This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-01.htm

Sociology of Education and Culture
Events, seminars and conferences 2001

(Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi,
arrangemang 2001)

EC (Enheten för studier av utbildning och kultur), ILU, Uppsala universitet, har egna seminarier och arrangerar öppna föreläsningar och seminarier. Nedan information (i omvänd kronologisk ordning) om vissa kommande och tidigare öppna arrangemang. Till de flesta arrangemang är alla intresserade välkomna. I annat fall anges nedan att anmälan krävs.

Sammankomsterna sker oftast på ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala. Rummet är vanligen Nämndrummet, dvs. rum 1219. Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering. Se karta (gif 90 kb).

Adminstration: Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, phone office +46 18 4712459, ILU room 1415.
Papperspostadress SEC, ILU, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala.

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. It is indicated in the TOC when the information below is in French or English.

Se även högre seminariet i pedagogik <http://www.skeptron.uu.se/broady/uv/ped-hsem-arkiv.htm>
samt Uppsala Learning lab <http://www.learninglab.uu.se/>


TOC

2001-11-19. UPP-seminarium "Praktikteori". Staf Callewaert.
2001-11-05 -- 2001-11-09. Intensivkurs Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologi, nov 2001.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor01.htm>
2001-10-17. Seminarium, en etnografisk studie av svenska TV-producenter. Katarina Graffman
2001-10-12 -- 2001-10-14. Workshop "Kulturellt kapital och sociala klasser", Uppsala universitet,
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/workshop-oct01.htm>
2001-10-04  kl 13.15. Seminarium "Mötesplatser för kvinnosak och kultur kring sekelskiftet 1900". Sif Bokholm.
2001-10-04 kl 09.30. Seminarium "Bengt Lidforss och det litterära fältets utveckling från åttital till strindbergsfejd". Lennar Leopold.
2001-09-07 Workshop The Sociology of Culture, Dept. of English, Uppsala University.
2001-08-23. Lunchseminarium om digitala portföljer, Uppsala Learning Lab.
2001-05-18 kl 13.15. Disputation, Lärarhögskolan i Stockholm. Elisabeth Hultqvist försvarar avhandlingen ”Segregerande integrering. En studie av gymnasieskolans individuella program”.
2001-05-17 kl 13.15. Seminarium, ILU. Forskning och lärarutbildning. Staf Callewaert
 2001-04-27. Doktorandföreningens forskningsdag
2001-04-24. Föreläsning. ILU. 1990-talets skolreformer. Ulf P. Lundgren 
2001-04-19. Seminarium, ILU. Norsk utbildningspolitik under 1990-talet. Ventilering av Azita Afsars avhandlings-pm. Det teoretiska perspektivet hämtat från Niklas Luhmann
2001-04-05 kl 13.15. Seminarium, ILU. "Att biografera kvinnor" med Minna Kragelund.
2001-03-26 at 14.15-16.00, ILU. Seminar "Political Position taking of French Writers under German Occupation (1940-1944) through Correspondence Analysis", with Gisèle Sapiro, CSEC, EHESS, Paris.: 
2001-03-26 at 10.15-12.00, ILU. Seminar  "The Writer's Responsibility in post-war France: from the Purge Trials to Sartre's Theory of Committed Literature", with Gisèle Sapiro, CSEC, EHESS, Paris.
2001-03-16 kl 10.00. Disputation, Lärarhögskolan i Stockholm. Lena Hammarberg försvarar avhandlingen "En sund själ i en sund kropp. Hälsopolitik i Stockholms folkskolor 1880-1930".
2001-02-21 kl 18.00, Lärarhögskolan i Stockholm. Seminarium om språk, utbildning och makt i Afrika, med Tore Jansson och Christopher Stroud.
2001-02-15 kl 13.15, ILU. Seminarium om Esbjörn Larssons pm "Pierre Bourdieus sociologi. Att bena upp och operationalisera ett teoretiskt förhållningssätt i mötet med empiri och det historiematerialistiska perspektivet".
2001-02-08 kl 13.30, ILU. Seminarium "Om märkspråk, kunskap och ordning" med Hasse Haitto.
2001-02-08 kl 10.30, ILU. Seminarium ”Literary Generations and Social Authority: A Study of American Prose-Fiction Debut Writers, 1940-2000” med  Bo G. Ekelund och Mattias Bolkéus Blom.
2001-02-07 kl  09.15, ILU. Seminarium "Fransk epistemologi från Bachelard till Foucault och Bourdieu" med Donald Broady.
2001-02-07 kl 15.15, ILU. Seminarium "Omvårdnadsforskningens framväxt" med Ingrid Heyman.
2001-02-07 kl 13.15 ILU. Seminarium "Bourdieus studier av fält", med Donald Broady.
2001-02-02 kl 13.15, ILU. Presentation  "Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier", Donald Broady.

Inbjudan

Seminarium om praktikteori
19 nov 2001 kl. 13.15-16

Välkommen till ett seminarium om praktikteori utifrån den franske sociologen Pierre Bourdieus forskning med professor Staf Callewaert från Köpenhamns universitet. Arrangemanget äger rum i UPP-seminariets regi, måndagen den 19 november kl. 13.15 i seminariet A+B på Sturegatan 4, 1 tr.

Som förberedelse bör man läsa sidorna 1-30 i Outline to a Theory of Practice av Pierre Bourdieu, publicerad 1977 av Cambrige University Press.

Anmälan till Anna-Maria Ahlén <anna-maria.ahlen@ped.uu.se>

Karin-Anna Petersen             Anna-Maria Ahlén

SEC-seminarium med Katarina Graffman

Tid: onsd 17 okt 2001 kl 14.15 - 16.00
Plats: Lokal ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219 (gå in genom vänstra ytterporten och ta trappan till vänster upp en våning).

Katarina Graffman, Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet, lägger just nu sista handen vid sitt avhandlingsmanus "Kommersiell mediekultur - en etnografisk studie av TV-producenter och TV-produktion". Här används Bourdieus begepp kapital, habitus och fält som verktyg för att förstå de svenska TV-producenternas värld.

Summary, se http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-graffman-0110.htm

Katarina Graffman nås på adressen katarina.graffman@antro.uu.se

/Donald Broady


Workshop
Kulturellt kapital och sociala klasser
Uppsala universitet, 12-14 okt 2001

 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/workshop-oct01.htm>

Workshopen anordnas vid Uppsala universitet fred 12 okt -sönd 14 okt 2001. 

Arrangeras under ledning av Sverker Lindblad, Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet och Staf Callewaert, Institut for Paedagogik, Retorik og Filosofi, Københavns Universitet og Viborg Amts forskarnätverk, i samarbejde med Donald Broady,  Institutionen for Lärarutbildning, Uppsala Universitet, Erik Jörgen Hansen, Danmarks Pädagogiske Universitet, Köbenhavn, samt Lennart Rosenlund, Høgskolen i Stavanger.

Koordinatorer är Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se> i samarbete med Ingrid Heyman <ingrid.heyman@ped.uu.se>, båda från Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet.

Syftet är att diskutera skilda möjligheter för studier av social differentiering, särskilt inom utbildningsforskningen. Tre forskningstraditioner skall konfronteras med varandra: fransk kultursociologi inspirerad av Pierre Bourdiu, den marxistiska klassanalystradition som förvaltats av bland andra Eric Olin Wright och Göran Therborn, samt anglosachsiskt inspirerade analyser av social stratifiering.

Begränsat antal deltagare. Anmälan snarast och senast 15 sept 2001 till Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se

För mer information se http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/workshop-oct01.htm


Inbjudan till SEC-seminarium

Mötesplatser för kvinnosak och kultur kring sekelskiftet 1900

med Sif Bokholm, Historiska institutionen, Lunds universitet.

Tid: torsdagen den 4 oktober kl 13.15-15.00

Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219 (gå in genom vänstra ytterporten och ta trappan till vänster upp en våning)

Underlag se  http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-bokholm-011004.htm.

Sif Bokholms disputerade i februari 2001 vid Lunds universitet på avhandlingen En kvinnoröst i manssamhället. Agda Montelius 1850-1920, Stockholmia Förlag, Stockholm 2000. Hon kommer den 4 oktober att presentera en del resultat från avhandlingsarbetet men även en ny undersökning som skall resultera i en uppsats rubricerad ”I vimlet - mötesplatser för kvinnosak och kultur kring sekelskiftet 1900”. Denna uppsats skall bli ett kapitel i en kommande antologi från projektet ”Det vidgade rummet: strategier och nätverk i tre generationer av kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940” som leds av Eva Österberg och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Nedan Sif Bokholms beskrivning av innehållet i den sist nämnda studien:

Här har jag med utgångspunkt från Agda Montelius gått igenom ett antal föreningar där borgerliga kvinnor träffades. Agda står inte i centrum men hon är en sammanhållande länk som hjälper mig med urvalet. Jag har denna gång valt bort sammanslutningar med socialpolitiska syften och koncentrerat mig på de som hade 'kvinnosaken' på sitt program. Bl.a. vill jag peka på kvinnosaksfrågans perspektivrikedom och det omfattande överlappande medlemsskapet. De mötesplatser jag gått in på är framför allt följande:

Seminariet ordnas av det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet ”Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920” <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ffo.htm>

Ett textunderlag kommer en vecka i förväg att finnas tillgängligt hos Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, tel 018 4712459, arbetsrum 1415. Även tillängligt på webbadressen http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-bokholm-011004.htm.

Samma dag 4 okt och i samma lokal ordnas kl 09.30-12.00 ett seminarium då Lennart Leopold, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, presenterar en kommande avhandling om Bengt Lidforss och det litterära fältets utveckling från åttital till strindbergsfejd.

Vägbeskrivning: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Se karta. Från Uppsala C en knapp halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut) alternativt buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, svänger av till vänster vid skylten Svartbäcken, kör Gamla Uppsalagatan och svänger av åt vänster efter Fyrisån och omedelbart därefter åt höger. Ni kan inte missa den stora tegelborgen. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering.

Alla intresserade välkomna
/Donald Broady <broady@nada.kth.se>


Inbjudan till SEC-seminarium

Bengt Lidforss och det litterära fältets utveckling från åttital till strindbergsfejd

med Lennart Leopold, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Tid: torsdagen den 4 oktober kl 09.30-12.00. Kaffe serveras från ca kl 9.

Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219 (gå in genom vänstra ytterporten och ta trappan till vänster upp en våning)

Lennart Leopold skall i december lägga fram en avhandling vars huvudperson är skönhetsdyrkaren, socialdemokraten, botanikern och publicisten Bengt Lidforss. Men dessutom ger avhandlingen en inträngande analys av det litterära fältets utveckling i Sverige från 1880-talet till början av 1910-talet. Leopolds analyser är av stort intresse för den som vill pröva vad Bourdieus fältbegrepp duger till i studier av svenska förhållanden. Ett underlag delas ut vid seminariet.

Seminariet ordnas av det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet ”Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920” <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ffo.htm>

Samma dag 4 okt och i samma lokal blir det kl 13.15-15.00 ytterligare ett seminarium då Sif Bokholm, Historiska institutionen, Lunds universitet, presenterar en studie av mötesplatser för kvinnosak och kultur kring sekelskiftet 1900.

Vägbeskrivning: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Se karta. För resenärer från Stockholm lämpligt ta tåg mot Uppsala med avgångstid 07.55 eller 08.10 från Stockholm C. Från Uppsala C en knapp halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut) alternativt buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, svänger av till vänster vid skylten Svartbäcken, kör Gamla Uppsalagatan och svänger av åt vänster efter Fyrisån och omedelbart därefter åt höger. Ni kan inte missa den stora tegelborgen. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering.

Alla intresserade välkomna
/Donald Broady <broady@nada.kth.se>


The Department of English
and
The Swedish Institute for North American Studies

invite you to participate in a workshop on

The Sociology of Culture

Friday September 7
at 9 am - 16 pm

Språkvetenskapligt Centrum (SVC), Villavägen, Uppsala, room 16-1058 (Near the Department of English)

Program:

9:15  Introduction
Rolf Lundén, Uppsala University

9:30 “Literary Generations and Social Authority: The US Literary Field in Transition”
Mattias Bolkéus Blom och Bo G Ekelund, Uppsala University och Stockholm University

10:30 “Focus on the Literary Field”
C. J. van Rees, Catholic University of Brabant, the Netherlands

11:15 "Regionalism and the Reading Class: The Nigerian Case”
Wendy Griswold, Northwestern University, USA

— LUNCH BREAK—

13:30 “The French Literary Field and Its Institutions in the 20th Century”
Gisèle Sapiro, Centre de sociologie de l'éducation et de la culture, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, France

14:15 “Managing Diversity: The Anthologization of American Literature”
Anders Olsson, Mid-Sweden University College

15:15 “A Prosopographic Study on Women’s Networks and the Public Sphere at the Turn of the Century 1900”
Donald Broady, Uppsala University

For more information contact
 Bo G Ekelund <bo.ekelund@english.su.se>


Lunchseminarium om digitala portföljer

Torsd 23 augusti 2001 kl 12.00
Lokal: Uppsala Learning Lab i gula huset i Observatorieparken, vid Economicum <www.learninglab.uu.se>

Förhandsanmälan krävs. För information kontakta Jan Sjunnesson <jan.sjunnesson@ilu.uu.se>, Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@ilu.uu.se


Elisabeth Hultqvist disputerar 2001-05-18

Elisabeth Hultqvist försvarar fredagen den 18 maj 2001 kl 13.15 avhandlingen ”Segregerande integrering. En studie av gymnasieskolans individuella program”. Lokal: Lärarhögskolan i Stockholm, sal H 303, Lärarhögskolan, Rålambsv. 30. Fakultetsopponent professor Staf Callewaert, Pedagogik, Köpenhamns universitet. Ledamöter av betygsnämnden är professor Bengt-Erik Andersson, Pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm; professor emerita Inga Elgqvist-Saltzman, Pedagogik, Högskolan i Kalmar och docent Bo Lindensjö, Statsvetenskap, Stockholms universitet. Handledare Donald Broady, ILU, Uppsala universitet. Bitr. handledare docent Agneta Linné, Lärarhögskolan i Stockholm.

Kort presentation av avhandlingens innehåll

I avhandlingen skildras mötet mellan en grupp som av skolan blivit ansedda som svaga och gymnasieskolornas individuella program.  Detta möte är ett resultat av den utbildningspolitiska ambitionen att ge alla ungdomar en treårig gymnasieutbildning, och för att även tillgodose de svagare eleverna har det tillskapats en alternativ studiegång, det s.k. individuella programmet (IV). Utifrån ett utbildningssociologiskt perspektiv beskrivs i studien hur detta möte gestaltas pedagogiskt i elevernas och skolornas vardag. Analysen bygger på observationer och intervjuer med elever från 3 olika klasser på det individuella programmet samt en jämförelseklass på ett nationellt program. Resultaten ger en sammansatt bild av pedagogiken i IV-klasserna. Denna bygger på tanken om en individualiserad undervisning, dvs att undervisningen ska anpassas till de enskilda elevernas behov och intressen och att en sådan målsättning bäst främjas i mindre grupp. Ur det elevperspektiv som framträder i undersökning ser det ofta annorlunda ut. Undervisning uppfattas av många som "slapp" och den fördel som förväntas uppnås genom en individualisering av pedagogiken framstår inte sällan som uttryck för negativ särbehandling, dvs att man inte går i en "vanlig klass". Elevernas kritik av det individuella programmet analyseras utifrån den engelske utbildningsociologen Basil Bernsteins kategorier "klassifikation" och "inramning."
E.H.


Seminarium ”Forskning och lärarutbildning"
med professor Staf Callewaert, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik Københavns Universitet

Tid: torsdagen den 17 maj kl 13.15-15.00.
Lokal: Institutionen för lärarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219.

Seminariet är en uppföljning till ett EC-seminarium som Ulf P Lundgren och jag ordnade vid ILU den 8 mars om sådant som utbildningsvetenskaplig forskning, didaktik, professionsanknuten forskning, evidensbaserad forskning, klinisk forskning, tillämpad forskning etc i anslutning till lärarutbildningarna. Staf Callewaert har reflekterat mer än de flesta på sådana ting. Han har också rika erfarenheter av att bygga upp forskning i anslutning till vårdutbildningar. Nyligen utkom en omfattande antologi med bidrag av åtskilliga av Callewaerts studenter och medarbetare: Praktikker i erhverv og uddannelse - om paedagogiske og sundhedsfaglige praktikker, red. Karin Anna Petersen, Akademisk forlag, København: 2001, 725 sidor.

Alla intresserade är välkomna

Donald Broady


Doktorandföreningens forskningsdag den 27 april 2001 

Lokal: ILU, sal 3120.

09.30  Föreläsning av Ulf P. Lundgren: ”Utbildningsreformer, decentralisering och läroplaner - 90-talets utbildningsreformer ur ett forskningsperspektiv”

10.30 David Ludvigsson: "Representing 1000 years of Swedish history". Kommentator: Margareta Svennbeck.

11.15 Ida Lidegran: "Polisonger, ögonfransar och läppstift - En samtalsanalys av hur elever skapar kön i No-undervisning". Kommentator: Barbro Hagberg-Persson.

12.00 Lunch

13.15 Esbjörn Larsson: "Kadetterna på Karlberg: En problematisering av Kungl. Krigsakademiens samhälleliga funktion med utgångspunkt i studier av kadettkåren under perioden 1792-1809". Kommentator: Niclas Månsson.

14.00 Mikael Börjesson: "Det svenska högskolefältet hösten 1993". Kommentator:Eva Lundqvist.

14.45 Jonas Almqvist: "Bilder av Internet-en studie av IT som verktyg för meningsskapande". Kommentator: Henrik Roman.

15.30 Avslutning

De artiklar som kommer att presenteras under dagen finns tillgängliga på adressen
http://www.ilu.uu.se/forskning/doktorand/index.html

 Inbjudan utskickad av Jonas Almqvist, Ida Lidegran, Niclas Månsson och Mikael Börjesson.


Inbjudan till föreläsning

1990-talets skolreformer
Ulf P. Lundgren

Tid: Tisd 24 april kl 16.15
Plats: ILU, Seminariegatan 1, Uppsala, sal 1108

Alla intresserade välkomna


Norsk utbildningspolitik under 1990-talet

EC (Enheten för studier av utbildning och kultur, ILU, Uppsala universitet) inbjuder till seminarium torsdagen den 19 april 2001 kl 13.15-15.00 i rum 1219, Institutionen för lärarutbildning, Seminariegatan 1.

Azita Afsar presenterar sitt pågående avhandlingsarbete om norsk utbildningspolitik under 1990-talet, med det teoretiska perspektivet hämtat från Niklas Luhmann.

Ordförande kommer att vara Ulf P. Lundgren

Underlag kan beställas per mejl från Azita Afsar <azita.afsar@ped.uio.no>

Alla intresserade är välkomna


INBJUDAN till seminarium

Att biografera kvinnor

Minna Kragelund

27 mars 2001

Torsdagen den 27 mars kl 13.15-15.00 på ILU (Institutionen för lärarutbildning), Uppsala Universitet, Seminariegatan 1, rum 1219.

Minna Kragelund kommer att berätta om sina rika erfarenheter från arbetet med Dansk Kvindebiografisk leksikon, till vilket hon skrivt ett drygt hundratal av biograferna. Hon kommer också att berätta om bekymren med att skriva om samma kvinna både för det nämnda lexikonet och för ett annat biografiskt verk tjugo år tidigare. Minna Kragelunds är etnolog och hennes specialområde är kvinnors textila hantverk.

Förberedelseläsning: Minna Kragelund: ”I lyst og nød - kvaler ved at vaere andengangsbiograf”, s. 236-241 i Alle tiders kvinder, Dansk Kvindebiografisk leksikon 4, Rosinante Forlag, København 2000. Kopior finns innanför dörren till vänster i ILUs bibliotek.

Förslag till ytterligare förberedelseläsning:

Når baner brydes, red. Adda Hilden och Jytte Larsen, Statsbiblioteket i Århus, 1994 (denna bok är resultatet av den pilotstudie som föregick lexikonprojektet).

Seminariet arrangeras av projektet ”Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920”.

 För mer information om seminariet och Minna Kragelunds besök, kontakta Eva Trotzig <eva.trotzig@ilu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna

/Donald Broady

SEC-seminarier annonseras på adressen http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-01.htm


Seminars with Gisèle Sapiro
March 26th, 2001

SEC (Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi) invites to two public seminars with Gisèle Sapiro, Monday March 26th, 2001, at ILU, Uppsala University, Seminariegatan 1, room 1219.

"The writer's responsibility in post-war France: from the purge trials to Sartre's theory of committed literature", Monday March 26th at 10.15-12.00.

"Correspondence analyses of French writers’ political position taking during the German occupation (1940-1944)", Monday March 26th at 14.15-16.00.

The talks will be given in English.

Gisèle Sapiro is a specialist in the sociology of literature. She is presently research fellow (chargée de recherche au CNRS) at Centre de sociologie de l’éducation et de la culture, École des hautes études en sciences sociales, Paris. Her PhD thesis from 1994 was a major work on French writers during and after World War II, written under the supervision of Pierre Bourdieu. A book version was published as La guerre des écrivains 1940-1953, Fayard, Paris 1999

 During a previous visit to Sweden Gisèle Sapiro gave two talks that are available as Gisèle Sapiro, Collective biographies and the theory of  “literary field”: on the contribution of prosopography to the sociology of literature. Methodological proposals for a sociology of literary institutions. Two conferences held at the Stockholm Institute of Education September 18-19, 1995. Skeptronhäften / Skeptron Occasional Papers 9, 1996.

Welcome

/Donald Broady

The Writer’s Responsibility in post-war France : from the Purge Trials to Sartre’s Theory of "Committed Literature"

ABSTRACT

In 1945, Sartre developed his theory of the social role of the writer and his responsibility towards society. This paper claims that this ethical definition of responsibility is linked to the penal conception of the writer’s responsibility, which was dramatically expressed in the purge trials of the intellectuals who collaborated with the nazis during the German Occupation in France. As stated by Foucault, penal responsibility is a major aspect of the emergence of authorship. An historical perspective shows that the penal definition of the writer’s responsibility in 19th Century France was itself influenced by the widespread belief in the social role of man of letters in the French Revolution. Till Second World War, catholic and right-wing writers elaborated a conception of responsibility as opposed to freedom of expression and to the ideal of art for art’s sake. It is not until the post-war period that this notion of responsibility was redefined by Sartre and the generation of the Resistance. This conception of the responsibility of intellectuals might contribute to explain the special place that they have acquired in the French society as a “status group” and as a political force.

"Correspondence analyses of French writers’ political position taking during the German occupation (1940-1944)"

 ABSTRACT

What factors can explain the political position taking of French man of letters during the German Occupation in France? Why did some writers chose to collaborate with the nazis while others decided to join the Resistance? A statistical survey based on a population of 185 writers who were active in the 1940s was submitted to Multiple Correspondence Analysis. Four groups of variables were retained : social properties, variables which characterize the positions in the literary field, aesthetical position taking and political position taking. The Correspondence Analysis displays the structure of the French Literary field in the 1940’s and reveals an homology between political position taking and the positions that writers occupy in the literary field. It thus provides an empirical demonstration of the refraction effect of the literary field as theorized by Pierre Bourdieu.


 Lena Hammarberg disputerar 16 mars 2001

2001-03-16 fredag kl 10.00. Disputation. Lena Hammarberg försvarar avhandlingen "En sund själ i en sund kropp. Hälsopolitik i Stockholms folkskolor 1880-1930". Lokal: Lärarhögskolan i Stockholm, Konradsberg, Kyrksalen (dvs ett par trappor upp rakt fram i stora slottsliknande byggnaden i parken. Närmaste T-bana är Thorildsplan). Fakultetsopponent: docent Eva Palmblad, Institutionen för beteendevetenskap och socialt arbete, Hälsohögskolan, Jönköping. Betygsnämndsledamöter: professor Lars-Magnus Engström, Pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm; docent Ulla Johansson, Pedagogik, Umeå universitet; professor Denny Vågerö, medicinsk sociologi, Centre for Health Equity Studies, CHESS vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Handledare: Donald Broady. Bitr. handledare Ingrid Heyman.


 Seminarium om språk, utbildning och makt i Afrika

med Tore Jansson och Christopher Stroud

21 febr 2001

2001-02-21 kl 18.00-20.00. Seminarium om språk, utbildning och makt i Afrika, med två  korta föreläsningar av professor Tore Jansson, Göteborgs Universitet, och professor Christopher Stroud, Stockholms Universitet och National University of Singapore. Seminariet arrangeras av Nätverket för utbildningsforskning i utvecklingsländer, ILU, Uppsala Universitet, samt istitutionen för Samhälle, kultur och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm. Lokal: Kyrksalen, Konradsberg, Lärarhögskolan i Stockholm, Gjörwellsgatan 16 (på Kungsholmen, tunnelbana Thorildsplan, ta till höger vid utgången, uppför kullen i parken till den vita huvudbyggnaden, gamla Rålambshovs sjukhus. Porten till Konradsberg hålls öppen bara till kl 18.10, därefter kan det bli svårt att komma in). Alla är välkomna. Studenter på kurserna om utvecklingsländer uppmanas deltaga. För mer information kontakta Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>


Seminarium om Esbjörn Larssons avhandlings-pm

15 febr 2001

2001-02-15 torsd kl 13.15-15.00. Seminarium om Esbjörn Larssons pm "Pierre Bourdieus sociologi. Att bena upp och operationalisera ett teoretiskt förhållningssätt i mötet med empiri och det historiematerialistiska perspektivet" <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-esbjorn-pm-001221.htm>, samt diskussion om Bourdieus fältbegrepps användbarhet i historiska undersökningar. Esbjörn Larsson har påbörjat ett avhandlingsarbete om kadettutbildningen vid Karlberg 1792-1873 och prövar Bourdieus verktyg. Lokal: ILU, Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219.


Seminarier på temat "den social ordningen och kunskaperns ordning"

8-9 febr 2001

2001-02-08 kl 13.30-17.30 Hasse Haitto inleder seminarium "Om märkspråk, kunskap och ordning" <http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/p-010207-haitto-soko.pdf>. Lokal: ILU, Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219.

2001-02-08 kl 10.30-12.00 Bo G. Ekelund och Mattias Bolkéus Blom presenterar en pågående studie ”Literary Generations and Social Authority: A Study of American Prose-Fiction Debut Writers, 1940-2000”. Lokal: ILU, Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219.

2001-02-07 kl  09.15-10.15 Fransk epistemologi från Bachelard till Foucault och Bourdieu. Donald Broady. Lokal: ILU, Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219

2001-02-07 kl 15.15 -17.30. Omvårdnadsforskningens framväxt. Ingrid Heyman om sin studie Gånge hatt till... Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige. Sjuksköterskors avhandlingar 1974-1991. Göteborg: Daidalos, 1995. Lokal: ILU, Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219.

2001-02-07 kl 13.15-15.00 Bourdieus studier av fält. Donald Broady. Lokal: ILU, Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219.


Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier”

Donald Broady

2 febr 2001

2001-02-02 kl 13.15-14.00, aulan, ILU, Seminariegatan 1, Uppsala. Donald Broady presenterar rapporten Donald Broady, Mats B Andersson, Mikael Börjesson, Jonas Gustafsson, Elisabeth Hultqvist och Mikael Palme: ”Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier” pp. 5-133 i SOU 2000:39, Välfärd och skola. Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut, Stockholm 2000.
Även tillgänglig som PDF-fil på regeringens webbplats på adressen http://www.social.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2000_39.pdf.
En HTML-version av inledningen på webben på adress
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-27-inledn.html


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-01.htm
Created by Donald Broady
Content last updated 2001-12-31
Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive