This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-05.htm

Sociology of Education and Culture (SEC)
Events, seminars and conferences 2005

(Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi,
arrangemang 2005)

Vetenskaplig ledare Donald Broady <broady@nada.kth.se>.
Administration: Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, tel 018-4715883.
Papperspostadress SEC, ILU, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala.

SEC har egna seminarier och arrangerar öppna föreläsningar och seminarier. Nedan information (i omvänd kronologisk ordning) om vissa kommande och tidigare arrangemang. Om inte annat anges är alla intresserade välkomna. I annat fall anges nedan att anmälan krävs.

Vägbeskrivning och kartor

Underlag finns ofta antingen på webben (se länkar nedan) eller också som kopieringsunderlag på papper som placeras i ett fack "SEC kopieringsunderlag" högst upp till vänster på väggen med personalens postfack i kanslikorridoren, ILU, Seminariegatan 1, Uppsala. Även Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, tel 018-4715883 har tillgång till kopieringsunderlag.

Från vissa seminarier finns ljudupptagningar (i MP3-format) eller PowerPoint-presentationer som kan laddas ned.

Se äv. info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>, bl.a

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-05.htm>.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.


TOC

2005-01-26 kl 15.15. Utbildningsvetenskap: vetenskap eller professionell kunnande? Staf Callewaert. Promotionsföreläsning.
2005-02-23 kl 10.30. Eliten inom Svenska kyrkan under 1900-talet. Ulrika Lagerlöf Nilsson.
2005-02-23 kl 13.15. Litteraturseminarium Reflexivitet (1). Staf Callewaert.
2005-03-30 kl 09.30. Rekrytering till högre utbildning. Maria Johansson.
2005-03-30 kl 11.00. Skolans krav och elevers habitus. Eva Österlind.
2005-03-30 kl 13.15. Litteraturseminarium Reflexivitet (2). Staf Callewaert.
2005-03-30 kl 15.30. Diskussionsseminarium (1). Karin Anna Petersen.
2005-04-20 kl 13.15. Litteraturseminarium Reflexivitet (3). Staf Callewaert.
2005-04-20 kl 15.30. Diskussionsseminarium (2). Karin Anna Petersen.
2005-04-24. Sessionen "Eliternas utbildningsstrategier", Svenska Historikermötet 2005, Uppsala 22-24 april 2005.
2005-04-27 kl 18.15. Utbildningsstrategier och klädsmak hos gymnasieelever. Ventilering av C- och D-uppsatser av Eva-Lotta Lind och Marie Nordmark.
2005-05-18 kl 13.15. Litteraturseminarium Reflexivitet (4). Staf Callewaert.
2005-05-18 kl 15.30. Diskussionsseminarium (3). Karin Anna Petersen.
2005-05-30 kl 13.15. Geometric Data Analysis - Mathematical foundations. Lecture by Henry Rouanet & Brigitte Le Roux followed by discussion.
2005-05-31 kl 10.15. Sociological applications of Geometric Data Analysis. Workshop with Henry Rouanet, Brigitte Le Roux, Frédéric Lebaron, Mikael Börjesson, Ida Lidegran.
2005-06-13. Sessionen "Kulturens fält”, den nationella forskarkonferensen Kulturstudier i Sverige, Norrköping 13-15 juni 2005.
2005-07-18 kl 10.00. Carnal Sociology. Seminar with Brian Lande.
2005-08-25 kl 14.15. Om framväxten av ett fält för mänskliga rättigheter i Europa 1945-2000. Mikael Rask Madsen.
2005-09-13 kl 13.15. Literacy: populärkulturens betydelse och skolans traditioner. Ventilering av Carina Fasts avhandlingsmanus.
2005-09-20 kl 13.15. Den neo-liberala vändningen i lärarutbildningen i internationellt perspektiv. Staf Callewaert
2005-09-21 kl 13.15. En antropologs läsning av Bourdieu. Om Deborah Reed-Danahays nya bok. Staf Callewaert
2005-09-27 kl 15.15. Atheneum – Sveriges första realläroverk. Ventilering av Ingrid Nordqvists avhandlingsmanus.
2005-10-11 kl 13.15. Utbildningsstrategier i Uppsala, analyser av eliter och kön. Ventilering av Ida Lidegrans avhandlingsmanus.
2005-10-11 kl 15.15. Transnationella utbildningsstrategier. Ventilering av Mikael Börjessons avhandlingsmanus.
2005-11-22 kl 13.15. Att arbeta i Bourdieus fotspår. Om en pågående studie av kulturellt kapital m.m. Annick Prieur.
2005-11-23 kl 10.15-16.00.  Workshop Intervjun som forskningsmetod. Annick Prieur.
2005-12-09. Disputation: Esbjörn Larsson försvarar sin avhandling om Kungl. Krigsakademien.
2005-12-15 kl 14.00. Workshop Globalisation of Economy, Education, and Culture.
2005-12-16 kl 13.15. Disputation: Mikael Börjesson försvarar sin avhandling om transnationella utbildningsstrategier


Promotionsföreläsning 26 jan 2005

Utbildningsvetenskap: vetenskap eller professionell kunnande?

Staf Callewaert

Promotionsföreläsning av professor emeritus Staf Callewaert, Institut for Filosofi, Paedagogik og Retorik, Københavns universitet, med anledning av att han utsetts till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Tid: Onsd 26 jan kl 15.15-16.45.
Plats: Aulan, ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala (till ILUs aula kommer man genom att gå in genom högra ytterporten och trappan upp en våning).

Efter föreläsningen blir det från kl 17 festlighet i ILUs bottenvåning.

Mer information om promotionen och Staf Callewaerts besök
<http://www.skeptron.uu.se/broady/uv/e-0501-hc.htm>

Ljudupptagning av Staf Callewaerts Promotionsföreläsning 26 jan 2005
MP3-format (59 000 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/uv/050126-callewaert-promotionsforelasn.mp3>


SEC-seminarium onsd 23 febr 2005

Eliten inom Svenska kyrkan under 1900-talet

Ulrika Lagerlöf Nilsson, Historiska institutionen, Göteborgs universitet

Tid: Onsd 23 febr 2005 kl 10.30-12.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Ulrika Lagerlöf Nilsson, doktorand i historia, skall presentera sin pågående Bourdieuinspirerade analys av svenska biskopars tillgångar och strategier (dvs. en svensk motsvarighet till Pierre Bourdieus och Monique de Saint Martins "La sainte famille. L'épiscopat français dans le champ du pouvoir", Actes de la recherche en sciences sociales, vol. VIII, no 44-45, novembre 1982, pp. 2-53).

Mitt avhandlingsarbete om biskopar i Svenska kyrkan under 1900-talet, ingår som ett delprojekt i det större forskningsprojektet ”Kön och den sociala reproduktionen av eliter i ett komparativt perspektiv”, lett av professor Anita Göransson och finansierat  Riksbankens Jubileumsfond. I min forskning utgår jag från att Svenska kyrkan kan betraktas som ett fält, och eliten inom detta fält har avgränsats till att gälla enbart biskoparna. I seminarietexten presenteras och diskuteras det kyrkliga fältet som sådant, men jag har också för avsikt att ge en kortare karaktäristik av de svenska biskoparna under 1900-talet, utifrån det samlade personbiografiska material som jag använder i mitt undersökningsarbete. Min avsikt är att i texten lägga en viss tonvikt på det kulturella kapital som biskoparna har med sig i sin karriär inom det kyrkliga fältet.
Ulrika Lagerlöf Nilsson

Underlag: Ulrika Lagerlöf Nilsson, Eliten inom Svenska kyrkan under 1900-talet, PM febr 2005, 31 sidor.
PDF-version (303 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-nilsson-ulrika-lagerlof-050223-elit-sv-kyrkan.pdf>

Alla intresserade är välkomna.

/Donald Broady och Ida Lidegran


SEC/NP Litteraturseminarium onsd 23 febr 2005

Reflexivitet i vetenskapen (1)

Tid: Onsd 23 febr 2005 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Textunderlag: Pierre Bourdieu: Science de la science et réflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001, Éditions Raisons d’agir, Paris 2003 (238 s., ISBN 2-912107-14-8)
Engelsk övers. Science of Science and Reflexivity, Chicago: The University of Chicago Press, 2004, ISBN 0-226-06738-6. En dansk översättning är på väg. Liksom en svensk.

Diskussionsledare Staf Callewaert. Alla intresserade välkomna.

Observera att Bourdieu, Science de la science et réflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001 kommer att vara grundbok även i den forskarutbildningskurs "Vetenskapssociologi. Bourdieu och hans meningsmotståndare" som startar onsd 6 april 2005 kl 13.15.
Se kurssidan http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-vts05.htm


SEC-seminarium onsd 30 mars 2005

Rekrytering till högre utbildning

Tid: Onsd 30 mars 2005 kl 09.30-10.45
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440.

Maria Johansson från SISTER (Swedish Institute for Studies in Education and Research, http://www.sister.nu/) kommer att presentera en studie som hon genomför tillsammans med Lillemor Kim om Sveriges satsning på breddad rekrytering till högskolan. Häri ingår en analys av ett projekt finansierat av Rekryteringsdelegationen. Analysen innefattar en jämförelse med England som i likhet med Sverige har ett femtioprocentsmål att uppnå 2010.

Underlag: Bridging the gap. A comparative study of actions for widening participation in Sweden and England.
MS Word-version (48 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-johansson-maria-050330-bridging-the gap.doc>

Alla intresserade välkomna.


SEC-seminarium onsd 30 mars 2005

Skolans krav och elevers habitus

FD Eva Österlind, Högskolan i Gävle

Tid: Onsd 30 mars 2005 kl 11.00-12.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Projektet "Elevers förhållningssätt till skolarbete på eget ansvar" är en longitudinell studie som ägnas åt hur elever handskas med arbetsformer som kräver individuellt ansvarstagande. Tidigare delstudier visade bl.a. att elevernas förhållningssätt var klart relaterade till deras sociokulturella bakgrund och att förhållningssätten var både bestående och föränderliga över tid. Den aktuella delstudien utgår från elevernas projektarbeten på gymnasiet. Avsikten med projektet i sin helhet är att belysa och problematisera individbaserade arbetsformer och diskutera elevernas förhållningssätt som uttryck för deras habitus.

Alla intresserade välkomna.

Underlag: Eva Österlind, Skolans krav och elevers habitus
PDF-version (168 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-osterlind-eva-050330-skolans-krav.pdf>


SEC/NP Litteraturseminarium onsd 30 mars 2005

Reflexivitet i vetenskapen (2)

Tid: Onsd 30 mars 2005 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Textunderlag: Pierre Bourdieu: Science de la science et réflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001, Éditions Raisons d’agir, Paris 2003 (238 s., ISBN 2-912107-14-8)
Engelsk övers. Science of Science and Reflexivity, Chicago: The University of Chicago Press, 2004, ISBN 0-226-06738-6. En dansk översättning utkommer när som helst. Och senare en svensk.

Diskussionsledare Staf Callewaert. Sista avsnittet i boken, "Esquisse pour une auto-analyse", s. 184-223 (eng. övers. s.  94-114) kommer att diskuteras.

Alla intresserade välkomna.

Observera att Bourdieu, Science de la science et réflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001 kommer att vara grundbok även i den forskarutbildningskurs "Vetenskapssociologi. Bourdieu och hans meningsmotståndare" som startar onsd 6 april 2005 kl 13.15.
Se kurssidan http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-vts05.htm


NP diskussionsseminarium 30 mars 2005

Diskussionsseminarium

Tid: Onsd 30 mars 2005 kl 15.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Diskussion av Carina Carlheds pågående avhandlingsarbete om habiliteringsfältet. Carina Carlhed <carina.carlhed@mdh.se> är doktorand i pedagogik i Uppsala och även verksam vid Mälardalens högskola.

Seminariet är främst avsett för doktorander. Diskussionsledare docent Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>. Kontakta Karin Anna om du önskar delta.

Underlag (2005-04-01 borttaget från webben, kontakta Carina Carlhed <carina.carlhed@mdh.se> om du är intresserad):

Carina Carlhed, Enkätformulär, studien "Regional habiliteringspraktik"
PDF-version (666 KB) <p-carlhed-050330-enkat.pdf>

Carina Carlhed, avhandlingsdisposition mars 2005
PDF-version (77 KB) <p-carlhed-050330-avhdisp.pdf>

Se vidare Normalitet och patologi (NP)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-np.htm>


SEC/NP Litteraturseminarium 20 april 2005

Reflexivitet i vetenskapen

Tid: Onsd 20 april 2005 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Textunderlag: Pierre Bourdieu: Science de la science et réflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001, Éditions Raisons d’agir, Paris 2003 (238 s., ISBN 2-912107-14-8)
Engelsk övers. Science of Science and Reflexivity, Chicago: The University of Chicago Press, 2004, ISBN 0-226-06738-6. En dansk översättning är på väg. Liksom en svensk.

Diskussionsledare Staf Callewaert. Alla intresserade välkomna.

Observera att Bourdieu, Science de la science et réflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001 kommer att vara grundbok även i den forskarutbildningskurs "Vetenskapssociologi. Bourdieu och hans meningsmotståndare" som startar onsd 6 april 2005 kl 13.15.
Se kurssidan http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-vts05.htm


NP diskussionsseminarium 20 april 2005

Diskussionsseminarium

under ledning av Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>. Främst avsett för doktorander.

Tid: Onsd 20 april 2005 kl 15.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Kontakta Karin Anna om du önskar delta.


Session under Svenska Historikermötet 2005

Sessionen Eliternas utbildningsstrategier

Sessionen Eliternas utbildningsstrategier 24 april 2005 vid Svenska Historikermötet 2005, Uppsala 22-24 april 2005
<http://www.skeptron.uu.se/broady/histedu/histmote-05.htm>


Ventilering av C- och D-uppsatser 27 april 2005

Utbildningsstrategier och klädsmak hos gymnasieelever

Tid: Onsd 27 april 2005 kl 18.15-20.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219

Ventilering av Marie Nordmarks <marie.nordmark@vasteras.se> C/D-uppsats Gymnasieskolan som konkurrensfält. En kartläggning av utbildningsstrategier hos gymnasieungdomar i Västerås och Eva-Lotta Linds <eva-lotta.lind@telia.com> C-uppsats Elevers syn på mode och kläder - en jämförande studie vid ett par gymnasieskolor i Uppsala. Handlare Mikael Börjesson resp. Jonas Gustafsson. Båda uppsatserna är skrivna inom pedagogik och i anslutning till forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC). Knut Lindelöf  kommenterar uppsatsen av Marie Nordmark och Katarina Reineck uppsatsen av Eva-Lotta Lind. Ida Lidegran koordinerar ventileringar av kulturvetenskapligt inriktade C- och D-uppsatser. Donald Broady är examinator.

Underlag:
Marie Nordmark, Gymnasieskolan som konkurrensfält. En kartläggning av utbildningsstrategier hos gymnasieungdomar i Västerås
PDF-version  (597 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-nordmark-marie-050419-cduppsats-gymn-vasteras.pdf>

Eva-Lotta Lind, Elevers syn på mode och kläder - en jämförande studie vid ett par gymnasieskolor i Uppsala.
PDF-version (994 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-lind-eva-lotta-050427-elevers-c-uppsats-exkl-intervjuer.pdf>
I denna pdf-version saknas den utförliga sammanställningen av intervjuer i bilaga 4. Den som har intresse av hela intervjusamman­ställningen uppmanas att kontakta SEC eller författaren.

Alla intresserade är välkomna.


SEC/NP Litteraturseminarium onsd 18 maj 2005

Reflexivitet i vetenskapen

Tid: Onsd 18 maj 2005 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Textunderlag: Pierre Bourdieu: Science de la science et réflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001, Éditions Raisons d’agir, Paris 2003 (238 s., ISBN 2-912107-14-8)
Engelsk övers. Science of Science and Reflexivity, Chicago: The University of Chicago Press, 2004, ISBN 0-226-06738-6. En dansk översättning är på väg. Liksom en svensk.

Diskussionsledare Staf Callewaert. Alla intresserade välkomna.

Observera att Bourdieu, Science de la science et réflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001 kommer att vara grundbok även i den forskarutbildningskurs "Vetenskapssociologi. Bourdieu och hans meningsmotståndare" som startar onsd 6 april 2005 kl 13.15.
Se kurssidan http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-vts05.htm


NP diskussionsseminarium 18 maj 2005

Diskussionsseminarium

under ledning av Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>. Främst avsett för doktorander.

Ventilering av ett manuskript av Anna Lundin om folkbildningsforskning och folkbildning. Finns inte här på webben men kan erhållas från Anna Lundin <anna.lundin@mdh.se>.

Tid: Onsd 18 maj 2005 kl 15.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Kontakta Karin Anna om du önskar delta.


SEC lecture and discussion 30 maj 2005

Geometric Data Analysis - Mathematical foundations and applications

Henry Rouanet, Brigitte Le Roux & Frédéric Lebaron
Language: English.

Tid: månd 30 maj 2005 kl 13.15-15.00, därefter kl 15.00-16.00 kaffe och fortsatt diskussion för dem som så önskar. På kvällen kl 19 middag på Trattoria Commedia, Skolg. 31, Uppsala.
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Matematikerna Henry Rouanet och Brigitte Le Roux från Université René Descartes, Paris, besöker för andra året i rad Uppsala. Förra året skedde besöket med anledning av utgivningen av deras länge emotsedda bok Geometric Data Analysis. From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis. Nu kommer de åter för att ge ytterligare föreläsningar baserade på deras bok och pågående projekt. Besöket är uppdelat i två sessioner. I deras föreläsning måndagen den 30 maj presenteras de matematiska grundvalarna för deras metoder. Denna följs på tisdagen den 31 maj av en workshop där de presenterar det praktiska hantverket och där applikationer av metodern presenteras och diskuteras. Liksom förra året medverkar sociologen Frédéric Lebaron, professor i sociologi vid universitetet i Amiens. Alla tre var nära medarbetare till Pierre Bourdieu under hans sista år.

Henry Rouanet och Brigitte Le Roux, i dag de främsta företrädarna för den franska statistiska tradition som grundlades av Jean-Paul Benzécri, har utvecklat metoder som används inom den aktuella forskningen i Bourdieus efterföljd och som även var viktiga i en av de sista stora empiriska studier som Bourdieu själv hann slutföra, den om de franska förläggarnas fält. Rouanet och Le Roux har åstadkommit viktiga bidrag till den nyare metodutvecklingen, bl.a. med sin "specific multiple correspondence analysis" och utvecklingen av presentationsprogrammet EyeLID/GLID. F.n. är Rouanet och Le Roux även engagerade i pågående studier av det svenska högskolefältet och svenska studenter i Paris och New York. Frédéric Lebaron har bland annat studerat ekonomernas fält i Frankrike, Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne, världens centralbankschefer. De tre är också engagerade i studier av det norska maktfältet.

Presentation av Le Roux's och Rouanets senaste bok:
Geometric Data Analysis. From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis
By Brigitte Le Roux, MAPS 5 (CNRS) Dept. of Mathematics and Computer Science, Université René Descartes, Paris, France
and
Henry Rouanet, CRIP 5 Dept. of Mathematics and Computer Science, Université René Descartes, Paris, France
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, June 2004
487 pp., ISBN 1-4020-2236-0, EUR 155.00, USD 171.00
"Geometric Data Analysis" (GDA) is the name suggested by P. Suppes (Stanford University) to designate the approach to Multivariate Statistics initiated by Benzécri as Correspondence Analysis, an approach that has become more and more used and appreciated over the years. This book presents the full formalization of GDA in terms of linear algebra -- the most original and far-reaching consequential feature of the approach -- and shows also how to integrate the standard statistical tools such as Analysis of Variance, including Bayesian methods. Chapter 9, Research Case Studies, is nearly a book in itself ; it presents the methodology in action on three extensive applications, one for medicine, one from political science, and one from education (data borrowed from the Stanford computer-based Educational Program for Gifted Youth ). Thus the readership of the book concerns both mathematicians interested in the applications of mathematics, and researchers willing to master an exceptionally powerful approach of statistical data analysis.

Övr. litteratur
Rouanet och Le Roux kommer att hänvisa till bl.a. följande litteratur:
Benzécri, Jean-Paul et al.: L'Analyse des Données. I. La taxinomie [1973]. Paris: Dunod, 4 uppl. 1984
Benzécri, Jean-Paul et al.: L'Analyse des Données. II. L'analyse des correspondances [1973]. Paris: Dunod, 4 uppl. 1982.
Benzécri, Jean-Paul: Correspondence Analysis Handbook. New York, Dekker 1992.
Bourdieu, Pierre: La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Minuit, 1979, 2 utv. uppl. 1982.
Bourdieu, Pierre: Homo academicus. Paris: Minuit, 1984.
Bourdieu, P. & de Saint Martin, M: "Le patronat", Actes de la recherche en sciences sociales, vol. IV, no 20-21, mars-avril 1978, pp. 3-82.
Bourdieu, P.: "Une révolution conservatrice dans l’édition", Actes de la recherche en sciences sociales, no 126-127, mars 1999, pp. 3-28.

Arrangemanget sker i regi av det VR-finansierade projektet Kampen om studenterna. Det svenska högskolefältet och lärosätenas rekryteringsstrategier 1993-2003 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/kast.htm>. För de franska gästernas besök ansvarar Mikael Börjesson. För deltagande i workshopen krävs anmälan till Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.
/Donald Broady, broady@nada.kth.se, och Mikael Börjesson, mikael.borjesson@ilu.uu.se


SEC Workshop 31 maj 2005. Anmälan behövs, skickas till Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>

Sociological applications of Geometric Data Analysis

with Henry Rouanet, Brigitte Le Roux, Frédéric Lebaron, Mikael Börjesson & Ida Lidegran
Language: English.

För presentationer av de franska gästerna se ovan.

Tid: Tisd 31 maj kl 10.15 (kaffe serveras från kl 09.30) - 16.00.
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1319.

Programme workshop "Sociological applications of Geometric Data Analysis" Tuesdagy, May 31st, 2005:
Location: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

09.30 Coffee
10.15-12.15 Brigitte Le Roux, Henry Rouanet and Frédéric Lebaron:
Geometric Data Analysis (GDA) in Bourdieu's thinking; The construction of social space; A brief introduction to Multiple correspondance Analysis (MCA)

12.15-13.15 Lunch at ILU, Café Nyfiket, ground floor at Seminarieg. 1, Uppsala.

13.15-14.30 Brigitte Le Roux, Henry Rouanet and Frédéric Lebaron: "The Norwegian Field of Power"
15.00-15.30 Mikael Börjesson: "A Comparison of Swedish students in Paris and in New York"
15.30-16.00 Ida Lidegran: "The Uppsala Cohort"

19.30 Dinner at Stiernhielms Krog, Stjernhjelmsg. 7, Uppsala, tel. 018-259500.

SEC pays for lunch and coffe, work shop participants pay for dinner.

Arrangemanget sker i regi av det VR-finansierade projektet Kampen om studenterna. Det svenska högskolefältet och lärosätenas rekryteringsstrategier 1993-2003 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/kast.htm>. För de franska gästernas besök ansvarar Mikael Börjesson. För deltagande i workshopen krävs anmälan till Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>.


Session under konferensen Kulturstudier i Sverige, juni 2005

Sessionerna Kulturens fält

Tre sessioner under rubriken Kulturens fält anordnas vid den nationella forskarkonferensen Kulturstudier i Sverige, arrangerad av ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden), Norrköping 13-15 juni 2005
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-050613-fal.htm>


SEC seminar in Stockholm 18 juli 2005

Carnal Sociology

Brian Lande, Department of Sociology, University of California-Berkeley

Time: Monday July 18th 2005 at 10.00
Location: Skånegatan 86 (for more information contact Mikael Borjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>)
Language: English

Brian Brian Lande is one of Loïc Wacquant’s PhD students at Berkeley. His research has been on the fabrication of the soldier’s habitus, and he is now planning to go into similar research on police officers. What Brian is doing is "carnal sociology" or "sociology from the body" at its best, in Loïc's vein. Below you will find Brian’s own presentation of his work. For more information see www.carnalsociology.org/brian.html 

/Donald Broady, Mikael Börjesson, Ida Lidegran

Brian Lande’s notes on his work, July 10th, 2005

My research in geared to answering some very basic questions. The most important questions is, "how do people come to be involved in violence?" From this starting question I look at how soldiers and police officers come to be attracted to what might be called "violence work." What are the positive attractions that the military world and police world have over certain individuals and groups? How does the military and police form desires and perceptual and cognitive categories that make inhabiting worlds of risk, danger, and violence a sensible and often even natural place to be? Or to restate this more simply, "how do soldier's and police officers reason about risk and violence?" Finally, and this is more a part of the research I am just beginning, what does the experience of doing and receiving violence do "violence workers?"

In answering these questions I tend to pursue several avenues: phenomenology, pedagogy, cognition. I am particularly interested in how the body acts and is acted upon by institutions. While I do look at the kinds of discursive and descriptive knowledge that soldiers and police officers have of their world, I am not solely interested in the representational world of violence workers. I also want to know how they act and feel. This means attending to the body. I thus pull on a variety of sociological and philosophical theory to guide my empirical work, paying close attention to descriptions of the "taste and ache" of action, literally the felt texture of the perceived and lived-in world. I also focus on learning through the body. My research indicates that social learning is informed by a perspective that focuses on how bodies come together in interactions. A concept I find useful is the notion of enskillment, rather than enculturation, which focuses not on the acquisition of cultural models but on the "cultivation" of situated knowledge, habits, and skills that form the background of a person’s involvement in a social world. Broadly I refer to this aspect of my work as "Body Pedagogics." In answering the question of how soldiers and police officers reason about risk and violence I also take a cognitive turn, looking at situated cognition. This means attending closely to how and by what means people in different institutions and settings reason. What cognitive tools and artifacts shape reasoning? To look at this I have analyzed how soldiers become skilled at navigation, to emphasize that thinking isn't bound by the skin, but is distributed among people and objects. Other areas I have engaged are the analysis of discipline and the structures of temporal consciousness.

Currently I am working on two new papers. The first analyzes how soldiers engage in "body play" which I define as the playful experimentation with the body through which soldiers learn to use their bodies and to test their bodies’ limits. I am particularly interested in how this affects the perception of risk and danger. The other paper, still in is beginning stages will explore the sociology of sleep, in soldiers, so as to unlock the mysteries s of temporal consciousness.

It is my hope that you will see that my research is driven by empirical questions about the social nature of violence, particularly those aspects related to social learning, but is informed by a series of theoretical perspectives and puzzles that aim at disclosing some more general aspects of social being (e.g. the body, temporality, learning).


SEC-seminarium 25 aug 2005

Om framväxten av ett fält för mänskliga rättigheter i Europa 1945-2000: metodiska och empiriska bidrag från en studie av ett internationellt fält

Mikael Rask Madsen, École des hautes études en sciences sociales, Paris

Tid: Torsd 25 aug 2005 kl 14.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440
Språk: danska och svenska

Mikael Rask Madsen disputerade den 28 juni 2005 vid EHESS i Paris på avhandlingen L'émergence d'un champ des droits de l'homme dans les pays européens : enjeux professionnels et stratégies d'Etat au carrefour du droit et de la politique (France, Grande Bretagne et pays scandinaves, 1945-2000). Handledare var Yves Dezelay som SEC haft en del kontakt med och som under många år genomfört banbrytande undersökningar av det transnationella affärsjuridiska fältet. Mikael Rask Madsen är även som postdoc-stipendiat knuten till Københavns Universitet

Abstract: Genesen af et felt af menneskerettighedspraksisser i Europa (1945-2000): Metodiske og empiriske bidrag fra et internationalt felt-studie

Med udgangspunkt i en ved l’École des hautes études en sciences sociales, Centre de sociologie européenne, Paris netop afsluttet afhandling om fremkomsten og transformationen af europæisk menneskerettighedsfelt fokuserer forelæsningen på de empiriske bidrag og metodiske spørgsmål et europæisk og internationalt kvalitativt felt-studie rejser. Forelæsningen vil kombinere de empiriske iagttagelser med de praktiske og teoretiske problemer en inter-national anvendelse af  Pierre Bourdieus sociologi giver anledning til med henblik på både at skitsere det europæiske menneskerettighedsfelt og en mere generel sociologisk metode for studier af international felter.

Blandt seneste publikationer kan fremhæves :

Mikael Rask Madsen, ’« Make law, not War »: les 'sociétés impériales' confrontées à l’institutionnalisation internationale des droits de l’Homme’, Actes de la recherche en sciences sociales (2004), no. 151-152, pp. 96-106.
PDF-version (252 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-madsen-mikael-rask-04-make-law.pdf>

------- ' "La Cour qui venait du froid. Les droits de l’homme dans la genèse de l’Europe d’après guerre’, Critique internationale (2005), no. 26, pp. 133-146.

------- 'France, the UK and “Boomerang” of the Internationalization of Human Rights (1945-2000)' in Halliday, Simon and Patrick Smith (eds), Human Rights Brought Home: Socio-Legal Perspectives on Human Rights in the National Context (Oxford: Hart Publishing, 2004), pp. 57-86.

Alla intresserade är välkomna

/Donald Broady och Mikael Börjesson


Högre seminarium i pedagogik 13 sept 2005

Literacy: populärkulturens betydelse och skolans traditioner

Tid: tisd 13 sept 2005 kl 13.15-15.00
Plats: Ped inst, Stureg. 4, rum Seminarium A

Ventilering av Carina Fasts 50-procentiga avhandlingsmanus "Sju barn lär sig läsa och skriva. Populärkulturens betydelse och skolans traditioner".

Kommentator är Annick Sjögren, docent i etnologi och verksam vid Södertörns högskola. Hennes forskning rör främst migration och kulturella processer, i synnerhet har invandringen till Sverige från medelhavsområdet.  Hon har även varit verksam vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka, se t.ex. den där utgivna boken Annick Sjögren, Här går gränsen. Om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelhavsområdet, 1993.

Avhandlingsmanuskriptet kan erhållas från Carina Fast <carina.fast@ilu.uu.se>

Handledare Donald Broady, bitr. handledare Caroline Liberg. Ordf. Karin Anna Petersen.

Alla intresserade är välkomna.


Högre seminarium i pedagogik 20 sept 2005

Den neo-liberala vändningen i lärarutbildningen i internationellt perspektiv

Staf Callewaert, prof. emeritus

Tid: tisd 20 sept 2005 kl 13.15-15.00
Plats: Ped inst, Stureg. 4, rum Seminarium A

Ordf. Karin Anna Petersen.

Alla intresserade är välkomna.


SEC/NP litteraturseminarium 21 sept 2005

En antropologs läsning av Bourdieu

Tid: Onsd 21 sept kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Staf Callewaert, prof. emeritus, leder diskussionen med utgångspunkt i Deborah Reed-Danahay, Locating Bourdieu, Indiana University Press, 2005, 208 s., ISBN 0253217326 . Deborah Reed-Danahay är professor i Anthropology vid University of Texas at Arlington. Hon har tidigare skrivet bl.a. Education and Identity in Rural France: The Politics of Schooling och redigerat Auto/Ethnography: Rewriting the Self and the Social. Hennes nya bok Locating Bourdieu är en analys av Bourdieus verk och deras plats i sin samtid, med tonvikt vid verkens etnografiska och självbiografiska aspekter samt sambanden med den samtida kolonialismen och postkolonialismen.

För undvikande av missförstånd: detta är ett seminarium som tar utgångspunkt i Deborah Reed-Danahays bok. Hon själv deltar inte i seminariet!

Alla intresserade är välkomna.

Möjlighet finns för dem som vill att stanna kvar under ett följande diskussionsseminarium med Karin Anna Petersen och Staf Callewaert kl 15.30-17.00.


Högre seminarium i pedagogik 27 sept 2005

Athenæum – Sveriges första realläroverk

Tid: tisd 27 sept 2005 kl 15.15-17.00
Plats: Ped inst, Stureg. 4, rum Seminarium A

Ventilering av Ingrid Nordqvists pm Att utmana det etablerade. Striden om innehåll och undervisningsformer i läroverket vid 1800-talets mitt. Exemplet Athenæum - Sveriges första realläroverk
PDF-version (468 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-nordqvist-ingrid-050920-att-utmana.pdf>

Ingrids pm är en plan för en lic-uppsats som ska handla om hur grosshandlarna i Gävle i konkurrens med det ärevördiga latingymnasiet i samma stad försökte skapa en utbildningsinstitution för sina behov, Athenæum, Sveriges första realläroverk.

Kommentator FD Henrik Edgren, Historiska institutionen, Uppsala universitet. Henrik Edgren disputerade i maj 2005 i historia vid Uppsala universiet på avhandlingen Publicitet för medborgsmannavett. Det nationellt svenska i Stockholmstidningar 1810-1831.

Ordf. D. Broady

Handledare Donald Broady, Uppsala universitet. Lokal handledare Bengt Nilsson, Högskolan i Gävle.

Alla intresserade är välkomna.


Högre seminarium 11 okt 2005

Utbildningsstrategier i Uppsala, analyser av eliter och kön

Tid: tisd 11 okt 2005 kl 13.15-15.00
Plats: Ped inst, Stureg. 4, rum Seminarium A

Ventilering av Ida Lidegrans <ida.lidegran@ilu.uu.se> avhandlingsmanus "Akademiska eliter. Om utbildningsstrategier bland Uppsalabornas döttrar och söner".
PDF-version (892 KB)  <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-lidegran-ida-051011-utbildningsstrategier-i-uppsala.pdf>

Kommentator: FD Karin Hassan Jansson, Historiska institutionen, Uppsala universitet, som 2002 doktorerade på avhandlingen Kvinnofrid: synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800. Hon är f.n. engagerad i postdoc-projektet "Sexuallagstiftning och rättslig praktik i det tidigmoderna Sverige".

Handledare Donald Broady. Bitr handledare Brigitte Le Roux.

Ordf. Karin Anna Petersen.

Alla intresserade är välkomna


Högre seminarium 11 okt 2005

Transnationella utbildningsstrategier

Tid: tisd 11 okt 2005 kl 15.15-17.00
Plats: Ped inst, Stureg. 4, rum Seminarium A

Ventilering av Mikael Börjessons snart fullbordade avhandlingsmanus "Transnationella utbildningsstrategier bland svenska studenter i Paris och New York och vid svenska lärosäten". Delar av avhandlingen handlar om vad senare års internationalisering inneburit för hela högre utbildningssystemet i Sverige, dvs. för konkurrensen mellan svenska lärosäten och utbildningar och för de olika sociala gruppernas utbildningsstrategier. Här gör Mikael bl.a. bruk av SECs register över alla svenska universitets- och högskolestudenter inklusive alla utlandsstudenter. I andra delar presenterar Mikael sina två närstudier, av svenska studenter i Paris och av svenska studenter i New York och övriga nordöstra USA.

Det omfattande manuset, 617 sidor, finns att få hos Ingegerd Öfverstedt <ingegerd.ofverstedt@ped.uu.se>, Ped inst, Stureg. 4, tel 018-4712475.

Kommentator Mikael Palme, Lärarhögskolan i Stockholm

Handledare Donald Broady.

Ordf. Karin Anna Petersen.

Alla intresserade är välkomna


ESEP-seminarium 17 nov 2005, anmälan krävs

Foucault-inspirerade studier av vård

Kari Martinsen och Jeanne Borge

Tid: torsd 17 nov 2005 kl 13.15-17.00
Plats: Odensgatan 8, sal 102, Uppsala

Kari Martinsen är professor vid Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, Norge. Jeanne Boge är doktorand vid samma institution. Hennes avhandlingsarbete handlar om renlighet som fenomen, dvs. om vad vill det säga att vare en ren patient.

Kari Martinsens och Jeanne Borges besök arrangeras av forskningruppen ESEP.

Det blir en föreläsning med och seminarium med Kari Martinsen och Jeanna Boge:

Kari Martinsen föreläser kl. 13.15-15.00 om "Foucault-inspirerade studier av vård" och Jeanne Borge ger kl 15.15-17.00 ett seminarium med rubriken "Rituell konstruktion av rena män och kvinnor"

Om Kari Martinsen:

Kari Martinsen är leg. sjuksköterska, dr philos och sedan 1997 professor vid olika norska lärosäten. Hon tillträdde år 2002 en professur vid Sejkson for sykepleievitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

Hennes insatser har betytt mycket för utvecklingen av de nya specialiteter som kallas vårdforskning eller omvårdnadsforskning och därmed för forskningsanknytning av sjuksköterskeutbildningen i alla de nordiska länderna. På dessa områden är hon en av de mest inflytelserika forskarna i Norden.

Kari Martinsens författarskap är vittomspännande. Framförallt har hon åstadkommit filosofiska och historievetenskapliga bidrag som fått betydelse för vårdforskningen. Tidigt skapade hon en filosofiskt grundad omsorgsfilosofi inspirerad av Husserl, Kirkegaard, Heidegger, Liebs och slutligen Lögstrup. Vidare har hon arbetat med empiriska studiev av diakonins och diakonisseväsendets historia och bidragit med könsteoretiska perspektiv på sjukskötselns historia. Hon har ofta, senast i installationsföreläsningen vid Universitetet i Bergen, återkommit till förhållandet mellan filosofi og empiri. Hennes skrifter har behandlat allt från filosofi och empiriska historiska studier till fenomenologiska beskrivningar som hon utarbetat tillsammans med yrkesverksamma sjuksköterskor. Senast har hon tillsamans med sin doktorand Jeanne Boge skrivit om evidensdebatten.

Alla intresserade välkomna, men anmälan krävs till Lena Larson <lena.larson@ped.uu.se>, tel. 018-4711610.

Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>


Högre seminarium i pedagogik 22 nov 2005, middag på kvällen. Till middagen krävs anmälan.

Att arbeta i Bourdieus fotspår. Om en pågående studie av kulturellt kapital, kulturella distinktioner och social differentiering i Aalborg.

dr.polit. Annick Prieur, Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet, Danmark

Tid: tisd 22 nov 2005 kl 13.15-15.00
Plats: Ped inst, Stureg. 4, rum Seminarium A

Dr.polit. Annick Prieur, som är verksam vid Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet, Danmark, är en företrädare för den kultursociologiska tradition som grundlagts av Pierre Bourdieu. Hon har i Norge och i Danmark genomfört undersökningar om kulturella skillnader, integrationsproblem, ungdomskriminalitet, drogmissbruk, homosexualitet, med mera. Se vidare http://www.socsci.aau.dk/institut1/empl/ap.html

Efterföljande gemensam middag kl. 18.00 på ILU, Seminariegatan 1, Uppsala. I middagen deltar även Kari Martinsen och Jeanne Boge som är på besök från universitetet i Bergen.

Annick Prieurs besök arrangeras av forskningsgrupperna ESEP och SEC.

Alla intresserade är välkomna, men anmälan krävs till Lena Larson <lena.larson@ped.uu.se>, tel. 018-4711610.

/Donald Broady <broady@nada.kth.se> och Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>


NP Workshop 23 nov 2005

Intervjun som forskningsmetod

Workshop med dr.polit. Annick Prieur, Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet, Danmark

Tid: Onsd 23 nov 2005 kl 10.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219

Dr.polit. Annick Prieur, som är verksam vid Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet, Danmark, är en företrädare för den kultursociologiska tradition som grundlagts av Pierre Bourdieu. Hon har i Norge och i Danmark genomfört undersökningar om kulturella skillnader, integrationsproblem, ungdomskriminalitet, drogmissbruk, homosexualitet, med mera. Om Annick Prieur se vidare http://www.socsci.aau.dk/institut1/empl/ap.html

Workshopen inleds under förmiddagen med att vi framför allt lyssnar till Annick Prieur. Under eftermiddagen diskussion och presentation av pågående nordisk forskning. En bok som när det gäller intervjumetoder fungerat som inspirationskälla för många av deltagarna är P. Bourdieu m.fl., La misère du monde [ung. Världens elände], Seuil, Paris 1993 (eng. övers. The Weight of the World, Polity Press, Oxford, 1999).

Annick Prieurs besök arrangeras av forskningsgrupperna ESEP och SEC.

Alla intresserade är välkomna, men anmälan krävs till Lena Larson <lena.larson@ped.uu.se>, tel. 018-4711610. Du som vill göra en presentation under workshopen, uppge titeln på ditt bidrag och skriv ett kort paper (1-5 sidor).

/Donald Broady <broady@nada.kth.se> och Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>


Disputation 9 dec 2005

Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning

Tid: fred 9 dec 2005 kl 10.15.
Plats: Sal X, Universitetshuset, Uppsala

Esbjörn Larsson försvarar sin avhandling i historia Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning. Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866.

Opponent Annika Ullman

Handledare först Jan Lindegren, sedan Maria Ågren. Bitr. handledare först Hans Norman, sedan även György Nováky. Specialhandledare Donald Broady.

PDF-version av avhandlingen:
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_uu_diva-6145-2__fulltext.pdf

Digitalt spikblad:
http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=6145
eller http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=6145

Abstract
This thesis presents an analysis of cadet training at the Royal War Academy between 1792 and 1866. The purposes of this study are to problematise the Academy's function and to investigate male social reproduction amongst the Swedish upper classes. Two different aspects of social reproduction are studied: the transmission of social position between generations; and the communication of ideals and lifestyle that were linked to the position that was reproduced. The former was studied with the help of Pierre Bourdieu's terminology, while the latter necessitated the use of theoretical perspectives on masculinity.
     This thesis demonstrates the changes in the preconditions for male social reproduction, and relates them to the transition from a late feudal to a capitalist society. At the end of the eighteenth century, the usual route to a military career was still through the family's personal contacts in the armed forces. In Bourdieu's terms, this was a very direct means of transferring symbolic capital, and one that also required social capital. With the emergence of the middle class, the Academy's recruitment patterns altered. This process coincided with the emergence of a Swedish education system, and cadet training gradually adapted to fit with other elements in the school system. The ability to transfer symbolic capital directly to the next generation crumbled in the face of a system where education was necessary for the reproduction of a social position.
     Unlike the shifting shape of social reproduction, masculine upbringing was central at the Academy throughout the whole period. The cadets entered as boys and left as men. In this process, relationships within the cadet corps were of crucial importance. The new cadets first had to subordinate themselves to their elders, and then in turn subordinate others. It was this social order that ensured the cadets learnt a harsh lesson in leadership.


SEC Workshop 15 Dec 2005

Globalisation of Economy, Education, and Culture

Time: Thursday 15 Dec 2005 at 14.00-18.00
Location: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, room 1219.

Programme:

Economy
Karin Darin: Self Employment among Medical and Technical Graduates
Lovisa Näslund: Trust Creation between Freelancers and Organisations
Martin Gustavsson: Database on High Income Earners in Stockholm 1963

Education
Mikael Börjesson: Transnational Educational Strategies among Swedish Students
Ida Lidegran: The Uppsala Cohort
Jens Peter Thomsen: The Danish Field of Higher Education
Gergei Farkas: Immigrant Students in Malmö and Stockholm
Brian Lande: Police Academies in the US

Culture
Bo G Ekelund: Prose Fictional Debut Writers, 1940, 1955, 1970
Daan Vandenhaute: Swedish Literary Critics
Donald Broady: Women entering the public sphere 1880-1920

Commentator: Brigitte Le Roux

For more information contact Mikael Börjesson or Donald Broady


Disputation 16 dec 2005

Disputation: Mikael Börjesson försvarar sin avhandling om transnationella utbildningsstrategier

Tid: fred 16 dec 2005 kl 13.15
Plats: Sal X, Universitetshuset, Uppsala

Avhandlingens titel: "Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York"

Fakultetsopponent prof. Sverker Sörlin, Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria, Kungl. tekniska högskolan samt SISTER

Betygsnämnd:
prof. Ulf P. Lundgren, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet;
prof. Kerstin Sahlin-Andersson, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet;
prof. Christina Stage, Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet.

Handledare: Donald Broady

Digitalt spikblad
http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=6229

Sammanfattning

Utbildning är ett negligerat område inom globaliseringsforskningen och inom utbildningsforskningen finns få undersökningar som ägnas åt transnationella fenomen. I föreliggande studie analyseras transnationella utbildningsstrategier som ingredienser i sociala gruppers strategier och lärosätens transnationella investeringar förstås som medel i strider på nationella utbildningsfält.

Tre undersökningar presenteras, två om svenska studenter i utlandet ­ i Paris och i nordöstra USA ­ och en om transnationella investeringar vid lärosäten i Stockholm.

Materialet består av två enkätundersökningar, intervjuer med svenska studenter i utlandet och administratörer vid svenska lärosäten, offentlig statistik och dokument. Centrala metoder i avhandlingen är geometriska dataanalysmetoder, som korrespondensanalys och euklidisk klassificering, samt intervjuer. De mest betydelsefulla begreppen ­ fält, kapital och strategier ­ hämtas från Bourdieus sociologiska verktygslåda.

Undersökningarna visar att de som läser i Paris utgör en både social och meritokratisk elit, medan studenterna i nordöstra USA har mer sociala än meritokratiska tillgångar. Tre typer av transnationella utbildningsstrategier framträder. För en grupp studenter utgör studier vid prestigefulla lärosäten komplement till deras huvudsakliga studier vid ledande svenska lärosäten. En annan grupp väljer bort svensk högre utbildning till förmån för nationsspecifika investeringar eller renodlade internationella satsningar. En tredje grupp är de som inte vinner tillträde till det svenska systemet och för vilka utlandsstudierna fungerar som en andra chans.

Ett huvudresultat är att de mest eftersträvansvärda positionerna vid utländska lärosäten ofta uppnås via mycket omfattande investeringar i det svenska utbildningssystemet. De ledande lärosätena har tillräckliga resurser för att göra sig gällande på en transnationell utbildningsmarknad och ta plats i exklusiva nätverk. De studenter som når toppen i de nationella hierarkierna vinner därmed tillträde till de mest eftersökta positionerna på en global utbildningsmarknad.

Abstract in English

Education is a neglected area within globalisation research, and, within educational research, very few studies have been devoted to transnational phenomena. In this study, transnational educational strategies are analysed as ingredients in social groups’ strategies, while the transnational investments of higher education institutions are understood primarily as resources in national educational field struggles.

Three investigations are presented, two on Swedish students studying abroad – Paris and north-eastern USA – and one on transnational investments at educational establishments in Stockholm.

The material consists of two surveys, interviews with Swedish students abroad and administrators at Swedish educational institutions, and analyses of statistics and documents. Central methods include those of geometrical data analysis, such as correspondence analysis and Euclidean classification, and interviews. The most significant concepts – field, capital and strategies – have been taken from Bourdieu’s sociological toolbox.

The studies show that those who study in Paris constitute both a social and meritocratic elite, while the students in north-eastern USA have more social than meritocratic resources. Three types of transnational educational strategies appear. For one group of students, studies at prestigious higher education institutions constitute a complement to their main studies at leading Swedish counterparts. Another group has chosen to make nation-specific or international investments rather than invest in Swedish higher education. A third group comprises students lacking access to the Swedish system, and for whom studies abroad provide a second chance.

One of the main results is that the most sought-after positions at foreign educational institutions are often attained through substantial investment in the Swedish educational system. The leading institutions have sufficient resources to ensure viability in a transnational educational market and take their place in exclusive networks. Those students who reach the top of the national hierarchies thus gain access to the most sought-after positions in a global educational market.


Vägbeskrivning och kartor

Sammankomsterna sker oftast på ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala. Rummet är vanligen rum 1440.

Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut). Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 10 kr i automaten för en dags parkering. Se karta.

Till rum 1440 kommer man genom att gå in genom vänstra ytterporten och trappan till vänster upp till översta våningen, dvs. plan 4.

Till rum 1219 kommer man genom att gå in genom vänstra ytterporten och trappan till vänster upp en våning till plan 2.

Vissa sammankomster kan ske vid CID/KTH, Stockholm,  se karta http://cid.nada.kth.se/sv/karta.htm. Närmaste tunnelbanestation Östra station.

Vissa sammankomster kan ske på Lärarhögskolan i Stockholm, Campus Konradsberg, se kartor http://www.lhs.se/organisation/kartor.html. Närmaste tunnelbanestation Thorildsplan.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-05.htm
Created by Donald Broady. Last updated 31 Dec. 2005

Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive