Start archive   |   Archive description   |   Open access digital items   |   All digital items, login required
Physical archive and library   |   Historical notes   |   Search   |   Go to SEC main site   Clickable SEC logo

Donald Broadys arkiv  


Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/retor/

D. Broady, inspelade föreläsningar

Dessa inspelningar är i de flesta fall undervisningsmaterial som använts och återanvänts i olika kurser vid Uppsala universitet. Här finns även konferensanföranden och seminarieinledningar. Alltsammans kan strömmas eller laddas ned, se länkar nedan.

Förutsatt att källan anges får inspelningarna användas fritt.

Många av föreläsningarna är förfärligt långa, videofilerna stora och slajdar många. Snarare studiematerial snarare än ordinära föreläsningar. I stället för att strömma från sajten kanske du föredrar att ladda ned filerna till din hårddisk eller mobil el. dyl., men ha i så fall tålamod om inget verkar hända. Det tar en god stund innan nedladdningen är klar. Jag har försökt att utforma de flesta föreläsningarna så att de i någon mån kan användas som en talbok, dvs man ska kunna lyssna och samtidigt göra annat utan att hela tiden glo på slajdarna på skärmen.
Tillhörande slajdar finns samlade i separata pdf-filer, länkar nedan.
Önskar bara att min berättarröst vore mer välljudande.
D.B.

Innehåll:

I. FORSKNINGSTRADITIONER OCH METODER

—>   The Method Concept (video)
—>   Durkheimianerna (video)
—>   Max Weber (video)

II. INTRODUKTION TILL BOURDIEUS SOCIOLOGI

Den som har behov av en allmän introduktion kan ta del av föreläsningarna "Kapital", "Habitus" och "Fält" i nämnd ordning.

—>   Kapital – ett nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi (video)
—>   Habitus – ett nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi (video)
—>   Fält – ett nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi (video)
—>   Läsarvägledning till Bourdieu, Kultursociologiska texter
         (överlappar ovan nämnda föreläsningar men med hänvisningar till sagda bok)
                  Bourdieu 1. Om kapital, habitus, strategier, det sociala rummet (video)
                  Bourdieu 2. Om fält (video)

III. ÖVRIGT OM BOURDIEUTRADITIONEN

—>   The Craft of the Sociologist
                  Part 1. On Methods and Concepts (video, in English)
                  Part 2. On Epistemology (video, in English)
                  Part 3. On Research traditions (video, in English)
—>   Socioanalysis and autoanalysis (video, in English)
—>    Arvskiftet. Om bourdieusianer, postbourdieusianer, fadermördare och termtjuvar (video)

IV. FORSKNING OM UTBILDNING

—>   Ouvertyr: Forskning om utbildning (video)
—>   Sociala skillnader i samhället (video)
—>   Sociala skillnader i utbildningssystemet (video) 

I. FORSKNINGSTRADITIONER OCH METODER

 

Lecture "The Method Concept"

Recorded 31 March 2020.

Stream:

Download the video file (MP4.format, 168 MB, 82 min)
<dba-b-20200331-broady-method-lecture-video.mp4>

View or download the slides (PDF format, revised version 23 April 2020)
<dba-b-20200330-broady-method-slajdar.pdf>


 

Föreläsn. "Durkheimianerna"

Inspelad 4 febr. 2018.

Stream:

Ladda ned videofilen(MP4-format, 358 MB, 133 min.)
<dba-b-20180204-broady-durkheimianerna-forelasn-video.mp4>

Tillhörande slajdar (PDF-format)
<b-20180203-broady-durkheimianerna-slajdar.pdf>


Föreläsn. "Max Weber – om inflytelserika teman i författarskapet"

Inspelad 14 jan. 2017.

Stream:

Ladda ned videofilen(MP4-format, 317 MB, 108 min.)
<dba-b-20170114-broady-weber-forelasn-video.mp4>

Tillhörande slajdar (PDF-format)
<dba-b-20170113-broady-weber-slajdar.pdf> 

II. INTRODUKTION TILL BOURDIEUS SOCIOLOGI

Här tre föreläsningar som är tillsammans tänkta att ge en introduktion till Bourdieutraditionen. Inga förkunskaper förutsätts. Ta gärna del av dem i ordningen "Kapital", "Habitus", "Fält". Den första behandlar inte bara Bourdieus enligt min mening viktigaste begrepp, kapital, utan inledningsvis även Bourdieus allmänna förklaringsmodell (i fri tolkning) samt begreppet strategier och inkluderar också ett parti om det sociala rummet. Den andra handlar om begreppet habitus och i det sammanhanget hänvisas till Bourdieus tidiga studier runt 1960 i Algeriet och Béarn. Den tredje handlar om fältbegreppet. Jag har sedan givit föreläsningar med ungefärligen detta innehåll som upptakt ett min forskarutbildningskurs "Kapital och som

Nedan även länkar till två föreläsningar "Bourdieu 1" och "Bourdieu 2". Dessa behandlarlite mindre utförligti stort sett samma saker som sagda introduktionsföreläsningar och riktade till studenter med tillgång till urvalsvolymen Bourdieu, Kultursociologiska texter som alltsedan 2013 ingått i pensum för alla studenter som börjat läsa sociologi på A-nivån vid Uppsala universitet.

 

Föreläsn. "Kapital – ett nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi"

Inspelad 31 jan. 2018.

Strömma:

Ladda ned videofilen (MP4-format, 423 MB, 217 min.)
<dba-b-20180131-broady-kapital-forelasn-video.mp4>

Visa eller ladda ned slajdar (PDF format)
<dba-b-20180130-broady-kapital-slajdar.pdf>


 

Föreläsn. "Habitus – ett nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi"

Inspelad 12 okt. 2021.

Strömma:

Ladda ned videofilen (MP4-format, 131 MB, 89 min.)
<dba-b-20211016-broady-habitus-forelasn-video.mp4>

Visa eller ladda ned slajdar (PDF format)
<dba-b-20211011-broady-habitus-slajdar.pdf>


 

Föreläsn. "Fält – ett nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi"

Inspelad 6 okt. 2018.

Strömma:

Ladda ned videofilen (MP4-format, 346 MB, 221 min.)
<dba-b-20181006-broady-falt-forelasn-video.mp4>

Visa eller ladda ned slajdar (PDF format)
<dba-b-20181005-broady-falt-slajdar.pdf>


 

Föreläsn. "Bourdieu 1" och "Bourdieu 2" – Läsarvägledning till Bourdieu, Kultursociologiska texter

Inspelade 12 maj resp. 18 maj 2020.

Dessa två introducerande föreläsningar har jag varje termin sedan hösten 2013 fram till dags dato (vårterminen 2022) givit för samtliga nya studenter som läser sociologi på A-nivån vid Uppsala universitet. Kursboken som använts har varit urvalsvolymen Bourdieu, Kultursociologiska texter. Föreläsningarna innehåller många hänvisningar till denna bok och tjänar som ett slags läsarvägledning.

Om du inte har tillgång till sagda bok är de introducerande föreläsningarna "Kapital", "Habitus" och "Fält" som behandlar ungefär samma saker att föredra.

Visa eller ladda ned handout till båda föreläsningarna om Bourdieus kultursociologi (PDF format)
<dba-b-20200514-broady-bourdieu-handout.pdf>


 

Föreläsn. "Bourdieu 1"

Om begreppen kapital, habitus, strategier, det sociala rummet.

Strömma:

Ladda ned videofilen (MP4-format, 224 MB, 117 min)
<dba-b-20200512-broady-bourdieu-1-forelasn-video.mp4>

Visa eller ladda ned slajdar (PDF format)
<dba-b-20200513-broady-bourdieu-1-slajdar.pdf>


 

Föreläsn. "Bourdieu 2"

Om begreppet fält.

Strömma:

Ladda ned videofilen (MP4-format, 382 MB, 145 min)
<dba-b-20200518-broady-bourdieu-2-forelasn-video.mp4>

Visa eller ladda ned slajdar (PDF format)
<dba-b-20200519-broady-bourdieu-2-slajdar.pdf>III. ÖVRIGT OM BOURDIEUTRADITIONEN

 

Lecture "The Craft of the Sociologist", three parts

Recorded 3 April 2021

A lecture in three parts on how to understand methods, concepts, epistemologies and research traditions within sociology. The lecture is also an introduction to the first section, pp. 11–80, in Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon & Jean-Claude Passeron, Le métier de sociologue, Mouton, 2 ed. 1973 (or later editions, no changes). Corresponding to pp. 1–77 in the English translation The Craft of Sociology, de Gruyter, 1991, and pp. 1–89 in the German translation Soziologie als Beruf, de Gruyter, 1991. And an introduction to the kind of epistemology that is advocated in this book.

View or download all slides, assembled in one PDF file
<dba-b-20210404-broady-craft-soc-lecture-slides.pdf>


Lecture, "The Craft of the Sociologist. Part 1: On Methods and Concepts"

Stream:

Download the Part 1 video file (MP4 format, 192 MB, 65 min)
<dba-b-20210401-broady-craft-soc-lecture-part-1-video.mp4>


Lecture, "The Craft of the Sociologist. Part 2: On Epistemology"

Stream:

Download the Part 2 video file (MP4 format, 162 MB, 74 min)
<dba-b-20210401-broady-craft-soc-lecture-part-2-video.mp4>


Lecture, "The Craft of the Sociologist. Part 3: On Research Traditions"

Stream:

Download the Part 3 video file (MP4 format, 148 MB, 54 min)
<dba-b-20210401-broady-craft-soc-lecture-part-3-video.mp4>


 

Discussion "Socioanalysis and autoanalysis"

Discussion between Donald Broady and Ida Lidegran recorded 22 April 2020.

Stream:

Download the video file (MP4 format, 423 MB, 248 MB, 32 min.)
<dba-b-20200422-broady-lidegran-socioanalysis-video.mp4>


 

Föreläsn. "Arvskiftet. Om bourdieusianer, postbourdieusianer, fadermördare och termtjuvar"

Inspelad under konferensen Bourdieu efter Bourdieu. Konferens med anledning af foreningen Hexis' 20-årsjubilæum, København 18. nov. 2021.

Strömma:

Ladda ned videofilen (MP4-format, 367 MB, 64 min.)
<dba-b-20211118-broady-arvskiftet-forelasn-video.mp4>

Visa eller ladda ned slajdar (PDF format)
<dba-b-2021117-broady-arvskiftet-slajdar.pdf> 

IV. FORSKNING OM UTBILDNING

 

Föreläsn. "Ouvertyr: Forskning om utbildning"

Inspelad 30 aug. 2017.

Strömma:

Ladda ned videofilen (MP4-format, 46 MB, 45 min.)
<dba-b-20170830-broady-ouvertyr-forelasn-video.mp4>

Visa eller ladda ned slajdar (PDF format)
<dba-b-20170829-broady-ouvertyr-slajdar.pdf>

En föreläsning med ungefärligen det här innehållet, men förstås med varierande utvikningar och aktuella exempel, har jag under många år givit för tämligen nyantagna studenter inom lärarprogrammet vid Uppsala universitet, och efter det att ämnet utbildningssociologi inrättats 2006 även för dem som där påbörjade A-nivån. Föreläsningen är en kort introduktion till vad vetenskaplig forskning i allmänhet och forskning om utbildning i synnerhet innebär. Obehövligt för somliga som redan har kläm på sådana saker, men bland våra studenter finns många som kom direkt från gymnasiet eller från en yrkesverksamhet som skollärare, skolledare eller liknande. En baktanke är att de kvickt ska börja tänka i banor som gör att de slipper hamna i den alltför vanliga situationen att kraven ter sig oöverstigliga när de efter några terminer plötsligt förväntas genomföra små undersökningar med något slags vetenskapliga ambitioner i samband med t.ex. sitt examensarbete.].


 

Föreläsn. "Sociala skillnader i samhället"

Inspelad 20 nov 2015.

Strömma:

Ladda ned videofilen (MP4-format, 388 MB, 148 min.)
<dba-b-20151120-broady-soc-skilln-samh-forelasn-video.mp4>

Visa eller ladda ned slajdar (PDF-format)
<dba-b-20151122-broady-soc-skilln-samh-slajdar.pdf>

Visa eller ladda ned handout (PDF-format)
<dba-b-20151118-broady-soc-skilln-samh-handout.pdf>

I tillhörande handout är somliga detaljrika grafer och sammanställningar återgivna i större och mer läsbart format.

Detta är den första föreläsningen i ett paket om två. Den andra har rubriken "Sociala skillnader i utbildningsystemet". Inspelningarna använda i kurser inom lärarutbildningarna vid Uppsala universitet.


 

Föreläsn. "Sociala skillnader i utbildningssystemet"

Inspelad 21 nov. 2015

Strömma:

Ladda ned videofilen (MP4-format, 140 MB, 53 min.)
<dba-b-20151121-broady-soc-skilln-utb-forelasn-video.mp4>

Visa eller ladda ned slajdar (PDF-format)
<dba-b-20151122-broady-soc-skilln-utb-slajdar.pdf>

Visa eller ladda ned handout (PDF-format)
<dba-b-20151123-broady-soc-skilln-utb-handout.pdf>

Här förutsätts nyckelbegrepp och metoder bekanta vilka behandlas i en föregående föreläsning, "Sociala skillnader i samhället".

I tillhörande handout är somliga detaljrika grafer och sammanställningar återgivna i större och mer läsbart format.


skeptronlogga

Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/broady.se/arkiv/retor

Valid CSS!

 


© 2022 |  Donald Broady SECUppsala universitet |   | Back to Archive Start
Last updated 6 Feb 2022