Printout from broady.se
 URL of this page is broady.se/cv.htm

Donald Broady, Curriculum vitae

Uppdaterad 29 juli 2021

E-post donald.broady@soc.uu.se eller d@broady.se
URL www.skeptron.uu.se/broady/ eller broady.se
Postadress Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Box 624, 75126 Uppsala

   English version instead

TOC:
Studier
Anställningar
Utbildnings- och kultursociologisk forskning
Forskning om digital litteratur
Uppdrag
Utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet
Undervisning
Handledning
Publikationer

Född 1946.

Studier

Studentexamen från reallinjens matematiska gren vid Djursholms samskola. Två års studier (utan examen) vid Lunds tekniska högskola, kemisektionen, samt studier i Lund och Stockholm i litteraturhistoria med poetik, historia, ekonomisk historia, konsthistoria, teoretisk filosofi, nordiska språk och pedagogik. Ämneslärarexamen 1972. Inskriven som doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 1976 men inget slutfört avhandlingsarbete, samt inskriven som doktorand i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm 1980. 1981–1990 regelbundna gästdoktorandvistelser vid Centre de sociologie européennes, École des hautes études en sciences sociales, Paris, periodvis förordnad som Directeur d'études associé. Doktorandtjänst vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1984-1987. Doktorsexamen 1991; avhandlingens titel Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, Stockholm 1990, 2 uppl. 1991. Oavlönad docent vid Stockholms universitet 1992.

Anställningar

Lärare i grundskolor och gymnasier 1972–1978. Forskningsassistent/doktorand/Directeur d'études associé under perioder 1977–1990. Tillförordnad professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm 1990-1997. Från 1997 förste innehavare av den då nyinrättade lärostolen i utbildningssociologi (inledningsvis rubricerad pedagogik) vid Uppsala universitet, en professur som sedan dess flyttades mellan olika institutioner, under perioden 2006-2010 förlagd till Institutionen för Utbildning, kultur och medier och fr.o.m. 2011 till Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Efter pensioneringen fr.o.m. juni 2013 verksam som emeritus i utbildningssociologi med placering vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

1988-2003 även anställd mellan 20% och halvtid som forskningsingenjör och forskare vid Institutionen för numerisk analys och datalogi, Kungl. tekniska högskolan i Stockholm.

Utbildnings- och kultursociologisk forskning

Sedan grundandet i Stockholm 1991 och fortfarande (från och med 2011 tillsammans med Mikael Börjesson och Marta Edling) ledare för Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), sedan 1997 lokaliserad till Uppsala universitet. Se http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/.

Fr.o.m. 1997 vid Uppsala universitet kultursociologisk, utbildningssociologisk och utbildningshistorisk forskning om utbildning, kulturella fält, eliter, transnationella utbildningsstrategier. Se Forskningsprogram och projekt t.o.m. 2019.

Samarbeten med forskargrupper vid i synnerhet École des Hautes Études en Sciences Sociales, Sciences-Po och Université René Descartes i Paris, Stanford University i USA, samt King's College och London Institute of Education i Storbritannien. Åren 1993-2000 tills. m. Monique de Saint-Martin, Centre de sociologie de l’éducation et de la culture, École des hautes études en sciences sociales, Paris, ledare för forskarnätverket ”Formation des élites et internationalisation de la culture” med deltagare från drygt tjugo länder.

Forskning om digital litteratur

1988–2003 deltidsanställd forskare (mellan 20% och 50%) vid Institutionen för Numerisk Analys och Datalogi, KTH. Forskning och utvecklingsarbete om främst märkspråk (inledningsvis främst SGML, XML, HyTime, DSSSL) och internettillämpningar. Ansvarade för ett flertal program och delprojekt. Först KTH:s och därefter Uppsala universitets representant inom Learning Lab-konsortiet som startade 1999 med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse vari ingick Stanford University, Uppsala universitet (som samordnade de svenska insatserna), KTH, Karolinska institutet, och några tyska universitet. Vid KTH fr.o.m. 1988 forforskning om märkspråk och internettillämpningar. Sedan 1990 vid Institutionen för Numerisk Analys och Datalogi, KTH, projektledare för bl.a. ett antal projekt inom CID (Centre for User Oriented IT-Design) och koordinator för svensk medverkan i några större ramprojekt : ”Content archives, student portfolios & 3D environments” (APE); ”Personalized Access to Distributed Learning Repositories” (PADLR); ”Personal Learning Portfolios”; ”Integrating Research Into the Teaching Environment” (I-RITE).
Se vidare Programmet Digital literature,

Uppdrag

1990-1993 medlem av redaktionskommittén för Actes de la recherche en sciences sociales (utgiven av CSE, École des hautes études en sciences sociales och Collège de France, Paris). Från 2004 medlem av samma tidskrifts comité des rédacteurs associés. Även i redaktionskommitteer för ett antal andra tidskrifter.

1 jan. 1998-31 dec. 2000 ledamot av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets beredningsgrupp för pedagogisk forskning.

Sedan starten 1999 t.o.m. juni 2001 director för Uppsala Learning Lab, en nod i Swedish Learning Lab-konsortiet tillsammans med KTH, Karolinska institutet, Stanford University och några tyska universitet.

Sept. 1999-juni 2001 vice ordf. Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd, Uppsala universitet.

Fr.o.m. maj 2000 ledamot av vetenskapliga rådet för forskarskolan och forskningsprogrammet LearnIT (Lärande och IT), Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling.

2000-2002 ledamot av referensgruppen för det nationella ansvarsbiblioteket inom psykologi, pedagogik och folkbildningsforskning.

Fr.o.m. sept. 2001 ledamot av en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper för utbildningsvetenskap.

Fr.o.m. nov. 2001 medlem av referensgruppen för Enheten för digital publicering vid Carolina Rediviva, Uppsala universitet.

Fr.o.m. 2002 ordf. i Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens arbetsgrupp för fakultetsövergripande utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning vid Uppsala universitet.

Fr.o.m. starten 2004 till nedläggningen 2011 ordf. för Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet.

2004-2009 ledamot av Utbildningsvetenskapliga kommittén, Vetenskapsrådet.

2005-2011. Fr.o.m. starten 2005 föreståndare för Nationella forskarskolan i utbildningshistoria, finansierad av Vetenskapsrådet.

2006 Regeringsuppdrag att utvärdera Rekryteringsdelegationen.

Jan 2007-2209 vice ordf. Utbildningsvetenskapliga kommittén, Vetenskapsrådet.

Juli 2007-febr. 2010 ledamot av Vetenskapsrådets etikkommitté, sommaren 2009 ombildad till Vetenskapsrådets expertgrupp för etik.

2008–2014 i ledningsgruppen för den nationella forskarskolan ”Flerspråkighet, litteracitet och utbildning”

2010-2011 Uppdrag från Vetenskapsrådet att inventera svensk utbildningsvetenskaplig forskning 2010-2011.

2012 Uppdrag från Vetenskapsrådet, kompletterande inventering av svensk utbildningsvetenskaplig forskning 2012.

Utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet

Sedan 1977 medverkan i uppbyggnaden av utbildningsvetenskaplig forskning vid universitetet, bl.a. som fr.o.m. ht 2002 som sammankallande i Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens arbetsgrupp för fakultetsövergripande utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning vid Uppsala universitet. Fr.o.m. starten 2004 till nedläggningen 2011 ordf. för Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet.

Undervisning

inom områdena utbildningssociologi, kultursociologi. utbildningshistoria, vetenskapsteori, vetenskaplig metod, geometrisk dataanalys, märkspråk och internettillämpningar, digital humaniora. Se om kurser.

Handledning

Engagerad i handledningen av 46 doktorander som disputerat, varav i 16 fall som huvudhandledare fram till disputation, i 30 fall som huvudhandledare under tidigare faser och/eller som bitr. handledare fram till disputation.

Som biträdande handledare medverkan i handledning av doktorander i ämnena Datalogi, Didaktik, Företagsekonomi, Germanistik, Historia, Konstvetenskap, Krigsvetenskap, Kulturgeografi, Matematik, Medie- och kommunikationsvetenskap, Medieteknik och grafisk produktion, Människa-Dator-Interaktion, Pedagogik, Socialantropologi, Sociologi, Utbildningssociologi, Utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling.

Publikationer

Skrifter i urval
Omfattande förteckning
Fullständig förteckning
För fler dokument se Arkiv.

 

skeptronlogga

Printout from broady.se
 URL of this page is broady.se/cv.htm

Valid CSS!

 


© 2021 |  Donald Broady SECUppsala universitet |   | Back to Archive Start
Last updated 29 July 2021