This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-04.htm

Sociology of Education and Culture (SEC)
Events, seminars and conferences 2004

(Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi,
arrangemang 2004)

Vetenskaplig ledare Donald Broady <broady@nada.kth.se>.
Administration: Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, tel 018-4715883.
Papperspostadress SEC, ILU, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala.

SEC har egna seminarier och arrangerar öppna föreläsningar och seminarier. Nedan information (i omvänd kronologisk ordning) om vissa kommande och tidigare arrangemang. Om inte annat anges är alla intresserade välkomna. I annat fall anges nedan att anmälan krävs.

Vägbeskrivning och kartor

Underlag finns ofta antingen på webben (se länkar nedan) eller också som kopieringsunderlag på papper som placeras i ett fack "SEC kopieringsunderlag" högst upp till vänster på väggen med personalens postfack i kanslikorridoren, ILU, Seminariegatan 1, Uppsala. Även Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, tel 018-4715883 har tillgång till kopieringsunderlag.

Från vissa seminarier finns ljudupptagningar (i MP3-format) eller PowerPoint-presentationer som kan laddas ned.

Se äv. info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>, bl.a

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-04.htm>.

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.


KALENDARIUM

2004-12-15 kl 13.15. Litteraturseminarium om Kantorowicz, The King's two bodies (3).
2004-12-08 kl 10.15. Studier av ekonomins och näringslivets fält. Tina Hedmo, Linda Wedlin, Annika Schilling.
2004-12-08 kl 13.15. Pågående utbildningssociologiska studier. Bolette Moldenhawer, Gergei Farkas.
2004-12-01 kl 15.30. Strider om vetenskaplig versus pedagogisk meritering vid svenska universitet. Ingegerd Gunvik Grönbladh.
2004-12-01 kl 13.15. Litteraturseminarium om Kantorowicz, The King's two bodies (2).
2004-11-24 kl 19.00. En afton om konstens regler. Med Patrik Gustavsson m.fl.
2004-11-17 kl 15.30. Litteraturseminarium: Bourdieu om det sociala rummet och den symboliska makten.
2004-11-17 kl 13.15. Litteraturseminarium om Kantorowicz, The King's two bodies (1).
2004-11-03 kl 15.30. Litteraturseminarium om Flexner, Universities. American, English, German (2).
2004-10-06 kl 15.30. Litteraturseminarium om Flexner, Universities. American, English, German (1).
2004-10-06 kl 13.15. Skolan i det sociala och det geografiska rummet. Mikael Börjesson, Ida Lidegran och Mattias Eriksson.
2004-09-14 kl 13.15. Genus, praxis och professioner. Boel Englund.
2004-09-08 kl 13.15. Bourdieus analyser av religiösa fält. Staf Callewaert.
2004-09-03 kl 11.15. Workshop Geometric Data Analyses (korrespondensanalys och besläktade metoder). Henry Rouanet, Brigitte Le Roux och Frédéric Lebaron, et al. Language: English.
2004-09-02 kl 13.15. Föreläsning Geometric Data Analyses (korrespondensanalys och besläktade metoder). Henry Rouanet och Brigitte Le Roux. Language: English.
2004-06-16 kl 15.30. Litteraturseminarium 4 om om Georges Canguilhems "La question de la normalité" samt om Poala de Cuzzani, Å lese medisinen. Normalitet og patologi i den franske medisinfilosofi. Diskussionsledare Karin Anna Petersen
2004-06-16 kl 13.15. Kvinnliga klassresenärer, och Archer versus Bourdieu (Litteraturseminarium 4 om Margaret Archers arbeten). Ulla-Britt Wennerström och Staf Callewaert.
2004-06-02 kl 15.30. Litteraturseminarium 3 om om Georges Canguilhems "La question de la normalité" samt om Poala de Cuzzani, Å lese medisinen. Normalitet og patologi i den franske medisinfilosofi. Inledning Donald Broady. Diskussionsledare Karin Anna Petersen
2004-06-02 kl 13.15. Litteraturseminarium 3 om Margaret Archers arbeten. Diskussionsledare Staf Callewaert
2004-05-19 kl 15.30. Litteraturseminarium 2 om Georges Canguilhems "La question de la normalité". Diskussionsledare Karin Anna Petersen
2004-05-19 kl 13.15. Litteraturseminarium 2 om Margaret Archers arbeten. Diskussionsledare Staf Callewaert
2004-05-18 kl 12.30. Nätverket för literacyforskning. Carina Fast.
2004-05-05 kl 15.30. Litteraturseminarium 1 om Georges Canguilhems "La question de la normalité". Diskussionsledare Karin Anna Petersen
2004-05-04 kl 19.00. Gilles Deleuze (1925–1995). Föredrag av Jan Sjunnesson hos Alliance française, Uppsala
2004-04-21 kl 15.30. Litteraturseminarium 6 om Foucaults Naissance de la clinique. Diskussionsledare Karin Anna Petersen
2004-04-07 kl 15.30.  Litteraturseminarium 4 om Foucaults Naissance de la clinique. Diskussionsledare Karin Anna Petersen
2004-04-07 kl 13.15. Litteraturseminarium 1 om Margaret Archers arbeten. Diskussionsledare Staf Callewaert
2004-04-06--2004-04-07. Föreläsningar om Foucaults Klinikens födelse. Staf Callewaert.
2004-03-31 kl 09.30. Start forskarutbildningskurs "Kapital och fält" om Bourdieus sociologiSEC-seminarium
2004-03-25 kl 09.00. Svenska studenter i Paris. Mikael Börjesson
004-03-24 kl 15.30. Litteraturseminarium 3 om Foucaults Naissance de la clinique. Diskussionsledare Karin Anna Petersen
2004-03-24 kl 14.45. Studier av regionala gymnasiefältet i Göteborg, metodologiskt om korrespondensanalys. Sverker Lundin
2004-03-24 kl 13.15. Vad händer nu när Bourdieu är borta? Mikael Börjesson och Idal Lidegran.
2004-03-18 kl 09.30. Fransk-svensk utbildningssociologisk workshop, forts. Svenska bidrag samt diskussion. Language: French and English
2004-03-17 kl 13.15. Fransk-svensk utbildningssociologisk workshop. Franck Poupeau och Sandrine Garcia. Language: French and English.
2004-03-16 kl 15.00. Forskning om lärande i högre utbildning. Seminarium hos SISTER, Stockholm.
2004-03-05 kl 10.00. David Gedin disputerar, Stockholms universitet.
2004-02-27 kl 11.30. Nätverket för literacyforskning.
2004-02-25 kl 15.30. Litteraturseminarium 2 om Foucaults Naissance de la clinique. Diskussionsledare Karin Anna Petersen
2004-02-17 kl 13.15. Utbildningssociologiska metoder. Donald Broady
2004-02-11 kl 15.30. Litteraturseminarium 1 om Foucaults Naissance de la clinique. Diskussionsledare Karin Anna Petersen
2004-02-11 kl 13.15. En kollektivbiografisk studie av kadetter, ventilering av Esbjörn Larssons uppsats.
2004-01-14 kl 13.15. Kulturelle endringsprosesser og konsekvenser for kunstnerutdannelsene. Jorunn Borgen m.fl.

SEC/NP Litteraturseminarium onsd 15 dec 2004 - inställt p.gr. av sjukdom, vilket meddelats dem som besökt seminarium 1 och 2 i samma ämne

Om Kantorowicz, seminarium 3

Tid: Onsd 15 dec 2004 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Diskussion av:
Kantorowicz, Ernst Hartwig: The King's two bodies: a study in mediaeval political theology (1957), 7 uppl., Princeton: Princeton University Press, 1997 (xxiv, 568 p)

Diskussionen kommer framför allt att ägnas åt hur Bourdieu använt sig av Kantorowicz.

Dessutom diskussion av en text av Gorm Haste, nu verksam vid Statskunskap vid Aarhus universitet.  Texten som bl.a. diskuterar Kantorowicz är publicerad som inledning till den danska översättningen av Durkheims Les règles de la méthode sociologique.

Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se> ordnar fram texter.

Diskussionsledare Staf Callewaert


SEC-seminarium em onsd 8 dec 2004

Pågående utbildningssociologiska studier

Tid: Onsd 8 dec 2004 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Presentation av och diskussioner om pågående utbildningssociologiska studier. Medverkande Bolette Moldenhawer, Københavs universitet, och Gergei Farkas, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Bolette Moldenhawer, Københavs universitet: Om en komparativ studie av ungdomsutbildningarnas integrerande funktion i Danmark og i Sverige. Projektets empiri hämats från Öresundsregionen och det består av två delprojekt:
(1) en komparativ undersøgelse af ungdomsuddannelsesfeltets struktur i Malmø og København;
(2) en komparativ undersøgelse af sociale praktikker og betydninger på udvalgte ungdomsuddannelser i Malmø og København.

Forskningsprojektet er baseret på en overordnet tese om, at bestræbelser på at integrere alle unge i en uddannelse efter grundskolen resulterer i, at der sker en øget differentiering og ekskludering af eleverne på skolerne internt. For ungdomsuddannelserne betyder det, at de både skal konkurrere indbyrdes om de mest ’skolemotiverede’ elever, og at vilkårene for lærernes pædagogiske arbejde bliver tilsvarende vanskeliggjort af, at antallet af ikke ’skolemotiverede’ elever stiger proportionalt. Når vi forlænger den obligatoriske skolegang ud over grundskolen, skærper vi med andre ord den sociale differentiering mellem skolerne (skolernes kamp om positionering), i takt med at vi forværrer arbejdsbetingelserne for lærerprofessionen.  Set i det perspektiv befinder de pågældende uddannelser, skoler og lærere sig i et konstant dilemma mellem, dels at skulle konkurrere på et (uddannelses)marked om det maksimale og nødvendige antal ’skolemotiverede’ elever, dels at kunne bevare optagelses- og kvalifikationskravene intakte og undgå en dekvalificering af uddannelsen.
     I mit oplæg vil jeg primært udfolde problematikken i forbindelse med delprojekt 2. Med udgangspunkt i datamaterialet, der bl.a. består af klasseværelsesobservationer og interview, analyserer jeg undervisningspraksis og oplevelser på de udvalgte skoler og diskuterer forekomsten af forskelle og ligheder. Jeg rejser spørgsmål som: Hvorfor er det i et komparativt perspektiv interessant at studere konkrete forekomster af praksis i klasseværelset? Hvordan hænger de konkrete forekomster af forskelle i undervisningspraksis i København og Malmø dernæst sammen med generelle forekomster af forskelle og ligheder mellem den danske og svenske gymnasieskole, strukturelt og kulturelt? Hvordan hænger disse forskelle endelig sammen med undersøgelsens objekt og problemstilling?

Gergei Farkas om en pågående studie "Segregationernas former och invandrade elevers studieresultat i Stockholms läns grundskolor"

Stockholms grundskolors sociala profiler speglar i hög grad den sociala och etniska skiktning som utmärker staden och länet i stort. Den huvudsakliga polariteten står att finna mellan skolmiljöer dominerade av invandrade elever och de svenska arbetarklassernas barn å den ena sidan, och skolmiljöer dominerade av den svenska medelklassen å den andra.
Dessa grundläggande former av segregationer är relativt stabila över tid, men denna stabilitet döljer andra intrikata former av sociala distanser och deras förändringar över tid, förändringar som kan antas drivas av kombinationer av klass- såväl som etniskt baserade drivkrafter. Som ett exempel kan nämnas att segregationsgraden mellan svenskfödda elever och elever invandrade från vissa lågutvecklade delar av världen är i det närmaste dubbelt så hög som den mellan svenskfödda och elever invandrade från högutvecklade regioner.
Min pågående studie syftar till att kartlägga relationen mellan de för den invandrade populationen relevanta formerna av segregationer i Stockholms grundskolor och till att explicitgöra deras direkta effekt på dessa elevers studieresultat under perioden 1997 till 2001.

SEC-seminarium fm onsd 8 dec 2004

Studier av ekonomins och näringslivets fält

Tid: Onsd 8 dec 2004 kl 10.15-12.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219

Medverkande: Tina Hedmo och Linda Wedlin, företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, samt Annika Schilling, Handelshögskolan i Stockholm.

Linda Wedlin försvarade 5 maj 2004 avhandlingen Playing the Ranking Game. Field formation and boundary-work in European management education (Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, 2004) och tilldelades 3 nov 2004 en avforskarassistenttjänt av VR UVK.

Avhandlingen handlar om framväxten av mediala, internationella rankinglistor av managementskolor och MBA program. Jag kommer att beskriva några av bakgrundsfaktorerna till den utvecklingen, men framförallt fokusera på vad förekomsten av dessa rankinglistor innebär och hur de har format fältet för internationell högra utbildning inom management och business. Jag använder ett fältperspektiv med grund i Bourdieu, och argumenterar för att rankinglistor som en klassificeringsprincip har inneburit att fältets gränser har förhandlats och blivit tydligare. Jag diskuterar i avhandlingen vilka gränser som diskuterats och hur, och vad det har inneburit för fältets strukturering vad gäller positioner och de modeller som sprids. Jag går utöver Bourdieus fältperspektiv och diskuterar även utifrån en sociologisk nyinstitutionell tradition, men använder också litteratur om klassificeringsmekanismers funktion och roller, och formandet av identiteter i fält.

PDF-version av kapitel 1, s. 1-17
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-wedlin-040505-playing-kap1.pdf>

Tina Hedmo försvarade 1 okt 2004 avhandlingen Rule-Making in the Transnational Space: The Development of European Accreditation of Management Education (Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, 2004).

PDF-version av Chapter 1, Introduction
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-hedmo-041001-rulemaking-introduction.pdf>

Annika Schilling har inlett en studie av konsultföretag.
Se Fördelning av symboliskt kapital hos olika typer av konsulter i samband med en fusion, pm, rev. version 2004-11-17
pdf-version (161 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-schilling-041117-fordeln.pdf>


Avhandlingseminarium onsd 1 dec 2004

Strider om vetenskaplig versus pedagogisk meritering vid svenska universitet

Ingegerd Gunvik Grönbladh

Tid: Onsd 1 dec 2004 kl 15.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Diskussion av Ingegerd Gunvik Grönbladhs plan för sitt avhandlingsarbete med den prel. rubriken "Struggles on the value of scientific and pedagogical qualifications in Swedish higher education".


SEC/NP Litteraturseminarium onsd 1 dec 2004

Om Kantorowicz, seminarium 2

Tid: Onsd 1 dec 2004 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Diskussion av:
Kantorowicz, Ernst Hartwig: The King's two bodies: a study in mediaeval political theology (1957), 7 uppl., Princeton: Princeton University Press, 1997 (xxiv, 568 p)

Diskussionsledare Staf Callewaert


SEC evenemang

En afton om konstens regler

Tid: Onsd 24 nov kl 19.00
Plats: Teatergalleriet, Uppsala (en trappa upp till höger i Upsala Stadsteaters foajé, Kungsgatan 53).
<http://www.uppsalastadsteater.nu/galleri/>

Anmälan till inga.linden@uppsalastatsteater.nu

Inledningar av konstnärerna Patrik Gustavsson och Anders Lindgren; konstvetarna Marta Edling och Maria Görts från Uppsala respektive Stockholms universitet; Donald Broady, SEC. Sedan diskussion. Moderator är Mikael Börjesson, SEC.

***

Konstens regler
av Patrik Gustavsson

Sociologi och konst trivs inte bra ihop. Det beror på att konsten och konstnärerna inte tål att den föreställning de har om sig själva kränks. Konstens värld är en trons värld: man tror på begåvning, på den unike skaparen som ingen har skapat och när sociologen, som vill förstå, förklara och begripliggöra, kommer instörtande är skandalen ett faktum. Han bryter förtrollningen, utövar reduktionism, han är kort sagt oanständig eller, vilket är samma sak, kättersk.
Pierre Bourdieu

Med utgångspunkt i min skulptur "Självporträtt på konstens regler" via sociologen Pierre Bourdieu anordnas en diskussion om konstens regler. Hur fungerar konstvärlden? Vilka befinner sig där? Vad är det för regler som gäller? Den romantiska bilden av konstnären som geni och enstöring som står utanför samhället är vanlig bland många människor, men har inte mycket med verkligheten att göra. Dock finns en vilja att behålla denna bild av konstnären som begåvat snille i en position som är ouppnålig för var och en av oss.

Bland unga konstnärer i dag finns många gånger en vilja att avromantisera bilden av konstnären som rödvinspimplande bohem med känsliga karaktärsdrag. Några vill vara en entreprenör i korrekta kläder, skrivbord, laptop och mobiltelefon. Andra jobbar forfarande i sin ateljé, blir smutsig om byxorna och ser hantverket som en viktig del av konstnärsyrket.

Som Bourdieu påpekar i bland annat Konstens regler är inte konstnären avskuren från varken den etablerade konstvärlden eller det övriga samhället. Konstnären är ingen person som står utanför samhället, ingen kuf och inget geni (bohemen är ju ett varumärke). Vare sig denne vill eller inte följer han/hon olika strukturer, moden och regler som hela tiden ändras och omformas efter tidens stömningar. Genom att läsa Bourdieu kan man som konstnär i dag (vilket många gör) omvärdera olika beteenden och statusmönster. Begåvning är inte något medfött utan kanske snarare ”fåfängan att inte ge upp” (Strindberg) och detta behöver inte vara något fånigt eller dåligt. Man vet att det är dessa trender och regler som visar vägen till framgång som styr ens arbete och det är inte något fasansfullt som vissa tycks tycka. – Vadå? Konsten måste ju vara fri! tycks de romantiska utropa. Snarare finns det en vilja bland människor icke insatta i konstvärlden att vill behålla konstnären som geni; något ouppnåligt som de aldrig kan bli. En vilja som bottnar i en förlorad och uppgiven dröm.

Patrik Gustavsson
Konstnär

***

Verk av Patrik Gustavsson finns utställda i Teatergalleriet 13 nov - 4 dec 2004.

Pierre Bourdieus bok Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Seuil, Paris 1992, finns i svensk översättning:  Konstens regler. Det litterära fältet uppkomst och struktur, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 2000.


Litteraturseminarium onsd 17 nov 2004

Bourdieu om det sociala rummet och den symboliska makten

Tid: Onsd 17 nov 2004 kl 15.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Litteratur:

Bourdieu, Pierre: "Socialt rum og symbolsk magt", i Pierre Bourdieu: Centralte tekster inden for sociologi og kulturteori. Redigeret og oversat af Staf Callewaert, Martin Munk, Morten Nørholm og Karin Anna Petersen. København: Akademisk Forlag, 1995, s. 52-69.

Munk, Martin: "På vej ud af dikotomierne", a.a., s 49-52.

Diskussionsledare Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>


SEC/NP Litteraturseminarium onsd 17 nov 2004

Om Kantorowicz, seminarium 1

Tid: Onsd 17 nov 2004 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Diskussion av:
Kantorowicz, Ernst Hartwig: The King's two bodies: a study in mediaeval political theology (1957), 7 uppl., Princeton: Princeton University Press, 1997 (xxiv, 568 p)

Diskussionsledare Staf Callewaert


Litteraturseminarium onsd 3 nov 2004

Om Flexner, Universities. American, English, German (2)

Tid: Onsd 6 okt 2004 kl 15.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Fortsatt diskussion om Flexner, Abraham: Universities. American, English, German [1930]. With a new introduction by Clark Kerr. New Brunswick (U.S.A.) and London: Transaction Publishers, 2 ed. 1994. (381 s.)

Diskussionsledare Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>


Litteraturseminarium onsd 6 okt 2004

Om Flexner, Universities. American, English, German (1)

Tid: Onsd 6 okt 2004 kl 15.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Litteratur: s. 39-218 i Flexner, Abraham: Universities. American, English, German [1930]. With a new introduction by Clark Kerr. New Brunswick (U.S.A.) and London: Transaction Publishers, 2 ed. 1994. (381 s.)

Diskussionsledare Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>


SEC-seminarium onsd 6 okt 2004

Skolan i det sociala och det geografiska rummet

Tid: Onsd 6 okt 2004 kl 13.15-15.00, samt efterföljande fika med diskussion för dem som så önskar.
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Tre nyskrivna rapporter diskuteras:

 • Mikael Börjesson: Gymnasieskolans sociala struktur och sociala gruppers utbildningsstrategier
 • Ida Lidegran: Uppsala - en akademiskt dominerad gymnasieskola
 • Mattias Eriksson: Sociologisk atlas över Stockholm

Rapporterna redovisar undersökningar i anslutning till projektet Gymnasieskolan som konkurrensfält
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/gyko.htm>.

Nedladdning:

Mikael Börjesson, Gymnasieskolans sociala struktur och sociala gruppers utbildningsstrategier. Tendenser på nationell nivå 1997-2001 (SEC Report 32, prel. version)
PDF-version (1 341 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-borjesson-041004-gymnasieskolanssociala.pdf>

Ida Lidegran, Uppsala – en akademiskt dominerad gymnasieskola (SEC Report 34, prel version)
PDF-version (976 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-lidegran-040929-sec34-gy-uppsala.pdf>

Mattias Eriksson, Sociologisk atlas över Stockholm
PDF-version (339 KB ) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-eriksson-mattias-041001-sociol-atlas-sth.pdf>

Bilagor, PDF-format, till ociologisk atlas över Stockholm/p>

Bilaga A
Bilaga B1
Bilaga B2
Bilaga B3
Bilaga B4
Bilaga C
Bilaga E
Bilaga F
Bilaga G
Bilaga I

Ytterligare en pinfärsk rapport (som dock inte kommer att presenteras under seminariet) är andra rev. upplagan av Mikael Börjesson, Det svenska högskolefältet och lärarutbildningarna (SEC Report 30)
PDF-version (1 989 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-borjesson-041005-detsvenskahogskolefaltet.pdf>

Alla intresserad är välkomna
/Donald Broady


Högre seminarium i pedagogik 14 sept 2004

Genus, praxis och professioner

Boel Englund, docent, Lärarhögskolan i Stockholm

Tid: tisd 14 sept 2004 kl 13.15-15.00
Plats: Ped inst, Stureg. 4, rum Seminarium A

Ordf: Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>


SEC-seminarium prel. datum onsd 8 sept 2004

Bourdieus analyser av religiösa fält

Tid: Prel datum onsd 8 sept 2004 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440.

Diskussionsledare Staf Callewaert


SEC-föreläsning 2 sept och workshop 3 sept 2004

Geometric Data Analysis
(dvs korrespondensanalys och besläktade metoder)

Henry Rouanet, Brigitte Le Roux och Frédéric Lebaron

Language: English.

Matematikerna Henry Rouanet och Brigitte Le Roux från Université René Descartes, Paris, besöker Uppsala med anledning av utgivningen av deras länge emotsedda bok Geometric Data Analysis. From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis som utkom på förlaget Kluwer nu i juni 2004. Dessutom medverkar sociologen Frédéric Lebaron, nybliven professor i sociologi vid universitetet i Amiens. Alla tre var nära medarbetare till Pierre Bourdieu under hans sista år.

Henry Rouanet och Brigitte Le Roux, i dag de främsta företrädarna för den franska statistiska tradition som grundlades av Jean-Paul Benzécri, har utvecklat metoder som används inom den aktuella forskningen i Bourdieus efterföljd och som även var viktiga i en av de sista stora empiriska studier som Bourdieu själv hann slutföra, den om de franska förläggarnas fält. Rouanet och Le Roux har åstadkommit viktiga bidrag till den nyare metodutvecklingen, bl.a. med sin "specific data analysis" och utvecklingen av presentationsprogrammet EyeLID/GLID. F.n. är Rouanet och Le Roux även engagerade i pågående studier av det svenska högskolefältet och svenska studenter i Paris.
Frédéric Lebaron har framför allt studerat ekonomernas fält i Frankrike.

Föreläsning torsd 2 sept 2004 kl

13.15-15.00: Henry Rouanet och Brigitte Le Roux presenterar Geometric Data Analysis, med efterföljande diskussion från kl 15.00 för dem som så önskar.
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 2322.

Workshop fred 3 sept 2004 kl 11.15-17.00: Samhällsvetenskapliga användningar av korrespondensanalys och besläktade metoder
Kaffe serveras från kl 10.30.
Som inledning till workshopen 3 sept berättar Brigitte Le Roux och Henry Rouanet om sitt samarbete med sociologer som Pierre Bourdieu, politologer och andra samhällsvetare. Även Frédéric Lebarons studier samt tillämpningar inom aktuell svensk utbildningssociologisk forskning kommer att presenteras och diskuteras.
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 2322 fram till ca kl 12.00, därefter och under eftermiddagen rum 1219.

För aktuell information om detta och andra kommande evenemang se
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-04.htm

Alla intresserade är välkomna.
Donald Broady, broady@nada.kth.se, och Mikael Börjesson, mikael.borjesson@ilu.uu.se

Arrangemanget sker i regi av de VR-finansierade projekten Kampen om studenterna. Det svenska högskolefältet och lärosätenas rekryteringsstrategier 1993-2003 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/kast.htm> och Sjuksköterskeutbildningar - rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-sjskut.htm>. För de franska gästernas besök ansvarar Mikael Börjesson. För deltagande i workshopen krävs anmälan till Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>.

***

Presentation av Le Roux's och Rouanets bok

Geometric Data Analysis. From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis

By Brigitte Le Roux, MAPS 5 (CNRS) Dept. of Mathematics and Computer Science, Université René Descartes, Paris, France
and
Henry Rouanet, CRIP 5 Dept. of Mathematics and Computer Science, Université René Descartes, Paris, France

Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, June 2004
487 pp., ISBN 1-4020-2236-0, EUR 155.00, USD 171.00

"Geometric Data Analysis" (GDA) is the name suggested by P. Suppes (Stanford University) to designate the approach to Multivariate Statistics initiated by Benzécri as Correspondence Analysis, an approach that has become more and more used and appreciated over the years. This book presents the full formalization of GDA in terms of linear algebra -- the most original and far-reaching consequential feature of the approach -- and shows also how to integrate the standard statistical tools such as Analysis of Variance, including Bayesian methods. Chapter 9, Research Case Studies, is nearly a book in itself ; it presents the methodology in action on three extensive applications, one for medicine, one from political science, and one from education (data borrowed from the Stanford computer-based Educational Program for Gifted Youth ). Thus the readership of the book concerns both mathematicians interested in the applications of mathematics, and researchers willing to master an exceptionally powerful approach of statistical data analysis.

***

Program and participants, lecture and workshop "Geometric Data Analysis" 2-3 Sept 2004

Thursday, 2 September

13.15-15.00 Lecture by Brigitte Le Roux and Henry Rouanet, Presentation of Geometric Data Analysis. Room 2322 at ILU.

15.00 Coffee and discussion

19.00 Dinner at Trattoria Commedia, Skolg. 31, Tel. 018-71 15 40.

Friday, 3 September
Work shop
Room 2322 at ILU
11.15-12.00 Brigitte Le Roux, Henry Rouanet and Frédéric Lebaron (presentation of their way of working, with reference to collaboration with sociologists and political scientists).
12.00-12.45 Mikael Börjesson "Swedish Students in Paris"

12.45-14.00 Lunch at ILU, Café Nyfiket.

14.00-14.30 Ida Lidegran "The Uppsala Cohort"
14.30-15.15 Sverker Lundin "The Design of a Mathematica package for GDA, and some experiments with resampling"
15.15-15.30 Coffee
15.30-16.00 Martin Munk/Jens Peter Thomsen "The Social Division of Competence in Denmark. Correspondence Analysis of Danish Data"
16.00-16.30 Mikael Börjesson/Bo G. Ekelund "American Debut Authors 1955"
16.30-17.00 Discussion

19.30 Dinner at Stiernhielms Krog, Stjernhjelmsg. 7, Tel. 018-25 95 00.

SEC pays for lunch and coffe, work shop participants pay for dinner.

Participants:

Anna-Maria Ahlen,
Donald Broady,
Mikael Borjesson,
Staf Callewaert,
Carina Carlhed,
Kim Darmark,
Bo G Ekelund,
Ingegerd Gunvik-Gronbladh,
Anita Goransson,
Marianne Hoyen,
Esbjorn Larsson,
Brigitte Le Roux,
Frédéric Lebaron inbjudna till SEC, Uppsala
Ida Lidegran,
Sverker Lundin,
Bolette Moldenhawer,
Martin Munk,
Eline Noiesen,
Trine Normann,
Soren Pedersen,
Karin Anna Petersen,
Peter Petrov,
Henry Rouanet,
Charlotte Samuelsson,
Mattias Sjostrand,
Jens Peter Thomsen,
Lars Vigerland,
Eva Wirell,
Monica Langerth Zetterman

SEC-seminarium 16 juni 2004

Litteraturseminarium 4 om Georges Canguilhem, samt om Poala de Cuzzani, Å lese medisinen. Normalitet og patologi i den franske medisinfilosofi, 16 juni 2004

Tid: Onsd 16 juni 2004 kl 15.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219 (eller något rum i närheten, i så fall sitter en lapp på dörren till rum 1219).

Diskussionsledare Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>.

Fortsatt diskussion om Poala de Cuzzani, Å lese medisinen. Normalitet og patologi i den franske medisinfilosofi, Spartagus, Oslo 2003, 192 s. Förlagets adress: Spartagus, Postbox 2587 Solli, 0203 Oslo, URL www.spartacus.no. Den som har lust att ansluta sig till gruppen Hälsa och sjukdom uppmanas att kontakta Karin Anna.

Detta seminarium ingår i forskarutbildningskursen Analyser av medicinen och kliniken: Canguilhem och  Foucault (2 p)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-med04.htm>
men alla intresserade välkomna.


SEC litteraturseminarium om Margaret Archer 16 juni 2004

Kvinnliga klassresenärer, och Archer versus Bourdieu
(Litteraturseminarium 4 om Margaret Archers arbeten)

Tid: onsd 16 juni 2004 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Inbjuden inledare är Ulla-Britt Wennerström som 2003 försvarade sin avhandling i sociologi vid Göteborgs universitet, Den kvinnliga klassresan, där verktyg från Archer och Bourdieu användes.

Dessutom inledning av professor emeritus Staf Callewaert som diskuterar Archers kritik av Bourdieus habitusteori.

Diskussionsunderlag:

Utdrag ur Ulla-Britt Wennerströms avhandling Den kvinnliga klassresan, Göteborg Studies in Sociology No 19, Göteborgs universitet, 2003, ISBN 91-974437-5-1.
Utdraget innehåller: s. 1-2 (engelskspråkig abstract); s. 114-118 (ur kapitel 3.2. Att förklara kvinnors sociala rörlighet); s. 260-266 (slutet av kapitel 7. I kvinnliga klassresenärers spår)
PDF-format (87 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-wennerstrom-ullabritt-040616-kvinnl-klassresa-underlag-secsem.pdf>

Margaret S. Archer, Being Human. The Problem of Agency, Cambridge University Press, Cambridge 2000, 323 s.

Callewaert, Staf (2002): ”Usystematiske bemærkninger til forholdet mellem 'kritisk realisme' og Margaret S. Archers og Pierre Bourdieus sociologi”, s. 84-113 i Callewaert, Staf: Videnskab & Engagement. Viborg: Forlaget PUC <www.viborg-seminariet.dk>.

Callewaert, Staf (u.å.): Margaret S. Archer, ’Social origins of educational systems’, ett forsøk att rekonstruere hennes begreppsapparat och teori, og hennes måde att anvænde den på den danske case, manuskript, u.å., 19 s. (Papperskopia tillhandahålles av seminariearrangörerna)

Om seminarieserien Kulturer och agenter. Om Margaret S. Archers författarskap
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-archer04.htm>

Alla intresserade välkomna
/Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se> och Donald Broady


Litteraturseminarium 3 om Georges Canguilhem, "La question de la normalité dans l’histoire de la pensée biologique", samt om Poala de Cuzzani, Å lese medisinen. Normalitet og patologi i den franske medisinfilosofi
2 juni 2004

Tid: Onsd 2 juni 2004 kl 15.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219

Fortsatt diskussion av:
Canguilhem, Georges (1981): "La question de la normalité dans l’histoire de la pensée biologique" pp. 121-139 i Canguilhem, Georges: Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie. Nouvelles études d'histoire et de philosophie des sciences [1977]. Paris: Vrin, 2 uppl. 1981. [Eng. övers. "The Question of Normality in the History of Biological Thought", pp. 125-145 i Canguilhem, Georges: Ideology and Rationality in the History of Life Sciences. Cambridge, Massachusetts/London: The MIT Press, 1988.]

Diskussionsunderlag även:
Poala de Cuzzani, Å lese medisinen. Normalitet og patologi i den franske medisinfilosofi, Spartagus, Oslo 2003, 192 s. Förlagets adress: Spartagus, Postbox 2587 Solli, 0203 Oslo, URL www.spartacus.no.

Diskussionsinledning av Donald Broady.

Diskussionsledare Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se> och .

Den som har lust att ansluta sig till gruppen Hälsa och sjukdom uppmanas att kontakta Karin Anna.

Detta seminarium ingår i forskarutbildningskursen Analyser av medicinen och kliniken: Canguilhem och  Foucault (2 p)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-med04.htm>
men alla intresserade välkomna.

Alla intresserade välkomna
/Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se> och Donald Broady


SEC litteraturseminarium om Margaret Archer 2 juni 2004

 Litteraturseminarium 3 om Margaret Archers arbeten

Föreläsare och diskussionsledare är professor emeritus Staf Callewaert

Under seminariet 2 juni behandlas andra hälften (fr.o.m. s. 191, dvs. part III. The emergence of personal identity, samt Part IV. The emergence of social identity) av
Margaret S. Archer, Being Human. The Problem of Agency. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, 323 s.

Tid: onsd 2 juni 2004 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Om seminarieserien Kulturer och agenter. Om Margaret S. Archers författarskap se
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-archer04.htm

Alla intresserade välkomna
/Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se> och Donald Broady


Litteraturseminarium 2 om Georges Canguilhems "La question de la normalité", 19 maj 2004

Tid: Onsd 19 maj 2004 kl 15.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219 (eller något rum i närheten, i så fall sitter en lapp på dörren till rum 1219).

Fortsatt diskussion av:
Canguilhem, Georges (1981): "La question de la normalité dans l’histoire de la pensée biologique" pp. 121-139 i Canguilhem, Georges: Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie. Nouvelles études d'histoire et de philosophie des sciences [1977]. Paris: Vrin, 2 uppl. 1981. [Eng. övers. "The Question of Normality in the History of Biological Thought", pp. 125-145 i Canguilhem, Georges: Ideology and Rationality in the History of Life Sciences. Cambridge, Massachusetts/London: The MIT Press, 1988.]

Diskussionsledare Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>, och Staf Callewaert. Karin Anna tillhandahåller kopia av engelska översättningen av Canguilhems uppsats samt ett utförligt referat.

Den som har lust att ansluta sig till gruppen Hälsa och sjukdom uppmanas att kontakta Karin Anna.

Detta seminarium ingår i forskarutbildningskursen Analyser av medicinen och kliniken: Canguilhem och  Foucault (2 p)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-med04.htm>
men alla intresserade välkomna.


SEC litteraturseminarium om Margaret Archer 19 maj 2004

 Litteraturseminarium 2 om Margaret Archers arbeten

Diskussionsledare är professor emeritus Staf Callewaert

Tid: onsd 19 maj 2004 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Under seminariet 19 maj behandlas första hälften (t.o.m. s. 190) av
Margaret S. Archer, Being Human. The Problem of Agency. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, 323 s.

Om seminarieserien Kulturer och agenter. Om Margaret S. Archers författarskap se
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-archer04.htm

Alla intresserade välkomna
/Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se> och Donald Broady


Nätverksmöte 18 maj 2004

Nätverket för literacyforskning
samlas för ett symposium med
Shirley Brice Heath

Tid: Fred 18 maj 2004 kl 13.00
Plats: Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.

Symposiet är rubricerat "Mixing Languages and other Media: Challenges to Learning"

Deltagare från Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Kristianstad, Örebro och Köpenhamn. Underlag för diskussion är James Collins och Richard Blot: Literacy and Literacies. Texts, Power and Identity.

För mer information kontakta nätverkets koordinator Carina Fast <carina.fast@ilu.uu.se>

Se även <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/literacy/>


Litteraturseminarium 1 om Georges Canguilhems "La question de la normalité" 5 maj 2004

Tid: Onsd 5 maj 2004 kl 15.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219 (eller något rum i närheten, i så fall sitter en lapp på dörren till rum 1219).

Diskussion av:
Canguilhem, Georges (1981): "La question de la normalité dans l’histoire de la pensée biologique" pp. 121-139 i Canguilhem, Georges: Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie. Nouvelles études d'histoire et de philosophie des sciences [1977]. Paris: Vrin, 2 uppl. 1981. [Eng. övers. "The Question of Normality in the History of Biological Thought", pp. 125-145 i Canguilhem, Georges: Ideology and Rationality in the History of Life Sciences. Cambridge, Massachusetts/London: The MIT Press, 1988.]

Diskussionsledare Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>, som också tillhandahåller ett referat av Canguilhems uppsats.

Den som har lust att ansluta sig till gruppen Hälsa och sjukdom måste först kontakta Karin Anna.

Detta seminarium ingår i forskarutbildningskursen Analyser av medicinen och kliniken: Canguilhem och  Foucault (2 p)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-med04.htm>
men alla intresserade välkomna.


Föredrag 4 maj 2004
This is not a SEC event

Gilles Deleuze (1925–1995)

Jan Sjunnesson

Tid: Tisd 4 maj 2004 kl 19.00.
Plats: Katedralskolan, Skolgatan 2, Uppsala. Gå in genom ekporten till musiksalen.

Föredrag av Jan Sjunnesson arrangerat av Alliance française d’Upsal i serien Fransk filosofi 1950-2000. Föredragen hålls på svenska och vänder sig såväl till en intresserad allmänhet som till en akademisk publik. Ambitionen är att på ett enkelt sätt presentera några av de franska tänkare som under andra hälften av 1900-talet har kommit att starkt påverka inte bara filosofien utan även de humanistiska vetenskaperna i allmänhet.

Alla är välkomna. Ingen avgift.

Se vidare www.alliancefrancaise.c.se/


Litteraturseminarium 5 om Foucaults Naissance de la clinique (i serien Hälsa och sjukdom 21 april 2004

Tid: Onsd 21 april 2004 kl 15.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219 (eller något rum i närheten, i så fall sitter en lapp på dörren till rum 1219).

Diskussion av Foucault, Michel (2000): Naissance de la clinique [1963]. Paris : PUF, 6 éd. 2000. 214 s. (Dansk övers. Klinikkens fødsel. København: Hans Reitzels Forlag. Eng övers. The Birth of the Clinic, Vintage Books Edition.

Diskussionsledare Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>.

Den som har lust att ansluta sig till gruppen Hälsa och sjukdom uppmanas att kontakta Karin Anna.

Detta seminarium ingår i forskarutbildningskursen Analyser av medicinen och kliniken: Canguilhem och  Foucault (2 p)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-med04.htm>
men alla intresserade välkomna.


Litteraturseminarium 7 april 2004

Litteraturseminarium 4 om Foucaults Naissance de la clinique (i serien Hälsa och sjukdom) 7 april 2004

Tid: Onsd 7 april 2004 kl 15.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219 (eller något rum i närheten, i så fall sitter en lapp på dörren till rum 1219).

Diskussion av kapital 6, 7 och 8 i Foucault, Michel (2000): Naissance de la clinique [1963]. Paris : PUF, 6 éd. 2000. 214 s. (Dansk övers. Klinikkens fødsel. København: Hans Reitzels Forlag. Eng övers. The Birth of the Clinic, Vintage Books Edition.

Diskussionsledare Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>.

Den som har lust att ansluta sig till gruppen Hälsa och sjukdom uppmanas att kontakta Karin Anna.

Detta seminarium ingår i forskarutbildningskursen Analyser av medicinen och kliniken: Canguilhem och  Foucault (2 p)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-med04.htm>
men alla intresserade välkomna.


SEC litteraturseminarium om Margaret Archer 7 april 2004

Litteraturseminarium 1 om Margaret Archers arbeten

Diskussionsledare är professor emeritus Staf Callewaert

Tid: onsd 7 april 2004 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Seminariet den 7 april ägnas åt en översikt över författarskapet samt åt Social Origins of Educational Systems.

Efterföljande seminarier inträffar 19 maj, 2 juni och 16 juni.

Om seminarieserien Kulturer och agenter. Om Margaret S. Archers författarskap se
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-archer04.htm

Alla intresserade välkomna
/Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se> och Donald Broady


Föreläsningar 6-7 april 2004

Klinikens födelse
Föreläsningar av Staf Callewaert

Föreläsningarna ges inom ramen för sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet, kursansvarig Lizbeth Engström. Men alla intresserade är välkomna.

Praktik och klinik, föreläsning av Staf Callewaert tisd 6 april
Tid: Tisd 6 april kl 09.15-12.00
Lokal: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, aulan.

Fokus för föreläsningen ligger på Foucaults arbete Klinikens födelse. Här beskriver Foucault hur den moderna läkarvetenskapen daterar sin egen födelse till slutet av 1800-talet. Foucaults arbete handlar om att fastlägga förutsättningarna för dagens läkarvetenskap. Det är också ett medvetet försök till att förhålla sig kritisk till klinikens födelse och som historiskt fenomen. Klinikens födelse framhäver inte en form av medicinsk forskning på bekostnad av en annan, lika lite som det är en angrepp på själva läkarvetenskapen. Det handlar istället om en analys och en diskursiv tankeutveckling, som syftar till att försöka utforska de historiska villkoren som möjliggjorde klinikens födelse. Föreläsningen redogör dels för Foucaults teori om klinikens födelse, men sätter även in detta perspektiv i diskussionen om den moderna staten (Bourdieu, Waquant). Föreläsningen visar på hur man systematiskt kan arbeta med Foucault inom studier av omvårdnadsarbete i nordiska sammanhang.

Litteratur
Bourdieu, Pierre (1999): Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori. Daidalos: Göteborg, kap 4., s.83 - 124., 42 s.
Foucault, Michel (2000): Klinikkens födsel. Hans Reitzels forlag: Köpenhamn. 275 s. Finns på engelska: Foucault, Michel (1975): The Birth of the Clinic. An archaeology of medical Perception. Vintage Books. 215 s.
Waquant, Louis (1996): Foreword. I State Nobility. Polity Press, s. x-xx, 10 s: översatt till danska av Morten Nörholm, 13 s.

Klinisk blick, föreläsning av Staf Callewaert onsd 7 april
Tid: Onsd 7 april kl 09.15-12.00
Plats: Hörsal 3, Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, Uppsala.

Ett centralt begrepp inom omvårdnad och vård är uttrycket "klinisk", som ofta uppfattas som en klar och entydig definition. Ordet kline betyder säng. Även Foucault använder och definierar begreppet klinisk. Foucault diskuterar hur "klinisk medicin" som ämne och utbildning historiskt sett har konstruerats (The Birth of the Clinic) i Frankrike och England. Foucaults idé är att det vid slutet av 1700-talet och början av 1800-talet en helt ny uppfattning och tudelning av medicinen konstituerades, nämligen den kliniska medicinen och den traditionella medicinen.
Utifrån Foucault´s teoretiska position klargörs begreppet "klinisk". Kari Martinsen bryter med det traditionella "sunda förnuftets" förståelse av begreppet. Ordet klinisk skall i detta teoretiska perspektiv förstås som hos Foucault, och inte primärt förstås som något som görs vid en sjuksäng, utan förstås som en speciell rationell praktik - en vetenskaplig praktik. Denna aspekt finns även i Henrik Wulff´s berömda arbete (1987) Rationel Klinik. Bourdieu har i sitt arbete Homo Academicus (1984) samma diskussion (speciellt i kapitel 2), då han diskuterar striden mellan fakulteterna.

Litteratur
Martinsen, Kari (1989): Helseideologi og klinisk blikk. I Omsorg, sykepleie og medisin. Historisk-filosofiske essays, del III: Medisin og helsevesenshistorie. kap. 8, s.142-168, 27 s.
Rosenberg, Raben (1978): "Foucault - Klinikkens födsel", Agrippa. Psykiatriske tekster. Årgång 1, nr 1, 1978.
Wulff, Henrik R. (2000): Den kliniska beslutsprocessen. Studentlitteratur: Lund. kap 7, Medicinen som humanistisk disciplin: s. 159 - 185., 27 s.
Wulff, H.R. et all (1992): Medicinens filosofi. Daidalos: Göteborg. Kap 3: Empirism och realism: två motstridiga tendenser i medicinskt tänkande, s 47-65, 18 s. och Kap 12: Medicinsk etik som en filosofisk disciplin, s. 209 - 225, 17 s. Sammanlagt 35 s.

Alla är välkomna
Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>


Kursstart 31 mars 2004

Forskarutbildningskurs om Bourdieus sociologi

Kursen "Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur" (5 p) startar onsdagen den 31 mars 2004 kl 09.30-12.00.

Lokal ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219

Fortsättning samma klockslag samma lokal följande onsdagar: 7 april, 21 april, 5 maj, 19 maj, 2 juni, 9 juni.

Vissa onsdagar blir det även seminarium kl 13.15-15.00 med inbjudna gäster.

Se vidare kurssidan
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kap04.htm>

Ytterligare information kontakta kursledaren Donald Broady <broady@nada.kth.se>


STEP & SEC-seminarium 25 mars 2004

Svenska studenter i Paris – i mötet mellan två nationella utbildningssystem

Tid: Torsd 25 mars 2004 kl 09.00-12.00.
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Mikael Börjesson presenterar en färsk utbildningssociologisk studie.

Seminariet är ett samarrangemang mellan SEC (Utbildnings- och kultursociologi) och Ulf P. Lundgrens forskningsgrupp STEP (Studies in Educational Policy and Educational Philosophy)

Diskussionsunderlag: Mikael Börjessons text Svenska studenter i Paris – i mötet mellan två nationella utbildningssystem, prel. version 2004-03-18 (70 sidor). Finns inte tillgänglig på nätet men papperskopia kan beställas från Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se> och digital version från Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>.

Utkast till disposition för Mikael Börjessons pågående avhandlingsarbete "Det internationella imperativet – internationalisering av svensk högre utbildning under 1990-talet"
Avhandlingsdisposition, utkast 2004-03-21.
PDF-format (117 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-borjesson-040321-avhandlingsdisp.pdf>


Litteraturseminarium 24 mars 2004

Litteraturseminarium 3 om Foucaults Naissance de la clinique (inom serien Hälsa och sjukdom)

Tid: Onsd 24 mars 2004 kl 15.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219 (eller något rum i närheten, i så fall sitter en lapp på dörren till rum 1219).

Diskussion av kapitel 4 och 5 i Foucault, Michel (2000): Naissance de la clinique [1963]. Paris : PUF, 6 éd. 2000. 214 s. (Dansk övers. Klinikkens fødsel. København: Hans Reitzels Forlag. Eng övers. The Birth of the Clinic, Vintage Books Edition.

Diskussionsledare Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>.

Den som har lust att ansluta sig till gruppen Hälsa och sjukdom uppmanas att kontakta Karin Anna.

Detta seminarium ingår i forskarutbildningskursen Analyser av medicinen och kliniken: Canguilhem och  Foucault (2 p)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-med04.htm>
men alla intresserade välkomna.


SEC seminarium 24 mars 2004

Regionala gymnasiefältet i Göteborg

Ventilering av en uppsats av Sverker Lundin. Viss tonvikt vid metodologiska frågor kring korrespondensanalys och besläktade tekniker.

Tid: Onsd 24 mars 2004 kl 14.45-15.30
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Kommentator: Karin Anna Petersen.

Underlag: Sverker Lundin, Gymnasieskolan som konkurrensfält. Göteborgsregionen, 22 mars 2004, 69 sidor (åtskilliga av figurerna gör sig dåligt i svartvitt och vinner på att betraktas på skärmen eller skrivas ut på färgskrivare).

PDF-version (956 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-lundin-040322-goteborgregionen.pdf>

MS Word-version (1 314 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-lundin-040322-goteborgregionen.doc>

Alla intresserade välkomna


SEC seminarium 24 mars 2004

Vad händer nu när Bourdieu är borta?

Tid: Onsd 24 mars 2004 kl 13.15-14.30
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Intryck och nyheter från den franska sociologiska och intellektuella världen förmedlade av Mikael Börjesson och Idal Lidegran som jan-juni 2004 vistas i Paris som gäster hos Bourdieus gamla center CSE (Centre de sociologie européenne) vid EHESS resp. hos det genusvetenskapliga forskningscentret MAGE (Marché du travail et genre) vid IRESCO (Institut de recherche sur les sociétés contemporaines), Paris.

Aktuell litteratur som diskuteras under seminariet:

 • Actes de la recherche en sciences sociales, no 150, décembre 2003 (Tema: Regardes croisés sur l'anthropologie de Pierre Bourdieu [detta nummer redigerat av Jérome Bourdieu, Patrick Champagne & Franck Poupeau]).
 • Abélard (koll.): Universitas calamitatum : Le livre noir des réformes universitaires. Broissieux: Éditions du Croquant, 2003. [Abélard är ett författarkollektiv bestående av Del Buono, Luigi/Gaubert, Christophe/Lebaron, Frédéric/Neyrat, Frédéric/Pavis, Fabienne/Ramambason, Maryse/Soulié, Charles/Tissot, Sylvie m.fl.]
 • Lebaron, Frédéric: Le savant, le politique et la mondialisation. Broissieux: Éditions du Croquant, 2003.
 • Lahire, Bernard: La culture des individues. Dissonances culturelles et distinction de soi. Paris: Éditions La Découverte, 2003 eller 2004 (780 s.) (Stort uppslagen anmälan i Liberation 26 février 2004.
 • Awal. Cahiers d'études berbères, no 27-28, 2003, temanummer ”L'autre Bourdieu” AWAL Cahiers d'études berbères.
 • Millet, Mathias: Les étudiants et le travail universitaire. Étude sociologique. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2003.
 • Ferrand, Michèle/Françoise Imbert/Chaterine Marry: L’excellence scolaire : une affaire de famille. Le cas des normaliennes et normaliens scientifiques. Paris: L’Harmattan, 1999.
 • Le Monde, Dossier 3 mars 2004 (Tema: Matières grise les batailles mondiales, dvs. behandlar krisen för fransk forskning).

Alla intresserade välkomna
/Donald Broady


SEC Workshop 17-18 mars 2004
Anmälan till Donald Broady <broady@nada.kth.se>

Fransk-svensk utbildningssociologisk workshop

med Franck Poupeau och Sandrine Garcia

Tid: Onsd 17 mars kl 13.15-16.00, och torsd 18 mars kl 09.30-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219

Prel. program:

Onsd 17 mars kl 13.15-16.00. Transformations de l’éducation et sociologie de l’éducation en France.
Franck Poupeau och Sandrine Garcia.

Torsd 18 mars kl 09.30-12.00 Transformations sociales de l’école secondaires en France et en Suède. Franck Poupeau, Sandrine Garcia, Mikael Börjesson, Donald Broady, Sverker Lundin, Mikael Palme m.fl.

Torsd 18 mars kl 13.15-15.00 Discussion: Perspectives comparatives France/Suède. Questions des méthodes de la sociologie de l’éducation.

Det är inte nödvändigt att delta båda dagarna. Franska och engelska kommer att talas. Delar av de franskspråkiga inläggen kommer att översättas till svenska.

De franska gästerna

Franck Poupeau och Sandrine Garcia är sociologer, knutna till Centre de Sociologie Européenne, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, dvs. det center som Bourdieu byggde upp. Franck Poupeau är dessutom knuten till Collège de France och Sandrine Garcia undervisar vid Université Paris X (Dauphine). Båda har starka intressen av utbildningssociologi. Tillsammans har de nyligen redigerat temanumret "L'éducation & ses contraires" av tidskriften Agone (no 29/30, 2003) och (tills. m. Bertrand Geay) temanumret "Les contradictions del la 'démocratisation' scolaire" av tidskriften Actes de la recherche en sciences sociales (no 149, septembre 2003). Bourdieu var handledare för Franck Poupeaus avhandling som handlade om dels utbildningsforskningens (särskilt utbildningssociologins) utveckling under de senaste decennierna och relationerna till det franska utbildningssystemets omvandlingar, dels om en lärarstrejk. Den först nämnda delen av avhandlingen utgavs i bokform i augusti 2003 (Une sociologie d’État. L’école et ses experts en France. Éditions Raisons d’agir, Paris 2003), den andra delen i februari 2004 (Contestations scolaires et ordre social. Les enseignants de Seine-Saint-Denis en grève, Editions Syllepse, Paris 2004). Vidare har Franck Poupeau tillsammans med Thierry Discepolo redigerat den omfattande postuma utgåvan av Bourdieus politiska skrifter, Interventions, 1961-2001. Även Sandrine Garcia hade Bourdieu som handledare när hon skrev sin avhandling Expertise medical et capital politique, 1993. Till ett kommande temanummer "Capital militante" av Actes de la recherche en sciences sociales i slutet av 2004 skriver Sandrine Garcia  en artikel om feministrörelsen under de senaste decennierna.

Lästips

Bourdieu, Pierre: Interventions, 1961-2001. Science sociale et action politique. Textes choisis et présentés par Franck Poupeau & Thierry Discepolo, Éditions Agone, Marseille 2003.

Garcia, Sandrine & Franck Poupeau: "La mesure de la 'démocratisation' scolaire. Notes sur les usages sociologiques des indicateurs statistiques", Actes de la recherche en sciences sociales, no 179, septembre 2003, pp. 74-87.

Garcia, Sandrine: "Croyance pédagogique et innovation technologique. Le marché de la formation à distance au service de la 'démocratisation' de l’enseignement supérieur", Actes de la recherche en sciences sociales, no 179, septembre 2003, pp. 42-60.

Poupeau, Franck: Une sociologie d'État. L'école et ses experts en France, Éditions Raisons d’agir, Paris 2003.

Poupeau, Franck & Sandrine Garcia: "L'école de la remédiation. De l'internationalisation des systèmes d'enseignement à la gestion institutionnelle des flux scolaires", Agone. Sociologie, Politique & Historie, no 29-30, 2003, pp. 29-56.

Poupeau, Franck & Olivier Vanhee: "Chronique des luttes. Troisième volet - L'École émancipée", Agone. Sociologie, Politique & Historie, no 29-30, 2003, pp. 135-144.

MER INFO om workshopen
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/workshop-0403.htm>

Alla intresserade är välkomna. Men anmäl dej först till

/Donald Broady<broady@nada.kth.se>


This is not a SEC event

Forskning om lärande i högre utbildning - hur har svensk högskoleforskning behandlat lärandefrågorna?

Plats: SISTER (Swedish Institute for Studies in  Education and Research) <http://www.sister.nu/>, Drottning Kristinas väg 33D, Stockholm (intill KTH)
Tid: 16 mars, kl. 15.00-17.00

Lillemor Kim, forskningsledare vid SISTER, och Ewa Ohlstedt, associerad forskare vid SISTER, presenterar en analys och översikt av den forskning om lärande i högre utbildning som bedrivits på uppdrag av Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet.
Ordförande: Sverker Sörlin, vetenskaplig ledare vid SISTER
Kommentatorer:
Professor Donald Broady, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet
Professor Ference Marton, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet

Seminarieunderlag:
Forskning om lärande i högre utbildning (PDF) av Lillemor Kim och Ewa Ohlstedt
<http://195.17.252.28/vrshop_pdf/vr_2022.pdf>
Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet (PDF) av Ida Lidegran och Donald Broady
<http://www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-invent-030530.pdf>

Anmälan till info@sister.nu
Seminariet arrangeras i samverkan med Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté.


Disputation 5 mars 2004
This is not a SEC event

Disputation, David Gedin: Fältet herrar

Fredagen 5 mars kl 10.00 David Gedin försvarar sin doktorsavhandling i litteraturvetenskap Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. Artonhundraåttitalet (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2004) i G-salen, Biologihuset, Svante Arrhenius väg 16 E, Frescati. Johan Svedjedal är opponent.


Nätverksmöte 27 febr 2004

Nätverket för literacyforskning

Tid: Fred 27 febr 2004 kl 11.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala

Detta är det nystartade nätverkets första möte. Deltagare kommer från Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Kristianstad, Örebro och Köpenhamn. Underlag för diskussion är David Bartons och Mary Hamiltons bok Local Literacies. Reading and Writing in one Community.

För mer information kontakta nätverkets koordinator Carina Fast <carina.fast@ilu.uu.se>

Se även <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/literacy/>


Litteraturseminarium 25 febr 2004

Litteraturseminarium 2 om Foucaults Naissance de la clinique (i serien Hälsa och sjukdom) 25 febr 2004

Tid: Onsd 25 febr 2004 kl 15.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219 (eller något rum i närheten, i så fall sitter en lapp på dörren till rum 1219).

Diskussionsledare Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>.

Den som har lust att ansluta sig till gruppen Hälsa och sjukdom uppmanas att kontakta Karin Anna.

Detta seminarium ingår i forskarutbildningskursen Analyser av medicinen och kliniken: Canguilhem och  Foucault (2 p)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-med04.htm>
men alla intresserade välkomna.


SEC-seminarium 17 febr 2004

Utbildningssociologiska metoder

Tid: tisd 17 febr 2004 kl 13.15-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219

Seminarieledare Donald Broady.

Bland annat blir det en diskussion om Émile Durkheim, L’évolution pédagogique en France [1938] (ed. Maurice Halbwachs). Paris: P.U.F., 2 uppl. 1969 (403 s.). Det finns en engelsk översättning, The Evolution of Educational Thought. Lectures on the formation and development of secondary education in France. London, Henley and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1977. Läs åtminstone första hälften, dvs. inledningen och del I, motsv. s. 1-201 i den franska utgåvan eller s. i-173 i den engelska översättningen. Men helst hela boken. Den engelska översättningen är slutsåld från förlaget men det går att ordna kopior.

Seminariet ingår i ett forskarutbildningskurser, men alla intresserade är välkomna.

Donald Broady<broady@nada.kth.se>


Litteraturseminarium 11 febr 2004

Litteraturseminarium 1 om Foucaults Naissance de la clinique (i serien Hälsa och sjukdom) 11 febr 2004

Tid: Onsd 11 febr 2004 kl 15.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219 (eller något rum i närheten, i så fall sitter en lapp på dörren till rum 1219).

Diskussion av Foucault, Michel (2000): Naissance de la clinique [1963]. Paris : PUF, 6 éd. 2000. 214 s. (Dansk övers. Klinikkens fødsel. København: Hans Reitzels Forlag. Eng övers. The Birth of the Clinic, Vintage Books Edition.
Diskussionsledare Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>.

Detta seminarium är upptakten till forskarutbildningskursen Analyser av medicinen och kliniken: Canguilhem och  Foucault (2 p)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-med04.htm>

Den som har lust att ansluta sig till gruppen Hälsa och sjukdom uppmanas att kontakta Karin Anna.

Schema vårterminen 2004: följande onsdagar kl 15.30-17.00
11 februari
25  februari
25 mars
7 april
21 april
5 maj
19 maj
2 juni
16 juni

Litteratur bl.a:

Foucault, Michel (2000): Naissance de la clinique [1963]. Paris : PUF, 6 éd. 2000. 214 s. (Dansk övers. Klinikkens fødsel. København: Hans Reitzels Forlag. Eng övers. The Birth of the Clinic, Vintage Books Edition)

Canguilhem, Georges (1980): "La question de la normalité dans l’histoire de la pensée biologique" pp. 121-139 i Canguilhem, Georges: Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie. Nouvelles études d'histoire et de philosophie des sciences [1977]. Paris: Vrin, 2 uppl. 1981. (Eng. övers. "The Question of Normality in the History of Biological Thought" i något amerikanskt verk, MIT, pp. 125-145).

Cuzzani, Poala de (2003): Å lese medisinen, normalitet og patologi i den franske medisinfilosofi, Spartagus, Oslo 2003 (Förlagets adress: Spartagus, Postbox 2587 Solli, 0203 Oslo, URL www.spartacus.no).

Seminariet 11 febr. utgör upptakten till forskarutbildningskursen Analyser av medicinen och kliniken: Canguilhem och  Foucault (2 p)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-med04.htm>
men alla intresserade välkomna.


SEC-seminarium 11 febr 2004

En kollektivbiografisk studie av kadetter

Tid: Onsd 11 febr 2004 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Ventilering av Esbjörn Larssons uppsats Kadetterna på Karlberg. En kollektivbiografisk studie av Kungl. Krigsakademiens kadettkår under perioden 1792-1809.
Handledare Mikael Börjesson. Examinator Donald Broady.
pdf-version (800 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-larsson-esbjorn-040211-cuppsats-karlberg.pdf>

Inbjuden kommentator är Sverker Lundin, som kommer att koncentrera sig på hur Esbjörn Larsson gjort bruk av korrespondensanalys. Det är unikt att ett material från ett så tidigt skede kunnat utnyttjas för en sociologisk prosopografisk studie à la Bourdieu med användning av korrespondensanalys.

C-uppsatsen bygger delvis på ett par tidigare uppsatser som finns tillgängliga för nedladdning:

Esbjörn Larsson: "Att studera titlar som kapital. En teoretisk diskussion kring militära titlar i 1700-talets svenska samhälle", pp. 121-136 i Andersson, Gudrun/Larsson, Esbjörn/Winton, Patrik (red.): Eliters manifestation, maktutövning och reproduktion 1650-1900. Opuscula Historica Upsaliensia 29. Uppsala universitet, 2003.
pdf-version (163 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-larsson-esbjorn-0311-titlar-som-kapital.pdf>

Esbjörn Larsson: "Det svenska utbildningssystemets födelse. Olika perspektiv på den svenska läroverksutbildningens utveckling under 1800-talet”, i Forskningsfronten flyttas fram, red. Hans Albin Larsson, Bromma, 2003
pdf-version (176 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-larsson-esbjorn-03-sv-utbsystemets-fodelse.pdf>.

Alla intresserade välkomna

Donald Broady

TILLÄGG I EFTERHAND: reviderad version tillgänglig som pdf-filer på adresserna
http://www.hist.uu.se/modules/events/visadokument.aspx?id=1162
http://www.hist.uu.se/modules/events/visadokument.aspx?id=1163 (referenser och bilagor)


SEC seminarium 14 jan 2004

Kulturelle endringsprosesser og konsekvenser for kunstnerutdannelsene

Tid: Onsd 14 januari kl 13.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Seminarium med Jorunn Borgen, dr.art., forsker vid Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU), Oslo. Diskussionsdeltagare bland andra Marta Edling, Konstvetenskap, Uppsala universitet; Maria Görts, Konstvetenskap, Stockholms universitet; Lena Milton, Historia, Uppsala universitet; Bengt Carlsson, Teaterhögskolan.

Sammanfattning
Kulturfeltet er i endring, og fra å inneha en relativt stabil karismatisk posisjon utenfor samfunnet blir kunstnerrollen mer og mer lik andre profesjonsutdannedes roller i samfunnet. Kunstnerne har tradisjonelt blitt beskrevet som personer med ekstraordinære egenskaper og som samfunnets tegntyder, og kunsten som noe som befinner seg utenfor samfunnets normsett og kontroll. Kunstnerne har derfor tradisjonelt hatt stor definisjonsmakt når det gjelder kvalitetsvurderinger i arbeidet med realiseringen av de kunstneriske intensjoner. Men kunsten er i endring, og kunstnerne må ta mange typer arbeidsoppgaver som går ut over det vi tradisjonelt assosierer med skapende og utøvende kunstneres roller. Dette betyr at kunsten og kunstnerne ikke lenger kan sies å befinne seg i en karismatisk tilstand utenfor samfunnet, men må anses som et kunnskapsfelt på samme måte som andre profesjoner, for eksempel lærerne i skolen. Kunsten står ikke lenger utenfor samfunnet og kommenterer det som er innenfor, men befinner seg innenfor, med et samfunnsoppdrag. Det sosiale maktspillet som blant andre kultursosiologen Pierre Bourdieu har vist foregår i kunstfeltet, er ikke prinsipielt forskjellig fra andre maktspill i andre kunnskapsfelt. Og når kunsten er et kunnskapsfelt med samme type dynamikker som andre kunnskapsfelt, blir det meningsfylt å forstå kunstneren som en representant for en profesjon. Dette får noen konsekvenser for hva som kan sies å være relevant kunstnerutdannelse for de som ønsker å leve som profesjonelle kunstnere i fremtiden. Dette har sannsynligvis også konsekvenser for rekruttering til kunstnerutdannelsene, gjennomstrømming og mulig yrkeskarriere for kunstnere. På seminaret vil Borgen ta opp dette til diskusjon og vise til ulike studier som hun har gjort angående disse spørsmålene.

Se även Jorunn Borgens artikel "Død over aspirantordningen? Leve aspirantordningen!", daterad 12 dec 2003 som finns tillgänglig på sajten Ballade
http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2003120313072563395742
Artikeln handlar om: "...unge kunstnere i etableringsfasen, og hva kunstutdanningene ikke gir studentene under utdanning (i allefall i Norge), og noen behov som Aspirantordningen derfor har dekket for noen svært få kunstnere".

Mer om Jorunn Borgens arbeten, se
http://www.nifu.no/ansatte/katalog-sider/jorunn.html

Alla intresserade välkomna

Donald Broady


Vägbeskrivning och kartor

Sammankomsterna sker oftast på ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala. Rummet är vanligen rum 1440.

Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering. Se karta.

Till rum 1440 kommer man genom att gå in genom vänstra ytterporten och ta trappan till vänster upp till översta våningen där rummet ligger i högra änden av korridoren.

Vissa sammankomster sker vid CID/KTH, Stockholm,  se karta http://cid.nada.kth.se/sv/karta.htm. Närmaste tunnelbanestation Östra station.

Vissa sammankomster på Lärarhögskolan i Stockholm, Campus Konradsberg, se kartor http://www.lhs.se/organisation/kartor.html. Närmaste tunnelbanestation Thorildsplan.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-04.htm
Created by Donald Broady
Content last updated 2004-12-31
Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive