Start archive   |   Archive description   |   Open access digital items   |   All digital items, login required
Physical archive and library   |   Historical notes   |   Search   |   Go to SEC main site   Clickable SEC logo

Donald Broadys arkiv  


Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/frt-utbvet-uu.htm

Uppsalamodellen

Förteckning över dokument från arbetet med att främja utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet

 

Vid Uppsala universitet förekommer forskning av utbildningsvetenskaplig relevans inom många ämnen och forskningsmiljöer.

"Området är således synnerligen mångdisciplinärt. Forskningen pågår vid många av universitetets institutioner och numer inom samtliga fakulteter. Det rör sig om allt från matematikdidaktiska studier vid Matematiska institutionen till studier av den högre utbildningens organisering vid Företagsekonomiska institutionen. Vid Institutionen för psykologi intresserar man sig för ADHD-barn och andra s.k. bokstavsbarn. Lingvisterna undersöker klassrumsspråket. Pedagogerna vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier undersöker klassrumsinteraktion och skolreformer. Utbildningshistoriker och utbildningssociologer är verksamma vid flera institutioner. Vid en lång rad institutioner finns didaktiker som studerar olika aspekter på undervisning. Mycker mer skulle kunna nämnas. " (Cit. fr. webbsidan för Kollegiet for utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet, senast uppdaterad 2011).

Medarbetare i forskningsgruppen SEC har genom åren på olika vis verkat för att denna potential ska tas tillvara när utbildningsvetenskapen utvecklas.

Arbetet bedrevs 2004–2011 inom Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet, som inrättades av dåvarande Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden våren 2004 och vars verksamhet upphörde 31 juni 2011. Kollegiets ordförande var Donald Broady.

Dessa strävanden förenas av vad som kallats uppsalamodellen, varmed avses att utbildningsvetenskap inte betraktas som en avskild specialitet monopoliserad av lärarutbildningen och några få därtill knutna ämnen , utan utgör en bred samlingsbenämning för forskning ägnad åt bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande som försiggår inom ett brett spektrum av discipliner.

Parallellt med att främja den utbildningsvetenskapliga forskningen i denna mening har medarbetarna inom SEC även, länge utan att vinna nämnvärt gehör, försökt verka för att lärarutbildningen bättre ska utnyttja universitetets potential. Se förteckning över dokument rörande försök att reformera lärarutbildningen vid Uppsala universitet.


2003

D. Broady, Uppsalamodellen - förslag till åtgärder för att främja forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans. Redovisning från en arbetsgrupp tillsatt av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 maj 2003.
html-version (68 KB)
pdf-version (187 KB)
rtf-version (276 KB)

Ida Lidegran & Donald Broady: Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering våren 2003 på uppdrag av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Planering och Uppföljning, Rapport 2003:2. Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet (ISSN 1403-4263, 169 s.). [Denna rapport sedan 30 maj 2003 tillgänglig på webben, www.skeptron.uu.se/broady/uv/, utkommen av trycket först i okt. 2003.]
pdf-version (850 KB)
rtf-version (1367 KB)
MS Word-version (332 KB)

Donald Broady, ”Utbildningsvetenskap i Uppsala”, pp. 9-24 i Ida Lidegran & Donald Broady, Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Planering och Uppföljning, Rapport 2003:2,
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet, 2003. [Färdigställd och tillgänglig på webben 30 maj 2003, publicerad okt. 2003.]
pdf-version (2.858 KB)
html-version (748 KB)

2006

Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, Verksamhetsberättelse 2006
pdf-version (143 KB)

2009

Ida Lidegran och Donald Broady: Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering 2009
Rapport 11 oktober 2009, rev. 13 maj 2010
pdf-version (1.636 KB))

Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet, verksamhetsberättelse ht 2008—ht 2009
pdf-version (54 KB)

2010

Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, Verksamhetsberättelse 2010
pdf-version (143 KB)

2014

Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering 2013
pdf-version (441 KB)

 

skeptronlogga

Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/frt-utbvet-uu.htm

Valid CSS!

 


© 2020 |  Donald Broady SECUppsala universitet |   | Back to Archive Start
Last updated 10 June 2020