt kompetensuppbyggnadsprogram samt mastersprogram genom Lärarhögskolan i Stockholm (lett av Mikael Palme; Sida-finansierat) 1993–2000; stöd till nationell pedagogisk mätning 1999–2002 (Staf Callewaert, Mikael Palme; Finnida-finansiering); mastersprogram för lärarutbildare i samarbete med Faculdade da Educação vid Universidade Eduardo Mondlane i Maputo 2000– (akademiskt ansvarig Staf Callewaert; finansierat av Finnida); stöd till läroplansreform för primärskolan (Staf Callewaert; Danida-finansierat) 2004–

Adaptation of primary teaching to developmental needs: learning and using skills and concepts in and out-of school in Tanzanian primary education.
Funded by Sida/SAREC 1 Jan 2001–31 Dec 2002
Coordinator: Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>

Mozambican Education
Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>

Etiopien
Utvärdering av läroplansreformen efter Mengisturegimens fall, 1996 (Mikael Palme; Sida-finansierad); Masterprogram för lärarutbildare genom Umeå Universitet, 2003– (Staf Callewaert; Unesco-finansierad)

Guinea-Bissau
Stöd till forskning och kompetensuppbyggnad vid INDE (Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação; National Institute for Education Development), 198?–2000 (?) (Staf Callewaert)

Laos
Studier av primärskolan och lärarutbildningen inom ramen för aktuella utbildningsreformer, 2003–2004 (Mikael Palme; finansiering från Asian Development Bank och Sida); masterprogram för lärarutbildare genom Lärarhögskolan i Stockholm, 2004– (Mikael Palme)

Namibia
Samarbete med NIED (National Institute for Education Development), bl.a. inkluderande ett mastersprogram för lärarutbildare genom Umeå Universitet, 1992–2000 (Staf Callewaert; Sida-finansierat)

Tanzania
Samarbete med Morogoro Teacher Training College genom Lärarhögskolan i Stockholm 1993– (Mikael Palme); forskningsprojektet "Adaptation of primary teaching to local needs" i samarbete med Morogoro Teacher Training College, 2000–2003 (Mikael Palme)

 

Kulturella fält och offentlighet

Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880–1920.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ffo.htm>
(Formation for the public sphere. A collective biography of Stockholm women 1880–1920).
Funded by Riksbankens jubileumsfond (The Bank of Sweden Tercentenary Foundation) jan 2000–dec 2006. 
Directed by Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>. Co-laborators: Christina Florin,  Boel Englund, Ingrid Heyman, Agneta Linné <agneta.linne@pi.oru.se>, Kerstin Skog-Ostlin <kerstin.skog-ostlin@pi.oru.se>, Eva Trotzig, Annika Ullman <annika.ullman@ped.su.se>, Jan-Ulf Andersson <jan-ulf.andersson@sophiahemmet.se>, Mikael Borjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>, Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@ped.su.se>, Inger Hammar (†), Lena Hammarberg <lena.hammarberg@skolverket.se>, Lena Kåreland <lena.kareland@telia.com>, Lovisa af Petersens <lovisa.petersens@historia.su.se>, Monica Langerth Zetterman <monica.langerth@edu.uu.se>
Aktuell forskningsplan <http//www.skeptron.uu.se/broady/dba-b-000901-formering-plan.htm>
Den urspr. forskningsplanen utgiven som: Donald Broady et al,  Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880–1920. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, nr 22, 1998 – PDF version (406 kb) http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-22.pdf

Participation in Literary Generations and Social Authority: A Study of American Prose-Fiction Debut Writers, 1940–2000
<http://www.engelska.uu.se/research.lit.gen.html>
Funded by Riksbankens jubileumsfond (The Bank of Sweden Tercentenary Foundation) 2000-2004
Directed by prof. Rolf Lundén, Engelska institutionen, Uppsala universitet. Contacts: Bo G Ekelund <bo.ekelund@english.su.se>, Mattias Bolkeus Blom <mattias.blom@uadm.uu.se>, Mikael Borjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>.

Studies on the Swedish literary field (Studier av det svenska litterära fältet)
Daan Vandenhaute <daan.vandenhaute@rug.ac.be>

Arkeologin som fält (Archaeology as Field)
Funded by Riksantikvarieämbetet (The National Heritage Board)
Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>, Mikael Borjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>

Genusperspektiv på barn- och ungdomslitteratur i skolan
(Gender perspective on literature for children and young adults in education)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-genuslitt.htm>
Finansierat av Vetenskapsrådet
Projektperiod 2002–2004
Projektledare: Docent Lena Kåreland <lena.kareland@telia.com>

Konstfältet och den högre konstnärliga utbildningen (The artistic field and higher art education)
PhD work by Barbro Andersson <barbro.andersson@strangnas.mail.telia.com>

Boxare, klättrare, knuttar, hackers (Pugilists, climbers, bikers, hackers)
PhD work by Hans Melkersson <hans.melkersson@ped.su.se>

Befrielseteologin inom den katolska kyrkans fält (Liberation theology in the field of the Catholic Church)
PhD work by Ulf Borelius <ulf.borelius@comhem.se>

Emergent literacy
PhD work by Carina Fast <carina.fast@edu.uu.se>

Matematik som symboliskt kapital (Mathematics as symbolic capital)
PhD work by Sverker Lundin <sverker.lundin@gmail.com>

Medverkan i teaterproduktion "Nere på jorden" tills. m. bl.a. författaren Lena Andersson och regissören Rebecca Forsberg.
<http://www.nerepajorden.se>
Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se>
Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>

Konstmuseernas positioner inom konstfältet (The positions of art museums in the artistic field)
Johan Ericstam <johan.ericstam@telia.com>

Det musikpedagogiska fältets historia (The musical field and the educational field)
Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@edu.su.se>

Musikundervisning i skolan (Music education in the school)
Ralf Sandberg <ralf.sandberg@kmh.se>

Skolsångens historia (History of school songs)
Ann Mari Flodin <ann_mari_flodin@F087672731.fax.sunet.se>

Religiösa budskap i massmedier (Religious messages in media)
Kerstin Skog-Östlin <kerstin.skog-ostlin@pi.oru.se>

Lärarutbildning (Teacher education)

Lärarfortbildning (continuos teacher education)
Ulf Linnell <ulf.linnell@skolverket.se>

Utbildning av lärare för den obligatoriska skolan (Teacher aducation for the compulsory school)
Agneta Linné <agneta.linne@pi.oru.se>

Participation in Lärarutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering - LÄROM (Teacher Education, Restructuring and Professional Identity)
Funded by Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (the Swedish Research Council’s Committee for Educational Science)
Directed by Sverker Lindblad.

Övr. studier av skolan (Other studies on schooling)

Litteraturundervisningens historia i Frankrike och Sverige (Literature education in France and Sweden)
Boel Englund <boel.englund@ped.su.se>

Individuella program i gymnasieskolan (Individual programs in secondary education)
Elisabeth Hultqvist <elisabeth.hultqvist@ped.su.se>

Yrkesvägledning (vocational guidance)
Gunnel Lindh

Klassrumsinteraktion (Class room interaction)
Sonja Jansson

Syslöjdens historia (History of slojd for girls)
Eva Trotzig

Rum och tänkande i yrkesutbildning (Space and mind in vocational education)
Owe Liljefelt

Vården och kroppen (Care and Body, or: Normality and Pathology)

Coordinators Karin Anna Petersen <karin.petersen@isf.uib.no> and Staf Callewaert <stafcallewaert@yahoo.se>
Web <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-np.htm>

Participation in Sjuksköterskeutbildningar: rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering (Nursing Educations: recruitment and restructuring on professional identity)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-sjskut.htm>
Funded by Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (the Swedish Research Council’s Committee for Educational Science), 2003–2005.
Directed by Karin Anna Petersen <karin.petersen@isf.uib.no>

Sjuksköterskårens tidiga formering (Early formation of the nursing corps)
PhD work by Jan-Ulf Andersson <jan-ulf.andersson@sophiahemmet.ki.se>

The habilitation field (habiliteringsfältet)
PhD work by Carina Carlhed
<http://www.mdh.se/isb/personal/ccd01/>

Omvårdnadsforskning som vetenskapligt fält (Caring and nursing research as an emerging scientific field)
Ingrid Heyman <ingridheyman@gmail.com>

Skolhälsovårdens fält (School medical care)
Lena Hammarberg <lena.hammarberg@skolverket.se>

Sjuksköterskeutbildningens historia (History of nurse education)
Jan-Ulf Andersson

Sjukdomens antropologi (Anthropology of medicine)
Sandro Campana Wadman <sandro.wadman@antro.uu.se>

Digital litteratur (Digital literature)

The research program Digital literature see http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/
See also list of projects <http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/dl-proj.htm>

Datorstöd för kunskapsarbete (Computer supported knowledge work), July 1990-June 1993. Funded by NUTEK (The Swedish National Board for Industrial and Technical Development), Skolverket (National Agency for Education) and Forskningsrådsnämnen (Swedish Council for Planning and Coordination of Research).

Det nya handbiblioteket (The new personal library), July 1993-June 1996. Funded by Forskningsrådsnämnden (Swedish Council for Planning and Coordination of Research) and Skolverket (National Agency for Education).

SGML-stöd för dokumenthantering inom projektet Det Medeltida Sverige (SGML support for management of medieval texts), funded by Riksantikvarieämbetet (Central Board of National Antiquities), April 1994-.

SGML-stöd för dokumenthantering inom utbildningsväsendet (SGML support for document management in education), funded by Skolverket (National Agency for Education), August 1995-.

Textkritisk digital litteratur (Critical Digital Literature), funded by Forskningsrådsnämnden (Swedish Council for Planning and Coordination of Research), Jan 1996-.

Digital arkiv i utbildningsväsendet (Digital archives in education), project at CID Centre for User Oriented IT-Design), Nada, KTH, Nov 1995–Dec 1997.

Distansundervisning och digital litteratur (Distance education and digital literature), in co-operation with Lärarhögskolan i Stockholm (Stockholm Institute of Education), funded by Distansutbildningskommittén (DUKOM), Utbildningsdepartementet, July 1996–.

Digitala utgåvor av August Strindbergs verk (Digital August Strindberg Editions), funded by Forskningsrådsnämnden (Swedish Council for Planning and Coordination of Research), Aug 1997–1998.

SGML-stöd för arkivarier (SGML support for archivists), funded by Riksarkivet, August 1997-1999.

Participation in the project DÅDOK, a co-operation on electronic publication of historical sources. Other partners: Historiska museet, Kommittén för Stockholmsforskning, Krigsarkivet, Kungl. biblioteket, Livrustkammaren, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Stockholms stadsarkiv (Stockholms historiska databas), Stockholms Stadsmuseum, Svenska språknämnden, Vasamuseet.

Participation in Kunskapens trädgård (Garden of Knowledge), CID/KTH, Jan-Aug 1998. Contact: Ambjörn Naeve.

Coordination of the research domain Interactive learning environments, CID, KTH, Aug 1998-Jan 2000, comprising  five projects: Kunskapens trädgård, Innehållsdesign, Analys och design av gränssnitt, IMUS, KidStory.

Participation in Kidstory <http://www.sics.se/~kristian/kidstory>, contact: Carina Fast.

Internet som informationskälla i skolan: tillgänglighet, användbarhet, kvalitetsgranskning, relevansbedömning, funded by Högskoleverket, 1998-1999. Contact: Matts Dahlqvist.

Internet som informationskälla och informationsverktyg på grund- och gymnasieskola, med tillämpning på kunskapsområdet "ungdomar och alkohol", funded by Systembolagets fond för alkoholforskning, Folkhälsoinstitutet, 1998-1999. Contact: Matts Dahlqvist.

Digitala arkiv för matematikundervisning. Initial support by LUF-nämnden, Uppsala University Febr 1999. Contacts: Borje Ekstig, Sven Ljungfelt <sven_eliot@hotmail.com>, Ambjorn Naeve <amb@nada.kth.se>

Ubiquitous e-learning
PhD-work by Mats B Andersson <mats@hotmail.com

Participation in Swedish Learning Lab <http://swedishlearninglab.org/>, a collaboration between  Stanford University, Uppsala University, Karolinska institutet and Royal Institute of Technology, funded by the Knut and Alice Wallenberg Foundation. There are close ties to the Stanford Learning Lab as well as with partners within the Wallenberg Global Learning Network (WGLN). See Uppsala Learning Lab <http://www.ull.uu.se/> and <http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/ull-dir.htm>.

Co-ordination of the Swedish Learning Lab projects  ”Content and context of Mathematics in Engineering Education (CCM)”, ”Digital resources in the humanities” (DRH) och 3D communication and visualization environments for learning  (CVEL), within the Learning Lab Area ”Content archives, student portfolios & 3D environments” (APE) <http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/ape-proposal-991031.htm>.

Participation in the program "Integrating Research Into the Teaching Environment" (I-rite), in cooperation with Stanford University
<http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/irite.htm>

Research area Content design at CID, KTH. Including the projects ”Markup Tool Box”, ”Design for accessabilty”,”Learning Components” and ”AntiLoop”. Contacts Donald Broady and Hans Melkersson.

Co-ordination of the Swedish participation in the Wallenberg Global Learning Network (WGLN) project "Personalized Access to Distributed Learning Repositories" (PADLR).
<http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/padlr>

Co-ordination of the Swedish participation in the Wallenberg Global Learning Network (WGLN) project " Personal Learning Portfolios". Funded by the Knut and Alice Wallenberg Foundation.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/portfolio-proposal-010327.doc>

Modular Content Archives" (MoCA), a sub-project within the Wallenberg Global Learning Network (WGLN) project "Personalized Access to Distributed Learning Repositories" (PADLR). Funded by the Knut and Alice Wallenberg Foundation
<http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/moca-proposal-march2002.htm>

Coordination of the research domain Interactive learning environments, CID, KTH,  July 2001–March 2002, comprising  eight projects: Content design, Personalized and Shared Mathematical Courselets (PSMC), Mathematics Educational Research, Virtual Workspace Environment (VWE), Edutella – An Infrastructure for the Exchange of Educational Media, IMS Meta-Data, ISO-JTC1/SC36 – Information Technology for Learning Education and Training, Conzilla, Modeling of Knowledge Domains.

Coordination of the research domain Interactive learning environments, CID, KTH,  April 2002–March 2003, comprising  seven projects: AntiLoop; Content Archives and portfolios; Conzilla; Swedish participation in Edutella – An Infrastructure for the Exchange of Educational Media; Explorative Mathematics Education; Standardization of metadata and content markup; Standardized Content Archive Management (SCAM) <http://cid.nada.kth.se/il/

Digitala läromedel (Digital courseware), commission för KK-stiftelsen's The Knowledge Foundation) research programme LearnIT, 2002, by Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@ped.su.se>

Participation in ODETTE (Open Distance Education for Teacher Trainers in Europe) <http://odette.utu.fi>, <http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/odette-uu.htm>, 2001–.  A Socrates/Minerva project funded by the European Commission. Responsible at ILU: Jan Sjunnesson.

"Large Text Archives", a sub-project (sept 2002-) within the Wallenberg Global Learning Network (WGLN) project "Personalized Access to Distributed Learning Repositories" (PADLR). Funded by The Knut and Alice Wallenberg Foundation.
Coordinator: Monica Langerth Zetterman <monica.langerth@edu.uu.se>

Nya medier (New media)
PhD-work by Eva-Maria Jacobsson

Svenska internetpionjärer (Swedish Internet pioneers)
PhD work by Anna-Maria Ahlen <anna-maria.ahlen@edu.uu.se>

Märkning av utbildningsinnehåll (Markup of Educational Content), funded by VINNOVA (Swedish Governmental Agency for Innovation Systems), Oct 2003-Sept 2006.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/mu.htm>

Digitala arkiv inom humanioria (Digital archives in the humanities)
PhD work by Monica Langerth Zetterman <monica.langerth@ped.uu.se>

IT-användning ur kultursociologiskt perspektiv (IT uses from a cultural sociological perspective)
PhD-work by Peter Petrov <peter.petrov@sh.se>

Forskarnätverk

The network Formation des élites et internationalisation de la culture (in Swedish).
<http://www.skeptron.uu.se/broady/n-formation.htm>

The network Forum för studier av utbildning och kultur (Swedish research network on education and culture) (in Swedish)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/n-fsuk.htm>

The network Forum för pedagogisk historia (Network on history of education) (in Swedish)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-fph.htm>

Research Network on the relations between University, Culture, Society and the Economy (ReNeU).
<http://www.sbs.ox.ac.uk/faculty/quattrone+paolo/reneuv.htm>

The network Utbildningsforskning i utvecklingsländer (Network for educational research in developing countries, with a focus on sub-Saharan Africa). Funded by Sida.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/n-erdc.htm>
Mikael Palme (coord.), Donald Broady, Staf Callewaert, Jan-Erik Johansson, Wiggo Kilborn, Valdy Lindhe, Oleg Popov, Kerstin Simberg, Christopher Stroud et al.

Miscellanea

Negativ socialisation. Främlingen i Zygmunt Baumans författarskap (Negativ socialisation. The stranger in Zygmunt Bauman's wrtitings
PhD work by Niclas Månsson

Historical television documentaries
PhD work by David Ludvigsson

Inventering av samhällsvetenskapliga databaser i Sverige. Carina Carlhed på uppdrag av SND (Svensk Nationell Datatjänst), ht 2008.

Utbytesprogram (Exchange programme)

Utbytesprogram med École des Hautes Études en Sciences Sociales (Exchange program with EHESS) (in Swedish)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/n-ehess.htm>

Digital literature

The research programme Digital literature started at Nada, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm and moved in the late 1990's to Uppsala University. It is devoted to the development of tools and methods for the encoding, management and exchange of digital resources in research and education, primarly in the social sciences and the humanities.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/>

The last project was Märkning av utbildningsinnehåll (Educational Content Markup), funded by VINNOVA (the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems). Dir. Donald Broady.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/mu.htm>

National Graduate School in History of Education

Nationella forskarskolan i utbildningshistoria (The National Graduate School in History of Education) started in January 2005 and is funded by Vetenskapsrådet (the Swedish Research Council). Uppsala University acts as the host. A research network for the history of Education is connected to the Graduate School.
<http://www.skeptron.uu.se/utbhist/>
<http://www.skeptron.uu.se/broady/histedu/>

Collegium for Educational Sciences at Uppsala University

Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet (The Uppsala University Collegium for Research on Education) was established by Utbildningsvetenskapliga fakulteten (the Faculty of Educational Sciences) in March 2004. It is coordinated by the SEC Unit and provided with a scientific board comprising Uppsala scholars representing a broad spectrum of disciplines, departments and faculties. Also in other respects SEC has taken part in the development of Educational Sciences at Uppsala University towards a broad endeavour that takes advantage of numerous research environments at the university.
<http://www.skeptron.uu.se/uvuu/>
<http://www.skeptron.uu.se/broady/uv/>


III. Doktorsavhandlingsprojekt, fullbordade (Accomplished PhD projects)

The following only those with Donald Broady as supervisor or assistant supervisor

Peder Haug, som 30 maj 1992 försvarade avhandlingen Educational Reform by Experiment. The Norwegian Experimental Programme for 6-year-olds (1986-1990) and the subsequent reform, HLS Förlag (LHS, Stockholm. Ämne: Pedagogik)

Katrin Goldstein-Kyaga, som 18 december 1993 försvarade avhandlingen The Tibetans — School for Survival or Submission. An Investigation of Ethnicity and Education, HLS Förlag/The Centre for Pacific Asia Studies. (LHS, Stockholm. Ämne: Pedagogik)

Jannis Garefalakis, som 14 maj 1994 försvarade avhandlingen Läroboken som traditionsbärare. Om hemspråksundervisningen i grekiska, ett läroplansteoretiskt och didaktiskt perspektiv, HLS förlag. (LHS, Stockholm. Ämne: Pedagogik)

Ingrid Heyman, som 23 september 1995 försvarade avhandlingen Gånge hatt till... Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige — sjuksköterskors avhandlingar 1974—1991, Daidalos. (LHS, Stockholm. Ämne: Pedagogik)

Ralf Sandberg, som 19 april 1996 försvarade avhandlingen Musikundervisningens yttre villkor och inre liv. Några variationer över ett läroplansteoretiskt tema, HLS Förlag. (LHS, Stockholm. Ämne: Pedagogik)

Agneta Linné, som 13 december 1996 försvarade avhandlingen Moralen, barnet eller vetenskapen? En studie av tradition och förändring i lärarutbildningen, HLS Förlag. (LHS, Stockholm. Ämne: Pedagogik)

Annika Ullman, som 2 december 1997 försvarade avhandlingen Rektorn. En studie av en titel och dess bärare, HLS Förlag. (LHS, Stockholm. Ämne: Pedagogik)

Jonas Gustafsson, som 20 okt 2000 försvarade avhandlingen Så ska det låta. Studier av det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige 1900-1965. (Uppsala universitet. Ämne: Pedagogik)

Lena Hammarberg, som 16 mars 2001 försvarade avhandlingen En sund själ i en sund kropp. Hälsopolitik i Stockholms folkskolor 1880-1930; (LHS, Stockholm. Ämne: Pedagogik)

Elisabeth Hultqvist, som 18 maj 2001 försvarade avhandlingen Segregerande integrering. En studie av gymnasieskolans individuella program, HLS Förlag. (LHS, Stockholm. Ämne: Pedagogik)

Håkan Gunneriusson, som 10 maj 2002 försvarade avhandlingen Det historiska fältet. Svensk historievetenskap från 1920-tal till 1957 (Uppsala universitet. Ämne: Historia)

Rolf Edström,  som 25 maj 2002 försvarade avhandlingen Flexibel utbildning i gymnasieskolan. Utvidgade klassrum och minskad transaktionell distans. (Uppsala universitet. Ämne: Pedagogik)

Daan Vandenhaute, som 17 december 2002 försvarade avhandlingen ”Om inträdet i världen”. En litteratursociologisk studie av lyrikdebutanterna i 1970-talets svenska litterära fält. (Gent Universiteit. Ämne: Taal- en Letterkunde, Germaanse Talen)

David Ludvigsson, som den 12 december 2003 försvarade sin avhandling The Historian-Filmmaker’s Dilemma: Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius (Uppsala universitet. Ämne: Historia)

Niclas Månsson, som 11 febr 2005 försvarade sin avhandling Negativ socialisation. Främlingen i Zygmunt Baumans författarskap (Uppsala universitet. Ämne: Didaktik)

Esbjörn Larsson, som 9 dec 2005 försvarade avhandlingen Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning. Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866 (Uppsala universitet. Ämne: Historia)

Mats B. Andersson, som 13 dec 2005 försvarade avhandlingen Allestädes närvarande kunskap. Om webbplatser som informativt stöd (Kungl. Tekniska Högskolan. Ämne: Medieteknik och grafisk produktion)

Mikael Börjesson, som 16 dec 2005 försvarade avhandlingen Transnationella utbildningsstrategier bland svenska studenter i Paris och New York och vid svenska lärosäten. (Uppsala universitet. Ämne: Pedagogik)

Carina Fast, som 9 mars 2007 försvarade avhandlingen Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola. (Uppsala universitet. Ämne: Pedagogik)

Carina Carlhed, som 14 dec 2007 försvarade avhandlingen Medicinens lyskraft och skuggor. Om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960-1980 (Uppsala universitet. Ämne: Pedagogik)

Monica Langerth Zetterman, som 14 mars 2008 försvarade avhandlingen Innehållsdesign. Principer, metoder och verktyg samt tillämpningar inom utbildningshistorisk forskning och undervisning (Uppsala universitet. Ämne: Pedagogik)

Johannes Westberg, som 9 maj 2008 försvarade avhandlingen Förskolepedagogikens framväxt (Uppsala universitet. Ämne: Historia)

Jörgen Mattlar, som 5 dec 2008 försvarade avhandlingen Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005) (Uppsala universitet. Ämne: Didaktik).

Mikael Palme, som 13 dec 2008 försvarade avhandlingen Det kulturella kapitalet. Studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008 (Uppsala universitet. Ämne: Utbildningssociologi)

Sverker Lundin, som 15 dec 2008 dec försvarade avhandlingen Skolans matematik. En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling (Uppsala universitet. Ämne: Utbildningssociologi)

Ida Lidegran, som 15 maj 2009 försvarade avhandlingen Utbildningskapital. Om hur det alstras, fördelas och förmedlas (Uppsala universitet. Ämne: Utbildningssociologi)

Karin Darin, som 15 dec 2009 försvarade sin avhandling Social Positions in Self-Employment. A Study of Employment Structures in Artistic Production and Management Consulting (Handelshögskolan i Stockholm. Ämne: Företagsekonomi)

Peter Petrov, som 15 febr 2010 försvarade sin avhandling Kvantitativa frågeundersökningar: produktionsvillkor, vetenskaplighet, spridning i medierna (Umeå universitet, Ämne: medie- och kommunikationsvetenskap) 

Andreas Åkerlund, som 11 febr 2011 försvarade sin avhandling Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945 (Uppsala universitet. Ämne: Historia)

Thomas Neidenmark, som 29 april 2011 försvarade sin avhandling Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgarbildning 1812–1828 (Stockholms universitet. Ämne: Pedagogik) 

Lovisa Näslund, som 5 juni 2012 försvarade sin avhandling The Leap of Faith. Creating Trust on Professional Service Markets (Handelshögskolan i Stockholm. Ämne: Företagsekonomi)

Emil Bertilsson, som 23 maj 2014 försvarade sin avhandling Skollärare: Rekrytering till utbildning och yrke 1977–2009 (Uppsala universitet. Ämne: Utbildningssociologi)

Sara Backman Prytz, som 24 okt 2014 försvarade sin avhandling Borgerlighetens döttrar och söner. Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880–1930 (Uppsala universitet. Ämne: Utbildningssociologi)


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/research-full.htm
Created by Donald Broady. Last updated 31 Dec 2019
Back to SEC home page



This page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive