Start archive   |   Archive description   |   Open access digital items   |   All digital items, login required
Physical archive and library   |   Historical notes   |   Search   |   Go to SEC main site   Clickable SEC logo

Donald Broadys arkiv  


Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/frt-lararutb-uu

Förteckning över digitaliserade dokument rörande försök
att reformera lärarutbildningen
vid Uppsala universitet

Medarbetarna inom SEC har sedan från och med senare hälften av 00-talet med varierande framgång försökt verka för att lärarutbildningarna i Uppsala inte ska vara något eget pastorat utan dra nytta av hemvisten vid ett universitet med många livaktiga forsknings- och undervisningsmiljöer. Dessa strävanden utgick från den s.k. uppsalamodellen, varmed avses att utbildningsvetenskap inte betraktas som en avskild specialitet monopoliserad av lärarutbildningen och några få därtill knutna ämnen, utan utgör en samlingsbenämning för forskningen inom ett brett spektrum av ämnen ägnad åt bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. (Se förslaget Uppsalamodellen, 28 maj 2003.)


2009-05
Donald Broady: Förslag till utformning av den utbildningsvetenskapliga kärnan i Uppsala universitets lärarutbildning, pm 2009-05-15, rev. 2009-05-24.

2009-05-25
En hållbar lärarutbildning vid Uppsala universitet. Delrapport från uppföljningsgruppen, under ledn. av Mikael Börjesson. Rapport UTBVET 2009/110, 2009-05-25
pdf-version (944 KB)

2010-04-08
Ida Lidegran: Förslag till utbildningsvetenskaplig kärna i den nya lärarutbildningen vid Uppsala universitet, pm 2010-04-08.
pdf-version (194 KB)

2010-06-08
Resursinventering vid Uppsala universitet med anledning av en ny lärarutbildning. Delrapport från uppföljningsgruppen, under ledn. av Mikael Börjesson.
pdf-version (927 KB)

 

skeptronlogga

Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/frt-lararutb-uu

Valid CSS!

 


© 2020 |  Donald Broady SECUppsala universitet |   | Back to Archive Start
Last updated 20 May 2020